Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222'

Nalezené veřejné zakázky 952 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P16V00040028 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění cen do soutěží Navrhni projekt a Vyfoť odhad.cena 0 Kč
 P14V00011478 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Obrazové jednotky pro Develop +203 7 242 Kč
 P16V00038991 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ladislav Vaško
Čištění oken a okenních rámů v budovách MMR 87 273 Kč
 103202 9. 5. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – 147 385 072 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dodávky Národního elektronického nástroje
 236126 25. 10. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora projektového řízení a oponentura projektu 1 050 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stručný popis předmětu: Smlouva s uchazečem, která upravuje podmínky pro poskytování služeb podpory projektového řízení a oponentury projektu pro projekt „Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona“. Registrační číslo projektu je CZ.1.04/4.1.00/59.00013. Činnost podpory projektového řízení a oponentury projektu bude spočívat v poskytování níže uvedených aktivit a služeb: A. Oponentura projektu Oponentura Za účelem dosažení co nejlépe využitelných výstupů projektu, jejich objektivity a optimální kvality bude průběžně prováděn oponentní dohled nad realizací klíčových aktivit projektu prostřednictvím Oponenta projektu, který zajistí: - odborný dohled nad zpracováním návrhů a oponenturu předkládaných návrhů, s cílem zajistit bezproblémový průběh akceptačního řízení - připomínkování a konzultace předkládaných materiálů dílčích výstupů...
 214769 23. 4. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Část č. 9 veřejné zakázky Aktivity pro systémovou
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb k 1 ks zálohovací knihovny IBM TS 3310.
 60065505 27. 1. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

+5 dalších dodavatelů
Centrální zajištění překladatelských služeb pro 6 500 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (pracovní jednání mezi NOK a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídící a koordinační výbor, Výroční setkání s orgány Evropské komise apod.). Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz na soulad odborné terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
 103933 22. 12. 2011 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel předpokládá v průběhu jednoho roku realizaci min. 3 veřejnosprávních kontrol delegovaných činností na každém zprostředkujícím subjektu, tzn. min. 15 veřejnosprávních kontrol ročně. Do tohoto počtu nejsou započítány veřejnosprávní kontroly ad-hoc, nezařazené do plánu v orientačním počtu cca 5 kontrol ročně. Zároveň zadavatel předpokládá realizaci minimálně 10 kontrol projektů u příjemce dotace.
 223897 23. 5. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zajištění komplexních služeb pro systémovou 49 099 204 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb systémové integrace v souvislosti s provozem systémové infrastruktury Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR), která je využívána odborem správy monitorovacího systému (dále jen OSMS) pro provozování Monitorovacího systému strukturálních fondů EU (dále jen MS OSMS) v následujícím rozsahu: -Koncepční služby -Organizační služby -Implementační služby a management dodávek -Konzultační služby -Dokumentační služby -Servisní služby
 60065257 12. 3. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů 11 359 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je: I. etapa – analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni. II. etapa – návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace. III. etapa – praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity.
 205391 26. 7. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OP LZZ - Nabídka a zajištění vzdělávacího programu 746 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je vytvoření a realizace vzdělávacího programu, jehož cílem je rozvoj manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců a zároveň zajištění vzdělávacích kurzů pro liniové zaměstnance, jež povede k rozšíření jejich schopností a dovedností. Společně s tím se předpokládá nastavení systematického vzdělávání, zdokonalování a rozvoj dovedností za účelem zvyšování efektivity jednotlivců a organizačních jednotek CRR ČR.
 633113 26. 2. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Poskytnutí produkčních služeb pro potřeby 12 302 857 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního produkčního zajištění akce a souvisejících služeb a dodávek, jak je specifikováno v zadávací dokumentaci.
 213779 8. 10. 2012 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj OP LZZ – Nabídka a zajištění vzdělávacího programu odhad.cena 1 920 000 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je vytvoření a realizace vzdělávacího programu využívajícího moderních metod řízení na základě výsledků vstupní analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, tj. Zadavatele zpracované ve formě Studie vstupní analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců agentury CzechTourism.Cílem veřejné zakázky je zrealizovat vzdělávací program pro zaměstnance CzechTourism, kterým se současně nastaví systematické vzdělávání, zdokonalování a rozvoj zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností za účelem zvyšování efektivity jednotlivců, týmů i organizace jako celku. Dalším cílem je zvyšování motivace jednotlivců i týmů v rámci organizace
 490880 27. 6. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rekonstrukce pracoviště ÚOHS v objektu MMR Na
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky mají být stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce pracoviště ÚOHS v 5. patře. Práce budou komplexně zahrnovat: - repase stávajících obložkových dveří. - repase stávajících oken do instalační šachty. - výměnu části stávajících dveří v ocelové zárubni. - úpravu dispozice, kterou se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby. - opravu stávajících rozvodů zdravotně technické instalace, zařízení silnoproudé elektrotechniky, slaboproudých zařízení, zařízení pro vytápění staveb a zařízení vzduchotechniky.
 358220 25. 6. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rekonstrukce datové sítě v budově MMR, Na Příkopě
Předběžné oznámení V rámci VZ budou realizovány stavební práce, které spočívají v realizaci rozvodů strukturované kabeláže pro IT v objektu Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 390, Praha 1. Předmětem veřejné zakázky bude provedení stavebních prací, které se skládají z: -Instalace úložné konstrukce -Instalace datová síť -Demontáž rastrových podhledů -Demontáž SDK podhledů -Opětná montáž rastrových podhledů -SDK konstrukce pro zakrytí kabelových tras -Průrazy zdivem tl. 20-30cm do 0,0225 m2 -Průrazy zdivem tl.20-30 cm do 0,09m2 -Průrazy zdivem tl. 45 cm do 0,25m2 -Likvidace odpadu -Zednické začištění průrazů -Truhlářské práce (průchody obložením, opravy) -Požární ucpávky kabelů -Požární ucpávky trasy -Montážní materiál -Lešení, pojízdné plošiny Z výměny současné kabeláže a její náhradu za novou kabeláž, bude odpovídat: Stávající síť bude nahrazena novou. Zapojení do telefonní a ICT ústředny. Ústředna...
 226212 30. 7. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Část č. 1 veřejné zakázky Aktivity pro systémovou
Neznámý Předmětem této části veřejné zakázky je příprava implementačního projektu komunikačně bezpečnostní infrastruktury a vlastní dodávka komunikační a bezpečnostní infrastruktury dle parametrů uvedených v bodě číslo 4. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a zajištění pětiletého záručního servisu dle bodu 5.2 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
 104188 28. 12. 2011 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Realizace vzdělávacích kurzů pro uživatele nového 3 826 482 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizační zajištění vzdělávacích akcí, které budou realizovány před, při a po spuštění e-tržišť, a které budou vycházet zejména z materiálu "Vytvoření podrobné koncepce systému vzdělávání".
 P16V00000113 13. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zátiší Catering Group, a.s.
Část: 3 VZ: Zajištění služeb pro potřeby 2 411 803 Kč
 P18V00007023 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj H. R. G. spol. s r.o.
Minitendr 7/266_Puzzle_květen 2018 167 000 Kč
 P14V00014579 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka cen do soutěže - notebook, tablet, mobilní 69 560 Kč
 P15V00033880 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TOTAL SERVICE a.s.
Technická podpora serveru a diskového pole včetně 1 830 000 Kč
 P15V00033670 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírku Bizhub Develop Ineo 37 621 Kč
 P15V00031509 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Spotřební materiál pro kopírky Develop a Konica 183 691 Kč
 P17V00048994 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CANON CZ s.r.o.
Nákup upgrade SW Océ PRISMAaccess V5 266 000 Kč
 P15V00026596 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Barevné válce pro kopírky Develop 71 508 Kč
 P15V00030595 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj 3S.cz, s.r.o.
Nákup médií pro zálohovací knihovny IBM 8 460 Kč
 P15V00000007 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GUARANT International spol. s r.o.
Část: 4. VZ „Zajištění služeb pro uspořádání 1 498 380 Kč
 P18V00002224 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup Access Point odhad.cena 0 Kč
 P17V00004157 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Úprava informačního systému spisové služby odhad.cena 0 Kč
 521712 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění služeb pro uspořádání regionální odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P16V00038089 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro stroje Develop, KM a Canon 31 246 Kč
 P14V00014883 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj VELA CZECH, s.r.o.
Dodávka propagačních předmětů 64 850 Kč
 P15V00030646 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Josef Hubený
Atypický kancelářský nábytek pro pracoviště 143 370 Kč
 P14V00019483 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ICT vybavení pro projekt OP LZZ: Akademie odhad.cena 0 Kč
 P18V00002678 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro kopírky 187 000 Kč
 P17V00000379 2. 3. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska 55 950 Kč
 P16V00000520 8. 4. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Posouzení potenciálu ekonomického rozvoje regionu 1 398 750 Kč
 P18V00022796 19. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj FINANČNÍ NÁSTROJ IROP odhad.cena 0 Kč
 P18V00012769 22. 8. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754 Kč
 P18V00029344 21. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřební materiál pro velkokapacitní kopírovací odhad.cena 0 Kč
 Z2018-028576 16. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+ 18 594 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-035047 13. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II 8 499 021 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00006236 12. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
 Z2019-031891 20. 12. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj TESCO SW a.s.
Výběr provozovatele systému NEN 52 484 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-002006 9. 10. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00013004 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o.
„Zpracování studie proveditelnosti napojení 2 300 000 Kč
 P14V00014663 17. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AV MEDIA, a.s.
Dodávka tlumočnické techniky pro školící centrum 1 695 890 Kč
 232413 20. 6. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vzdělávání a zajištění činnosti regionálních 17 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní zabezpečení vzdělávacích a poradenských aktivit pro ČSKS zabezpečených Centrem pro školení a regionální koordinaci ČSKS. Vlastní předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě základní součásti: 1. Tvorba vzdělávacích kurzů/publikací (zahrnuje zejména vytvoření jednotlivých kurzů, školících materiálů a tvorbu doplňkových vzdělávacích publikací k jednotlivým kurzům/školením, které budou vytvořeny v souladu s platnou metodikou Standardu Českého systému kvality služeb 2. Technicko - organizační a metodické zajištění realizace vzdělávání (zahrnuje zejména vytvoření a zabezpečení činnosti Centra pro školení a regionální koordinaci ČSKS tj. technicko - organizační a metodické vedení jednotlivých vzdělávacích kurzů včetně výběru, organizačního zajištění celkem třinácti regionálních koordinátorů (školitelů).
 489097 12. 12. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách 3 896 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění požadavků na úpravu Informačního systému veřejných zakázek (dále jen IS VZ) v roce 2014, mezi které patří především automatizace kontrol správnosti a úplnosti předávání dat z Věstníku veřejných zakázek, rozšíření automatického stahování dat z profilů zadavatelů a Věstníku veřejných zakázek, příprava funkcí pro dostupnost otevřených dat v IS VZ přes soubory XML, elektronizace správního řízení v rámci Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tvorba a aktualizace rozhraní na ostatní informační systémy NIPEZ (eTržiště, NEN) a další dílčí úpravy systému.
 351482 20. 8. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Inzertní plochy na letišti Václava Havla – 3 555 164 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění out of home inzertních ploch, konkrétně ctity light vitrín a light boxů v Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha. Inzerce bude realizována od srpna do prosince roku 2013.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 704 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy