Rozhodnutí UOHS 10304


Číslo jednací ÚOHS-S517/2012/VZ-18822/2012/514/MPr
Instance I.
Věc
Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Kyjovice
Účastníci Obec Kyjovice
Marius Pedersen a. s.
OZO Ostrava s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.04.2013
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10305.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10304.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S517/2012/VZ-18822/2012/514/MPr   5. října 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 9. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou · zadavatel – obec Kyjovice, IČ 00534722, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice, zast. Ing. Ctiborem Vajdou, starostou, · navrhovatel – Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za niž jedná Christian Moller, předseda představenstva, a Ing. Jan Novák, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření ze dne 30. 8. 2011 Ing. Zdeňkem Tylem, zaměstnancem, · vybraný uchazeč – OZO Ostrava s. r. o., IČ 62300920, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, za niž jedná Ing. Karel Belda, jednatel, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce malého rozsahu „Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Kyjovice“, zadávané písemnou výzvou ze dne 29. 3. 2012, rozhodl takto: I. Návrh společnosti Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, ze dne 3. 9. 2012 se podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. II. Návrh navrhovatele – Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – ze dne 3. 9. 2012 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – obec Kyjovice, IČ 00534722, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, se zamítá. Odůvodnění I. Průběh výběrového řízení 1. Obec Kyjovice, IČ 00534722, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice, zast. Ing. Ctiborem Vajdou, starostou (dále jen „zadavatel“) zaslala dne 29. 3. 2012 třem zájemcům písemnou výzvu k účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu „Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Kyjovice“. 2. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky tří uchazečů. Z protokolu o 1. jednání hodnotící komise ze dne 9. 5. 2012 vyplývá, že požadavky na prokázání kvalifikace v plném rozsahu splnili uchazeči .A. S. A., spol. s r. o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 a SITA CZ a. s., IČ 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. V nabídce uchazeče OZO Ostrava s. r. o., IČ 62300920, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava (dále jen „OZO Ostrava s. r. o.“ nebo „vybraný uchazeč“) hodnotící komise nalezla nedostatky v předloženém návrhu smlouvy spočívající v ustanovení o možnosti prolongace smlouvy, v možnosti zvyšování ceny i z jiných důvodů, než které připouští zadavatel a v absenci ustanovení o smluvních sankcích. Z výše uvedených důvodů požádala hodnotící komise uchazeče OZO Ostrava s. r. o. o vysvětlení nabídky a odstranění zjištěných vad návrhu smlouvy. 3. Dne 14. 5. 2012 zadavatel obdržel vysvětlení nabídky uchazeče OZO Ostrava s. r. o., ve kterém je uvedeno, že administrativním nedopatřením byl zadavateli předložen typizovaný smluvní návrh, do kterého nebyly zaznamenány úpravy v souladu s požadavky zadavatele vymíněnými ve výzvě k účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu. Uchazeč OZO Ostrava s. r. o. přislíbil, že poskytne plnění předmětu veřejné zakázky v souladu požadavky zadavatele a přiložil ke svému vysvětlení nabídky upravený návrh smlouvy. 4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 5. 2012 vyplývá, že z předložených nabídek byla na základě hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“ vybrána nabídka uchazeče OZO Ostrava s. r. o. 5. Dne 16. 7. 2012 zadavatel obdržel žádost o poskytnutí informací vztahujících se k předmětnému výběrovému řízení a to od společnosti Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za niž jedná Christian Moller, předseda představenstva, a Ing. Jan Novák, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření ze dne 30. 8. 2011 Ing. Zdeňkem Tylem, zaměstnancem (dále jen „navrhovatel“). Dne 27. 7. 2012 navrhovatel od zadavatele obdržel požadované informace o předmětném výběrovém řízení. 6. Dne 8. 8. 2012 navrhovatel podal námitky směřující proti postupu zadavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu „Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Kyjovice“. Zadavatel písemností ze dne 23. 8. 2012 námitky nevyřídil, jelikož nesměřovaly proti postupu zadavatele při zadávání nadlimitní, podlimitní veřejné zakázky či soutěže o návrh, jak ukládá § 110 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval odpověď zadavatele na námitky ze dne 23. 8. 2012 za učiněnou v souladu se zákonem, podal dne 3. 9. 2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona (návrh na uložení zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení). 8. Úřad obdržel návrh dne 3. 9. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne. II. Obsah návrhu 9. Navrhovatel ve svém návrhu upozorňuje na možné nesprávné stanovení předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky a domnívá se, že zadavatel měl postupovat při zadávání předmětné veřejné zakázky v režimu zákona. Dále navrhovatel poukazuje na skutečnost, že původní návrh smlouvy uchazeče OZO Ostrava s. r. o. neodpovídá požadavkům zadavatele uvedeným ve výzvě k účasti ve veřejné zakázce. Navrhovatel dále uvádí, že podle jeho názoru zadavatel nedodržel zásady ustanovení § 6 zákona. III. Řízení před správním orgánem 10. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč. 11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S517/2012/VZ-17135/2012/514/MPr ze dne 13. 9. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S517/2012/VZ-17136/2012/514/MPr ze dne 13. 9. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad tímto usnesením rovněž určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení dokumentace o veřejné zakázce a zaslání vyjádření k obdrženému návrhu, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Dále určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Úřad tímto usnesením dále určil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doložení originálu plné moci k zastupování v tomto řízení před správním orgánem, v případě, že hodlá být zastoupen Ing. Zdeňkem Tylem, obchodním náměstkem, Rozcestí 1273/6E, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. IV. Vyjádření zadavatele ze dne 17. 9. 2012 12. Zadavatel Úřadu sdělil, že předmětné výběrové řízení bylo uskutečněno mimo režim zákona, avšak v souladu s vnitřní směrnicí zadavatele. Zadavatel dále uvádí, že při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel ze své zkušenosti. Navrhovatel (současný poskytovatel služby) zajišťuje plnění veřejné zakázky za částku cca 600 000,- Kč ročně. Dále zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu za období 3 let stanovil ve výši 1 600 000,- Kč bez DPH z důvodu vytvoření tlaku na oslovené dodavatele a docílení nižší nabídkové ceny. Dobu plnění 3 roky zadavatel stanovil v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jelikož výše uvedená novela zákona může podle zadavatele významným způsobem zasáhnout do cen za skládkování apod., což ovlivní cenu svozu a nakládání s odpadem. V. Závěry Úřadu 13. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona, zda návrh směřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona, a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zamítnutí návrhu ze dne 3. 9. 2012. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 14. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel označil danou veřejnou zakázku již ve výzvě jako veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejíž předpokládaná hodnota činí 1 600 000,- Kč bez DPH. Z dokumentace o veřejné zakázce dále vyplývá, že nabídkové ceny jsou v rozmezí od 1 567 728,- Kč bez DPH do 1 815 168,- Kč bez DPH. 15. Úřad má za jednoznačně prokázané, že zadavatel odeslal výzvy k podání nabídek dne 29. 3. 2012. Tato skutečnost je doložena podacími lístky. 16. Dne 1. 4. 2012 vstoupila v účinnost novela zákona č. 55/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mimo jiné mění finanční limity pro zadávání veřejných zakázek. 17. Úřad konstatuje, že zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku před datem 1. 4. 2012, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 55/2012 Sb., a na předmětnou veřejnou zakázku se tedy vztahují finanční limity účinné do 31. 3. 2012. 18. Z ustanovení § 18 odst. 5 zákona vyplývá, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona, a to zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 19. Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 20. Ustanovení § 17 zákona, které definuje pojmy, mj. pod písm. k) upravuje pojem „zadání“, kterým se rozumí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. Dále ustanovení § 17 písm. m) zákona definuje „zadávání“ jako závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy. 21. Z výše citovaných ustanovení zákona je zřejmé, že uzavření smluv na veřejné zakázky malého rozsahu neprobíhá v zadávacím řízení a nedochází tedy k jejich zadání podle zákona. 22. Ustanovení § 118 zákona omezuje uložení nápravného opatření pouze v případě ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky při postupu zadavatele při „zadání“ veřejné zakázky. 23. Protože předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročila částku 2 000 000,- Kč bez DPH, jedná se podle § 12 odst. 3 zákona o veřejnou zakázku malého rozsahu a zadavatel neměl povinnost zadat zakázku v některém ze zadávacích řízení. 24. Podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo v soutěži o návrh. 25. Zadavatel v šetřeném případě nebyl povinen zadat zakázku v některém ze zadávacích řízení, návrh ze dne 3. 9. 2012 tedy nesměřuje proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle tohoto zákona v zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, a proto musel Úřad návrh navrhovatele podle § 118 odst. 5 písm. d) zákona zamítnout. 26. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 27. Součástí návrhu byl i návrh na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým se navrhovatel domáhal uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 28. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. 29. Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení. 30. Vzhledem k tomu, že zadavatel nebyl povinen zadat šetřenou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení a Úřad návrh navrhovatele výrokem I. tohoto rozhodnutí zamítl, rozhodl Úřad zároveň o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.       Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti rozhodnutí o předběžném opatření, tedy proti výroku II. tohoto rozhodnutí, nemá podle § 117 odst. 4 zákona odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                                             Obdrží 1. Obec Kyjovice, Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice 2. Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 3. OZO Ostrava s. r. o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10304
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy