Rozhodnutí UOHS 10186


Číslo jednací ÚOHS-S120/2012/VZ-762/2013/521/SWa
Instance I.
Věc
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
Účastníci Město Lázně Bělohrad
Severočeské komunální služby s. r. o.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 07.02.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10186.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S120/2012/VZ-762/2013/521/SWa   21. ledna 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 2. 2012 na návrh ze dne 23. 2. 2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – město Lázně Bělohrad, IČ 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, · navrhovatel – Severočeské komunální služby s. r. o., IČ 62738542, se sídlem Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25. 1. 2012 Advokátní kanceláří Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s. r. o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, · vybraný uchazeč – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21. 11. 2011 pod evid. č. 7000000000640 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 233‑377731,   vydává toto   usnesení:   1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Severočeské komunální služby s. r. o., IČ 62738542, se sídlem Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou – vzal dne 13. 12. 2012 svůj návrh ze dne 23. 2. 2012 zpět. 2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R288/2012/VZ ze dne 16. 10. 2012 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S120/2012/VZ-18040/2012/521/SWa ze dne 27. 9. 2012, o zamítnutí návrhu navrhovatele – Severočeské komunální služby s. r. o., IČ 62738542, se sídlem Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť jmenovaný navrhovatel vzal dne 13. 12. 2012 svůj návrh ze dne 23. 2. 2012 zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel dne 23. 2. 2012 návrh navrhovatele – Severočeské komunální služby s. r. o., IČ 62738542, se sídlem Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25. 1. 2012 Advokátní kanceláří Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s. r. o., IČ 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – město Lázně Bělohrad, IČ 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21. 11. 2011 pod evid. č. 7000000000640 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 233‑377731. 2. Dnem 23. 2. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona: · zadavatel, · navrhovatel, · vybraný uchazeč – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S120/2012/VZ-4782/2012/550/SWa ze dne 12. 3. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S120/2012/VZ-4783/2012/550/SWa z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S120/2012/VZ-5816/2012/550/SWa ze dne 5. 4. 2012 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 3. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S120/2012/VZ-18040/2012/521/SWa ze dne 27. 9. 2012 Úřad podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele v části týkající se rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona, a Úřad dále podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl návrh navrhovatele v části týkající se stanovení zadávacích podmínek, neboť návrh v uvedené části nebyl podán oprávněnou osobou. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne 16. 10. 2012 rozklad, který Úřad obdržel téhož dne, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R288/2012/VZ. 4. Dne 13. 12. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 23. 2. 2012. 5. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 6. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu. 7. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. 8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R288/2012/VZ ze dne 16. 10. 2012 tak, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně           Obdrží: 1. Město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 2. Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s. r. o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové 3. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2     Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10186
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy