10009 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S474/2011/VZ-2658/2012/510/
Instance I.
Věc Komplexní nakládání s odpady v obci Baška
Účastníci Obec Baška
Frýdecká skládka, a.s.
.A.S.A., spol. s r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 26.11.2012
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10010.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10009.html
Rozhodnutí
               
Č. j.: ÚOHS-S474/2011/VZ-2658/2012/510/MLa


 


25. května 2012

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 10. 2011 na návrh ze dne 4. 10. 2011, jehož účastníky jsou
· zadavatel – obec Baška, IČ 00296511, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška, zastoupená Irenou Babicovou, starostkou,
· navrhovatel – Frýdecká skládka, a.s., IČ 47151552, se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, za niž jednají společně Ing. Pavlína Nytrová, předsedkyně představenstva a Ing. Luděk Žáček, člen představenstva,
· vybraný uchazeč – .A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, za niž jednají společně jednatelé Ing. Petr Vokřál a Ing. Arnošt Kastner,
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady v obci Baška“, zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 6. 6. 2011 pod ev. č. 60060949, oprava dne 4. 7. 2011 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 6. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 109-180221, oprava dne 6. 7. 2011 pod ev. č. 2011/S 127-209919,  rozhodl takto:
I.
Návrh navrhovatele – Frýdecká skládka, a.s., IČ 47151552, se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek – se v části napadající rozhodnutí zadavatele – obce Baška, IČ 00296511, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška – o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť z povahy navrhovatelem uplatněných argumentů vyplývá, že tyto směřují proti zadávacím podmínkám, přičemž navrhovatel námitky proti zadávacím podmínkám podle § 110 odst. 7 citovaného zákona o veřejných zakázkách nepodal a není tedy oprávněnou osobou pro podání této části návrhu.
II.
Návrh navrhovatele – Frýdecká skládka, a.s., IČ 47151552, se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek – se v části napadající postup zadavatele – obce Baška, IČ 00296511, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška – při vyřízení námitek, podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.
Odůvodnění
Průběh zadávacího řízení
1. Zadavatel – obec Baška, IČ 00296511, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška, zastoupená Irenou Babicovou, starostkou (dále jen „zadavatel“), odeslal dne 2. 6. 2011 oznámení otevřeného zadávacího řízení, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 6. 6. 2011 pod ev. č. 60060949, oprava dne 4. 7. 2011 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 6. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 109-180221, oprava dne 6. 7. 2011 pod ev. č. 2011/S 127-209919.
2. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu.
3. Jak vyplývá z protokolu o jednání komise pro otevírání obálek ze dne 23. 8. 2011, obdržel zadavatel nabídky 3 uchazečů. Podle protokolu o posouzení kvalifikace pořízeném dne 31. 8. 2011 neprokázal uchazeč – společnost van Gansewinkel, a.s., IČ 63483360, se sídlem U Vlečky 592, 664 42 Modřice, splnění kvalifikace, zadavatel proto uchazeče rozhodnutím ze dne 31. 8. 2011 vyloučil. Z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 31. 8. 2011 plyne, že nabídka uchazeče – společnosti Frýdecká skládka, a.s., IČ 47151552, se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, za niž jednají společně Ing. Pavlína Nytrová, předsedkyně představenstva a Ing. Luděk Žáček, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“), byla hodnotící komisí podle § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyřazena, neboť navrhovatel v nabídce v rozporu s požadavkem zadavatele stanoveným v čl. 3.1.1, bod 9.5 zadávací dokumentace stanovil cenu za odstranění ostatních druhů odpadů vyšší než 60 % ceny za odstranění komunálního odpadu. Zadavatel proto navrhovatele rozhodnutím ze dne 31. 8. 2011 ze zadávacího řízení vyloučil.
4. Navrhovatel proti svému vyloučení ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podal dne 15. 9. 2011 2 samostatné námitky. Zadavatel těmto námitkám souhrnným rozhodnutím ze dne 23. 9. 2011 nevyhověl, což navrhovateli sdělil v dopisu ze dne 23. 9. 2011, který byl navrhovateli doručen dne 26. 9. 2011. 
 
Obsah návrhu
5. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 5. 10. 2011 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Zadavatel obdržel návrh na zahájení řízení rovněž dne 5. 10. 2011.
6. Navrhovatel v návrhu předně tvrdí, že jeho námitky nebyly řádně přezkoumány, neboť o nich rozhodla osoba odlišná od zadavatele. Tento závěr navrhovatel vyvozuje ze skutečnosti, že „Oznámení o rozhodnutí zadavatele ve věci podaných námitek“ ze dne 23. 9. 2011, kterým byl navrhovatel vyrozuměn o rozhodnutí zadavatele ve věci podaných námitek, bylo podepsáno Ing. Zdeňkem Uherem, jednatelem společnosti Unitender, s.r.o., IČ 25394495, se sídlem Jurečkova 16, Ostrava 1 (dále jen „Unitender, s.r.o.“) a nikoliv zadavatelem. Toto oznámení obsahovalo výrok, že se námitkám nevyhovuje, následovaný odůvodněním. Přílohu oznámení pak tvořila listina označená jako „Rozhodnutí zadavatele ve věci podaných námitek“ ze dne 23. 9. 2011, která podrobně odůvodňuje postup zadavatele. Podle navrhovatele platí, že pokud rozhodnutí zadavatele bylo pouze přílohou oznámení o rozhodnutí zadavatele o námitkách (vyhotoveného 3. osobou), pak námitku navrhovatele nepřezkoumal zadavatel, ale osoba od něj odlišná, aniž by bylo jasné, na základě jakého právního úkonu tato třetí osoba námitky přezkoumávala (společnost Unitender, s.r.o. podle navrhovatele k zastupování zadavatele v zadávacím řízení zmocněna nebyla). V návrhu je rovněž napadáno samotné vyloučení navrhovatele. Důvodem pro vyloučení navrhovatele byla skutečnost, že jeho nabídka nesplnila podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, konkrétně se jednalo o čl. 3.1.1, bod 9.5 zadávací dokumentace, který stanovil, že ceny za odstranění ostatních druhů odpadů v daném článku uvedených (stavební a demoliční odpad, výkopová zemina a pneumatiky) nebudou vyšší než 60 % ceny za odstranění směsného komunálního odpadu, což navrhovatel nedodržel. Navrhovatel zdůrazňuje, že zadavatel v zadávací dokumentaci deklaroval, že odstranění ostatních druhů odpadů uvedených v čl. 3.1.1, bodě 9.5 zadávací dokumentace nebude předmětem hodnocení a cena za jejich odstranění tak neměla být součástí hodnocení. Podle navrhovatele ze zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky bylo komplexní nakládání s komunálním odpadem v obci Baška, který vzniká při činnosti fyzických osob, obyvatel této obce. Zadavatel však v zadávací dokumentaci požadoval rovněž uvedení cen za odstranění ostatních druhů odpadů, které nejsou komunálním odpadem, přičemž jejich výši limitoval 60 % ceny za odstranění směsného komunálního odpadu. Jelikož odstranění ostatních druhů odpadů nebylo předmětem veřejné zakázky, neměla cena za jejich odstranění žádný význam pro nabídkovou cenu a nebyl tedy důvod, aby byl navrhovatel pro nedodržení daného ustanovení zadávací dokumentace vyloučen. S odvoláním na ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatel konstatuje, že odstraňování takových ostatních druhů odpadů ostatně ani nepatří do kompetence obce, resp. obec není povinna odstraňování těchto druhů odpadů ve svém systému shromažďování odpadů zajišťovat. Podle § 17 odst. 4 výše citovaného zákona je každý občan povinen s těmito odpady nakládat na vlastní nebezpečí. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že podmínky, které zadavatel v čl. 3.1.1, bodě 9.5 zadávací dokumentace stanovil, není možné relevantně vyhodnotit. Z tohoto zadání totiž vyplývá, že cena za odstranění uvedených druhů odpadů nesmí být vyšší než 60 % ceny za odstranění směsného komunálního odpadu (vzhledem k recyklaci). Podle navrhovatele není „směsný komunální odpad“ pojmem, který zná zákon o odpadech, ani žádný jiný prováděcí předpis k tomuto zákonu. Není tedy zřejmé, co měl zadavatel pod pojmem směsný komunální odpad na mysli, zejména které druhy odpadů pod tento pojem zařadil. Navrhovatel dále poukazuje na odlišný význam pojmů „odstranění“ a „recyklace“, které zadavatel v souvislosti se stanovením ceny za odstranění ostatních druhů odpadů stanovil. Jelikož zadavatel tyto dva pojmy zcela neodlišil, považuje navrhovatel takový požadavek na stanovení ceny za jejich odstranění za nejasný. Pokud, vzhledem k jejich recyklaci, zadavatel uvažoval o snížení cen za odstranění ostatních druhů odpadů, měl požadovat cenu za jejich využití a ne cenu za jejich odstranění. Navrhovatel trvá na tom, že jelikož ceny za odstranění těchto ostatních druhů odpadů neměly vliv na nabídkovou cenu a zároveň se nejedná o komunální odpady zadavatele, nepovažoval za nutné tento zmatečný požadavek formou námitek k zadávací dokumentaci napadat. 
Vyjádření zadavatele k návrhu
7. Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil přípisem ze dne 11. 10. 2011, doručeným Úřadu dne 13. 10. 2011. Zadavatel poukazuje na to, že navrhovatel v rámci své nabídky předložil rovněž podepsanou přílohu č. 4, kde uvedl, že „si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení a technické nejasnosti a že s podmínkami této zadávací dokumentace souhlasí a respektuje je“. Ve světle této skutečnosti považuje navrhovatelův postup, který spočívá v podání námitek až v okamžiku jeho vyloučení za účelový. Podle zadavatele ze zadávací dokumentace, konkrétně z přehledu odpadu za rok 2010 vyplývá, že ostatní odpady (cihly – 164,8 tun, smíšené stavební odpady – 9,5 tun a pneumatiky – 9,58 tun) představují nezanedbatelnou položku v celkové roční produkci odpadu obce. Ceny za odstranění těchto ostatních druhů odpadů sice nemají vliv na nabídkovou cenu v této veřejné zakázce, cena za jejich odstranění má však podstatný vliv na celkové náklady odpadového hospodářství obce a zadavatel tak má právo specifikovat podmínky nakládání s takovým odpadem. K argumentaci navrhovatele, že mu není jasný obsah termínu směsný komunální odpad a který typ odpadu je možné pod něj zařadit, zadavatel uvedl, že výklad tohoto pojmu je uvedený v čl. 2 odst. 6 obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2008 a jelikož navrhovatel touto vyhláškou argumentuje ve svém návrhu, je zadavatel přesvědčen, že se s ní musel seznámit. Pokud jde o navrhovatelem tvrzené nejasné odlišení pojmů „odstranění“ a „využití (recyklace)“, je zadavatel toho názoru, že pokud měl navrhovatel jakékoliv pochybnosti o obsahu těchto pojmů, měl si je vyjasnit v rámci žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. K tvrzení navrhovatele, že jeho námitky nebyly zadavatelem řádně přezkoumány, zadavatel uvádí, že z jeho rozhodnutí ve věci podaných námitek ze dne 23. 9. 2011 tvořícího přílohu oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče z téhož dne, je jasně patrné, že toto rozhodnutí vydal přímo zadavatel. Unitender, s.r.o. pověřená zadavatelem výkonem zadavatelských činností, tak jménem zadavatele nejednala a jeho rozhodnutí pouze oznamovala.
Průběh správního řízení
8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 18. 10. 2011 č. j. ÚOHS-S474/2011/VZ-16559/2011/510/MLa. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S474/2011/VZ-16560/2011/510/MLa ze dne 18. 10. 2011, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí a zadavateli určil lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech provedených v zadávacím řízení – a nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.
9. Vzhledem k tomu, že v době vydání předběžného opatření doposud nebyly rozptýleny veškeré pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, nařídil Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S474/2011/VZ-18605/2011/510/MLa ze dne 7. 12. 2011 předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. Jelikož zadavatel ve stanovené lhůtě nesplnil svoji informační povinnost a nezpravil Úřad o dalších úkonech učiněných v zadávacím řízení, nedisponoval Úřad ke dni vydání citovaného rozhodnutí informací o tom, že dne 28. 11. 2011 došlo k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Tuto skutečnost zadavatel Úřadu sdělil až v přípisu doručeném dne 13. 12. 2011.
10. Zadavatel přípisem ze dne 9. 1. 2012 doplnil svoje stanovisko ze dne 10. 10. 2011. Poukazuje na fakt, že navrhovatel ve vztahu k nyní napadeným ustanovení zadávací dokumentace námitky nepodal a rovněž nepožadoval jejich objasnění prostřednictvím dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel doplňuje, že tento požadavek zadavatele byl již součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady v obci Baška na období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010“. V této předcházející veřejné zakázce navrhovatel rovněž podal nabídku a nyní napadený požadavek zadavatele nijak nerozporoval. Podle svého vyjádření chtěl zadavatel tímto požadavkem opět stanovit maximální cenu za likvidaci ostatních druhů odpadů.
Relevantní ustanovení zákona k problematice námitek
11. Dle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, zadavateli podat zdůvodněné námitky.
12. Dle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.
13. Dle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.
14. Dle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
15. Dle § 110 odst. 7 zákona námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.
16. Dle § 114 odst. 1 zákona návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti
o zadávacím podmínkám,
o obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,
o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,
o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
o použití druhu zadávacího řízení.
17. Dle § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.
Zjištění z dokumentace o veřejné zakázce ve vztahu k opožděně podaným námitkám
18. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena na den 16. 8. 2011, navrhovatel však námitky podal až dne 15. 9. 2011.
19. Navrhovatel ve svém návrhu mimo jiné uvedl, že jelikož se v případě cen za odstranění ostatních druhů odpadů uvedených v čl. 3.1.1, odst. 9.5 zadávací dokumentace (stavební a demoliční odpad, výkopová zemina, pneumatiky) jedná o ceny, které neměly vliv na nabídkovou cenu a nemohly v žádném případě nabídku ovlivnit a zároveň se nejedná o komunální odpady obce Baška, nepovažoval za nutné tento zmatečný požadavek formou námitek proti zadávací dokumentaci napadat. Jestliže však navrhovatel považoval ustanovení zadávacích podmínek za zmatečné, či nezákonné, měl proti nim v zákonné lhůtě podat řádné námitky podle § 110 odst. 3 zákona, kde měl uplatnit argumenty uvedené ve svém návrhu na zahájení správního řízení.
Závěry Úřadu učiněné ve vztahu k aktivní legitimaci navrhovatele k podání návrhu v části napadající procesní postup zadavatele při vyloučení navrhovatele
20. Úřad posoudil splnění podmínek pro podání návrhu a po zhodnocení všech podkladů ve vzájemných souvislostech, zejména zadávací dokumentace, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že v části týkající se vyloučení navrhovatele z důvodu nedodržení požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách, nebyl návrh podán oprávněnou osobou. Ve své části napadající procesní postup zadavatele při vyloučení navrhovatele, je pak návrh nedůvodný. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.
21. Vzhledem k výše uvedenému má Úřad za prokázané, že navrhovatel námitky stran nevhodně vymezeného předmětu plnění veřejné zakázky ve lhůtě podle  § 110 odst. 3 zákona nepodal. Jelikož je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci, nebyl návrh ve své části směřující proti zadávacím podmínkám (argumentace týkající se limitace cen za odstranění ostatních druhů odpadů, neodlišení pojmů „odstranění“ a „recyklace“ a užití nejasného pojmu „směsný komunální odpad“) podán oprávněnou osobou, a Úřad tudíž návrh podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona zamítl.
 
Závěry Úřadu učiněné ve vztahu k postupu zadavatele při přezkoumání námitek
22. Návrh je nedůvodný rovněž ve své části napadající způsob přezkoumání navrhovatelových námitek. Nezákonnost jejich přezkumu měla být dána tím, že námitky byly vyřízeny jinou osobou než zadavatelem. Tento závěr vyvozuje navrhovatel ze skutečnosti, že rozhodnutí  zadavatele ve věci podaných námitek ze dne 23. 9. 2011 tvořilo přílohou oznámení o rozhodnutí zadavatele ve věci podaných námitek, které však nebylo podepsáno zadavatelem, ale  Ing. Zdeňkem Uherem, jednatelem společnosti Unitender, s.r.o. 
23. Úřad k tomu uvádí, že zadavatel dne 31. 8. 2011 rozhodl o vyloučení navrhovatele, což mu bylo oznámeno dopisem ze dne 1. 9. 2011, doručeným dne 2. 9. 2011. Na to navrhovatel reagoval námitkami proti svému vyloučení ze dne 15. 9. 2011, doručenými zadavateli téhož dne. Téhož dne navrhovatel zadavateli doručil rovněž námitky směřující proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které bylo navrhovateli doručeno dne 2. 9. 2011. Navrhovatel byl o způsobu vyřízení obou námitek informován dopisem ze dne 23. 9. 2011 podepsaným Ing. Zdeňkem Uherem, jednatelem společnosti Unitender, s.r.o., přičemž přílohu tohoto dopisu tvořilo vlastní odůvodněné rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 9. 2011 o nevyhovění námitkám podepsané Irenou Babicovou, starostkou zadavatele. Toto rozhodnutí obsahovalo vlastní výrok o vyloučení navrhovatele, odůvodnění a rovněž poučení navrhovatele podle § 111 odst. 2 zákona o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Z mandátní smlouvy č. 114/2011 uzavřené dne 14. 4. 2011 mezi zadavatelem a společností Unitender, s.r.o. vyplývá závazek společnosti Unitender, s.r.o. zastupovat zadavatele ve smyslu § 151 zákona (s výjimkami z rozsahu zmocnění uvedenými v odst. 2 uvedeného ustanovení) a dále organizačně zajistit celý průběh zadávacího řízení. Se skutečností, že je společnost Unitender, s.r.o. na základě výše zmíněné mandátní smlouvy pověřena výkonem zadavatelských činností, byli uchazeči seznámeni v čl. 2 zadávací dokumentace.
24. V případě podání námitek má zadavatel povinnost o těchto námitkách rozhodnout a toto rozhodnutí odeslat stěžovateli ve lhůtě 10ti dnů ode dne obdržení námitek. Z výše uvedeného je patrné, že vlastní rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo řádně vyhotoveno zadavatelem. Osoba odlišná od zadavatele, společnost Unitender, s.r.o., resp. její jednatel Ing. Zdeněk Uher, na základě mandátní smlouvy uzavřené se zadavatelem, pouze zajistila vlastní odeslání rozhodnutí o námitkách, přičemž nad rámec povinností plynoucích pro zadavatele za zákona, k tomuto rozhodnutí připojila oznámení o rozhodnutí zadavatele o námitkách. Tato skutečnost však nemůže mít vliv na zákonnost postupu zadavatele při přezkoumání námitek. Zadavatel v posuzovaném případě tedy splnil svou zákonnou povinnost a rozhodnutí navrhovateli ve lhůtě 10ti dnů ode dne obdržení námitek odeslal.
25. Úřad proto podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona návrh zamítl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Eva Kubišová 
místopředsedkyně
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
1. Obec Baška, Baška 420, 739 01 Baška 
2. Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek 
3. .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
 
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10009
Popis API

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.