Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00075370

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00075370'

našli jsme 2 467 výsledků na výraz holding:00075370.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00109548 neuvedena Statutární město Plzeň Obytná zóna Sylván a.s.
Správa kolektorů ve vlastnictví města Plzně 70 850  Kč
P17V00126010 20. 7. 2017 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Prešovská ulice, Plzeň 671 268  Kč
Z2018-021839 25. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Úplatný převod 100% obchodního podílu ve společnosti Čistá Plzeň s.r.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
496057 16. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Administrace stavby PVTP III 16 319 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00126616 2. 8. 2017 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Koterovská ulice, Plzeň 1 559 964  Kč
346362 13. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň DOMINIK CENTRUM s.r.o.
Zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni a nájem objektu Měšťanská beseda v Plzni. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00155141 7. 2. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Veřejné osvětlení Plzeň Doudlevce (Strnišťová, Prosná) 1 981 153  Kč
635560 14. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové kanalizace - rok 2016 3 952 333  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
527779 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Plzeň 21 748 543  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00131014 6. 11. 2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého tekutého, pro úpravu pitné vody odhad.cena 0 Kč
632376 17. 2. 2016 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2016
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor) v předpokládaném objemu dle stanovených lesnických úseků po dobu trvání veřejné zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (4 sortimenty) na odvozním místě.;Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 4 části:;1. část – l.ú. 3 – Druztová;2. část – l.ú. 5 – Bušovice;3. část – l.ú. 6 – Pytel;4. část – těžby úmyslné harvestorovou technologií (spojené úseky).;Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
P14V00023466 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Překladatelské služby pro projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 13 658 904  Kč
P14V00022891 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Zajištění služeb při realizaci projektu Skryté město odhad.cena 0 Kč
350948 6. 1. 2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Zajištění výkonu činnosti správce stavby ZEVO Chotíkov odhad.cena 70 000 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění VZ je vykonávat činnosti správce stavby (stavebně-technický dozor investora) po dobu realizace stavby ZEVO CHOTÍKOV v areálu skládky Chotíkov. Správcem stavby se rozumí zejména (nikoliv však výhradně) administrativní vedení Díla, kontrolní činnosti a dohled uchazeče/zájemce (dodavatele), kterými se sleduje, zda je Dílo prováděno v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, projektovou dokumentací pro provedení Díla (Basic Design a Detail Design), z hlediska kvality prováděných prací, v souladu s platnými právními předpisy pro výstavbu, technickými normami, popř. jinými potřebnými povoleními a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem Díla.
Z2017-021439 7. 8. 2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. SIMED s. r. o.
Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel pro svoz odpadů 1 310 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka až dvou ks speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odpadů.
60050785 5. 6. 2012 neuvedena Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Neznámý
Z2017-008862 7. 8. 2017 16. 5. 2017 Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. FORCORP GROUP spol. s r.o.
Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň 3 864 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň“ je: a) zajištění recepce, telefonní ústředny a pochůzky po areálu v nočních hodinách a mimo pracovní dny; b)zajištění chodu PCO (pultu centralizované ochrany) z tzv. „velína“ a reakce na podněty z monitoringu PCO – CCTV (kamerový systém), EPS (elektrická požární signalizace) EZS (elektrický zabezpečovací systém) a tísňová hlášení ; c) Zajištění jednotky rychlého zásahu - Jednotka rychlého zásahu v naléhavých případech slouží k okamžité reakci na naléhavé případy, poplachy a tísňové situace v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň.
Z2019-020364 18. 6. 2019 neuvedena MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
P14V00021964 neuvedena BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Rekonstrukce kancelářských prostor společnosti BIC, 5.NP odhad.cena 0 Kč
P14V00019356 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Manéž v Plzni odhad.cena 0 Kč
P16V00112754 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 717 812  Kč
P17V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň odhad.cena 0 Kč
375162 4. 12. 2013 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2014
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor) v předpokládaném objemu dle stanovených lesnických úseků po dobu trvání veřejné zakázky.;Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 6 částí.;Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.;Části VZ:;1. část – l.ú. 2 – Bílá Hora;2. část – l.ú. 3 – Druztová;3. část – l.ú. 4 – Zábělá;4. část – l.ú. 5 – Bušovice;5. část – l.ú. 6 – Pytel;6. část – Těžby úmyslné harvestorovou technologií.
Z2018-003880 1. 2. 2018 neuvedena Obytná zóna Sylván a.s.
Oznámení profilu zadavatele
365173 29. 8. 2013 neuvedena BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Neznámý
104323 26. 9. 2014 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území statutárního města Plzeň odhad.cena 600 000 000  Kč
Neznámý Zajistění nakládaní s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech na území statutárního města Plzně.
209735 7. 3. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Úprava spalování parního kotle K5 16 939 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je projekt, dodávka a provedení takových úprav parního granulačního kotle K5 (185 t/hod., výstup 13,5 MPa / 540°C), aby jeho provoz v regulačním rozsahu 60-185 t/hod. vyhovoval emisním limitům platným od roku 2016, tj. CO2, NOX.
348385 19. 3. 2013 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Vypracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Plzeň na období 2015 - 2024 971 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektu „Lesní hospodářský plán pro LHC Městské lesy Plzeň na období 2015 - 2024“.
356016 4. 6. 2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
208565 29. 2. 2012 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) vybraných druhů odpadů na území stat. m. Plzeň odhad.cena 600 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech (specifikovaných v odst. 3.5 Kvalifikační dokumentace) na území statutárního města Plzně. Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v odst. 2.2 Kvalifikační dokumentace a v zadávací dokumentaci.
482414 28. 2. 2014 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Mediální partnerství s Českým rozhlasem
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je mediální spolupráce v rámci Projektu, prezentace a distribuce informací o Projektu, přehled o aktuálním dění i plánovaných akcích v rámci programu Projektu. Český rozhlas patří mezi veřejnoprávní média ČR, která jsou určena k tomu, aby šířila informace o kultuře a umění, disponuje celoplošným pokrytím, jenž je specializován na umění a kulturu. Může tak nabídnout distribuci informací v rozsahu, kterou žádný subjekt fungující na jiné než veřejnoprávní bázi nabídnout nemůže.
224212 12. 7. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Ožin lesních kultur na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2012 1 420 653  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s ožinováním lesních kultur v předpokládaném objemu dle lesnických úseků za dobu trvání zakázky. Cílem zadavatele je zajištění ochrany lesních kultur před buřením. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí z hlediska místa plnění na jednotlivé lesnické úseky LHC Městské lesy Plzeň.
211248 28. 3. 2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění úklidu areálu Vědeckotechnického parku odhad.cena 6 641 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti úklidu budov v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu poskytování úklidových, hygienických a dezinfekčních služeb.
218867 30. 5. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Úklid administrativních objektů SVSMP 898 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je úklid administrativních objektů SVSMP po dobu 5 let.
P15V00000003 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a využívání (odstraňování) separovaných složek komunálního odpadu na území města Plzně odhad.cena 0 Kč
233113 1. 10. 2012 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Neznámý
P16V00108890 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost VISION FACTORY s.r.o.
Technické zajištění Festivalu světla 2016 308 713  Kč
208770 5. 3. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2012 4 452 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor), popř.SLKT (speciální lesnický kolový traktor) v předpokládaném objemu dle lesnických úseků a technologií za dobu trvání zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (3 sortimenty) na odvozním místě.
P14V00021376 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Pronájem projekční techniky - testování za účelem stanovení technických parametrů odhad.cena 0 Kč
506443 27. 1. 2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit dodávku sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v požadovaném množství a struktuře. Nádoby musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a dle EN 840-1, EN 840-2 a EN 840-3
480640 5. 2. 2014 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Technické zajištění projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v komplexním technickém zajištění projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, zejm. jde-li o zajištění zvukové a osvětlovací techniky, elevace, podií, audiovizuální techniky, projektorů, mobilních plotů, mobilních kontejnerů, manipulační techniky a dalších obdobných technických prostředků nutných k řádné realizaci projektu a v rámci něj realizovaných dílčích akcí z technického hlediska. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: plnění od uzavření rámcové smlouvy do 31.12.2015.
P17V00121885 24. 4. 2017 neuvedena Česká pošta, s.p. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dobití jízdních dokladů - MHD Plzeň 1 500 000  Kč
P16V00000512 7. 11. 2016 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 MOTOR - SERVIS IN a.s.
Pořízení expanzních nádob ve výměníkové stanici SPŠD, Karlovarská 99 204 430  Kč
Z2018-040079 15. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka tepelné energie pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka tepelné energie pro administrativní budovu Kaplířova 7, Plzeň
Z2018-002999 29. 1. 2018 neuvedena Plzeňský kraj Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rozvoj IDP (2.etapa) - Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018 - jednací řízení bez uveřejnění - 2. vyhlášení 9 346 176  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00018634 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Technické zajištění projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 odhad.cena 0 Kč
367621 25. 9. 2013 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Neznámý
Z2017-008716 5. 4. 2017 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
P14V00022700 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Zajištění projekcí - videomappingu v rámci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 odhad.cena 0 Kč
211197 23. 7. 2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku 3 130 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu: ? komplexních opatření k zamezení vniknutí nepovolaných osob do areálu Vědeckotechnického parku; ? minimalizace rizik rozkrádání a poškozování majetku nacházejícího se v areálu Vědeckotechnického parku; ? zamezení úniku utajovaných skutečností, obchodních tajemství, předmětů duševní či průmyslového vlastnictví z areálu Vědeckotechnického parku; ? zabránění vzniku mimořádných událostí v areálu Vědeckotechnického parku; ? namátkových kontrolu osob při vstupu do areálu Vědeckotechnického parku; ? vykázání nežádoucích osob z areálu Vědeckotechnického parku; ? zadržení osoby při páchání trestné činnosti nebo osoby z této činnosti podezřelé a její předání Policii ČR; ? kontrola neporušenosti vnějšího pláště objektů Vědeckotechnického...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 020 795 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy