Rozhodnutí UOHS 10202


Číslo jednací ÚOHS-S028/2013/KS-2959/2013/840/ASm
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., a MAVEX Cheb, spol. s r.o., MAVEX AGRO, spol. s r.o. MAVEX OVO, spol. s r.o. , a MAVEX DIESEL, spol. s r.o.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s.
MAVEX Cheb, spol. s r.o.
MAVEX AGRO, spol. s r.o.
MAVEX OVO, spol. s r.o. MAVEX DIESEL, spol. s r.o.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 15.02.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10202.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S028/2013/KS-2959/2013/840/ASm   15. 2. 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S028/2013/KS, zahájeném dne 8. 1. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:   Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na straně jedné, a MAVEX Cheb, spol. s r.o., IČ: 46883843, MAVEX AGRO, spol. s r.o., IČ: 64834417, MAVEX OVO, spol. s r.o., IČ: 25243811, a MAVEX DIESEL, spol. s r.o., IČ: 63493021, všechny se sídlem Cheb, Májová 606/35, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s „Letter of intent“, uzavřeném dne 21. 12. 2012 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a jednotlivými fyzickými osobami, které jsou dosavadními společníky společností MAVEX Cheb, spol. s r.o., MAVEX AGRO, spol. s r.o., MAVEX OVO, spol. s r.o. a MAVEX DIESEL, spol. s r.o., jako prodávajícími, v jehož důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabýt 100% obchodní podíly na společnostech MAVEX Cheb, spol. s r.o., MAVEX AGRO, spol. s r.o., MAVEX OVO, spol. s r.o. a MAVEX DIESEL, spol. s r.o., a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, POVOLUJE.   Odůvodnění 1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV425885 ze dne 14. 1. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek k uvedenému spojení soutěžitelů Úřad žádnou neobdržel. 2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů nebo informací jimi doplněných v průběhu správního řízení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.   I. Notifikační podmínky 3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Letter of intent“, který dne 21. 12. 2012 uzavřela společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen „AGROFERT“), jako kupující, a pět jednotlivých fyzických osob (dále jen „fyzické osoby“), které jsou dosavadními společníky společností MAVEX Cheb, spol. s r.o., IČ: 46883843, MAVEX AGRO, spol. s r.o., IČ: 64834417, MAVEX OVO, spol. s r.o., IČ: 25243811, a MAVEX DIESEL, spol. s r.o., IČ: 63493021, všechny se sídlem Cheb, Májová 606/35 (společně dále jen „Společnosti MAVEX“),[1] jako jednotliví prodávající. V důsledku výše uvedeného smluvního ujednání má společnost AGROFERT nabýt 100% obchodní podíly na Společnostech MAVEX. 4. V důsledku realizace posuzované transakce má společnost AGROFERT, jakožto budoucí jediný společník, získat možnost přímo výlučně kontrolovat Společnosti MAVEX. Posuzovaná transakce naplňuje znaky získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele a představuje tak spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona. 5. Protože k nabytí 100% obchodních podílů ve Společnostech MAVEX dochází mezi týmiž soutěžiteli na základě jedné smlouvy, kdy jsou shodní prodávající předmětných obchodních podílů (fyzické osoby) a existuje pouze jeden soutěžitel vystupující jako výhradní kupující (společnost AGROFERT), a rovněž tak nabývané společnosti působily fakticky před realizací transakce jako jedna podnikatelská skupina, posoudil Úřad uvedené akvizice jednotlivých Společností MAVEX jako jedno spojení soutěžitelů. 6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.   II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 7. Společnost AGROFERT je mateřskou společností podnikatelské skupiny sdružující výrobní aobchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v různých oblastech zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu (dále též „Skupina AGROFERT“). Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje. 8. Ze společností náležejících do Skupiny AGROFERT působí většina v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti zemědělského zásobování a nákupu či agrochemické podniky, které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (např. průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a osiva) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina těchto společností rovněž vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata, dále se zabývá chovem hospodářských zvířat, zejména drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí a olejnin, v omezené míře luštěnin, ale idalších rostlinných komodit. 9. Do Skupiny AGROFERT náleží rovněž společnosti působící v oblastech výroby a prodeje obilovin, výroby a prodeje olejnin, chovu a prodeje jatečních prasat, jatečného skotu a jatečních kuřat, prodeje nezpracovaného kravského mléka, zpracování mléka, výroby a prodeje vajec a ovoce. 10. Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky. 11. V rámci majetkové struktury Skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti, které se zabývají porážkou, zpracováním a maloobchodním i velkoobchodním prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin a konzerv a prodejem výrobků z rybího masa, sýrů a lahůdek. 12. Skupina AGROFERT působí rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s., která je činná v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrářských výrobků a mlýnských výrobků, dále tato společnost provozuje síť maloobchodních prodejen pečiva. Prostřednictvím společnosti PROFROST a.s. je Skupina AGROFERT na tuzemském trhu činná i v oblasti výroby a prodeje předpečeného a zamraženého pečiva. 13. V oblasti zpracování mléka a produkce mléčných výrobků je Skupina AGROFERT v České republice činná prostřednictvím společností Mlékárna Hlinsko, a.s. či OLMA, a.s. a jejích dceřiných společností. 14. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti skupiny AGROFERT území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.  15. Skupina AGROFERT působí také v oblasti chemického průmyslu, a to jak v sektoru anorganické, tak i organické chemie.[2]  16. Součástí Skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů a poskytováním komplexních lesnických služeb.[3] Skupina AGROFERT se rovněž zabývá prodejem pohonných hmot. 17. Společnosti MAVEX jsou vlastněny pěti fyzickými osobami, z nichž každá je vlastníkem 20% obchodních podílů na těchto jednotlivých společností. Společnosti MAVEX vykonávají řadu činností souvisejících se zemědělskou prvovýrobou v rámci Karlovarského kraje. Jedná se především o rostlinnou výrobu, produkci vajec, poskytování agronomických a technických služeb, a rovněž i provozování čerpacích stanic. Společnosti MAVEX se konkrétně zabývají těmito činnosti: (i) MAVEX Cheb, spol. s r.o. působí zejména v oblasti rostlinné výroby obilovin a olejnin a produkci konzumních vajec, (ii) MAVEX AGRO, spol. s r.o. působí zejména v oblasti rostlinné výroby obilovin a olejnin, poskytování agrotechnických služeb ostatním Společnostem MAVEX a nákupem zemědělských vstupů téměř výhradně pro potřebu Společností MAVEX, (iii) MAVEX OVO, spol. s r.o. se zabývá pěstováním obilovin a řepky a (iv) MAVEX DIESEL, spol. s r.o. je činná v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích.[4]   III. Hodnocení dopadů spojení 18. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 19. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, respektive na ně vertikálně navazují či jim předcházejí. 20. Soutěžitelem, nad nímž je v tomto případě získávána kontrola, jsou Společnosti MAVEX. Svoji činnost zaměřují Společnosti MAVEX především na sektor zemědělství, přičemž stěžejní výrobou je pěstování a prodej obilovin a olejnin a produkce a prodej vajec, a maloobchodní prodej pohonných hmot. 21. Skupina AGROFERT pak působí ve stejných oblastech jako Společnosti MAVEX, přičemž současně působí i v oblastech vertikálně předcházejících, tj. například v oblasti prodeje vstupů nezbytných pro zemědělskou prvovýrobu (prodej průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, osiv či krmných směsí), i navazujících, tj. v oblasti výkupu a zpracování zemědělských komodit. 22. Ve vztahu k možnému vymezení výrobkových relevantních trhů v oblasti pěstování a prodeje zemědělských komodit lze vzhledem k činnosti Společností MAVEX, jež pěstují obiloviny a olejniny, uvést následující. 23. Z pohledu konečného použití se obiloviny odlišují od ostatních zemědělských plodin, jakými jsou olejniny, luštěniny, brambory apod. Užití obilovin spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických olejů a jedlých olejů pro potravinářský nebo maloobchodní trh. Samotné obiloviny se z pohledu konečného použití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je však pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům. 24. Pokud jde o činnosti Společností MAVEX v těchto oblastech, představují tyto zemědělského prvovýrobce, který v případě, že sám obiloviny či olejniny nezpracuje, je prodává na volném trhu, přičemž většina jejich produkce je dodávána do Skupiny AGROFERT.[5] 25. Naopak skupina AGROFERT představuje v dotčených oblastech vertikálně integrovaného soutěžitele, který obiloviny i olejniny jednak sám pěstuje, od ostatních zemědělských prvovýrobců je rovněž vykupuje, sám zpracovává (výroba krmných směsí, mlýnská výroba či zpracování řepkových olejů na metylester řepkového oleje využívaný jako biopalivo pro vznětové motory), popř. je i prodává dalším zpracovatelům, a to jak na území České republiky, tak v menší míře i do zahraničí. 26. V sektoru obilovin a olejnin jsou pak spojením dotčeny zejména relevantní trhy velkoobchodního prodeje obilovin a velkoobchodního prodeje olejnin,[6] na kterých zemědělští prvovýrobci nabízejí své produkty jejich zpracovatelům nebo, a to především, nákupním organizacím (společnostem typu ZZN), které obiloviny či olejniny vykupují od prvovýrobců a následně je dodávají konečným zpracovatelům. 27. V případě definování geografické dimenze uvedených výrobkových relevantních trhů Úřad ve své dřívější rozhodovací praxi dovodil,[7] že velkoobchodní prodej je vázán na menší geografická území, v rámci nichž hledají zemědělští prvovýrobci odběratele svých komodit, a to konkrétně na územích odpovídajících územím jednotlivých krajů České republiky. Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou. 28. V roce 2011 na relevantním trhu velkoobchodního prodeje obilovin v rámci celé České republiky dosáhla Skupina AGROFERT tržního podílu cca [5-15] %, tržní podíl Společností MAVEX činil méně než [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [5-15] %. Na území Karlovarského kraje působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Společnosti MAVEX, které dosáhly v roce 2011 tržního podílu cca [5-15] %.[8] 29. V roce 2011 na relevantním trhu velkoobchodního prodeje olejnin v rámci celé České republiky dosáhla Skupina AGROFERT tržního podílu cca [0-5] %, tržní podíl Společností MAVEX činil cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %. Na území Karlovarského kraje ze spojujících se soutěžitelů působí pouze Společnosti MAVEX, které dosáhly v roce 2011 tržního podílu cca [5-15] %.[9] 30. Skupina AGROFERT působí rovněž na výše uvedených relevantních trzích na poptávkové straně, tj. vykupuje obiloviny a olejniny od zemědělských prvovýrobců, když na území Karlovarského kraje dosahuje na výkupu obilovin cca [15-25]% tržního podílu a na výkupu olejnin cca [25-35]% tržního podílu. 31. S ohledem na relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů na trzích velkoobchodního prodeje obiloviny a olejnin a výkupu těchto komodit na území Karlovarského kraje, stejně tak i na skutečnost, že již v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů Skupina AGROFERT odebírá od Společností MAVEX téměř veškeré její dodávky obilovin a veškeré dodávky olejnin směřované na trh, předmětné spojení nepředstavuje podstatnou změnu struktury předmětných relevantních trhů, která by byla způsobilá podstatným způsobem narušit hospodářskou soutěž.  32. Z obdobných důvodů nespatřuje Úřad obavu z narušení hospodářské soutěže plynoucí z vertikálního propojení činností Skupiny AGROFERT a Společností MAVEX spočívající ve skutečnosti, že Skupina AGROFERT je činná na trzích vstupů, jež využívají zemědělští prvovýrobci pro pěstování obilovin a olejnin, tj. na trzích maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin či osiv. 33. V případě dodávek vstupů pro rostlinnou výrobu skupina AGROFERT dosahuje v rámci Karlovarského kraje na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv cca 43,1% tržního podílu, na trhu přípravků na ochranu rostlin cca [25-35]% tržního podílu a na trhu osiv cca [5-15] % tržního podílu. Společnosti MAVEX pak pokrývají dodávkami průmyslových hnojiv od Skupiny AGROFERT [ ... obchodní tajemství …] % své spotřeby těchto komodit, dodávkami přípravků na ochranu rostlin od Skupiny AGROFERT [ ... obchodní tajemství …] % své spotřeby těchto komodit a dodávkami osiv od Skupiny AGROFERT [ ... obchodní tajemství …] % své spotřeby těchto komodit. 34. Spojující se soutěžitelé působí na trhu produkce a prodeje vajec. Na rozdíl od předcházejících trhů, není skupina AGROFERT odběratelem vajec od Společností MAVEX.  Společnosti MAVEX (konkrétně společnost MAVEX Cheb, spol. s r.o.) dodávají vejce na trh prostřednictvím společnosti Zlatá vejce, a.s., kde společnost MAVEX Cheb, spol. s r.o. drží majetkovou účasti.[10] Společnost Zlatá vejce, a.s. odebírá [ ... obchodní tajemství …] % produkce vajec Společností MAVEX, zbývajících [ ... obchodní tajemství …] % dodávají Společnosti MAVEX přímo na trh prostřednictvím svých dvou maloobchodních prodejen. 35. Pokud jde o vymezení věcně relevantního trhu v oblasti produkce a prodeje vajec, Úřad se touto oblastí zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích, když z hlediska produktového vymezil relevantního trh jako trh produkcea prodeje vajec.[11] 36. Geografickou dimenzi trhu produkce a prodeje vajec je možno definovat územím celé České republiky, neboť tyto produkty jsou z velké části prodávány prostřednictvím odbytových družstev s celorepublikovou působností. 37. Na relevantním trhu produkce a prodeje vajec v České republice představuje tržní podíl skupiny AGROFERT cca [0-5] %, tržní podíl Společností MAVEX činí cca [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy nepřesáhne [0-5] %. 38. S ohledem na nízký tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele na relevantním trhu produkce a prodeje vajec předmětné spojení soutěžitelů není způsobilé narušit hospodářskou soutěž na tomto trhu. 39. Poslední oblastí dotčenou posuzovaným spojením soutěžitelů je maloobchodní prodej pohonných hmot, ve které působí rovněž oba spojující se soutěžitelé. Předmětnou oblastí se Úřad zabýval i ve své předcházející rozhodovací praxi,[12] když vymezil relevantní trh z hlediska produktového jako trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. 40. Úřad se rovněž zabýval otázkou vymezení relevantního trhu z hlediska geografického. Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi zkoumal, zda je možno geografický relevantní trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích vymezit jako trh národní nebo soutěž probíhá na užších lokálních územích. 41. Dříve ve své předchozí rozhodovací praxi Úřad definoval geografický relevantní trh v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích územím celé České republiky.[13] Nicméně s ohledem na poměrně nízký počet čerpacích stanic provozovaných spojujícími se soutěžiteli a jejich zanedbatelný geografický překryv dospěl Úřad k závěru, že vymezovat geografický relevantní trh v tomto případě není nezbytně nutné a otázku konečného geografického vymezení relevantního trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích ponechal Úřad otevřenou.[14] 42. Ačkoli Úřad ponechal otázku možného užšího vymezení geografického trhu na věcně relevantním trhu otevřenou, otázkou dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž se zabýval jak ve vztahu k území celé České republiky, tak i ke vztahu k menším geografickým oblastem. V případě úžeji definovaných geografických oblastí Úřad zkoumal dopady spojení jednak na území jednotlivých okresů, kde působí spojující se soutěžitelé, a jednak i ještě v menších lokálních oblastech v okolí nabývaných čerpacích stanic. 43. V roce 2011 na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na území celé České republiky tržní podíl Skupiny AGROFERT (měřený dle celkového objemu prodaných pohonných hmot) činil cca [0-5] %, Společnosti MAVEX dosahovaly tržního podílu nižšího než [0-5] %. Společný tržní podíl na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na území celé České republiky by tedy nepřesáhl hranici [0-5] %. 44. Současně na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na území celé České republiky působí i další významní soutěžitelé s vyšším či obdobným tržním podílem. Jedná se zejména o společnosti Benzina a.s., ÖMV Česká republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., Shell Czech Republic a.s., AGIP Praha, a.s. a další. 45. Při hodnocení dopadu posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na užších regionálních územích Úřad zjistil, že v rámci územního členění na okresy nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů, neboť Společnosti MAVEX disponující pouze dvěma čerpacími stanicemi, a to na území okresu Cheb, přičemž jejich tržní podíl na tomto okresu na prodejích pohonných hmot nedosahuje [5-15] %. Skupina AGROFERT naopak na území okresu Cheb nedisponuje žádnými čerpacími stanicemi. 46.  Čerpací stanice Společností MAVEX se nacházejí vedle sebe v bezprostřední blízkosti a v jejich okolí se nalézá dostatek dalších alternativních čerpacích stanic dalších významných soutěžitelů. S ohledem na nízký celorepublikový podíl spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, skutečnost, že spojením nedochází k překryvu činností na tomto trhu na území jednotlivých okresů a vzhledem k přítomnosti dalších významných řetězců sítí čerpacích stanic, posuzované spojení nevzbuzuje obavu ani na tomto trhu. 47. Na základě zhodnocení veškerých shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení těchto soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.   POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.     Otisk úředního razítka   JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže                 JUDr. Miroslava Rybová AGROFERT HOLDING, a.s. Pyšelská 2327/2 149 00 Praha 4 [1] Každá z pěti fyzických osob vlastní ke dni podání návrhu na povolení posuzovaného spojení 20% obchodní podíl na Společnostech MAVEX. [2] Zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH. [3] Jedná se například o společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s., ALFA Plywood, a.s. či UNILES, a.s. [4]Společnost provozuje dvě čerpací stanice v rámci okresu Cheb. Dodávky obilovin Společností MAVEX do Skupiny AGROFERT představují cca [ ... obchodní tajemství …] % z celkových dodávek obilovin Společností MAVEX na trh a Společnosti MAVEX dodávají veškeré jí prodávané olejniny do Skupiny AGROFERT. [6] Obdobným způsobem byl vymezen relevantní trh z hlediska produktového i v případě rozhodnutí Úřadu S298/2011/KS Agrofert/Recht [7] Např. S4/2011 NAVOS/CITONICE AGRO. [8] Celková velikost trhu byla stanovená na základě údajů „Bilance obilovin v roce 2011“, a to z prodejů obilovin celkem za celou Českou republiku a za Karlovarský kraj. [9] Celková velikost trhu byla stanovená na základě údajů „Bilance obilovin v roce 2011“, a to z prodejů olejnin celkem za celou Českou republiku a za Karlovarský kraj. [10] Jedná se o 20% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech, který ale není spojen s možností výlučné či společné kontroly nad touto společností. [11]Obdobně viz  rozhodnutí Úřadu S298/2011/KS Agrofert/Recht [12] Např. rozhodnutí Úřadu S459/2012 MOL/PAP OIL. [13] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 266/03 Shell Czech Republic/LUKOIL PRAGUE. [14] Obdobně Úřad postupoval v rozhodnutí v rozhodnutí Úřadu S459/2012 MOL/PAP OIL.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10202
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 204 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy