Rozhodnutí UOHS 10281


Číslo jednací ÚOHS-S401/2012/VZ-3278/2013/521/JHn
Instance I.
Věc
Velkokap. vozidlo pro svoz směs. komunál. a biologicky rozložitelného odpadu s rotačním a lisov. šnekem
Účastníci Technické služby Zlín, s. r. o.
CROY s. r. o.
Komunální technika, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 16.03.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10281.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S401/2012/VZ-3278/2013/521/JHn   V Brně dne 21. února 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 7. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Technické služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky, navrhovatel – CROY s.r.o., IČ 45147647, se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, vybraný uchazeč – Komunální technika, s.r.o., IČ 26684055, se sídlem Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 11. 2011 JUDr. Valerií Vodičkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 9569, se sídlem Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Velkokap. vozidlo pro svoz směs. komunál. a biologicky rozložitelného odpadu s rotačním a lisov. šnekem“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 22. 2. 2012 pod ev. č. 208139 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 43-070200,   rozhodl takto:   I. Zadavatel – Technické služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když vzal v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče – Komunální technika, s.r.o., IČ 26684055, se sídlem Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – přestože mimořádně nízká nabídková cena nebyla zdůvodněna objektivními příčinami, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. II. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení tak, jak byly zdokumentovány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 5. 2012 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – Komunální technika, s.r.o., IČ 26684055, se sídlem Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – ze dne 29. 5. 2012. III. Návrh navrhovatele – CROY s.r.o., IČ 45147647, se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník – ze dne 3. 7. 2012 se v části týkající se hodnocení nabídek navrhovatele a vybraného uchazeče podle odlišných hodnotících kritérií, podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou. IV. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Technické služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30.000,-- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   Odůvodnění I. Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – Technické služby Zlín, s.r.o., IČ 60711086, se sídlem Záhumení V 321, 763 02 Zlín – Louky (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 22. 2. 2012 pod evidenčním číslem 208139 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 43-070200, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Velkokap. vozidlo pro svoz směs. komunál. a biologicky rozložitelného odpadu s rotačním a lisov. šnekem“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmět plnění veřejné zakázky v oznámení o zakázce vymezil zadavatel jako dodávku 1 kusu velkokapacitního vozidla pro svoz směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu s rotačním stlačováním a lisovacím šnekem. Zadavatel stanovil v oznámení o zakázce předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 000 000 Kč bez DPH. 3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl hospodářsky nejvýhodnější nabídku. V bodu 21. zadávací dokumentace jsou dílčí kritéria s vymezením subkritérii blíže stanoveny následovně: o Celková nabízená cena bez DPH celková váha kritéria 60 % - pro nosič nástaveb (podvozek) 30 % - pro součet ceny nástavby + vyklápěče 30 % o Záruční lhůta – uvedená v měsících celková váha kritéria 25 % - záruční lhůta nosiče nástaveb (podvozku) 10 % - záruční lhůta nástavby 10 % - záruční lhůta vyklápěče   5 % o Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty uvedená v Kč/hod. bez DPH celková váha kritéria 10 % - pro nosič nástaveb (podvozek)   5 % (v autorizovaném servisu) - pro nástavbu   5 % (u zadavatele) o Garantovaná paušální částka v Kč bez DPH za dopravu servisních techniků po celou dobu záruční lhůty nástavby celková váha kritéria 5 %. - paušální částka ze servisního střediska do sídla kupujícího a vztahuje se k 1 předepsané servisní prohlídce nástavby 4. Z protokolu o prvním jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 24. 4. 2012 vyplývá, že nabídku podali dva uchazeči. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 5. 2012 hodnotící komise konstatovala, že žádná z nabídek nebyla vyřazena. Zadavatel rozhodl v souladu se závěry hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Komunální technika, s.r.o., IČ 26684055, se sídlem Za Humny 1828, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 11. 2011 JUDr. Valerií Vodičkovou, advokátkou, ev. č. ČAK 9569, se sídlem Vodičkova 40, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“). 5. Dne 21. 6. 2012 byly zadavateli doručeny námitky společnosti CROY s.r.o., IČ 45147647, se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník (dále jen „navrhovatel“), a to proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel námitkám nevyhověl rozhodnutím o námitkách ze dne 22. 6. 2012, které bylo navrhovateli doručeno dne 28. 6. 2012. 6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 3. 7. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). II. Obsah návrhu 7. Navrhovatel brojí proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel při hodnocení nabídek porušil ust. § 6, § 76 a § 78 zákona a podle jeho názoru byly nabídky hodnoceny v rozporu s hodnotícími kritérii a způsobem hodnocení nabídek. 8. Navrhovatel uvádí, že předmětem návrhu je hodnotící kritérium definované v odst. 21.4 zadávací dokumentace, a to: „Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty uvedená v Kč/hod. bez DPH“. Navrhovatel je toho názoru, že zadavatel nerespektoval vlastní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek a hodnotil jiné hodnotící kritérium. Podle navrhovatele zadavatel nehodnotil nabídku podle stanoveného kritéria „Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty“, ale podle údaje obsaženého v bodu 16.2 zadávací dokumentace „Garantovaná cena servisní hodiny při provádění výrobcem předepsaných servisních prohlídek po dobu poskytnuté záruky“, přestože obsah Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 5. 2012 a přílohy k této zprávě potvrzují, že hodnotícím kritériem je skutečně kritérium uvedené v bodu 21.4 zadávací dokumentace, a to „Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty“. Navrhovatel uvádí, že kritérium uvedené v bodu 16.2 zadávací dokumentace představuje garanci ceny za provádění veškerých servisních prací na vozidle po dobu trvání záruky bez ohledu na to, zda jde o odstranění vad vozidla a nástavby v záruční době, zda jde o předepsané servisní prohlídky výrobcem, či zda jde o provádění jakýchkoliv oprav na vozidle, které nejsou kryty právy z odpovědnosti za vady po dobu trvání záruky. Pokud by zadavatel hodnotil kritérium stanovené v bodu 21.4 zadávací dokumentace u nabídky vybraného uchazeče v souladu se stanoveným hodnotícím kritériem a způsobem hodnocení, byla by nabídka ve výši 1,- Kč mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Taková nabídková cena je podle navrhovatele nedosažitelná a zadavatel byl povinen postupovat podle ust. § 77 zákona. Zadavatel podle navrhovatele u jednotlivých nabídek hodnotil obsahově odlišná hodnotící kritéria, která proto nebyla srovnatelná. 9. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu měl podle navrhovatele zadavatel hodnotit i nabídku vybraného uchazeče v kritériu „Garantovaná paušální částka v Kč bez DPH za dopravu servisních techniků po celou dobu záruční lhůty nástavby“. V tomto kritériu se jedná o paušální částku vztahující se k jedné servisní prohlídce v sídle kupujícího (zadavatele). Vybraný uchazeč nabídl cenu ve výši 500,- Kč za jednu cestu, ale tato podle navrhovatele nepokryje ani náklady na vynaložené pohonné hmoty, neboť sídlo vybraného uchazeče se nachází v Brandýse nad Labem a cesta z tohoto místa do sídla zadavatele představuje 317 km. Z těchto důvodů se podle navrhovatele jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem. 10. Navrhovatel žádá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nebo aby pro zmatečnost zadávací dokumentace zrušil celé zadávací řízení. III. Vyjádření zadavatele k návrhu 11. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 12. 7. 2012, v němž uvedl, že při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. 12. Zadavatel k nerespektování stanoveného dílčího hodnotícího kritéria uvedl, že dílčí hodnotící kritéria i jejich subkritéria stanovil jasně a v souladu se zákonem. Konstatuje, že v bodě 16. zadávací dokumentace popisuje požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a v bodě 21. zadávací dokumentace stanoví hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek. Dále uvádí, že ve vzorovém návrhu kupní smlouvy, v čl. IX. bod 2.2. je uveden pojem „Garantovaná cena servisní hodiny při provádění výrobcem předepsaných servisních prohlídek po dobu poskytnuté záruky“. Podle zadavatele je zřejmé, že pojmy uvedené v bodu 16.2 zadávací dokumentace a v čl. IX. bod 2.2. smlouvy, jsou shodné. Jediný rozdíl spočívá v tom, že jako hodnotící kritérium byl tento pojem uveden zkráceně, nikoli však rozdílně nebo s jiným obsahem. 13. Zadavatel konstatuje, že u všech uchazečů byla hodnocena jako dílčí hodnotící kritérium cena uvedená v čl. IX. bod 2.2. smlouvy a způsob zpracování této ceny byl podrobně uveden v bodu 16.2 zadávací dokumentace. Pojem uvedený v čl. IX. bod 2.2. smlouvy se nepochybně shoduje s pojmem uvedeným v bodu 16.2 zadávací dokumentace. Podle zadavatele navrhovatel přesto tvrdí, že nacenil „garantovanou cenu servisní hodiny po celou záruční dobu“. Navrhovatel tomuto pojmu dává odlišný obsah od „garantované ceny servisní hodiny pro výrobcem předepsané servisní prohlídky po celou délku záruční lhůty“. 14. V další části vyjádření zadavatel uvádí, že v bodu 21.4 zadávací dokumentace je dílčí hodnotící kritérium uvedeno ve zkrácené formě (tzn. jako garantovanou cenu servisní hodiny po celou záruční lhůtu), ale z toho důvodu jej nelze považovat za pojem jiný a s rozdílným obsahem od pojmu „garantovaná cena servisní hodiny pro výrobcem předepsané servisní prohlídky po celou délku záruční lhůty“, neboť prvně zmíněný pojem by nebyl nikde jinde v zadávací dokumentaci obsažen, pouze v bodě 21. Následně k tomu zadavatel uvádí, že by dílčí hodnotící kritérium „garantovaná cena servisní hodiny po celou záruční lhůtu“ nebylo provázáno se vzorovým návrhem smlouvy ani s požadavkem na jednotné zpracování nabídkové ceny. Připuštění argumentace navrhovatele by znamenalo, že zadavatel zvolil jako dílčí hodnotící kritérium údaj, u něhož nespecifikuje obsah a ani nepožaduje toto dílčí hodnotící kritérium nacenit.  15. Zadavatel následně cituje z ust. § 78 odst. 4 zákona, z předmětu veřejné zakázky vymezeného v čl. 2 zadávací dokumentace a z návrhu kupní smlouvy, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka vozidla a provedení servisních prohlídek předepsaných výrobcem, nikoli však servis v době záruky, resp. servis nevyžadovaný výrobcem (tzv. nepovinný servis). Zadavatel uvádí, že pokud by hodnotil cenu za servisní hodiny za celou záruční dobu, tedy i za servis nevyžadovaný výrobcem, hodnotil by dílčí hodnotící kritérium, které by se nevztahovalo k předmětu veřejné zakázky. 16. Zadavatel je přesvědčen, že předmět veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci vymezen jasně, srozumitelně, určitě a dostatečně podrobně. Z přílohy č. 4 „Servisní smlouva“, kterou navrhovatel předložil v rámci nabídky, zadavatel dovozuje, že navrhovateli byl předmět veřejné zakázky zřejmý, a to požadavek zadavatele na dodávku vozidla a tzv. povinný servis v době záruky. Zadavatel odmítá argumentaci navrhovatele a uvádí, že nacenil-li navrhovatel v čl. IX. bod 2.2. smlouvy jiný údaj, než je zde uveden a jaký byl zadavatelem požadován, jedná se o pochybení navrhovatele. 17. K argumentu navrhovatele, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, když paušální cenu za dopravu servisního technika neposoudil jako mimořádně nízkou, zadavatel uvádí, že postupoval zcela v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona. V souladu s tímto ustanovením si zadavatel vyžádal od vybraného uchazeče zdůvodnění těch částí nabídky, které byly pro stanovení nabídkové ceny pro tuto část podstatné. Vybraný uchazeč ve svém zdůvodnění uvedl, že „nabízená cena (500,- Kč) není nereálná vzhledem k propracované logistice pravidelných kontrol a servisních prací a je schopen takovou cenu nabídnout jako standardní“. 18. V závěru zadavatel konstatuje, že se při postupu zadávání veřejné zakázky nedopustil porušení ust. § 6, § 77 a § 78 zákona. IV. Vyjádření vybraného uchazeče 19. Vybraný uchazeč vyjádřil v řízení své stanovisko dopisem ze dne 4. 8. 2012. Vybraný uchazeč má za to, že v průběhu hodnocení nabídek nedošlo k porušení ust. § 6, § 76 a § 78 zákona ze strany zadavatele, jak tvrdí navrhovatel v návrhu. Podle vybraného uchazeče navrhovatel nespecifikuje, jak mělo k porušení dojít, a proto se k jeho tvrzení blíže nevyjadřuje. 20. Vybraný uchazeč cituje z bodu 3. zadávací dokumentace, který vymezuje požadovanou „záruční lhůtu, servisní činnost dodavatele v záruční lhůtě, odstranění vad po celou záruční lhůtu a sankce“. Ze zařazení textu kapitoly 3. a příslušných subkapitol vybraný uchazeč dovozuje, že se jedná o hodnotící kritérium „garantované ceny servisní hodiny při provádění výrobcem předepsaných servisních prohlídek po dobu poskytnuté záruky“. 21. Ve vyjádření je dále uvedeno, že bod 3.3 a bod 16.2 zadávací dokumentace blíže vymezuje hodnotící kritérium „Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty uvedená v Kč/hod. bez DPH“, podobně jako je tomu v případě hodnotícího kritéria „Celková nabízená cena bez DPH“, které je specifikováno v bodu 16.1 s názvem „Nabídková cena“. Vybraný uchazeč konstatuje, že smyslem bodu 16. zadávací dokumentace je sjednotit způsob zpracování cen v nabídkách, aby byly pro účely hodnocení snadno porovnatelné, a to nejen ceny kupní, ale i dalších požadovaných cenových údajů. Z logiky věci se proto pod oběma pojmy skrývají totožné údaje. Vybraný uchazeč konstatuje, že pojem „Garantovaná cena servisní hodiny pro výrobcem předepsané servisní prohlídky bez DPH…“ je obsažen též v čl. IX odst. 2.2. kupní smlouvy a též ve smlouvě servisní. Ve všech případech mají použité pojmy podle vybraného uchazeče stejný význam, přestože jsou vyjádřeny mírně odlišnými slovy či slovosledem. Vybraný uchazeč je přesvědčen, že všechny použité specifikace jsou totožné a v bodu 21.4 zadávací dokumentace došlo pouze k administrativnímu zkrácení názvu z odst. 3.3 a 16.2 zadávací dokumentace. 22. Vybraný uchazeč nesouhlasí s tvrzením navrhovatele o tom, že použití plné a zkrácené verze pojmů v odstavcích 16.2 a 21.4 zadávací dokumentace znamená, že pojmy zahrnují odlišné údaje. Vybraný uchazeč je přesvědčen, že navrhovatel byl se zadávací dokumentací seznámen a jím uváděný rozpor mu musel být znám již v době podání nabídky, přesto nevznesl na zadavatele dotaz. Vybraný uchazeč uvádí, že přestože nemá přístup k nabídce navrhovatele, podle hodnotící dokumentace zadavatele navrhovatel chápal sled ustanovení zadávací dokumentace a podal nabídku v souladu se zadávací dokumentací bez odchylek a uvádění druhé ceny podle bodu 21.4 zadávací dokumentace. 23. Podle vybraného uchazeče je zvláštní, že navrhovatel tuto námitku použil až v návrhu a nikoli již v námitkách navrhovatele doručených zadavateli dne 21. 6. 2012. Pokud navrhovatel naznačuje, že ceny servisních prací byly důvodem, proč byla nabídka vybraného uchazeče vybrána jako nejvhodnější, z hodnocení nabídek podle vybraného uchazeče vyplývá, že by jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější i v případě, kdyby poslední dvě napadená kritéria nebyla vůbec hodnocena. 24. Vybraný uchazeč s odkazem na vyjádření zadavatele k návrhu uvádí, že navrhovateli musela být zadávací dokumentace zcela jasná a správně si vyložil, jakou nabídku ceny má zadavateli předložit. Z toho důvodu považuje tvrzení navrhovatele za účelová. 25. Ke garantované ceně servisních prací vybraný uchazeč uvádí, že nesouhlasí s tvrzením navrhovatele a již ve svém vyjádření ze dne 21. 6. 2012 uvedl, že cena servisních prací uvedená v jeho nabídce je cenou zcela obvyklou. Následně konstatuje, že „nenabízí zadavateli pouze servisní práce – pak by se jistě jednalo o nesmyslnou cenovou nabídku a mimořádně nízkou cenu – ale nabízí mu prodej vozidla a spolu s vozidlem servisní práce“. Konkrétní cenu vybraný uchazeč nabízí pouze při nákupu vozidla, a tedy při realizaci celého předmětu veřejné zakázky poskytuje zadavateli další služby v této konkrétní ceně, servisní práce jsou poskytovány pouze a jenom jako nedílná součást celého obchodního případu. Nabídková cena není cenou, za kterou by nebylo možné veřejnou zakázku realizovat a cenu servisních prací vybraný uchazeč doložil Servisní smlouvou se společností Truck Service Zlín a.s. 26. Vybraný uchazeč dále uvádí, že podobné pakety služeb k nakupovaným vozidlům poskytují i jiní dodavatelé na trhu motorových vozidel, např. i Mercedes Benz. Vybraný uchazeč nevidí důvod, proč by nemohl poskytnout paket garantovaných servisních zásahů v oboru odpadové komunální techniky, a to rovněž za 1 Kč. Z hlediska tvorby zisku představuje pro vybraného uchazeče realizace tohoto obchodního případu zisk a nejde o ztrátovou či nulovou hodnotu ve smyslu názoru Evropské komise, že mimořádně nízkou cenou je cena, která pro uchazeče představuje nulový zisk nebo ztrátu. 27. Vybraný uchazeč souhlasí se zadavatelem, který ve svém vyjádření konstatoval, že odůvodnění ceny vybraným uchazečem je opodstatněné díky propracované logistice pravidelných kontrol a servisních prací. V dalším bodu vyjádření vybraný uchazeč popisuje svoji praxi při provádění servisních prací a s ohledem na to může náklady na cestu servisního technika stanovit v nabízené ceně jako ceně reálné a nikoliv mimořádně nízké. 28. Z výše uvedených důvodů vybraný uchazeč navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl. V. Průběh správního řízení 29. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč. 30. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S401/2012/VZ-13383/2012/550/JHn ze dne 19. 7. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S401/2012/VZ-13425/2012/550/JHn z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. 31. Vzhledem k tomu, že po předběžném přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o souladu úkonů a postupů zadavatele se zákonem, uložil zadavateli z moci úřední rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S401/2012/VZ-14168/2012/521/JHn ze dne 30. 6. 2012 zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. VI. Závěry Úřadu 32. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že v části návrhu, která směřuje proti postupu zadavatele při posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 2 zákona, když vzal v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, přestože mimořádně nízká nabídková cena nebyla zdůvodněna objektivními příčinami, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Návrh v části týkající se hodnocení nabídek navrhovatele a vybraného uchazeče podle odlišných hodnotících kritérií, Úřad podle ust. § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl, neboť v této části nebyl návrh podán oprávněnou osobou. K výroku I. tohoto rozhodnutí K posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 33. Podle ust. § 77 odst. 1 zákona hodnotící komise při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 34. V souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona může vzít hodnotící komise v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména a) ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu nebo   poskytovaných služeb, b) objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či služeb, c) originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb, d) souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, nebo e) potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu. 35. V bodu 16.1 zadávací dokumentace „Nabídková cena“ je stanoveno: „a) Nabídková cena dle požadované technické specifikace bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, tzn. i včetně dopravy do sídla zadavatele, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, katalogu náhradních dílů v tištěné i elektronické podobě, požadovaných schémat, oprav v záruční lhůtě, rizik, zisku, finančních vlivů apod. b) Celková cena bude stanovena v Kč bez DPH. c) Následně bude tato cena uvedena samostatně pro nosič nástaveb (podvozek), nástavbu a vyklápěč v Kč bez DPH“. 36. Podle bodu 16.2 zadávací dokumentace požadoval zadavatel zpracovat nabídkovou cenu takto: „Garantovaná cena servisní hodiny při provádění výrobcem předepsaných servisních prohlídek po dobu poskytnuté záruky:   a) pro nosič nástaveb (v autorizovaném servisu) - servisní činnost Kč/hod. bez DPH - vzdálenost ze sídla zadavatele do servisního stř. km b) pro nástavbu (u zadavatele) - servisní činnost Kč/hod. bez DPH - paušální částka za dopravu servisních techniků ze servisního střediska do sídla kupujícího (vztahuje se k 1 předepsané servisní prohlídce) Kč bez DPH.“ 37. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 5. 2012 vyplývá, že žádná z nabídek nebyla vyřazena. Zadavatel rozhodl dne 29. 5. 2012 v souladu se závěry hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Na základě námitek navrhovatele požádal zadavatel vybraného uchazeče o zdůvodnění nabídkové ceny u garantované ceny servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty nosiče nástaveb (podvozek) v autorizovaném servisu ve výši 1,- Kč/hod. a dále nabídkové ceny u garantované paušální částky za dopravu servisních techniků po dobu záruční lhůty nástavby, která se vztahuje k jedné předepsané servisní prohlídce nástavby. 38. Vybraný uchazeč odpověděl zadavateli dopisem ze dne 21. 6. 2012 a ke zdůvodnění nabídkové ceny garantované ceny servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty nosiče nástaveb (podvozek) v autorizovaném servisu ve výši 1,- Kč/hod. uvedl, že se jedná o cenu obvyklou, kterou lze dosáhnout při prodeji stejného případně obdobného zboží nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním prostředí. Konkrétně pak k nabídkové ceně dodal: „Pokud jde o samotnou nabídnutou cenu, nejde ji vytrhávat z kontextu ale je potřeba uvážit, že kupující platí prodlouženou cenu záruky zakalkulovanou již v ceně vozidla, jejíž podmínkou je právě provádění zmíněných servisních prohlídek.“ 39. Nabídkovou cenu garantované paušální částky za dopravu servisních techniků po dobu záruční lhůty nástavby vybraný uchazeč zdůvodnil takto: „Nabízená cena (500,- Kč) není v žádném případě nereálná. Vzhledem k propracované logistice pravidelných kontrol a servisních prací jsme schopni takovou cenu nabídnout jako standardní.“ 40. V rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 22. 6. 2012 zadavatel odkazuje na zdůvodnění vybraného uchazeče a cituje z něj. K nabídkové ceně garantované ceny servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty nosiče nástaveb (podvozek) v autorizovaném servisu ve výši 1,- Kč/hod. navíc doplnil, že nepovažoval nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, neboť se „setkal s nabízenou cenou ve výši 1,- Kč za provádění výrobcem předepsaných servisních prohlídek po dobu záruční lhůty a tato cena je dodavateli zohledněna v ceně vozidla a prodloužené záruční lhůtě“. 41. K nabídkové ceně za dopravu servisních techniků po dobu záruční lhůty nástavby zadavatel v rozhodnutí o námitkách navrhovatele s mírnými odlišnostmi cituje vyjádření vybraného uchazeče k této otázce (k tomu srov. bod 39 tohoto rozhodnutí). 42. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny není v zákoně definován a jako neurčitý právní pojem vyžaduje další interpretaci. V této souvislosti lze odkázat na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 2. 2001, sp. zn. 2 A 9/2000, v němž byl tento závěr učiněn. Obecně je smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny, ochrana zadavatele a umožnění identifikace nabídek, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč ve své nabídce uvede nereálnou cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky. 43. Úřad k posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny uvádí, že hodnocení toho, zda je cena ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká či nikoliv, náleží hodnotící komisi. Hodnotící komise má k dispozici informace o předmětu a způsobu realizace veřejné zakázky i o nabídkových cenách uchazečů a má tak dostatečné podklady pro určení, zda se v některém případě jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu či nikoliv. 44. V posuzovaném případě, byť až na základě podaných námitek navrhovatele, hodnotící komise správně přistoupila k vyžádání si písemného zdůvodnění těch částí nabídky, které mohly obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnotící komise se spokojila s odůvodněním nabídkové ceny vybraného uchazeče a toto odůvodnění zadavatel použil i v rozhodnutí o námitkách navrhovatele, kterým nevyhověl. 45. Hodnotící komise, resp. zadavatel vzal v úvahu zdůvodnění nabídkové ceny vybraného uchazeče, přestože tato nebyla zdůvodněna objektivními příčinami, nýbrž pouze samotnou konstrukcí nabídkové ceny vybraného uchazeče. Z vyjádření vybraného uchazeče jednoznačně vyplývá, že si garantovanou cenu servisní hodiny pro nosič nástaveb hradí z ceny za vozidlo, když uvádí, že cenu je nutné posuzovat v kontextu ceny vozidla. Vybraný uchazeč tímto způsobem „přelévá“ cenu položky jednoho dílčího hodnotícího kritéria (resp. jeho subkritéria) do položky jiného dílčího hodnotícího kritéria a nabídka by tak byla nedůvodně zvýhodněna při hodnocení. Vybraný uchazeč uvedl u nabídkové ceny garantované ceny servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty nosiče nástaveb (podvozek) v autorizovaném servisu 1,- Kč/hod., což je hodnota, která se blíží hodnotě nulové. Jedná se tedy o hodnotu, která s nejvyšší pravděpodobností nemůže pokrýt ani ekonomicky nutné náklady na materiální a personální zabezpečení servisních prací. Lze proto v této souvislosti citovat z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 9 Afs 69/2010, který se k obdobnému případu vyjadřuje takto: „…nabízení služeb bezúplatně, tedy pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, nelze hodnotit jako snahu objektivně poskytnout zadavateli takovéto plnění, neboť žádný technologický postup nemůže umožnit výkon těchto činností s vynaložením nulových nákladů. Pokud se žalobce pokoušel vnést do zadávacího řízení prvky „běžných“ obchodních praktik (viz výše), pak to s ohledem na obsah zadávací dokumentace v daném případě muselo znamenat zkreslení pravdivých údajů a nákladů (resp. případného zisku) ohledně správy majetku podřazeného pod dílčí kritérium D a promítnutí těchto částek do jiných dílčích částí veřejné zakázky s cílem získat pro sebe výhodnější hodnocení.“ 46. S odkazem na výše uvedenou citaci rozsudku Nejvyššího správního soudu Úřad konstatuje, že se v posuzovaném případě sice nejedná o bezúplatné nabízení služeb, nicméně předmětné servisní služby jsou nabízeny za částku, která z povahy věci nemůže pokrýt ani ekonomicky nutné náklady na jejich provedení, což potvrzuje skutečnost, že vybraný uchazeč uvedl, že cena za tuto službu je součástí ceny za vozidlo, a že tedy není vyčíslena v položce garantované ceny servisní hodiny pro nosič nástaveb. Konstrukcí nabídkové ceny vybraného uchazeče došlo z jeho strany k uvedení nereálných údajů v jeho nabídce, neboť cena 1,- Kč neodpovídá ceně za požadované servisní práce. Úřad zdůrazňuje, že se rovněž nelze odvolávat na běžné obchodní praktiky, kdy jsou servisní služby nabízeny za ceny hluboko pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, přičemž jejich skutečná cena je zahrnuta do jiné položky nabídkové ceny (typicky do ceny vozidla) tak, jak to činí zadavatel, jakož i vybraný uchazeč. Zadávání veřejných zakázek je zvláštním procesem kontraktace mezi zadavatelem a dodavateli, který je vázán kogentními normami, od kterých se nelze odchýlit, a nelze v něm proto připustit využití praktik obvyklých v běžné obchodní praxi. Ve svém důsledku by tak fakticky mohlo dojít k situaci, kdy budou zadavatelem zvolená hodnotící kritéria omezena jen na některá z nich, neboť uchazeči v rozporu se zadávacími podmínkami neprovedou seriózní nacenění všech částí nabídkové ceny s úmyslem získat lepší pozici při hodnocení nabídek. Lze se domnívat, že takto neseriózně zpracovaná nabídka může vzbuzovat pochybnosti o tom, zda tímto způsobem nedochází k rozdílnému zacházení s uchazeči v zadávacím řízení, neboť fakticky dochází ke znevýhodnění uchazečů, kteří své nabídky zpracovali férově a seriózně. K této otázce Úřad dodává, že vybranému uchazeči nic nebránilo v tom, aby cenu za servisní činnost pro nosič nástaveb (pokud je jak tvrdí vybraný uchazeč již zanesena v ceně za vozidlo) mohl vyčíslit v souladu se zadávacími podmínkami tak, že cenu vozidla poníží o část připadající na servisní činnost pro nosič nástaveb a následně by u těchto položek uvedl odpovídající hodnoty. Konečně Úřad konstatuje, že je nutno zdůraznit, že se v šetřeném případu nejedná o situaci, kdy by nebylo možné cenu za požadované služby vyčíslit. 47. Úřad po zhodnocení všech podkladů dospěl k závěru, že hodnotící komise pochybila při posouzení nabídky vybraného uchazeče z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Nabídka vybraného uchazeče obsahuje v dílčím hodnotícím kritériu „Garantovaná cena servisní hodiny po celou dobu záruční lhůty uvedená v Kč/hod. bez DPH“ u subkritéria „pro nosič nástaveb (podvozek) (v autorizovaném servisu)“ cenu 1 Kč/hod. Ve zdůvodnění této ceny vybraný uchazeč uvedl, že je to cena obvyklá a ve spojitosti s šetřenou veřejnou zakázkou uvádí, že tuto cenu nelze „vytrhávat z kontextu ale je potřeba uvážit, že kupující platí prodlouženou cenu záruky zakalkulovanou již v ceně vozidla“. Z uvedeného je jasně patrno, že vybraný uchazeč při konstrukci nabídkové ceny kalkuloval s tím, že ve zmíněném subkritériu uvede hodnotu nižší, než kterou by ve skutečnosti bylo nutno na servisní činnost nástavby (podvozku) vynaložit, neboť počítá s tím, že mu bude servisní činnost pokryta z částky úhrady za samotné vozidlo. V kontextu toho lze konstatovat, že nabídka vybraného uchazeče není seriózní, neboť vybraný uchazeč neocenil servisní činnosti tak, jak to zadavatel požadoval v bodu 16. zadávací dokumentace („Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny“), který je blíže rozveden v bodech 16.1 a 16.2 zadávací dokumentace, nýbrž měl v úmyslu u subkritéria garantované ceny servisní hodiny po dobu záruční lhůty pro nosič nástaveb využít nízké nabídkové ceny s cílem získat lepší hodnocení v této části nabídkové ceny své nabídky. V důsledku nedodržení způsobu zpracování nabídkové ceny, obsahovala nabídková cena vybraného uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenu, přičemž zadavatel akceptoval její zdůvodnění, přestože vybraný uchazeč potvrdil, že reálnou cenu zakalkuloval do ceny vozidla. Zadavatel akceptaci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nijak blíže nevysvětlil, když v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 22. 6. 2012 pouze konstatoval, že „mnoho dalších subjektů na trhu motorových vozidel nabízí k zakoupenému vozidlu servisní práce po dobu záruky zdarma nebo za symbolický poplatek…“. Jak již bylo uvedeno výše, v procesu zadávání veřejných zakázek se nelze dovolávat obvyklých obchodních praktik. 48. Zadavatel pochybil při posouzení nabídky vybraného uchazeče, když vzal v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, ačkoliv se zdůvodnění nezakládalo na objektivních příčinách, nýbrž vycházelo z cenotvorby vybraného uchazeče. Zadavatel se spokojil se zdůvodněním ceny vybraného uchazeče, přestože z něj jednoznačně vyplynulo, že vybraný uchazeč zahrnul položku týkající se ocenění servisu v záruční době u nosiče nástaveb do dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabízená cena bez DPH“ a v důsledku toho obsahovala nabídka vybraného uchazeče v dílčím hodnotícím kritériu nereálnou hodnotu. 49. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při posouzení nabídky vybraného uchazeče z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny u subkritéria garantované ceny servisní hodiny po dobu záruční lhůty pro nosič nástaveb a s ohledem na skutečnost, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, když vzal v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, přestože nebyla zdůvodněna objektivními příčinami, nepovažuje Úřad za nutné vyjadřovat se k námitce navrhovatele, podle níž měl zadavatel shledat mimořádně nízkou nabídkovou cenu vybraného uchazeče i v dílčím hodnotícím kritériu „Garantovaná paušální částka v Kč bez DPH za dopravu servisních techniků po celou dobu záruční lhůty nástavby“. 50. Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 77 odst. 2 zákona, když vzal v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, přestože mimořádně nízká nabídková cena nebyla zdůvodněna objektivními příčinami. Uvedený postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť došlo-li by ze strany zadavatele k vyloučení vybraného uchazeče, mohla být jako nejvhodnější vybrána nabídka navrhovatele, neboť by jeho nabídka zbyla v zadávacím řízení jako jediná. K výroku III. tohoto rozhodnutí 51. Podle ust. § 110 odst. 7 věty šesté zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 52. Podle ust. § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou. 53. K části návrhu, v níž navrhovatel namítá, že zadavatel hodnotil nabídku navrhovatele a vybraného uchazeče podle odlišných kritérií uvedených v odstavcích 16.2 a 21.4 zadávací dokumentace, Úřad uvádí následující. 54. Ačkoli součástí návrhu navrhovatele ze dne 3. 7. 2012 jsou skutečnosti týkající se hodnocení nabídek navrhovatele a vybraného uchazeče podle odlišných hodnotících kritérií, nepodal navrhovatel v této věci zadavateli řádné a včasné námitky ve smyslu zákona. Jelikož podání řádných a včasných námitek je podle ust. § 110 odst. 7 věty šesté zákona podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele v téže věci, je zřejmé, že navrhovatel nesplnil zákonnou podmínku, aby se ve vztahu k namítaným skutečnostem týkajícím se odlišného hodnocení nabídek podle kritérií uvedených v odstavcích 16.2 a 21.4 zadávací dokumentace, stal osobou oprávněnou pro podání návrhu, kterou v daném případě bylo mimo jiné podání předchozích řádných a včasných námitek. Z tohoto důvodu Úřad návrh navrhovatele v této části podle ust. § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. VII. Uložení nápravného opatření 55. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 56. Při rozhodování podle ust. § 118 odst. 1 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil v šetřeném případě při posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny u nabídky vybraného uchazeče, rozhodl Úřad o zrušení úkonů posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení tak, jak byly zdokumentovány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 5. 2012 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. VIII. Náklady řízení 57. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000401. 58. Vzhledem k tomu, že postup zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky byl tímto rozhodnutím zrušen, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka         JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně         Obdrží: 1. Technické služby Zlín, s.r.o., Záhumení V 321, 763 02 Zlín - Louky 2. CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník 3. JUDr. Valerie Vodičková, advokátka, Vodičkova 40, Praha 1   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10281
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 323 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy