Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:70890650

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:70890650'

Nalezeno 2578 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00005656 26. 10. 2018 neuvedena Státní oblastní archiv v Třeboni Jihočeský kraj
Pozemek parc. č. 565, jehož součástí je stavba čp. 141, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, zapsaným na LV č. 2019 pro k.ú. a obec Třeboň 12 305 140  Kč
P13V00017253 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj
Nákup vytěžených kamenných kostek 10/10 0 Kč
P18V00137989 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Reno Šumava a.s.
Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice 3 481 200  Kč
Z2018-013681 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
493646 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V JIHOČESKÉM KRAJI 2014-2016 odhad.cena 0 Kč
Neznámý
369518 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Global Trading, spol. s r.o.
Global Trading, spol. s r.o.
Dodávka průmyslové soli pro zimní údržbu vozovek na období leden 2014 – březen 2014 8 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
483649 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Školní zahrada Hněvkovice - Zahradnické a krajinářské centrum odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
497483 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj ZVÁNOVEC a.s.
Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta - I. fáze 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
402029 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj D.I.S., spol. s r.o.
D.I.S., spol. s r.o.
STRABAG a.s.
STRABAG a.s.
STRABAG a.s.
EUROVIA CS, a.s.
ROBSTAV stavby k.s.
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C) 44 310 633  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
630751 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj HSF System a.s.
Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory 91 355 573  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00131673 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj STAVOUM s.r.o.
Stavební úpravy_rozšíření prostor pro IT oddělení 273 717  Kč
P17V00126662 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Rekonstrukce propustků pod silnicí II/137 křiž. III/13715 - MK Bzová, km 7,118; 7,482; 8,489; 8,768 1 188 454  Kč
P17V00118284 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj TOMO TANK spol. s r. o.
Dodávka aditiv a provozních kapalin v roce 2017-2018 600 000  Kč
P17V00121426 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Elektronický dopravní model Jihočeského kraje odhad.cena 0 Kč
528830 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj AGA - Letiště, s.r.o.
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon autorského dozoru a činnost koordinátora BOZP v rámci projektové přípravy na akci Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta – dodatečné služby č. 2 198 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
376128 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj COMPAREX CZ s. r.o.
Pořízení serverových a přístupových licencí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
636559 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj IBR Consulting, s.r.o.
IBR Consulting, s.r.o.
Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP - Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
513672 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj HIRST CZ - Inženýrské stavby spol. s r.o.
Most ev. č. 165-002 Zbytiny 5 883 611  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
236789 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj COLAS CZ, a.s.
Most ev.č.159-009 Dráchov 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
483504 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj STRABAG a.s.
Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice“ (okr. ST) 11 443 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
242134 21. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj NESS Czech s.r.o.
„Zavedení základního datového skladu kraje, Software – transformační mechanizmy, Analytická vrstva – nestrukturovaná data a nástroje kvality, Software – prezentační vrstva a další nástroje BI – pokročilé nástroje“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
235119 17. 10. 2012 neuvedena Jihočeský kraj Zpracování technické dokumentace pro úpravy sálu a komplexní technologie projektu KSP ZZS JčK
Neznámý Záměrem je zpracování technické dokumentace pro úpravy sálu a komplexní technologie projektu KSP ZZS JčK
346860 23. 4. 2013 neuvedena Jihočeský kraj Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice odhad.cena 24 640 288  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 3 investoři, každý z nich uzavře s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na svou část zakázky zvlášť. Členění stavby na objekty: Investor: Jihočeský kraj Stavební objekt SO 001 Smluvní požadavky SO 002 Požadavky objednatele SO 101.1 Komunikace rozšíření 1 SO 102 Komunikace oprava SO 103 Ochranné dopravní ostrůvky SO 198 Dopravní značení SO 199 Dopravně inženýrská opatření SO 301 Odvodnění komunikace (včetně vpustí) SO 302 Oprava vodovodu SO 404 Přeložka a ochrana telekomunikačních vedení SO 451.1 Světelně signalizační zařízení 1 (včetně kabelového vedení) SO 501 Ochrana...
347885 13. 3. 2013 neuvedena Jihočeský kraj Oprava krytu silnice III/15515, III/15433 Kojákovice - Domanín 8 781 448  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o provedení opravy velice špatného povrchu komunikace III/15515 a III/15433 Kojákovice - Domanín. Jde o komunikace malého šířkového uspořádání a vzhledem k tomu, že byly v posledních letech využívány jako objízdné trasy při provádění několika investic na komunikaci II/154 v okolí města Třeboně, je povrch v nevyhovující stavu.
507778 16. 2. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 - vícepráce D2 JčK 2 389 186  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu realizace se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o stavební změny u SO 902, 503, 203, 101/1, 104/1, 104/2, 601/1, 901.
516628 24. 6. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) část 3 Jindřichův Hradec 141 016  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu realizace díla se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Vícepráce ve výši 141 015,88 bez DPH jsou způsobeny tím, že se předpokládala celková uzavírka komunikace. Při vyřizování uzavírky ČSAD Jindřichův Hradec a.s., nesouhlasila s celkovou uzavírkou a to především z důvodu četnosti spojů v návaznosti na spoje Českých drah. Městský úřad J. Hradce – Odbor dopravy a silničního hospodářství povolil pouze částečnou uzavírku komunikace. Z výše uvedeného důvodu vznikly vícepráce, protože pokládka asfaltového koberce se musí dělat po polovinách a nutností vyplývající proříznutí a zalití středové spáry.
517185 1. 7. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C) část 4,5,7 96 098  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu realizace díla se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Vícepráce a méněpráce jsou způsobeny tím, že při projednání uzavírky s příslušným odborem dopravy a Policií ČR bylo dopravní značení upraveno dle potřeby.
507558 11. 2. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa - vícepráce D2 866 833  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Změna vyvolaná zjištěním nevhodných zemin na staveništi, zeminy vhodné k mechanickému zpevnění se zde nenacházejí
343060 25. 4. 2013 neuvedena Jihočeský kraj Zajištění Intervenčních center v Jihočeském kraji 3 703 871  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je nabídnout pomoc osobě ohrožené násilným chováním na základě vykázání ze společného obydlí. Pomoc může být rovněž poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služba je poskytována formou ambulantní, terénní nebo pobytovou.
231186 11. 9. 2012 neuvedena Jihočeský kraj Silnice III/12854 Číměř 5 775 794  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o stavební úpravy silnice III/12854 v obci Číměř, v úseku od křižovatky se silnicí II/128 přibližně po konec obce. Součástí stavby vozovky jsou stavební úpravy rozjezdů místních komunikací, které se připojují na silnici III/12854. Stavba dále zahrnuje stavební úpravy chodníku v úseku od křižovatky silnic III/12854 a II/128 po poslední rodinný dům po pravé straně na p.č 1660/2. Součástí stavby jsou i stavební úpravy vodovodního řadu v celém rozsahu úprav komunikace a stavební úpravy stoky jednotné kanalizace v úseku od kanalizační šachty v křižovatce silnic II/128 a III/12854 cca po rozhraní parcel č. 111/1 a 111/3, kde podchycuje stávající přípojku. Dále jsou součástí stavby stavební úpravy veřejného osvětlení v rozsahu navrhovaného chodníku. Celková délka úprav vozovky silnice III/12854 je 403.5 m, z toho je 295.0 m celkové rekonstrukce a 108.5 m povrchové úpravy.
507758 13. 2. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2 - vícepráce D1 JčK 940 612  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu realizace se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o stavební změny u SO 503.
521137 28. 8. 2015 neuvedena Jihočeský kraj Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 A) část 3 (JH), část 4 (PI), část 6 (ST) - dodatek č. 1 484 935  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu realizace díla se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Vícepráce a méněpráce jsou způsobeny tím, že při projednání uzavírky s příslušným odborem dopravy a Policií ČR bylo dopravní značení upraveno dle potřeby.
P16V00111173 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Vybavení pobočky Vltava technologií RFID odhad.cena 0 Kč
P16V00113488 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj COLAS CZ, a.s.
Oprava silnice II/408 a II/407, objízdné trasy Dačice 2 968 048  Kč
P16V00112298 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
Rekonstrukce propustků pod silnicemi II/105 - km 69,100, III/10534 - km 1,200 a III/12128 - km 2,500 638 167  Kč
644838 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj F D servis Praha, s.r.o.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2016-2019 II 106 072 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00113794 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Reno Šumava a.s.
Dodávka dopravních značek - označník zastávky IDS 596 401  Kč
P16V00113733 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Modernizace vzduchotechniky školní kuchyně odhad.cena 0 Kč
P16V00036065 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Dodávka směrových sloupků v roce 2016 2 864 080  Kč
640225 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Casta a.s.
„Stavební úpravy výukového prostoru galerie a dramatické výchovy v podkroví Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, na par. st. 1727/1 v K. Ú. Písek“ 9 938 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00117327 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Auböck s.r.o.
Dvougaráž pro osobní vozidla Blatná 1 239 103  Kč
P16V00116572 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
STRABAG a.s.
COLAS CZ, a.s.
Opravy silnic v Jihočeském kraji 5 327 948  Kč
P16V00116272 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Auböck s.r.o.
Stavební úpravy dílen – montážní jáma - Třeboň 633 331  Kč
P16V00036935 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Reno Šumava a.s.
Most ev. č. 105-037 u křižovatky II/121 Milevsko 3 549 390  Kč
P13V00011389 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Projektová dokumentace - Rekonstrukce a přístavba Wortnerova domu AJG v Českých Budějovicích dle zpracované studie odhad.cena 0 Kč
P13V00010426 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Blansko - Řešení odvodnění silnice II/154 odhad.cena 0 Kč
P13V00003357 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Dostavba střechy odhad.cena 0 Kč
P14V00021250 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj STRABAG a.s.
Most evid.č.14321-1 v Čejkovicích 4 366 823  Kč
P14V00028649 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
Propustek II/162 průtah Větřní 1 527 105  Kč
P14V00024642 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Hamerský potok z. s.
Jiří Marek
Ing. Jiří Smrž
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
NT NATURAM-OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY
Jiří Marek
Karel Novotný
Jiří Marek
ZO ČSOP Šumava
Jiří Marek
Jan Průša
Naděžda Havlisová
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Hamerský potok z. s.
Jan Průša
Pavel Dvořák
Hamerský potok z. s.
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Jan Průša
Sdružení Dřípatka, z. s.
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Miloš Ludvík
Jan Průša
Ing. Martin Janda
Třemšínská ekofarma, s.r.o.
Jiří Marek
Hamerský potok z. s.
C E R, s.r.o.
Ing. Martin Janda
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Jan Průša
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Luboš Pícha
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Pavel Dvořák
ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Jiří Marek
Mgr. Radomír Mužík
„Podzimní kosení vybraných částí ZCHÚ v Jihočeském kraji“ 1 901 610  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 531 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy