Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60193531

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:60193531'

Nalezeno 669 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
369467 10. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov 11 865 067  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 k areálu skladu ČEPRO, a.s., Loukov dle projektové dokumentace vypracované firmou OPTIMA spol. s r.o.
240185 7. 12. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Krizové dodávky Preblendu BA 95 – listopad 2012_11112012 29 080 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky bylo dodání 2 000 000 litrů Preblendu BA 95.
60066994 26. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy, a.s.
Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného 43 292 827  Kč
Neznámý
363381 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.PODPORA SAP 2014 - 2015 3 384 000  Kč
Neznámý Údržba a podpory systému SAP v prostředí zadavatele.
528068 10. 12. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Nákup 2 kusů komunálních vozidel pro sklady Střelice a Sedlnice 2 797 306  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je nákup 2 kusů komunálních vozidel pro sklady PHM zadavatele Střelice a Sedlnice v provedení dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
349378 20. 1. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s.
Revize vyhrazených plynových zařízení 29 319  Kč
Neznámý Předmětem zakázky provádění revizní činnosti školení zaměstnanců na skladech zadavatele podle vyhlášky č.21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, v aktuálním znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. Konkrétní požadované činnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
229848 29. 8. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Služby mobilního operátora 2 989 878  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na služby mobilního operátora. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy bude dodavatelem realizován na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona. Podrobná specifikace poptávaných služeb včetně technických podmínek je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2018-000895 10. 1. 2018 19. 2. 2018 ČEPRO, a.s. Obměna rekuperačních jednotek odhad.cena 200 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je obnova jednotek rekuperace benzínových par na 6ti skladech společnosti v proběhu 4 let. Hlavním předmětem plnění této zakázky jsou stavební práce zahrnující dodávku technologií a následný servis. Technologický proces rekuperace benzínových par (RBP) zajišťuje snížení obsahu uhlovodíků ze vstupní paroplynové směsi a vrácení kondenzátu benzínových par ve směsi s pracím benzínem zpět do skladu k běžnému využití. Zadavatel požaduje, aby technologie RBP byla kombinovaným dvoustupňovým procesem nízkoteplotní absorbce do podchlazeného benzinu s následným dopálením v motorgenerátorech. Zadavatel nepřipouští variantní technické řešení.
506921 2. 2. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Rámcová smlouva - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
Předběžné oznámení Stavební práce spočívající v opravách potrubí a technologického vybavení potrubních tras, týkající se zejména oprav potrubí (výřezem, objímkou), likvidace a výstavby nových armaturních šachet, úpravy terénu, výstavby oplocení a zpevnění přístupových cest, opravy nadzemních uložení potrubí.
Z2019-015753 13. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město 15 381 709  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukci potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město.
Z2019-018548 5. 6. 2019 19. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda - opravy vad produktovodu DN 1580 - DN 300, PN 63 odhad.cena 80 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem budou opravy vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63 a technologického vybavení potrubních tras, které se nachází na území České republiky. Opravami se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem, záplatou nebo kloboukem, montáž a likvidace armaturních šachet (dále též jen „AŠ“) včetně úpravy terénu, oplocení, nadzemního vedení.
478395 27. 7. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.Rámcová smlouva - Čištění a defektoskopie /diagnostika/nádrží pohonných hmot na ČS 357 380  Kč
Neznámý Předmětem jednotlivých dílčích zakázek jsou služby - čištění, provádění defektoskopie a dalších požadovaných zkoušek a souvisejících úkonů na provozních a skladovacích nádržích pohonných hmot na čerpacích stanicích zadavatele na celém území České republiky.
359503 8. 7. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Rekonstrukce katodové ochranyna trase produktovodu DN 200 Smyslov - Šlapanov
Neznámý Zajištění stavebních prací na rekonstrukci katodové ochrany včetně stanic katodové ochrany na trase produktovodu DN 200 Šlapanov - Smyslov.
367300 20. 9. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce nádrže H239.6, sklad Šlapanov 1 177 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce nádrže H239.6, sklad Šlapanov" je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a inženýrská činnost.
495544 16. 10. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

Dodávky elektrické energie 2015 30 624 000  Kč
Neznámý Průběžné dodávky elektrické energie pro potřeby společnosti pro všechna odběrná místa.
482903 7. 3. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Upgrade SCADA na ClearSCADA 2013 Loukov, výměna hardware Šlapanov, doplnění serverů Bělčice
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem
240470 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného 700 000 000  Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného pro přimíchání do ropných paliv.
522393 20. 7. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Dodávky zemního plynu 2016 7 770 000  Kč
Neznámý Průběžné dodávky zemního plynu pro potřeby společnosti pro všechna odběrná místa.
371586 20. 7. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

Pěnidlo 2012-2015 5 517 000  Kč
Neznámý Průběžné dodávky pěnidla pro potřeby hasičského záchranného sboru zadavatele.
516435 8. 12. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, a.s. 105 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí straně provozní činností zadavatele včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, pojištění ekologické újmy a pojištění závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uvedené pojištění bude sjednáno na dobu určitou od 1.1.2016 do 31. 12. 2019.
499635 16. 10. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Oprava vad potrubí DN 300 na trase Litvínov - Roudnice nad Labem, Hněvice 3 821 831  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla - oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov - Roudnice nad Labem, Hnjěvice, Část A) KZ Litvínov - AŠ Kystra. Opravy vad prováděné výřezem.
494160 25. 10. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Mobilní operátor 2014-2016 322 410  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Služby mobilního operátora v letech 2014-2016
Z2018-039729 13. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. E.ON Energie, a.s.
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice – 2019 1 546  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst pro čerpací stanice sítě EuroOil.
Z2018-038739 7. 11. 2018 neuvedena CEPRO, a.s. Stavitelství DH, s.r.o.
Rámcová dohoda - Stavební opravy na ČS PHL a skladech společnosti ČEPRO, a.s. 48 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o realizaci drobných stavebních oprav na ČS PHM EuroOil společnosti ČEPRO, a.s. Stavební opravy se týkají interiéru a exteriéru prodejního kiosku, přestřešení refýže, manipulačních ploch u výdejních stojanů, zpevnění vnitroareálových ploch, myčky a ostatních konstrukcí.
60055716 22. 11. 2011 neuvedena ČEPRO, a.s. Automobilová nákladní přeprava - zásobování sítě čerpacích stanic a zákazníků ČEPRO, a.s. 48 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění komplexní služby automobilového nákladního dopravce/přepravce vč. zabezpečení dispečinku pro zásobování sítě čerpacích stanic zadavatele nebo partnerských čerpacích stanic rozmístěných po celém území ČR a zásobování zákazníků zadavatele (převážně na území ČR) zbožím, zejména pohonnými hmotami, ze skladů zadavatele na území ČR.
487653 2. 9. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Oprava vad potrubí DN 300 na trase Litvínov - Roudnice nad Labem, Hněvice 4 629 783  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla - oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov - Roudnice nad Labem, Hnjěvice, Část A) KZ Litvínov - AŠ Kystra. Opravy vad prováděné výřezem.
369452 20. 7. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.Osobní ochranné pracovní prostředky pro hasiče 2014 – 2016 3 343 426  Kč
Neznámý Osobní ochranné pracovní prostředky pro hasiče 2014 – 2016
508995 3. 6. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Rámcová smlouva - opravy nátěrů skladovacích nádrží 80 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Opravy korozních poškození a provedení protikorozních nátěrů vnitřních prostor vekokapacitních skladovacích nádrží na pohonné hmoty ve skladech pohonných hmot zadavatele na území České republiky.
498261 2. 9. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Geodetické práce a služby 2015 - 2018 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli v délce trvání 4 (slovy: čtyř) kalendářních let, jež bude upravovat rozsah působnosti a podmínky týkající se zadání jednotlivých dílčích zakázek na služby zadavatelem postupem uvedeným v rámcové smlouvě, přičemž předmět dílčích zakázek bude spočívat v provedení činností shrnutých pod názvem „Geodetické práce a služby 2015 - 2018“ rozdělených do 4 (slovy: čtyř) hlavních oblastí: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování realizovaných „akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů a produktovodní sítě zadavatele a zaměřování areálů čerpacích stanic zadavatele Zadavatel stanovil, že uzavře rámcovou smlouvu se všemi dodavateli, jejichž nabídky na uzavření rámcové smlouvy budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení nabídek dle § 76 zákona.
216833 15. 5. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Řídící systém produktovodů
Předběžné oznámení Předmětem plnění je rekonstrukce řídících systémů včetně připojení do SCADA systému, zřízení záložního velínu s plnou funkční zastupitelnosti SCADA a doplnění typového vybavení MaR a ŘS na armaturní šachty na produktovodním zařízení dodané zhotovitelem.
344524 6. 11. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. MP TRADE INVEST, s.r.o.
Doplňkové zásobování DPP 2016 - 2017 3 262 828  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Přeprava pohonných hmot
480352 24. 10. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Poskytnutí úvěru na provozní financování 967 315  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je poskytování úvěrů dle požadavků zadavatele na financování jeho provozních potřeb a bankovních záruk, a to po dobu tří let od podpisu smlouvy
Z2019-006553 18. 7. 2019 11. 4. 2019 ČEPRO, a.s. ARITMET s.r.o.
Sdružení Geodézie Východní Čechy a GEOŠRAFO
Hrdlička spol. s r.o.
GEODĚZIE - TOPOS a.s.
GEOVIA s.r.o,.
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023 50 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Geodetické práce a služby: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování již realizovaných akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů PHL a činností na produktovodní síti zadavatele, zaměřování čerpacích stanic zadavatele.
206799 31. 1. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu 244 670 000  Kč
Neznámý
229367 24. 8. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Upgrade řídících systémů provozní technologie skladů
Předběžné oznámení Upgrade řídících systémů provozní technologie skladů pohonných látek.
484848 31. 7. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Projekt PARAMO - připojení trasy Potěhy - PARAMO do ŘS a ZS produktovodů ČEPRO, a.s. 6 032 424  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Společnost ČEPRO bude provozovat další produktovodní trasu Potěhy – PARAMO, kterou připojuje do svého systému. Z tohoto důvodů je nutné připojení této trasy také do řídícího a zabezpečovacího systému produktovodů ČEPRO, a.s.
632810 11. 5. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. Dodávka armatur 2017 odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou kulové kohouty, uvedené v bodu 2.1.1 zadávací dokumentace.
645959 15. 9. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. PC a NTB 2016 2 099 583  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka počítačů a notebooků.
349817 3. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Potrubí na opravu produktovodu
Předběžné oznámení Nákup potrubí DN200 PN63, DN300 PN64 a DN400 pro potřeby oprav produktovodu
241817 24. 12. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Krizové dodávky motorové nafty - prosinec 2012_07122012 4 626 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky bylo dodání 7 500 000 litrů motorové nafty.
238871 23. 11. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Krizové dodávky biosložek methylesteru mastných kyselin listopad 2012_07112012 5 709 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky bylo dodání 240 000 litrů biosložek methylesteru mastných kyselin.
370913 19. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. REXEL CZ s.r.o.
Sonepar Česká republika spol. s r.o.
JAKUB a.s.
ELEKTRO S.M.S. spol. s r. o.
Nákup elektromateriálu 5 000 000  Kč
Neznámý Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči, která upravuje podmínky týkající se nákupu elektrosoučástek pro běžnou údržbu.
367647 25. 9. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovodu DN 200 Šlapanov - Smyslov a v lokalitě Čáslav a Šťátralka 5 550 779  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla - rekonstrukci katodové ochrany na trase produktovodu DN 200 Šlapanov - Smyslov a v lokalitě Čáslav a Šťátralka dle projektové dokumentace zpracované firmou SoundTouch Europe Limited, Czech Rep. branch.
60057611 27. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.Rámcová smlouva o dílo na Strojní opravy skladovacích nádrží 5 175 251  Kč
Neznámý
Z2018-010065 3. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa 12 474 904  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa
Z2016-003476 29. 10. 2018 neuvedena CEPRO, a.s. Vítkovice IT Solutions
Poskytování konektivity střediskům a čerpacím stanicím 20 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování (popř. zajištění poskytování) konektivity středisek, čerpacích stanic a dalších lokalit společnosti ČEPRO, a.s., včetně MPLS konfigurací a záložních připojištění.
Z2019-020570 21. 6. 2019 29. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021 odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí odpovídající hodnotě od 50 V do 1 kV (dále také jen „NN) a na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně (dále také jen „VN“) do odběrných a předacích míst (dále jen také „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v účinném znění (dále také jen „Energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška“), případně dalších souvisejících předpisů. Předmětem plnění Veřejné zakázky je taktéž zajištění regulovaného...
Z2018-009793 26. 11. 2018 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
BAMONAFT a.s.
MEROCO, a.s.
PREOL, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 6 400 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
Z2018-009790 21. 11. 2018 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Ethanol Energy a.s.
ENVIRAL, a.s.
Tereos TTD, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného 1 400 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodného obecně denaturovaného jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
513430 22. 10. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.
Regálové a nábytkové segmenty na ČS EuroOil (2015 – 2018) 608 227  Kč
Neznámý Předmětem zakázky jsou dodávky regálových segmentů a nábytkových segmentů (kompatibilních se stávajícími segmenty) na čerpací stanice EuroOil, a to včetně instalace, záručního a pozáručního servisu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy