Rozhodnutí UOHS 10315


Číslo jednací ÚOHS-R263/2012/VZ-6498/2013/310/DBa
Instance II.
Věc
Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Záblatí
Účastníci GEOREAL spol. s r.o.
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, GEOPOZEM, v.o.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.04.2013
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10314.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10316.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10315.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R263/2012/VZ-6498/2013/310/DBa   12. dubna 2013   Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12. 9. 2012 podaném navrhovatelem –   · společností GEOREAL spol. s r.o., IČ 40527514, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň,   proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S245/2012/VZ-16024/2012/520/JMa ze dne 27. 8. 2012, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –   · Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IČ 01312774, se sídlem Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice,   učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Vyhotovení návrhu KPÚ v k. ú. Záblatí“ zadávané dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném zadávacím řízení, a jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 29. 11. 2011 pod ev. č. 101982 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S 237-383044, a jehož dalším účastníkem je vybraný uchazeč –   · společnost GEOPOZEM, v.o.s., IČ 25199161, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice,   jsem podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:           I.       Ve výroku rozhodnutí č. j. ÚOHS-R263/2012/VZ-4994/2013/310/DBa ze dne 19. března 2013 text „Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice, IČ 00020478, se sídlem Rudolfovská tř. 493/80, 370 78 České Budějovice“ nahrazuji textem „Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, IČ 01312774, se sídlem Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice“.           II.       V odstavci č. 1 odůvodnění rozhodnutí č. j. ÚOHS-R263/2012/VZ-4994/2013/310/DBa ze dne 19. března 2013 text „Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice, IČ 00020478, se sídlem Rudolfovská tř. 493/80, 370 78 České Budějovice“ nahrazuji textem „Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj (dříve Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice), IČ 01312774, se sídlem Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice“.         Odůvodnění Vzhledem k tomu, že jsem ve výroku a v odůvodnění rozhodnutí č. j. ÚOHS-R263/2012/VZ-4994/2013/310/DBa ze dne 19. března 2013 zjistil zřejmou nesprávnost spočívající v chybném označení zadavatele s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, přistoupil jsem v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k provedení nápravy tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.                           Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl být zaslán jeden stejnopis. Právo podat rozklad proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.           otisk úředního razítka                               Ing. Petr Rafaj   předseda   Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže                                                                       Obdrží   1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice   2. GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň   3. GEOPOZEM, v.o.s., Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice       Vypraveno dne   viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10315
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy