Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10090


Číslo jednací ÚOHS-S465, 511/2012/VZ-23704/2012/511/MKl
Instance I.
Věc
Implementace informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)
Účastníci Institut klinické a experimentální medicíny, p. o. NAVERTICA a. s.
Essence International s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.01.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10090.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S465, 511/2012/VZ-23704/2012/511/MKl   17. prosince 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném správním řízení S465, a S511/2012/VZ/511/MKl zahájeném na návrhy ze dne 2. 8. 2012, a ze dne 29. 8. 2012, jejichž účastníky jsou zadavatel – Institut klinické a experimentální medicíny, p.o., IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha - Krč, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 7. 2012 AQE advisors, a.s. , IČ 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, navrhovatel – NAVERTICA a.s., IČ 25585207, se sídlem Šumavská 15, 602 00 Brno, a navrhovatel – Essence International s.r.o., IČ 25316524, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Institut klinické a experimentální medicíny, p.o., IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha – Krč, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 7. 2012 AQE advisors, a.s. , IČ 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno – při zadávání nadlimitní veřejné zakázky "Implementace informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)" v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 19. 6. 2012 pod ev. č. 7202011021170 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 124-205577, rozhodl takto: I. Zadavatel – Institut klinické a experimentální medicíny, p.o., IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha - Krč – nedodržel a) postup stanovený v § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) a § 6 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách tím, že úroveň technických kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, b) postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že nestanovil přesně a určitě způsob hodnocení nabídek v kritériu „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. II. Jako opatření k nápravě postupů uvedených ve výroku I. pod písm. a., b. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení. III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Institut klinické a experimentální medicíny, p.o., IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha - Krč – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění I. Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – Institut klinické a experimentální medicíny, p.o., IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha – Krč, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 7. 2012 AQE advisors, a.s. , IČ 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 6. 2012 pod ev. č. 7202011021170 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 124-205577, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Implementace informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel jako vytvoření Informačního systému ekonomických a provozních agend (ISEPA), jehož součástí bude úvodní analýza a návrh cílového konceptu řešení, dodávka a implementace ISEPA, spočívající v konfiguraci technických a systémových prostředků, instalaci a konfiguraci standardních SW komponent a vyvinutých částí SW, integrace s ostatními systémy formou implementace rozhraní a migrace vybraných dat do připraveného systému (především číselníky apod.) Dále je předmětem zakázky zaškolení pracovníků zadavatele, otestování instalovaného řešení, jeho funkcionality a vazeb na okolní systémy a další. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 21 000 000,- Kč bez DPH. 3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl hospodářsky nejvýhodnější nabídku z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. Jako první kritérium s váhou 55 % zvolil výši nabídkové ceny a jako druhé kritérium s váhou 45 % zvolil kvalitu a technickou úroveň nabízeného řešení. 4. Z protokolu o prvním jednání komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace vyplývá, že nabídky podali čtyři uchazeči, přičemž kontrole podle § 71 odst. 9 zákona vyhověly všechny čtyři nabídky. 5. Dne 18. 7. 2012 byly zadavateli navrhovatelem – NAVERTICA a.s., IČ 25585207, se sídlem Šumavská 15, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel NAVERTICA“) – doručeny námitky proti zadávacím podmínkám, a to konkrétně proti požadavkům, které se týkají technických kvalifikačních předpokladů uvedených v části 5.6 A bodech I. až III., kterým zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel NAVERTICA dne 23. 7. 2012. 6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel NAVERTICA nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 1. 8. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 7. Dne 6. 8. 2012 byly zadavateli uchazečem – C SYSTEM CZ a.s., IČ 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno (dále jen „uchazeč C SYSTEM“) – doručeny námitky proti zadávacím podmínkám, jež jsou obsahově totožné s námitkami navrhovatele NAVERTICA a.s. a navíc obsahují námitku týkající se požadavků a preferencí zadavatele – požadavek na ověřenost SW produktu. Zadavatel námitkám po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel uchazeč C SYSTÉM dne 16. 8. 2012. 8. Dne 8. 8. 2012 byly navrhovatelem – Essence International s.r.o., IČ 25316524, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel Essence“) – doručeny námitky proti zadávacím podmínkám, a to konkrétně proti rozpornému stanovení předpokládané hodnoty zakázky, proti požadavkům, které se týkají technických kvalifikačních předpokladů uvedených v části 5.6 A bodech I. až III., dále proti požadavku na ověřenost produktu uvedeného v předmětu smlouvy, proti požadavku na homogenitu a kompaktnost SW produktu a také namítal chybné požadavky v tabulce na homogenitu a kompaktnost SW produktu a nestandardní způsob hodnocení kritéria č. 2 „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“. Zadavatel námitkám po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl.  Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel Essence dne 20. 8. 2012. 9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel Essence nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 28. 8. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. II. Ke správnímu řízení zahájenému na návrh navrhovatele NAVERTICA a.s. Obsah návrhu 10.  V návrhu se navrhovatel NAVERTICA plně odvolává na svá tvrzení uvedená v přiložené námitce. V námitce navrhovatel NAVERTICA uvádí, že technické kvalifikační předpoklady stanovené v části 5.6 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jsou nastaveny diskriminačně a odporují tak § 6 zákona. Požadavky svou selektivností zabraňují dodavatelům, jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými, v účasti na předmětné veřejné zakázce a dopouští se tak dle názoru navrhovatele skryté formy diskriminace (s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, čj. 1 Afs 20/2008-152.) Navrhovatel NAVERTICA se ohrazuje proti předpokladům stanoveným v části 5.6 A, body I. – III. zadávací dokumentace: I. Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil u každé z nich minimálně 40 mil. Kč bez DPH, a předmět plnění spočíval v dodání komplexního informačního systému včetně zajištění integrace s okolními systémy. II. Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH, a jejímž předmětem byla dodávka komplexního ekonomického informačního systému, přičemž předmět takové dodávky či služby zahrnoval alespoň: (…) III. Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH, a která obsahuje dodávku informačního systému pro nemocnici resp. zdravotnické zařízení, jehož funkcionalita pokrývala alespoň tři z následujících oblastí: (…) V části 5.6 B zadávací dokumentace: Roli projektového manažera může zastávat pouze takový odborný pracovník, u kterého dodavatel prokáže, že vedl alespoň dvě rozsahem srovnatelné významné služby (projekty), jaké jsou předmětem této veřejné zakázky, což znamená zakázka na řízení projektu systémové integrace, přičemž cena každé významné služby byla nejméně ve výši předpokládané hodnoty (bez výše opcí) této veřejné zakázky. Roli architekta řešení může zastávat pouze takový odborný pracovník, u kterého dodavatel prokáže, že má zkušenosti s návrhem a implementací obdobných řešení a to alespoň u dvou významných služeb (implementačních projektů) rozsahem srovnatelných. 11.  Navrhovatel NAVERTICA spatřuje diskriminaci zejména v zadavatelem požadované minimální úrovni technických kvalifikačních předpokladů a dodává, že stanovený rozsah je zcela disproporční s ohledem na rozsah a složitost zadávané veřejné zakázky. 12.  V návrhu navrhovatel NAVERTICA argumentuje tvrzením, že je všeobecně známo, že v České republice neexistuje soutěžitel, který by mohl prokázat implementaci dvou významných služeb/dodávek, zahrnující dodávku informačního systému pro nemocnici, resp. zdravotnické zařízení ve stanoveném rozsahu, aniž by se sloučil s jiným dodavatelem, a to přestože na trhu figurují i dodavatelé způsobilí zakázku prokazatelně, kvalitně a efektivně provést samostatně v jednom systému a jedné databázi bez využití subdodavatele, které z okruhu soutěžitelů vylučuje právě minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů takto stanovených zadavatelem. 13.  Navrhovatel NAVERTICA se dále pozastavuje nad tím, že zadavatelem požadované technické kvalifikační předpoklady reflektují pouze počet a hodnotu jednotlivých zakázek a nikoliv třeba certifikáty kvality, či jiná potvrzení o kvalitě a způsobilosti dodavatele. 14.  Navrhovatel NAVERTICA dále namítá, že předpokládaná hodnota zakázky je zadána nejasně a může zastírat fakt, že výše zmíněné technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem jsou nepřiměřené. Navrhovatel NAVERTICA nadto považuje předpokládanou hodnotu předmětné veřejné zakázky stanovenou zadavatelem s přihlédnutím k jeho požadavkům popsaným v dokumentaci za vysoce nadhodnocenou a cíleně diskriminující. Navrhovatel NAVERTICA po interním přezkoumání požadavků zadavatele, vyčíslil cenu zakázky na cca 6 mil. Kč, přičemž vycházel z ceníku společnosti Microsoft, jehož příslušnou část přiložil k návrhu a také ze svých zkušeností z implementace obdobného ekonomického IS pro svého zákazníka – Krajskou nemocnici Liberec, která je navíc podstatně větší než zadavatel. 15.  Závěrem návrhu se navrhovatel NAVERTICA domáhá u Úřadu změny výše zmiňovaných technických kvalifikačních předpokladů takovým způsobem, aby byla zjednána náprava, a pokud to nebude možné, aby bylo výběrové řízení zrušeno a vypsáno znovu v souladu se zákonem. 16.  Úřad obdržel návrh dne 2. 8. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S465/2012/VZ/MKl. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 2. 8. 2012. Vyjádření zadavatele k návrhu 17.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 9. 8. 2012, v němž k obsahu návrhu uvádí, že stanovil v rámci zadávací dokumentace v části 5.6 A v bodech I. až III. technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tak, aby zaručil výběr dodavatele s dostatečnými zkušenostmi v oblasti předmětu zakázky formou požadavku na předložení seznamu významných služeb / dodávek včetně specifikace požadované struktury a rozsahu plnění těchto významných služeb / dodávek. Požadavky na minimálně dvě významné dodávky /služby, jejichž předmětem bylo dodání komplexního ekonomického informačního systému ve stanoveném rozsahu, odráží potřebu zadavatele vybrat dodavatele se zkušenostmi při implementaci komplexního systému, nikoli jen dílčích částí ekonomického IS. Požadavky na minimálně dvě významné služby / dodávky, zahrnující dodávku informačního systému pro nemocnici resp. zdravotnické zařízení ve stanoveném rozsahu, odráží potřebu zadavatele vybrat dodavatele se zkušenostmi s implementací IS v oblasti zdravotnictví s ohledem na specifické požadavky na IS stanovený v zadávací dokumentaci. 18.  S argumentací navrhovatele NAVERTICA, jež je uvedena v bodě 12 odůvodnění, zadavatel ve svém vyjádření nesouhlasí a dodává, že jeho oprávněným úmyslem bylo nastavení požadavků na splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona tak, aby zajistil výběr uchazeče, který má s obdobnými službami dostatečné zkušenosti a považuje výše uvedené požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů za zcela oprávněné vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a především s ohledem na rozsah a složitost předmětu zakázky. 19.  Navrhovatelem uváděný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č.j. 1 Afs 20/2008 naopak dle názoru zadavatele podporuje jeho postup, kdy na str. 9 citovaného rozsudku Nejvyšší správní soud uvádí: „k porušení zásady zákazu diskriminace dochází například tehdy, pokud zadavatel stanoví zcela nepřiměřené požadavky na prokázání splnění kvalifikace, v důsledku čehož účelově a v rozporu se zákonem omezí účast určité skupiny dodavatelů. Zadavatel je oprávněn využít prostor daný zákonem a prostřednictvím stanovení úrovně ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů znevýhodnit některé dodavatele. Toto je možné pouze tehdy, je-li to odůvodněno objektivními okolnostmi. Navíc tyto požadavky musí být vždy přiměřené, jinak se zadavatel dopustí porušení zásady zákazu diskriminace.“ 20.  Zadavatel zastává názor, že nastavené požadavky reflektují právě objektivní okolnosti, zejména pak vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, kdy je vymezení úrovně technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 56 odst. 7 písm. c) zákona (pozn. Úřadu - dle znění v době zadávání VZ § 56 odst. 5 písm. c) zákona). Za zcela nepravdivé a účelové pak považuje zadavatel tvrzení, resp. podezření navrhovatele, že stanovení požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v uvedeném rozsahu by mělo být disproporční s ohledem na rozsah a složitost veřejné zakázky. 21.  Co se týče námitky na část 5.6. B zadávací dokumentace, zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady podle předchozích zkušeností zadavatele s implementací jednotlivých dílčích IS včetně předpokladu potřeby zajištění řízení realizačního týmu a jeho složení. Požadavky na jednotlivé pozice v realizačním týmu zohledňují požadavky zadavatele na prokázání zkušeností s obdobnými zakázkami, resp. zakázkami v obdobném rozsahu z hlediska věcného i finančního. 22.  Zadavatel tak dle výše uvedeného, stanovil požadavky na kvalifikaci projektového manažera v rozsahu vedení alespoň dvou rozsahem srovnatelných významných služeb (projektů), jaké jsou předmětem této veřejné zakázky, což znamená zakázka na řízení projektu systémové integrace, přičemž cena každé významné služby byla nejméně ve výši předpokládané hodnoty (bez výše opcí) této veřejné zakázky. Podobně tak stanovil požadavky na roli architekta řešení. 23.  Navrhovatelem NAVERTICA uváděné tvrzení, jež je zmíněno v bodě 14 tohoto rozhodnutí, že „předpokládaná hodnota zakázky stanovená v části 1.5 zadávací dokumentace je zadána nejasně a může zastírat fakt, že výše uvedené technické předpoklady požadované zadavatelem jsou nepřiměřené“ zadavatel zásadně ve svém vyjádření odmítá. Argumentuje stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky na základě několika kritérií, např. důkladné interní kalkulace nákladů na rozvoj a integraci stávajících IS, hodnoty obdobných zakázek realizovaných zadavatelem v oblasti IS/IT a předpokládané hodnoty obdobných zakázek realizovaných v ČR i zahraničí.  Závěrem svého stanoviska zadavatel uvádí, že návrh považuje za nedůvodný a navrhuje, aby Úřad zahájené správní řízení po přezkoumání zastavil, neboť postupem zadavatele nedošlo k porušení zákona. Správní řízení 25.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S465/2012/VZ-14827/2012/511/MKl ze dne 8. 8. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S465/2012/VZ-14946/2012/511/MKl ze dne 14. 8. 2012 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 26.  Dne 22. 8. 2012 bylo Úřadu doručeno Vyjádření navrhovatele NAVERTICA k usnesení č. j. ÚOHS-S465/2012/VZ-14946/2012/511/MKl ze dne 14. 8. 2012, ve kterém sděluje, že již nebude dokládat další doplňující důkazy či jiné návrhy. 27.  Vzhledem k tomu, že po předběžném přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, nařídil z moci úřední podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona rozhodnutím č. j. ÚOHS-S465/2012/VZ-16292/2012/511/MKl ze dne 30. 8. 2012 předběžné opatření, ve kterém uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. Vydání předběžného opatření Úřad odůvodnil pochybnostmi o souladu postupu zadavatele se zákonem v souvislosti s vymezením minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů. III. Ke správnímu řízení zahájenému na návrh navrhovatele Essence International s.r.o. Obsah návrhu 28.  Navrhovatel Essence ve svém návrhu ze dne 28. 8. 2012 uvádí, že je přesvědčen o zadání veřejné zakázky zadavatelem v rozporu se zákonnými ustanoveními. Ze stejného důvodu podal navrhovatel Essence v zákonné lhůtě námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, jak je blíže popsáno v bodě 8 tohoto rozhodnutí. Porušení zákona zadavatelem spatřuje navrhovatel Essence v několika bodech. 29.  Prvním z těchto bodů je zadavatelovo rozporné stanovení předpokládané hodnoty zakázky, a z toho dle navrhovatele Essence plynoucí porušení ustanovení § 13 odst. 6 a § 147 odst. 6 zákona. Navrhovatel Essence poukazuje na to, že zadavatel v oznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek uvedl odhadovanou hodnotu zakázky včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní 21 mil. Kč bez DPH. Jako rozpor navrhovatel spatřuje uvedení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 21 mil. Kč bez DPH bez opčního práva, předpokládané hodnoty veřejné zakázky včetně opčního práva 27 mil. Kč a to jak v zadávací dokumentaci, tak na profilu zadavatele 30.  Druhým bodem návrhu týkající se porušení zákona zadavatelem je nepřiměřenost požadavku na významné zakázky a z toho dle navrhovatele Essence plynoucí porušení ustanovení § 50 odst. 4 zákona a § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel poukazuje na to, že ačkoli hodnota zakázky byla stanovena zadavatelem na 21 mil. Kč bez DPH, zadavatel požadoval reference na celkem šest významných zakázek s celkovým objemem osmkrát vyšším, než byla uvedená předpokládaná hodnota zakázky, což dle navrhovatele může působit jako výlučná podmínka pro preferovaného dodavatele. Navrhovatel tak vnímá stanovení technických kvalifikačních předpokladů stanovených v části 5.6 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jako diskriminační a v rozporu s § 50 odst. 4 a § 6 odst. 1 zákona, neboť objem i specifičnost jednotlivých požadovaných referencí naprosto neodůvodněně omezuje i takové subjekty, které mají dlouhodobou a rozsáhlou zkušenost s realizací plnění, které je předmětem veřejné zakázky. Stejně jako navrhovatel NAVERTICA odkazuje v argumentaci na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, čj. 1 Afs 20/2008-152. 31.  Třetím bodem údajného porušení zákona, jež navrhovatel Essence ve svém návrhu uvádí, je požadavek na ověřenost produktu uvedený v předmětu smlouvy a z toho dle navrhovatele plynoucí porušení § 6 odst. 1 zákona. Zadavatel v zadávací dokumentaci v části 3. Předmět veřejné zakázky (Dílo) požaduje, aby SW produkt, který je předmětem tohoto výběrového řízení, byl v současné době užíván v ČR v organizaci obdobné velikosti jako je zadavatel a v rozsahu odpovídajícím předpokládanému užití v organizaci zadavatele a to bez ohledu na to, zda implementaci provedl uchazeč nebo jiný subjekt, přičemž za organizaci obdobné velikosti jako je zadavatel považuje organizace, která splňuje alespoň dvě ze tří následujících podmínek: Hodnota dlouhodobého hmotného majetku brutto je alespoň 2 mld. Kč. SW produkt je užíván minimálně 50 uživateli. Počet zaměstnanců je alespoň 500. Uvedený požadavek není podle názoru navrhovatele Essence předmětem plnění veřejné zakázky, ale je dalším skrytým technickým kvalifikačním předpokladem, který ve svém důsledku omezuje hospodářskou soutěž a je diskriminační, neboť stanovením této podmínky do nabídky činí zadavatel z tohoto požadavku předmět posouzení, ačkoliv se jedná o požadavek čistě kvalifikační. 32.  Čtvrtým bodem údajného porušení zákona je dle navrhovatele Essence požadavek na homogenitu a kompaktnost SW produktu uvedený v zadávací dokumentaci v části 3.1. Předmět veřejné zakázky (Dílo), kdy zadavatel požaduje, aby nabízené řešení bylo v co největší míře pokryto jedním nebo pouze několika produkty a to ideálně od stejného výrobce, čímž bude zajištěna nativní integrace jednotlivých produktů a sníženo riziko implementace celého řešení. 33.  Pátým bodem, který navrhovatel Essence uvádí jako údajné porušení § 6 odst. 1 zákona, jsou chybné požadavky v tabulce na homogenitu a kompaktnost SW produktu. 34.  Šestým bodem údajného porušení zákona a to ustanovení § 78 odst. 4 a 5 a § 6 odst. 1 zákona je dle názoru navrhovatele Essence hodnocení kritéria č. 2 „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“, jemuž zadavatel stanovil váhu 45 %, při hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti. Výše nabídkové ceny je pro doplnění 55 %. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil celou řadu dílčích subkritérií a hodnocených parametrů, aniž však u těchto subkritérií jakýmkoli způsobem stanovil jejich váhu či způsob hodnocení. Rozhodování hodnotící komise tak bude dle názoru navrhovatele Essence zcela subjektivní, když u dílčího hodnotícího kritéria č. 2 s váhou 45 % budou moci hodnotitelé postupovat zcela libovolně, subjektivně a netransparentně. Navrhovatel Essence také dodává, že zadavatel nikde neuvedl stupnici hodnocení, minimální počty bodů pro jednotlivá subkritéria, takže není možné provést žádné ověření způsobu slovního hodnocení a může tak při aplikaci uvedeného způsobu hodnocení snadno dojít k omezení okruhu dodavatelů, kteří mohou podat nabídku, přičemž nelze vyloučit, že pokud zadavatel použije objektivní hodnotící kritéria, může obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které mohly být výhodnější než hodnocené podle tohoto přístupu. Tyto důvody vedly navrhovatele Essence k úvaze, že stanovení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 s váhou 45 % (tedy s váhou, která výběr nejvhodnější nabídky ovlivní velmi podstatně a vždy) bez stanovení relevantních vah jednotlivých subkritérií je způsob hodnocení zcela netransparentní a nepřezkoumatelný. 35.  Závěrem návrhu se navrhovatel Essence domáhá u Úřadu přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení a rozhodnutí o tom, že zadavatel nedodržel zákonem stanovený postup v zadávacím řízení a uložení opatření k nápravě, tedy zrušení zadávacího řízení. Dále navrhovatel Essence požaduje vydání předběžného opatření ve smyslu ustanovení § 117 odst. 1 písm. b) zákona, spočívající v pozastavení zadávacího řízení. 36.  Úřad obdržel návrh dne 29. 8. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S511/2012/VZ/MKl. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 29. 8. 2012. Vyjádření zadavatele k návrhu 37.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 6. 9. 2012, v němž k prvnímu bodu obsahu návrhu týkajícího se porušení zákona uvádí, že stanovil v rámci oznámení o zakázce předpokládanou hodnotu zakázky v souladu se zákonem a takto ji i uvedl v zadávací dokumentaci a v odůvodnění veřejné zakázky. 38.  Ke druhému bodu návrhu zadavatel uvádí obdobnou argumentaci jako v bodě 17 tohoto odůvodnění. 39.  S tvrzeními navrhovatele Essence týkajícími se dvou částí ustanovení bodu 3.2 zadávací dokumentace (Požadavek na ověřenost SW produktu a Požadavek na homogenitu a kompaktnost SW produktu) zadavatel nesouhlasí a dodává, že dané ustanovení zadávací dokumentace neporušuje ust. § 6 zákona, a že nemusí být součástí požadavků na splnění technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel uvádí, že ustanovení bodu 3.2 zadávací dokumentace bylo ze strany zadavatele nastaveno tak, že se jednoznačně vztahuje na specifikaci předmětu veřejné zakázky, kdy tyto požadavky specifikoval zadavatel jak v rámci bodu 3.2 zadávací dokumentace včetně provazby na podrobnější specifikaci uvedenou v Příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde jsou vymezeny detailnější požadavky. Co se týče námitky na ověřenost SW produktu v obdobné organizaci v ČR, jako je zadavatel, argumentuje zadavatel oprávněnými požadavky zadavatele na to, aby byl daný SW již v obdobné organizaci ověřen. 40.  K šestému bodu údajného porušení zákona zadavatel uvádí, že u jednotlivých parametrů stanovil zadavatel dostatečně podrobný popis, co a jakým způsobem bude hodnotit, což dává hodnotící komisi dostatečný podklad pro hodnocení nabídek dle § 79 odst. 1 zákona. Zadavatel tak považuje nastavení dílčího hodnotícího kritéria č. 2 za transparentní v souladu se zákonem a umožňující přezkoumatelnost hodnocení. 41.  Závěrem svého stanoviska zadavatel uvádí, že nadále považuje námitky navrhovatele Essence i jeho návrh za neodůvodněný, jelikož zadavatel postupoval ve všech ohledech při formulaci zadávacích podmínek tak, aby dodržel zásady zákona uvedené v ust. § 6 zákona. Správní řízení 42.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S511/2012/VZ-16571/2012/511/MKl ze dne 4. 9. 2012. Spojené správní řízení 43.  V zájmu dodržení zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že obě správní řízení ve věci přezkoumání úkonů výše uvedeného zadavatele se týkají totožné veřejné zakázky, Úřad správní řízení vedená pod sp. zn. 465/2012 a 511/2012 usnesením ze dne 4. 9. 2012 č.j. ÚOHS-S465,511/2012/VZ-16575/2012/511/MKl spojil. 44.  Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S465/2012/VZ-16580/2012/511/MKl ze dne 4. 9. 2012 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 45.  Dne 17. 9. 2012 nahlédl do spisu navrhovatel Essence. Protokol o nahlížení je součástí správního spisu. 46.  Dne 1. 11. 2012 Úřad vydal usnesení, v němž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu, doručení dokumentace o veřejné zakázce, která dosud Úřadu nebyla předložena, současně s předložením plné moci pro zástupce zadavatele, a účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 47.  Dne 12. 11. 2012 byla Úřadu doručena dokumentace o veřejné zakázce, která dosud Úřadu nebyla předložena, včetně plné moci pro zastupování zadavatele. 48.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů poskytnutých zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 49.  Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 50.  Podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. 51.  Veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je podle § 56 odst. 5 písm. c) zákona povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 52.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v části 5.6 A, v bodech I. – III., týkající se technických kvalifikačních předpokladů zadávací dokumentace, požadoval splnění minimální úrovně kvalifikačních předpokladů v následující výši: IV. Závěry Úřadu Ke stanovení požadavků na seznam významných dodávek Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil u každé z nich minimálně 40 mil. Kč bez DPH, a předmět plnění spočíval v dodání komplexního informačního systému včetně zajištění integrace s okolními systémy. Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH, a jejímž předmětem byla dodávka komplexního ekonomického informačního systému, přičemž předmět takové dodávky či služby zahrnoval alespoň: (…) Dodavatel předloží alespoň dvě významné dodávky či služby, jejichž rozsah plnění činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH, a která obsahuje dodávku informačního systému pro nemocnici resp. zdravotnické zařízení, jehož funkcionalita pokrývala alespoň tři z následujících oblastí: (…) 53.  V souvislosti se stanovením výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu Úřad konstatuje, že zadavatel nesmí stanovit v zadávací dokumentaci, resp. v oznámení zadávacího řízení takové podmínky k prokázání kvalifikace, které by mohly omezovat práva potenciálních zájemců o zakázku účastnit se zadávacího řízení, a v konečném důsledku podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel musí ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace vymezit, jaký charakter mají mít referenční dodávky, a to v rozsahu, v jakém je to přiměřené ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 54.  Jelikož zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci po dodavatelích předložení referencí na celkem šest významných zakázek s celkovým objemem osmkrát vyšším, než byla uvedená předpokládaná hodnota zakázky (21 mil. Kč.), jeví se tento požadavek jako nepřiměřený a koncipován tak, aby jej mohl splnit pouze velice omezený počet společností. 55.  Ve vztahu k předmětnému požadavku na předložení významných dodávek či složeb zadavatel obdržel námitky jak od obou navrhovatelů, tak od dalšího z dodavatelů, který současně podal nabídku. 56.  Skutečnost, že požadavek na referenční zakázky byl diskriminující povahy, podtrhují kromě dvou návrhů podaných k Úřadu i námitky proti zadávacím podmínkám jednoho z uchazečů, který podal nabídku. V těchto námitkách uchazeč C SYSTEM uvádí, že jelikož je maximální hodnota veřejné zakázky 21 mil. Kč, resp. 27 mil. Kč se započtením opčního práva a zadavatel požaduje po uchazečích tzv. referenci na realizaci veřejných zakázek v objemu souhrnně ve výši 120 mil. Kč, spatřuje právě v této skutečnosti zásadní pochybení zadavatele a dále se domnívá, že se tak jedná o veřejnou zakázku s výrazným diskriminačním prvkem dle § 6 zákona. 57.  Zadavatel mimo jiné také požadoval „předložení alespoň dvou významných dodávek či služeb, jejichž rozsah plnění činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH, a která obsahuje dodávku informačního systému pro nemocnici resp. zdravotnické zařízení, …“ 58.  K výše uvedenému Úřad konstatuje, že není objektivně zdůvodnitelné vyžadovat na dodavatelích reference o realizaci obdobných dodávek pouze pro nemocnici resp. zdravotnické zařízení. Takový požadavek nelze považovat za logický a opodstatněný, neboť realizace předmětné dodávky nepochybně nevykazuje podstatné odlišnosti od obdobných dodávek realizovaných pro subjekty mimo tuto oblast. Uvedeným vymezením minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů zadavatel neodůvodněně vyloučil předložení referencí o realizaci obdobných zakázek u jiných zadavatelů (objednatelů). Požadavek zadavatele na reference o realizaci obdobných zakázek nelze v šetřeném případě omezit na dodávky pro nemocnici, resp. zdravotnické zařízení, ale je nutné vymezit požadavek zadavatele věcně k požadované dodávce, resp. definovat její specifika. 59.  V těchto souvislostech Úřad poukazuje i na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 87/2008-81 ze dne 9. 7. 2009, podle kterého musí zadavatel vždy pečlivě zvážit, jaké minimální kvalifikační požadavky jsou pro provedení veřejné zakázky nezbytné tak, aby nedošlo k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení; nastavení kvalifikačních předpokladů, které nemají vazbu na předmět a rozsah zadávané veřejné zakázky a znemožní účast některých dodavatelů, je skrytou formou diskriminace. 60.  S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 1 písm. a) zákona, ve spojení s ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) a § 6 odst. 1 tím, že úroveň technických kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž tento postup by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 61.  Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 62.  Podle § 44 odst. 3 písm. h) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat mimo jiné způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. 63.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v zadávací dokumentaci v části 11 zvolil ekonomickou výhodnost nabídky. Jako první kritérium s váhou 55 % zvolil výši nabídkové ceny a jako druhé kritérium s váhou 45 % zvolil kvalitu a technickou úroveň nabízeného řešení. 64.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v rámci hodnocení druhého dílčího kritéria vymezil 10 subkritérií (parametrů) a to následovně: Ke stanovení způsobu hodnocení nabídek Robustnost a vyspělost SW architektury Možnost flexibilního řešení změn systému ve vazbě na změny okolního prostředí a to s co nejmenší spotřebou času na realizaci změny (lépe budou hodnocena řešení umožňující provádění změn v co největší míře formou konfiguračních a parametrizačních zásahů, před řešeními vyžadujícími provádění změn formou rozsáhlých vývojových prací). Zajištění vysokého bezpečnostního standardu na úrovni nativních vlastností/funkcionalit použitých technologií. Možnost případných změn platforem (OS, DB, HW). Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která umožňuje změnu platforem s minimálními dopady do řešení (finanční, časové či provozní povahy). Vhodnost použitých technologií z pohledu zajištění jejich podpory širokým spektrem partnerů. Homogenita a kompaktnost SW produktu. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která se bude skládat z minimálního počtu SW produktů, resp. bude obsahovat minimální podíl částí, které vzniknou vývojem. Způsob integrace s okolními IS (použití standardizované abstrakční vrstvy (ESB), která ochrání vlastní řešení při změnách rozhraní integrovaných IS, upřednostnění konfiguračního přístupu oproti vývoji). Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, v níž dodavatel prokáže vhodnost přístupu k řízení projektu tak, že jím navržené nástroje a postupy vhodně směřují k dodržení harmonogramu realizace předmětu plnění VZ s důrazem na systematičnost přístupu k eliminaci rizik a minimalizaci časových nároků na pracovníky zadavatele. Navržený způsob zpracování dokumentace tak, aby bylo možné garantovat jeho řádné užívání, provozování, následnou udržitelnost a rozšiřitelnost celého řešení. Rozvrh postupu plnění předmětu VZ vzhledem k dosažení cílového konceptu řešení z pohledu: - vhodné dekompozice řešení, - vhodného stanovení priorit a logické provázanosti jednotlivých aktivit/etap plnění předmětu VZ, - minimalizace časových nároků na pracovníky zadavatele (ve všech etapách plnění předmětu VZ), - minimalizace rizik zadavatele. 65.  Zadavatel tedy uvedl, co bude v rámci daného kritéria hodnoceno, ovšem u většiny subkritérií nebylo ze zadávací dokumentace patrné, co zadavatel upřednostňuje, na co klade důraz a uchazeči tak neznali preference zadavatele a nemohli tak své nabídky přizpůsobit potřebám zadavatele vyjádřeným v hodnotících subkritériích. Zadavatel je povinen vzhledem k ustanovení § 44 odst. 3 písm. h) zákona a s ohledem na zásadu transparentnosti zadávacího řízení stanovit, jakým způsobem bude hodnocení provedeno, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zákon nestanoví jednotnou metodu hodnocení nabídek. 66.  Zadavatel v zadávací dokumentaci ke způsobu hodnocení 2. dílčího kritéria „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“ dále pouze uvádí, že „hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100, přičemž bodová hodnota 100 odpovídá slovnímu hodnocení, že nabídka nejlépe splňuje očekávání zadavatele ohledně způsobu řešení požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách“, přičemž není známo, jaký je minimální či maximální počet bodů pro jednotlivá subkritéria, stejně jako pořadí významu těchto jednotlivých subkritérií. Ze zadávací dokumentace tak není uchazečům předem zřejmé, jaké konkrétní parametry zadavatel v jednotlivých subkritériích považuje za optimální a zda pomocí bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bude hodnoceno každé subkritérium zvlášť nebo všechna dohromady. Uchazeči tak nemůžou na takto vyjádřené potřeby zadavatele reagovat v nabídkách takovým způsobem, aby jejich nabídka v maximální možné míře vyhověla potřebám zadavatele a mohla tak být hodnocena co nejlépe. 67.  V důsledku absence jakýchkoliv vodítek pro hodnocení by mohlo být hodnocení komise zcela subjektivní, když u dílčího hodnotícího kritéria č. 2 s váhou 45 % by mohli hodnotitelé postupovat zcela libovolně, subjektivně a tedy i netransparentně a nepřezkoumatelně. 68.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že nestanovil přesně a určitě způsob hodnocení nabídek v kritériu „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení“, čímž současně nedodržel zásadu transparentnosti, přičemž tento postup by mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Uložení nápravného opatření 69.  Úřad je při rozhodování podle § 118 zákona povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil již při stanovení podmínek zadání, musel Úřad zadávací řízení zrušit. 70.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. 71.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. 72.  S ohledem na výše uvedené závěry Úřadu, které se týkají rozporu postupu zadavatele při zadávání šetřené veřejné zakázky s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) a § 6 odst. 1 zákona, jakož i rozporu postupu zadavatele s ustanovením § 44 odst. 3 písm. h) a § 6 odst. 1 zákona, které uložil Úřad nápravné opatření spočívající ve zrušení předmětného zadávacího řízení. Dále se jeví jako nadbytečné posuzování dalších navrhovateli tvrzených pochybení ze strany zadavatele. Uvedený postup Úřad zvolil i s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 A2/99 – 20 ze dne 24. 6. 1999, kde Vrchní soud v Olomouci judikoval, že za situace, kdy existuje alespoň jediný oprávněný důvod k vyloučení uchazeče, je nadbytečné zkoumat další namítané důvody pro vyloučení. 73.  Pro úplnost Úřad zdůrazňuje, že zadavatel je při postupu podle zákona povinen dodržovat zásady stanovené v § 6 odst. 1 zákona, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V souvislosti s možným novým zadáváním předmětné veřejné zakázky proto Úřad poznamenává, že např. u požadavku zadavatele na ověřenost SW produktu, kdy musí být produkt v současné době užíván v ČR v organizaci obdobné velikosti jako zadavatel, je otázkou, zda je tento požadavek v souladu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dále pak lze poukázat na rozporné hodnoty týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky, které zadavatel uvedl ve Věstníku veřejných zakázek a zadávací dokumentaci. Náklady řízení 74.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč. 75.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000465.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka         JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně     Obdrží 1. AQE advisors, a.s., Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno 2. NAVERTICA a.s., Šumavská 15, 602 00 Brno 3. Essence International s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10090
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy