Rozhodnutí UOHS 10379


Číslo jednací ÚOHS-S716/2012/VZ-7669/2013/511/JPo
Instance I.
Věc
Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí
Účastníci Město Nové Strašecí
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.05.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10379.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S716/2012/VZ-7669/2013/511/JPo   26. dubna 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 12. 2012 na návrh ze dne 4. 12. 2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, · navrhovatel – Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4, · vybraný uchazeč – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S164-272848, rozhodl takto: I. Návrh navrhovatele – Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 – se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.     II. Zadavatel město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“ postup stanovený v § 78 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že v oznámení o zakázce stanovil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkou cenu, zatímco v zadávací dokumentaci stanovil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky, čímž nedodržel zásadu transparentnosti přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k nápravě výše specifikovaného nezákonného postupu zadavatele město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení. III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli městu Nové Strašecí ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Zadávací řízení 1. Zadavatel – město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S164-272848 oznámení veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“ zadávané formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Ve smyslu ustanovení § 151 zákona zadavatel pověřil výkonem práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením společnost PPE.CZ s.r.o., IČ 28563568, se sídlem Nádražní 3118/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 3. Dne 19. 11. 2012 podal navrhovatel – Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 (dále jen „navrhovatel“), námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ve kterých navrhovatel namítá, že vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace neobsahovala hodnotící kritéria, nebylo jasné, jak byly nabídky hodnoceny. Z předložené dokumentace vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 19. 11. 2012. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 27. 11. 2012 navrhovatel obdržel dne 28. 11. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 4. 12. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Obsah návrhu 4. V návrhu ze dne 4. 12. 2012 navrhovatel uvádí, že v rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo uvedeno, že základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost, nicméně navrhovatel upozorňuje na fakt, že zadávací dokumentace neobsahovala hodnotící kritéria, a že nebylo jasné, jakým způsobem byly nabídky hodnoceny. 5. Navrhovatel dále uvádí, že uchazečům nebyl zpřístupněn protokol o otevírání obálek. V této věci podal navrhovatel námitky již dne 22. 10. 2012. 6. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel v celém řízení opakovaně porušuje zákon, zejména pak § 6 zákona a vzhledem k tomu navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení předmětné veřejné zakázky. Vyjádření zadavatele k návrhu 7. Zadavatel k namítaným argumentům uvádí, že navrhovatel mohl využít svého práva dle § 49 zákona a ve lhůtě pro podání nabídek požadovat po zadavateli dodatečnou informaci. Dále zadavatel odkazuje na rozhodnutí o námitkách, ve kterém uvedl, že sestavil hodnotící komisi zákonným způsobem, která posuzovala shodně nabídky všech uchazečů. Zároveň zadavatel popírá, že by porušil zákon při otevírání obálek a následném zveřejnění protokolu, neboť protokol byl zveřejněn 30. 10. 2012. 8. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče, neboť byla zřetelně nejvýhodnější nabídkou. 9. Zadavatel se nedomnívá, že by porušil ustanovení § 6 zákona, neboť zadavatel vždy řádně uveřejnil veškeré relevantní informace všem uchazečům a tak nikoho nediskriminoval. Průběh správního řízení 10. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 5. 12. 2012 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. 11. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 (dále jen „vybraný uchazeč“). 12. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S716/2012/VZ-23206/2012/511/JPo ze dne 14. 12. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S716/2012/VZ-23207/2012/511/JPo ze dne 14. 12. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a zadavateli určil lhůtu pro zaslání vyjádření k obdrženému návrhu a navrhovateli lhůtu pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. 13. Dne 18. 12. 2012 Úřad obdržel podání, v němž navrhovatel dokládá složení kauce na účet Úřadu. 14. Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S716/2012/VZ-3591/2013/511/JPo ze dne 26. 2. 2013 oznámil, že z moci úřední rozšiřuje správní řízení, neboť zjistil pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, a to zda dodržel zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 zákona, když základní hodnotící kritérium stanovil odlišně v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci. 15. Usnesením č. j. ÚOHS-S716/2012/VZ-3592/2013/511/JPo ze dne 26. 2. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 16. Úřad po přezkoumání předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil nové skutečnosti, o kterých informoval účastníky řízení (viz bod 14) a z moci úřední rozhodnutím ÚOHS-S716/2012/VZ-3621/2013/511/JPo ze dne 26. 2. 2013 nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. 17. Dne 4. 3. 2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k podkladům pro rozhodnutí, ve kterém uvádí, že se nedomnívá, že by se dopustil porušení zákona s tím, že všichni uchazeči o veřejnou zakázku měli v průběhu zadávacího řízení stejné podmínky. Dále uvádí, že vzhledem k časové tísni zvažuje další kroky, o kterých bude Úřad neprodleně informovat. Pro úplnost Úřad dodává, že dosud od zadavatele neobdržel žádná další podání. 18. Vybraný uchazeč ani navrhovatel se k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili ani ve stanovených lhůtách ani později. Závěry Úřadu 19. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, návrhu, stanovisek předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl ve výroku I. o zamítnutí návrhu a ve výroku II. o zrušení zadávacího řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. K výroku I. rozhodnutí 20. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky. 21. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 22. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 23. Věta šestá ust. § 110 odst. 7 zákona stanoví, že podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 24. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou. 25. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že lhůta pro podání nabídek skončila dne 10. 10. 2012. Posledním dnem, kdy bylo možné podat námitky proti zadávacím podmínkám, byl tedy den 15. říjen 2012. 26. Dne 19. 11. 2012 zadavatel obdržel podání označení jako „Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zák. č. 137/2006Sb.“ Obsahem těchto námitek je tvrzení, že v rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo uvedeno, že základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost, nicméně navrhovatel upozorňuje na fakt, že zadávací dokumentace neobsahovala žádná hodnotící kritéria, čili mu nebylo jasné, jakým způsobem byly nabídky hodnoceny. Svým obsahem tedy námitky směřovaly proti zadávacím podmínkám, neboť způsob hodnocení nabídek byl uveden v oznámení o zakázce i v zadávací dokumentaci. Jedná se tedy o námitky proti zadávacím podmínkám, které musí být podány do 5 dnů od skončení lhůty pro podání námitek. Z předložených písemných materiálů je zřejmé, že navrhovatel nepodal námitky ze dne 19. 11. 2012 včas. 27. Jelikož podání řádných a včasných námitek je podle § 110 odst. 7 věty šesté zákona podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele v téže věci, je zřejmé, že navrhovatel nesplnil zákonnou podmínku, aby se ve věci stanovení zadávacích podmínek, stal osobou oprávněnou pro podání návrhu. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a návrh podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl. K výroku II. rozhodnutí 28. Úřad po přezkoumání předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele, a to zda dodržel zásadu transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona, když základní hodnotící kritérium stanovil odlišně v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil v oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, zatímco v zadávací dokumentaci jako základní hodnotící kritérium uvedl ekonomickou výhodnost nabídky. Z toho důvodu Úřad rozšířil předmět správního řízení z moci úřední dopisem č. j. ÚOHS-S716/2012/VZ-3591/2013/511/JPo ze dne 26. 2. 2013 adresovaným všem účastníkům řízení, aby posoudil, zda zadavatel v šetřeném případě dodržel zásadu transparentnosti při volbě základního hodnotícího kritéria. 29. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 4. 3. 2013 uvádí, že uchazeči, tedy i navrhovatel, mohli využít práva dle § 49 zákona a ve lhůtě pro podání nabídek požadovat po zadavateli dodatečnou informaci, což nikdo neučinil. Dále zadavatel dodává, že během celého zadávacího řízení měli všichni uchazeči sejné podmínky, z čehož odvozuje, že se nedopustil porušení § 6 odst. 1 zákona. 30. Podle § 78 odst. 1 zákona je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen „základní hodnotící kritérium“): a. ekonomická výhodnost nabídky, nebo b. nejnižší nabídková cena. 31. Podle § 78 odst. 3 zákona zadavatel zvolí základní hodnotící kritérium podle druhu a složitosti veřejné zakázky a uvede je v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 32. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 33. Z Věstníku veřejných zakázek a z Úředního věstníku Evropské Unie vyplývá, že zadavatel v oznámení o zakázce stanovil jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu, zatímco v článku 14 zadávací dokumentace jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil ekonomickou výhodnost nabídky. 34. Oznámení o zakázce se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena je tedy v rozporu se zadávací dokumentací, kde je jako základní hodnotící kritérium stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Na základě ustanovení § 48 odst. 1 zákona, podle kterého je zadavatel povinen zveřejnit na profilu zadavatele alespoň textovou část dokumentace, mohli potenciální dodavatelé zjistit rozpor ve stanoveném základním hodnotícím kritériu a nemohli tak přesně určit, jaké kritérium bude skutečně zadavatelem využito k hodnocení nabídek a jakým způsobem mají sestavit svou nabídku. Tento rozpor proto mohl vést potenciální dodavatele k neúčasti v zadávacím řízení a ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by zadavatel obdržel výhodnější nabídky než je nabídka vybraného uchazeče. 35. Úřad dále poznamenává, že transparentnost zadávacího řízení v sobě zahrnuje i požadavek na soulad obsahu oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, přičemž podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona zadavatel odpovídá za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Zadávacími podmínkami se podle § 17 písm. l) zákona rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 36. Zásada transparentnosti stanovená § 6 odst. 1 zákona v sobě mj. zahrnuje požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace. Tato zásada musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Smyslem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním, předvídatelným způsobem a v souladu se zásadou právní jistoty za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů. Rovněž obsah zadávacích podmínek musí být natolik konkrétní, přesný a jednoznačný, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu. Za transparentní nelze považovat situaci, kdy v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci je odlišně stanovené základní hodnotící kritérium. 37. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 78 odst. 3 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona tím, že v oznámení o zakázce stanovil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkou cenu, zatímco v zadávací dokumentaci stanovil základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. K uložení nápravného opatření 38. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 39. V souvislosti se zjištěným porušeními zákona Úřad konstatuje, že zadavatelem stanovené základní hodnotící kritérium v oznámení o zakázce je odlišné od základního hodnotícího kritéria v zadávací dokumentaci, což je v rozporu se zásadou transparentnosti zadávacího řízení a tento rozpor rovněž mohl mít vliv na účast potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení, přičemž není vyloučeno, že by zadavatel obdržel výhodnější nabídky než je nabídka vybraného uchazeče, kdyby tento rozpor v údajích neexistoval. Nezákonný postup zadavatele tedy mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 40. Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem při stanovení základního hodnotícího kritéria a tento nezákonný postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí. K uložení úhrady nákladů řízení 41. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška"), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. 42. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000716. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka   JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně   Obdrží 1. Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí 2. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 3. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10379
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy