Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:petr-slezak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:petr-slezak'

našli jsme 41 výsledků na výraz osobaid:petr-slezak.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-026842 16. 12. 2019 neuvedena Obec Příčovy 1.SčV, a.s.
ZEPRIS s.r.o.
Vodovod Příčovy 22 886 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Příčovy, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Příčovy bude vodojem Dublovice, který je napojený na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany v blízkosti vodojemu Sedlčany II. Vodojem Dublovice o objemu 2 x 150 m3 je umístěn u lesní cesty na severní straně vrchu Deštno. Z vodojemu bude voda dopravována rozváděcím řadem do obce Příčovy, kde bude zřízena armaturní šachta s redukčním ventilem snižujícím přetlak v potrubí na kótu výstupního tlaku 410 m n. m. Tento řad bude uložen cca 183 m v lesní cestě v souběhu se zásobním řadem pro obec Dublovice, odpadem z vodojemu a přípojkou NN k vodojemu (není součástí této zakázky). Dále řad s přípojkou NN pokračuje přes pole do intravilánu obce Příčovy. Zde se dělí na jednotlivé rozváděcí řady (SO 01). Potrubí v obci je převážně uloženo v místních komunikacích a silnici...
P19V00000054 22. 1. 2020 neuvedena Město Příbram 1. SčV, a.s.
Vodovod Orlov - zkapacitnění 1 362 099  Kč
Z2019-022022 23. 1. 2020 neuvedena Město Čelákovice 1. SčV s.r.o.
ZEPRIS s.r.o.
Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000047 30. 4. 2019 neuvedena Úpravna vody Želivka, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
PI 1200202 Výměna uzávěrů a tvarovek UK Sázava - stavba 9 421 333  Kč
P19V00000050 2. 5. 2019 neuvedena Úpravna vody Želivka, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
PO16006 OPRAVA POTRUBÍ NÁTOKŮ PRACÍ VODY V F1 DO SACÍ JÍMKY, PO16007 OPRAVA POTRUBÍ ROZVODŮ TLAKOVÉ VODY V F2, PO16008 OPRAVA POTRUBÍ ROZVODŮ TLAKOVÉHO VZDUCHU V F2, PO16014 OPRAVA POTRUBÍ OCHRANY VÝTLAKŮ ČERPADEL PV V F1 5 479 529  Kč
P19V00000031 29. 4. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Odkup majetku údržby CVCW 741 498  Kč
356895 15. 11. 2013 neuvedena Želivská provozní a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Úpravna vody Želivka – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 12 128 851  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00148986 28. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR 1. SčV, a.s.
I/2 Vyžlovka,Louňovice a Mukařov-vyčištění a kamerový průzkum kanalizace 994 500  Kč
Z2018-036419 22. 10. 2018 neuvedena Město Příbram 1. SčV, a.s.
Oprava kanalizace Sázky - Barandov - 1. etapa 7 589 027  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-029532 29. 8. 2018 neuvedena Město Čelákovice 1. SčV, a.s.
Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027978 15. 8. 2018 neuvedena OBEC JESENICE 1. SčV, a.s.
Křižovatka Hrnčířská/Malebná vč. IS 8 452 037  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-017731 15. 8. 2018 neuvedena Město Jesenice 1. SčV, a.s.
Křižovatka Hrnčířská/Malebná vč. IS 8 452 037  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce na úpravě křižovatky, SSZ a přeložek inženýrských sítí.
Z2018-021542 28. 6. 2018 neuvedena Obec Zlatníky - Hodkovice 1. SčV, a.s.
VTP Hodkovice – plocha H2 vnitřní komunikace a inženýrské sítě Zlatníky-Hodkovice 1. a 2. etapa 19 166 720  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-011610 16. 9. 2019 neuvedena Obec Dlouhá Lhota 1.SčV, a.s.
Dlouhá Lhota - ČOV a kanalizace 28 827 033  Kč
Oznámení o změně Navržená stavba řeší výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace v intravilánu obce a nové čistírny odpadních vod s mechanickým předčištěním, nízko zátěžovou aktivací, dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží přebytečného kalu. CPV: 45252100-9, 45232400-6, 45252200-0, 45231300-8
Z2018-008080 16. 7. 2018 neuvedena Obec Zlatníky - Hodkovice 1.SčV
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Zlatníky-Hodkovice 0 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení
P18V00000001 15. 1. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Odkup majetku údržby CVCW 741 498  Kč
P18V00000162 5. 2. 2018 neuvedena Vězeňská služba České republiky Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
Odvoz a zneškodnění biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven 5  Kč
P17V00001151 12. 12. 2017 neuvedena Středočeský kraj Česká voda - Czech Water, a.s.
Oprava stávajícího přívodu vody. 98 760  Kč
Z2017-034500 7. 12. 2017 neuvedena Město Sedlčany 1. SčV, a.s.
Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku 13 765 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba obslužné komunikace (SO 01), splaškové kanalizace (SO 02), dešťové kanalizace (SO 03), vodovodu (SO 04), plynovodu (SO 05) a veřejného osvětlení. Plocha navrhované dopravní infrastruktury je 5.106 m2. Součástí stavby jsou terénní úpravy souvisejících ploch veřejné zeleně v lokalitě v rozsahu 2.168 m2. První část splaškové kanalizace obsahuje Stoky A až F o celkové délce 726,20 m, 25 přípojek o celkové délce 165,20 m a čerpací stanici splaškových vod. Druhá část splaškové kanalizace obsahuje Stoku A, Stoku B a 8 přípojek pro uliční vpusti, vše o celkové délce 489,70 m. Vodovod obsahuje Vodovodní řady A až D o celkové délce 500,80 m a 25 přípojek na stavební pozemky o celkové délce 168,80 m. Plynovod o celkové délce 501,00 m bude proveden z potrubí LPE 90 a LPE 63, 25 přípojek o celkové délce 202,00 m bude provedeno z potrubí LPE 32. V rámci VO bude provedeno...
Z2017-026725 25. 7. 2018 neuvedena Město Votice 1. SčV, a.s.
Oprava VaK a výstavba kanalizace - ul. Dukelská, ul. Klášterní 4 875 451  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je souhrn provedení stavebních prací v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace zpracované společností Projekta Tábor, s. r. o., Fügnerova 859, 390 02 Tábor, IČ: 25187082. Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v ul. Klášterní za účelem odvodu odpadních vod na ČOV a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Dukelská. Veřejná zakázka je členěna na tyto dva objekty: ul. Dukelská - oprava vodovodu a kanalizace ul. Klášterní - výstavba kanalizace
P17V00125950 19. 7. 2017 neuvedena Státní ústav pro kontrolu léčiv 1. SčV, a.s.
SÚKL ZMR25/2017 - Nová vodovodní přípojka 1 487 351  Kč
Z2017-028138 12. 10. 2017 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
Obnova stoky B, Říčany 7 338 730  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00124828 9. 10. 2018 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
Obnova stoky B, Říčany 7 338 730  Kč
P17V00119882 7. 3. 2017 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
Havarijní oprava - rekonstrukce a zprovoznění vodovodního řadu G, Říčany 1 455 121  Kč
P17V00000009 28. 2. 2017 neuvedena Město Příbram 1. SčV, a.s.
Výměna inženýrských sítí v areálu Nový rybník, Příbram 1 355 650  Kč
P16V00000009 23. 9. 2016 neuvedena Město Nýrsko VODOSPOL s. r. o.
Nýrsko - výměna potrubí vodovodního přechodu Úhlavy 524 463  Kč
P16V00007395 1. 8. 2016 neuvedena Město Sedlec-Prčice FK Bau, a . s.
RISL s.r.o.
ŠAFINVEST, s.r.o.
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
ZVÁNOVEC a.s.
NOVADUS, spol. s r.o.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Výstavba sítí Kolín a.s.
1. SčV, a.s.
Bross, spol. s r.o.
Výstavba vodovodu Měšetice 52 067 491  Kč
528827 10. 2. 2016 neuvedena Obecní úřad Poleň 1.SčV, a.s.
OBEC POLEŇ – VODOVOD MLÝNEC – ZDESLAV – 1. A 2. ETAPA 7 936 508  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P15V00000152 22. 11. 2018 neuvedena Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. SčV, a.s.
"Dodávání vody a odvádění odpadních vod pro areál ELI-Beamlines v Dolních Břežanech" 0 Kč
P15V00000011 1. 12. 2015 neuvedena Úpravna vody Želivka, a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
PI 1200202 Výměna uzávěrů a tvarovek UK Sázava - stavba 9 421 333  Kč
P15V00201402 25. 11. 2015 neuvedena 1. SčV, a.s.
Výběr provozovatele vodovodního a kanalizačního systému obce Mukařov 0 Kč
P15V00000038 3. 9. 2015 neuvedena Město Příbram 1.SčV, a.s.
Oprava vodohospodářských sítí v havarijním stavu - ulice Březnická 2 505 480  Kč
509413 20. 10. 2015 neuvedena Obec Trhové Dušníky 1. SčV, a.s.
Kanalizace Trhové Dušníky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
403833 9. 12. 2014 neuvedena Obec Klínec 1. SčV, a.s.
Klínec – vodojem a vodovodní propoje - nové zveřejnění 9 597 793  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
493159 17. 12. 2014 neuvedena Obec Bohutín 1.SčV, a.s.
Splašková kanalizace a ČOV Bohutín, část ČOV 16 875 784  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00000006 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 34 440 000  Kč
497839 24. 9. 2014 neuvedena Obec Milín 1. SčV, a.s.
Rekonstrukce ČOV Milín - II. etapa - opakované řízení 4 802 203  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00001963 26. 10. 2018 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
VDJ Říčany, Olivovna - posílení a obnova automatické tlakové stanice pro horní tlakové pásmo včetně obnovy potrubí II. 682 970  Kč
P15V00104959 neuvedena OBEC JESENICE 1. SčV, a.s.
Obnova požárních hydrantů a ovládacích uzávěrů na vodovodu 419 458  Kč
P14V00100003 31. 10. 2018 neuvedena OBEC JESENICE 1. SčV, a.s.
Přepojení stávající lokaity na ČOV Park klub Průhonice 397 746  Kč
P14V00044766 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
Nákup míchadla přebytečného kalu pro ČOV Říčany 161 847  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 998 945 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy