Rozhodnutí UOHS 10044


Číslo jednací ÚOHS-S239/2012/VZ-12278/2012/510/OKo
Instance I.
Věc
Periodické hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 10
Účastníci České dráhy, a. s.
LEGIOS a.s.
CZ LOKO, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.12.2012
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10045.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10044.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S239/2012/VZ-12278/2012/510/OKo   29. června 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26.3.2012 na návrh ze dne 22.3.2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, za niž jedná Ing. Petr Žaluda, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 28.3.2012 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, AK WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 2/193, 110 00 Praha 1, · navrhovatel – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, za niž jednají Ing. Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva, · vybraný uchazeč – CZ LOKO, a.s., IČ 61672131, se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, za niž jedná Ing. Josef Bárta, předseda představenstva, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Periodické hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 10“, v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo v ISVZ uveřejněno dne 25.7.2011 pod ev.č. VZ 60063077, oprava dne 16.8.2011 a dne 22.8.2011 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 27.7.2011 pod ev. č. 2011/S 142-236295, oprava dne 19.8.2011 a dne 25.8.2011 rozhodl takto:   Návrh navrhovatele – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – ze dne 22.3.2012 se podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou. Odůvodnění Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, za niž jedná Ing. Petr Žaluda, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 28.3.2012 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, AK WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 2/193, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 25.7.2011 pod ev.č. VZ 60063077, a opravy dne 16.8.2011 a dne 22.8.2011 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 27.7.2011 pod ev. č. 2011/S 142-236295, opravy dne 19.8.2011 a dne 25.8.2011, oznámení jednacího řízení s uveřejněním o veřejné zakázce „Periodické hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 10“. 2. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky je provedení periodických hlavních oprav elektrických lokomotiv řady 150.2, 151, 162 a 163 v majetku zadavatele v celkovém předpokládaném počtu 68 oprav a včetně provedení případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a případných změn schváleného stavu (ZSS) dle zadávací dokumentace. 3. Nabídky ve lhůtě do 29.11.2011 podalo 5 uchazečů. 4. Z protokolu o konečném výsledku hodnocení po ukončení III. fáze jednání o nabídkách vyplývá, že nejnižší nabídku podala společnost ­CZ LOKO, a.s., IČ 61672131, se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, za niž jedná Ing. Josef Bárta, předseda představenstva (dále jen „vybraný uchazeč“). V souladu se závěrem hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 24.1.2012 o výběru nejvhodnější nabídky, tj. nabídky vybraného uchazeče. 5. Navrhovatel – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, za niž jednají Ing. Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“) – podal dne 10.2.2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24.1.2012 a proti postupu zadavatele při jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním (zejm. zásady transparentnosti). Zadavatel obdržel námitky téhož dne. 6. Zadavatel rozhodl dne 17.2.2012 o nevyhovění námitkám. Rozhodnutí navrhovatel obdržel dne 21.2.2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 1.3.2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona. 7. Navrhovatel dále podal dopisem ze dne 22.3.2012 písemný návrh (označený jako „doplnění návrhu“ ze dne 1.3.2012, které Úřad řeší pod sp. zn. S 142/2012) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona. Obsah návrhu 8. Navrhovatel tvrdí, že zadavatel pochybil tím, že nevymezil dostatečně jednoznačně předmět veřejné zakázky. Skutečný rozsah SOP měl vyplynout až ze zápisu z komisionální prohlídky lokomotiv, z čehož dle navrhovatele plyne, že SOP nebyly dostatečně určitě vymezeny, neboť není zřejmé, v jakém rozsahu budou ve skutečnosti provedeny. Navrhovateli není jasné, dle čeho stanovil zadavatel, že některé součástky budou s vysokým výskytem či nízkým výskytem. Navrhovatel považuje takto vymezený předmět za neurčitě vymezený, což mohlo dle jeho názoru vést k diskriminaci jednotlivých uchazečů. Vyjádření zadavatele 9. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 4.5.2012, ve kterém uvedl, že s vymezením předmětu veřejné zakázky měl navrhovatel možnost seznámit se již při doručení zadávací dokumentace. Navrhovatel žádnou námitku proti určitosti zadávací dokumentace v řádné lhůtě nepodal, ale podal ji až se značnou časovou prodlevou ex post v rámci „doplnění návrhu“ v řízení před Úřadem. Zadavatel má za to, že námitky jsou nepřípustné a nedůvodné. Navrhovatel navíc ani nezaslal stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 17.2.2012. 10. Závěrem zadavatel navrhuje, aby Úřad zastavil správní řízení, jelikož návrh obsažený v „doplnění návrhu“ nemá předepsané náležitosti, a to zejména doklad o doručení námitek. Průběh správního řízení 11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č.j. ÚOHS-S239/2012/VZ-8021/2012/510/OKo ze dne 26.4.2012. Současně Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S239/2012/VZ-8022/2012/510/OKo z téhož dne stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce, lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, a lhůtu k předložení dokladu o doručení námitek zadavateli ve lhůtě 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 12. Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 116 zákona: o zadavatel, o navrhovatel o vybraný uchazeč. 13. Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem při vymezení předmětu veřejné zakázky, a proto z moci úřední rozhodnutím č.j. ÚOHS-S239/2012/VZ-8023/2012/510/OKo ze dne 26.4.2012 nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. 14. Zadavatel i vybraný uchazeč podali proti rozhodnutí č.j. ÚOHS-S239/2012/VZ-8023/2012/510/OKo ze dne 26.4.2012 o nařízení předběžného opatření zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení rozklady. 15. Navrhovatel podal proti usnesení č.j. ÚOHS-S239/2012/VZ-8022/2012/510/OKo ze dne 26.4.2012 rozklad a současně požádal o prodloužení lhůty k doložení dokladu o složení kauce. V rozkladu mimo jiné uvedl, že po navrhovateli nelze požadovat prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli, podání námitek a zaplacení kauce, neboť dle jeho názoru se nejedná o nový návrh,  a dále trvá na tom, že se jedná o doplnění návrhu ze dne 1.3.2012. 16. Dne 11.5.2012, 21.5.2012, 31.5.2012 a dne 13.6.2012 nahlédl zadavatel do spisu. Protokoly o nahlížení jsou součástí spisu. 17. Vybraný uchazeč se ve lhůtách, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nevyjádřil. 18. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona okolnosti podání návrhu, a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Závěry Úřadu 19. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky. 20. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 21. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 22. Věta šestá ust. § 110 odst. 7 zákona stanoví, že podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 23. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4. 24. Podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou. 25. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že lhůta pro podání nabídek skončila dne 29.11.2011. Posledním dnem, kdy bylo možné podat námitky proti zadávacím podmínkám, byl tedy den 4. prosinec 2011. 26. Z předložených písemných materiálů i z vyjádření jednotlivých účastníků řízení je zřejmé, že navrhovatel nepodal námitky proti stanovení zadávacích podmínek, a to konkrétně vymezení rozsahu předmětu veřejné zakázky. 27. V návaznosti na výše uvedené Úřad uvádí, že ačkoli součástí návrhu navrhovatele ze dne 22.3.2012, jsou tvrzení týkající se stanovení zadávacích podmínek, nepodal navrhovatel v této věci zadavateli řádné námitky ve smyslu zákona. Jelikož podání řádných a včasných námitek je podle § 110 odst. 7 věty šesté zákona podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele v téže věci, je zřejmé, že navrhovatel nesplnil zákonnou podmínku, aby se ve věci stanovení zadávacích podmínek, stal osobou oprávněnou pro podání návrhu, kterou v daném případě bylo mimo jiné podání předchozích řádných námitek. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. c) zákona zamítl. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                             Obdrží: JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát, AK WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 2/193, 110 00 Praha 1 CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová LEGIOS a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10044
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy