Rozhodnutí UOHS 10368


Číslo jednací ÚOHS-S604/2012/KS-21851/2012/840/LBř
Instance I.
Věc
Transakce: Havas Management Espaňa / J.S. / MPG Czech Republic
Účastníci MÉDEA, a.s.
Havas Management Espaňa, S.L. MPG Czech Republic s.r.o. Mgr. J.S.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 21.11.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10368.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S604/2012/KS-21851/2012/840/LBř   Brno 19. 11. 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S604/2012/KS, zahájeném dne 18. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společnosti Havas Management Espaňa, S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, A. General Perón 38, zastoupené Mgr. Davidem Emrem, advokátem, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, a Mgr. J.S., zastoupeného JUDr. Ing. Petrem Šrámkem, advokátem, se sídlem Praha 6, Na Viničních horách 22, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí: Transakce, ke které má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 25. července 2012 mezi společností MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, IČ: 25130013, jako prodávajícím, a společností Havas Management Espaňa, S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, A. General Perón 38, a Mgr. J.S., jako kupujícími, a Smlouvy mezi společníky, uzavřené dne 25. července 2012 mezi společností Havas Management Espaňa, S.L. a Mgr. J.S., v jejichž důsledku mají společnost Havas Management Espaňa, S.L. a Mgr. J.S. získat možnost společně kontrolovat společnost MPG Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Mikuleckého 1311/8, IČ: 24166502, není spojením soutěžitelů podle § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu podle § 16 odst. 2 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ Odůvodnění 1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. 2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2012 ze dne 29. 10. 2012. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. 3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne 25. července 2012 mezi společností MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, IČ: 25130013 (dále jen „MÉDEA“), jako prodávajícím, a společností Havas Management Espaňa, S.L., se sídlem Španělské království, Madrid, A. General Perón 38 (dále jen „Havas“), a Mgr. J.S. (dále jen „Mgr. J.S.“), jako kupujícími. 4. Podle Smlouvy má společnost Havas nabýt od společnosti MÉDEA, která je kontrolovaná ze strany Mgr. J.S.,[1] 60% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Mikuleckého 1311/8, IČ: 24166502 (dále jen „MPG Czech Republic“). 5. Dále má podle Smlouvy Mgr. J.S. nabýt od společnosti MÉDEA 30% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic. 6. Před transakcí vlastní 90% obchodní podíl ve společnost MPG Czech Republic společnost MÉDEA, 10% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic vlastní Mgr. J.S. Protože Mgr. J.S. výlučně kontroluje společnost MÉDEA, je i osobou výlučně kontrolující společnost MPG Czech Republic. 7. Po uskutečnění převodů obchodních podílů podle Smlouvy bude společnost Havas vlastnit 60% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic, zatímco Mgr. J.S. bude vlastnit 40% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic. 8. Vedle Smlouvy uzavřeli dne 25. července 2012 společnost Havas a Mgr. J.S. Smlouvu mezi společníky (dále jen „Smlouva mezi společníky“), která upravuje vztahy společností Havas a Mgr. J.S. při řízení společnosti MPG Czech Republic a při výkonu jejich práv jako společníků této společnosti. II. Charakteristika účastníků transakce 9. Společnost Havas, jejímž jediným společníkem je společnost Havas, S.A., se sídlem Francie, Suresnes, Allée de Longschamp 2 (dále také společně jen „skupina Havas“), se zabývá řízením a správou svých dceřiných společností. Společnosti skupiny Havas působí celosvětově (včetně území České republiky) v oblasti nakupování a prodeje prostoru a času v médiích, mediálního plánování a služeb souvisejících s prodejem a nákupem prostoru a času v médiích a reklamní činností (poskytováním kreativních služeb v oblasti reklamy). 10. Mgr. J.S. je soukromý investor, který na území České republiky kontroluje společnost MÉDEA, která působí jako mediální agentura. Další subjekty kontrolované Mgr. J.S. podnikají v České republice například v oblastech reklamní činnosti, public relations, marketingových služeb, vydavatelské činnosti (vydávání časopisů), zprostředkování účetního a daňového poradenství, pronájmu nemovitostí, ostrahy nemovitostí, pořádání kulturních a sportovních akcí a provozování fitcentra. 11. Společnost MPG Czech Republic je před transakcí výlučně kontrolována Mgr. J.S., který v ní vlastní přímo 10% obchodní podíl a nepřímo, prostřednictvím společnosti MÉDEA, v ní vlastní 90% obchodní podíl. Po uskutečnění transakce bude držet 60% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic společnost Havas, zatímco společníkem disponujícím 40% obchodním podílem ve společnosti MPG Czech Republic se stane Mgr. J.S. 12. Společnost MPG Czech Republic působí na území České republiky v oblasti poskytování služeb mediálních agentur, a to výlučně pro [ … obchodní tajemství … ]. 13. Služby mediální agentury poskytuje skupina Havas svým „globálním“ zákazníkům celosvětově prostřednictvím svých lokálních přímo kontrolovaných subjektů. Naproti tomu na území České republiky poskytoval tyto služby pro „globální“ zákazníky skupiny Havas netypicky jiný subjekt, společnost MÉDEA, a to na základě frančízové smlouvy uzavřené mezi společností Havas a společností MÉDEA. Po založení společnosti MPG Czech Republic (koncem roku 2011) bylo sice poskytování služeb mediální agentury na území České republiky pro výše uvedené „globální“ zákazníky společnosti Havas převedeno ze společnosti MÉDEA na společnost MPG Czech Republic, avšak faktické zajištění služeb mediální agentury se nezměnilo, neboť společnost MPG Czech Republic sice vystupuje vůči uvedeným „globálním“ zákazníkům společnosti Havas jako jejich mediální agentura, avšak služby nezbytné pro výkon činnosti mediální agentury odebírá společnost MPG Czech Republic od společnosti MÉDEA, jako od svého výlučného dodavatele. [ … obchodní tajemství … ]. 14. [ … obchodní tajemství … ]. Tato charakteristika vzájemných vztahů mezi účastníky transakce se uskutečněním notifikované transakce nezmění. II. Notifikační podmínky 15. K tomu, aby transakce byla spojením soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, se vyžaduje splnění dvou notifikačních kritérií. Zaprvé, transakce musí představovat některou z forem spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona, přičemž se rovněž vyžaduje, aby taková transakce, má-li být považována za spojení soutěžitelů, byla dlouhodobého charakteru, tedy aby jejím důsledkem byla dlouhodobá změna struktury trhu.[2] Zadruhé, obraty spojujících se soutěžitelů musí přesahovat prahové hodnoty obratů stanovené v § 13 zákona. 16. Navrhovaná transakce může představovat spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona, podle kterého je spojením soutěžitelů založení soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona jsou přitom považovány situace, kdy dochází ke vzniku společné kontroly nad nově vznikajícím společně kontrolovaným podnikem, i situace, kdy dochází ke vzniku společné kontroly nad společně kontrolovaným podnikem, který začne vyvíjet činnost následně po uskutečnění transakce.   17. V případě navrhované transakce společnost MPG Czech Republic, nad kterou má v důsledku transakce dojít k získání společné kontroly, sice vznikla a následně začala vyvíjet činnost (poskytovat služby mediální agentury „globálním“ zákazníkům společnosti Havas, jimž tyto služby dříve poskytovala společnost MÉDEA), již před vznikem společné kontroly, Úřad však považoval tyto jednotlivé, vzájemně související kroky za součást jediné transakce, kterou Úřad posoudil v rámci tohoto správního řízení.    18. K tomu, aby daná transakce byla spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona, se vyžaduje, aby a) transakce vedla k získání společné kontroly nad společným podnikem ze strany jiných soutěžitelů a b) společný podnik dlouhodobě plnil všechny funkce samostatné hospodářské jednotky (tedy aby byl tzv. plně funkčním podnikem). 19. Pokud jde o požadavek získání společné kontroly nad společným podnikem, byly zjištěny následující skutečnosti. 20. Po uskutečnění transakce bude společnost Havas vlastnit 60% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic (a bude tak disponovat 60 % hlasovacích práv na valné hromadě společnosti MPG Czech Republic), zatímco Mgr. J.S. bude držet 40% obchodní podíl ve společnosti MPG Czech Republic (a bude tak disponovat 40 % hlasovacích práv na valné hromadě společnosti MPG Czech Republic). 21. [ … obchodní tajemství … ][3] [ … obchodní tajemství … ][4][ … obchodní tajemství … ][5], [ … obchodní tajemství … ][6], [ … obchodní tajemství … ][7], [ … obchodní tajemství … ][8], [ … obchodní tajemství … ][9] ([ … obchodní tajemství … ][10]), [ … obchodní tajemství … ]. 22. Společnost MPG Czech Republic bude mít jednoho jednatele[11], [ … obchodní tajemství … ]. 23. [ … obchodní tajemství … ] v důsledku předmětné transakce získají společnost Havas a Mgr. J.S. možnost společně kontrolovat společnost MPG Czech Republic. 24. K tomu, aby mohl být společný podnik považován za plně funkční, se vyžaduje, aby (i) byl činný na trhu a vykonával činnosti, které obvykle vykonávají i další soutěžitelé, kteří se účastní hospodářské soutěže na daném trhu, (ii) disponoval zdroji dostatečnými k tomu, aby byl schopný na trhu působit samostatně, resp. nezávisle na svých mateřských společnostech, (iii) měl vlastní, dostatečně nezávislé vedení a (iv) působení společného podniku na trhu bylo dlouhodobé.[12] 25. K posouzení plné funkčnosti společného podniku, společnosti MPG Czech Republic, byly zjištěny následující skutečnosti. 26. Společnost MPG Czech Republic poskytuje na území České republiky služby mediální agentury, přičemž (i) tak činí s využitím služeb společnosti MÉDEA a (ii) tyto služby mediální agentury poskytuje výlučně [ … obchodní tajemství … ]. Společnost MPG Czech Republic je tak při poskytování služeb mediální agentury v pozici „prostředníka“ mezi společností MÉDEA a zákazníky těchto služeb. 27. K poskytování, resp. zprostředkování služeb mediální agentury společnost MPG Czech Republic nezbytně potřebuje společnost MÉDEA, [ … obchodní tajemství … ]. 28. [ … obchodní tajemství … ]. Pro nesplnění znaku plné funkčnosti nabývané společnosti MPG Czech Republic Úřad uzavírá, že posuzovaná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a proto nepodléhá povolení Úřadu. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.       Otisk úředního razítka   JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže   Právní moc: 21. 11. 2012     Obdrží: JUDr. Ing. Petr Šrámek, advokát Na Viničních horách 22 160 00 Praha 6   Mgr. David Emr, advokát Weinhold Legal v.o.s. Karlovo nám. 10 120 00 Praha 2   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy   [1]Mgr. J.S. vlastní akcie představující 99,97% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MÉDEA. [2] K tomu viz bod 3. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže. (http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_konceptu_spojeni.pdf) [3] Viz článek 5. Smlouvy mezi společníky. [4] [ … obchodní tajemství … ].  [5] Shodně jako v poznámce pod čarou č. 5.  [6] Shodně jako v poznámce pod čarou č. 5.  [7] Shodně jako v poznámce pod čarou č. 5.  [8] Shodně jako v poznámce pod čarou č. 5.  [9] Jedná se o smlouvy, podle kterých bude společnost MÉDEA exkluzivně subdodávat své služby společnosti MPG Czech Republic. [10] Podle článku 4.2.1 až 4.2.3 Smlouvy mezi společníky o smlouvy jsou podmínkami poskytování služeb ze strany společnosti MÉDEA (i) skutečnost, že společnost MÉDEA je řízena Mgr. J.S., (ii) skutečnost, že společnost MÉDEA je nezávislá mediální agentura, které nepatří do skupiny konkurentů skupiny Havas, a (iii) skutečnost, že smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti MÉDEA společnosti MPG Czech Republic jsou postaveny na spravedlivých tržních podmínkách. [11] Viz článek 6. Smlouvy mezi společníky. [12]K tomu viz body 52. až 58.  Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže. (viz http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_HS/Guidelines/Oznameni_o_konceptu_spojeni.pdf).

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10368
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 924 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy