Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00266621

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 151 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-037702 4. 4. 2019 neuvedena Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace TT Ice-snow s.r.o.
Sportovní hala Teplice – nákup rolby pro úpravu ledu 2 980 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-026828 7. 8. 2018 neuvedena Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
353309 9. 5. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Odstavné plochy v ul. Krušnohorská v Teplicích 1 986 107  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukce vozovky, jejich odvodnění a osvětlení.
515520 8. 6. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Rekonstrukce komunikace ul. J. Koziny včetně veřejného osvětlení v Teplicích (úsek od ul. E Dvořákové po ul. Nedbalova 5 318 606  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětltní
353319 10. 10. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Údržba městské zeleně na území města Teplice v letech 2014 - 2015 37 693 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Údržba městské zeleně, kterou je myšleno zejména sekání travatých ploch, jarní a podzimní sběr listí, střich živých plotů, výsadba a pletí záhonů, kácení a prořezy stromů.
Z2017-008625 29. 1. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Porr a.s.
Rekonstrukce Zámeckého náměstí 9 801 509  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
636380 18. 4. 2016 neuvedena Statutární město Teplice Odstavné plochy v ul. V Závětří vč. VO 8 298 388  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Vybudování odstavných ploch , jejich odvodnění a osvětlení
Z2017-000081 3. 1. 2017 neuvedena Statutární město Teplice Jan Vaňkát
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v letech 2017 - 2018 3 469 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček.
P18V00000007 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice pro rok 2018 1  Kč
P18V00000026 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro sezónu roku 2019 1  Kč
P18V00000020 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2019 1  Kč
359955 11. 7. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Zš Maršovská - rekonstrukce elektro v objektu MVD3 1 668 545  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrotechnických rozvodů.
Z2018-032345 20. 9. 2018 neuvedena Statutární město Teplice Software602 a.s.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
emam s.r.o.
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
Specifické informační a komunikační systémy Statutárního města Teplice 3 436 339  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - Portál úředníka a Portál občana; - Elektronické inteligentní formuláře; - Document management system; - SW pro řízení projektů; - SW Elektronická úřední deska a HW Elektronická úřední deska - Infokiosek. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
P16V00000010 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v letech 2017 - 2018 1 925 080  Kč
352605 30. 4. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Běžná údržba místních komunikací a jejich správa na období r. 2014-2016
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba místních komunikací správa místních komunikací - provádění běžných a mimořádných prohlídek komunikací a mostů, zabezpečení havárií (např. propadů) na komunikacích, vč. držení pohotovosti mimo pracovní dobu po dobu trvání smlouvy. Povinnosti správce majetku (kontrola v průběhu a přebírání ukončených zvláštních užívání místních komunikací dle písm. c. odst. 6 § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).
499296 13. 10. 2014 neuvedena Statutární město Teplice Zajištění energetických úspor Základní školy Verdunská 2958 - vícepráce 116 238  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výměna odvzdušňovacích ventilů u otopných těles a výměna těsnění šroubení u otopných těles.
Z2018-011588 16. 4. 2018 neuvedena Statutární město Teplice UniWel STAVBY spol. s r.o.
Výstavba skalničkovýho skleníku v botanické zahradě 6 167 926  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
511970 21. 10. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Teplice pro období 2016 - 2020 149 990 804  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o sběr, svoz a odstranění nebo využití: a) směsného komunálního odpadu (SKO) z klasických nádob, b) SKO z velkokapacitních kontejnerů, c) SKO z odpadkových košů, d) vytříděných složek komunálního odpadu, e) biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu. Součástí výše uvedených služeb bude dodání a pronájem dostatečného počtu typizovaných svozových nádob, které budou v majetku dodavatele a pravidelný úkldi stanovišť nádob. Dále je součástí předmětu plnění: f) správa sběrného dvora, včetně jeho zařízení, kompletního vybavení, provozování a zajištění sběru, svozu a odstranění nebo využití veškerých odpadů předaných občany města Teplice ve sb. dvoře (vč. nebezpečných, stavebních odpadů, elektrozařízení atd.)
630215 23. 2. 2016 neuvedena Statutární město Teplice Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění stavebních prací – HSV a PSV. Jedná se o opravy a údržbu v budovách a přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice, což znamená budovy základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domů s pečovatelskou službou, správních a ostatních budov. Plnění bude probíhat dle požadavků objednatele na základě jednotlivých objednávek. Předmětem plnění je i držení pohotovosti 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků., a to řemesel – topenář, elektrikář, instalatér, zámečník a dělník stavebních přípomocí.
239059 27. 11. 2012 neuvedena Statutární město Teplice Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice 4 119 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Přistavování velkoobjemových kontejnerů na území Statutárního města Teplice dle pokynů objednatele a následná přeprava a odstranění odpadů prostřednictvím zhotovitele
369327 25. 4. 2014 neuvedena Statutární město Teplice Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích 5 678 966  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výměna stávajících 66 zapínacích bodů v Teplicích, dále i související práce jako je kabeláž, demontáž stávajících rozvaděčů, zapravení povrchů a uvedení do původního stavu. Ve třech případech je řešeno přeložení zapínacích bodů ze soukromých pozemků na pozemky ve vlastnictví města Teplice.
P18V00000025 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v letech 2019 - 2020 1  Kč
P17V00000019 9. 10. 2018 neuvedena Statutární město Teplice Bilfinger Euromont a.s.
Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech 26 877 597  Kč
220747 14. 6. 2012 neuvedena Statutární město Teplice VO Sobědruhy - ZB Sobědruhy Pošta + ul. Bohosudovská, Stará, Důlní, Polní, Na Rozhraní, cesta kolem Židovského kostela 3 642 713  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výměna stožárů a kabelů veřejného osvětlení
400252 23. 6. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Zajištění energetických úspor ZŠ Buzulucká, Teplice odhad.cena 37 742 910  Kč
Neznámý Stavební úpravy Základní školy Buzulucká v Teplicích spočívají v zateplení obvodových stěn budov systémem EPS grey 140 mm, zateplení střechy krčku, zateplení střech pavilonů, šatny a zateplení střechy družiny, jídelny a tělocvičny tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS. Dále proběhne výměna všech původních oken za nová plastová s tepelně izolačním trojsklem. Nové dveře jsou navrženy v plastovém řešení s tepelně izolačním zasklením U=1,20 W/(m2.K), v kuchyni bude tento ukazatel dosahovat max. hodnoty 1,40.
236712 24. 12. 2012 neuvedena Statutární město Teplice Dodávka tří kusů dvanáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů odhad.cena 28 750 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka tří kusů dvanáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů
513597 22. 10. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2020 30 351 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění správy, běžné údržby a oprav veřejného osvětlení, kolektorů, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů ve vlastnictví Statutárního města Teplice na jeho území, včetně provádění periodických revizí a vedení a doplňování pasportů. Úhrada za spotřebu elektrické energie výše uvedených zařízení není předmětem VZ, tyto úhrady provádí zadavatel samostatně.
640764 20. 6. 2016 neuvedena Statutární město Teplice Úprava Divadelního parku – II. etapa 4 940 611  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, opěrné zídky a lemování kašny, vybudování přípojky vodovodu a kanalizace pro kašnu v Rozariu a výměna mobiliáře v Divadelním parku – II. etapa.
353312 9. 5. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Rekonstrukce komunikace v ul. Českobratrská-I.etapa 1 967 441  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce komunikace v ul.Českobratrská-I.etapa
P16V00000008 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Teplice AutoCont CZ a.s.
Obnova serverů 960 000  Kč
P16V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Teplice Azenet s.r.o.
Obnova PC 2016 614 865  Kč
P18V00000024 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Teplice Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2018-015944 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Rekonstrukce ul. Křičkova – II. etapa, ul. Novákova včetně VO – I. etapa a ul. Ševčíkova – I. etapa 6 597 494  Kč
Oznámení o změně
Z2016-001953 26. 10. 2016 neuvedena Statutární město Teplice UniWel STAVBY spol. s r.o.
Revitalizace kolonády - Mírové náměstí, Teplice - III 6 730 223  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Ocelová konstrukce se očistí a opatří novou povrchovou úpravou, skleněné výplně se z větší části vymění za nové, doplní se pružné zasklívací profily. Povrch pod zasklenou částí kolonády a mimo ní musí být ochráněn, aby nedošlo k jeho porušení.
517766 14. 3. 2016 neuvedena Statutární město Teplice Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 31.3.2020 55 711 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o komplexní celoroční poskytování níže uvedených služeb v oblasti čištění a zimní údržby komunikací ve městě Teplice vč. všech jeho katastrálních území při čištění komunikací se jedná zejména o: strojní čištění vozovek a ploch křižovatek strojní čištění chodníků ruční čištění chodníků čištění pomocí vysávacího zařízení ruční úklid schodišť blokové čištění komunikací čištění dešťových vpustí kropení komunikací odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot při zimní údržbě se jedná zejména o: strojní ošetření vozovek plužením, chemickým posypem, inertem, solankou strojní ošetření chodníků plužením , chemickým posypem, inertem, solankou ruční ošetření chodníků, schodišť a parkových cest včetně chemického posypu, inertu ošetření schodišť mimořádný prodej soli zadavateli
241764 24. 12. 2012 neuvedena Statutární město Teplice Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
Neznámý Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
346614 26. 2. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice 1 546 529  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
Z2018-034090 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice ROCKNET s.r.o.
Údržba skalních masívů na území Statutárního města Teplice na období r. 2018-2019 5 549 030  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
518763 24. 7. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Oprava povrchů – Kolonáda, Mírové náměstí 7 725 572  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna kamenné dlažby
359196 3. 7. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Obnova veřejného osvětlení v prostoru Letné v Teplicích 3 024 844  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o výměnu stožárů, svítidel a kabelového vedení pro veřejné osvětlení.
635313 31. 3. 2016 neuvedena Statutární město Teplice Oprava povrchů – Kolonáda, Mírové náměstí - vícepráce 1 496 129  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna kamenné dlažby - dodatečné stavební práce.
Z2018-033765 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2019 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
510858 2. 4. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice
Neznámý Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení
499294 13. 10. 2014 neuvedena Statutární město Teplice Zajištění energetických úspor Základní školy Maršovská 1575/2 - vícepráce 48 298  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výměna odvzdušňovacích ventilů u otopných těles a výměna těsnění šroubení u otopných těles.
506237 23. 1. 2015 neuvedena Statutární město Teplice PD - Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice 2 807 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Vypracování kompletní projektové dokumentace včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.
514402 25. 5. 2015 neuvedena Statutární město Teplice Úpravy Divadelního parku - I. etapa 5 667 690  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přípojky vodovodu a kanalizace pro kašnu Pampeliška a výměna mobiliáře v Divadelním parku - I. etapa.
P18V00000016 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Teplice ROCKNET s.r.o.
Údržba skalních masívů na území Statutárního města Teplice na období r. 2018-2019 5 549 030  Kč
Z2018-013728 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Teplice S u b t e r r a a.s.
Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 31 572 599  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
350666 11. 4. 2013 neuvedena Statutární město Teplice Dodávka tří kusů dvanáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů 28 095 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka tří kusů dvanáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů
481872 3. 6. 2014 neuvedena Statutární město Teplice Dodávka jednoho kusu patnáctimetrového nízkopodlažního trolejbusu odhad.cena 11 900 826  Kč
Neznámý Dodávka jednoho kusu patnáctimetrového nízkopodlažního trolejbusu