Rozhodnutí UOHS 10190


Číslo jednací ÚOHS-S665/2012/VZ-545/2013/514/MPr
Instance I.
Věc
Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání
Účastníci Úřad práce České republiky
Jiří Novotný
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 06.02.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10190.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S665/2012/VZ-545/2013/514/MPr   Brno 9. ledna 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 11. 2012 na návrh ze dne 9. 11. 2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha, · navrhovatel − Jiří Novotný, IČ 10421874, Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod, ve věci úkonů zadavatele učiněných v části č. 5 „Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání“ nadlimitní veřejné zakázky „Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v ČR – krajskou pobočku v Liberci“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 7202011010822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-112468, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Jiří Novotný, IČ 10421874, Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Odůvodnění I. Zadávací řízení 1. Česká republika, Úřad práce České republiky, IČ 72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod ev. č. 7202011010822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-112468 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání části č. 5 „Rekvalifikační kurzy v oblasti získání řidičských oprávnění a školení pro získání profesního průkazu řidiče z povolání“ veřejné zakázky „Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v ČR – krajskou pobočku v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rekvalifikační kurzy následujícího typu: řidičské oprávnění skupiny „C“, řidičské oprávnění skupiny „C + E“, řidičské oprávnění skupiny „D“ (rozšíření ze sk. „C“), řidičské oprávnění skupiny „T“, vstupní školení podle vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů C, D, E. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši do 10 800 000 Kč bez DPH. 3. Hodnotící komise provedla dne 14. 8. 2012, resp. dne 18. 9. 2012 a 2. 10. 2012, posouzení a hodnocení dvou ve lhůtě podaných nabídek, přičemž zadavateli doporučila vyřadit z dalšího hodnocení všechny podané nabídky, tzn. nabídku uchazeče Jiřího Novotného, IČ 10421874, se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod (dále jen „navrhovatel“) i nabídku uchazeče Horčička s. r. o., IČ 27332420, se sídlem Nezvalova 779, 472 01 Doksy. Zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedených uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku dne 9. 10. 2012 a své rozhodnutí dotčeným uchazečům oznámil. 4. Dne 25. 10. 2012 bylo zadavateli doručeno podání navrhovatele obsahující námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení, jimž zadavatel rozhodnutím ze dne 1. 11. 2012, jež bylo navrhovateli doručeno dne 2. 11. 2012, nevyhověl. 5. Dne 12. 11. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh ze dne 9. 11. 2012 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. 6. Dnem 12. 11. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne. II. Obsah návrhu 7. Navrhovatel brojí proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a má za to, že došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona, jelikož navrhovatel splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a to včetně požadavku na místo plnění veřejné zakázky a minimální rozsah kurzu. Navrhovatel uvádí, že pokud je zadavatel toho názoru, že termínem zkouška je míněna závěrečná zkouška či „správně“ zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, pak bylo porušeno ustanovení § 44 odst. 1 zákona, jelikož zadávací dokumentace nebyla správná a úplná. Dále navrhovatel uvádí, že zadavatel nepostupoval v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona, jelikož technické podmínky na služby nestanovil v zadávací dokumentaci objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel porušil ustanovení § 22 odst. 1 zákona, neboť nabídka, kterou podal, byla úplná a přijatelná. III. Vyjádření zadavatele k návrhu 8. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 15. 11. 2012, jež bylo Úřadu doručeno dne 20. 11. 2012, k nesplnění „podmínky“ rámcové smlouvy, resp. k nesplnění požadavku na místo plnění veřejné zakázky uvádí, že pregnantně a správně vymezil jako místo plnění celý Liberecký kraj. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel omezil výkon svých služeb v rámci předložené nabídky pouze na některé okresy Libereckého kraje. Zadavatel je toho názoru, že vysvětlením nabídky došlo ze strany navrhovatele k nepřípustné změně nabídky. K nabídkové ceně navrhovatele za jednotlivé kurzy obsahující i „prvek“ zkoušky zadavatel uvádí, že požadoval předložení nabídky obsahující „minimální časový požadavek“, jež obsáhne rámec teoretické a praktické přípravy, a to bez zkoušek a testů. Tím podle svého názoru neomezil soutěž. Prověření znalostí a dovedností není podle zadavatele vyloučeno, jeho čas je však mimo časový rámec určený pro vzdělání. IV. Řízení u správního orgánu 9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel. 10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-22237/2012/514/MPr ze dne 27. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-22238/2012/514/MPr ze dne 27. 11. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 11. Přípisem č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-23392/2012/2012/514/MPr ze dne 12. 12. 2012 seznámil Úřad účastníky správního řízení s novými skutečnostmi ve správním řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-23394/2012/514/MPr ze dne 12. 12. 2012 stanovil Úřad účastníkům lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 12. Skutečnosti obsažené v přípisu č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-23392/2012/2012/514/MPr ze dne 12. 12. 2012 jsou rovněž předmětem přezkumu ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S658/2012/VZ/514/MPr. V. Závěry Úřadu 13. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. 14. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona. 15. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. 16. Dne 12. 11. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu. 17. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-22238/2012/514/MPr ze dne 27. 11. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví. 18. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 10. 12. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 15. 12. 2012. 19. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S665/2012/VZ-22238/2012/514/MPr ze dne 27. 11. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona. 20. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.       Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                                                 Obdrží 1. Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2. Jiří Novotný, Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10190
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 359 lidí darovalo 984 094 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy