Rozhodnutí UOHS 10397


Číslo jednací ÚOHS-S178/2013/VZ-7705/2013/513/PPo
Instance I.
Věc
Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni
Účastníci Statutární město Plzeň
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 25.05.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10397.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S178/2013/VZ-7705/2013/513/PPo   7. května 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2.4.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou · zadavatel – Statutární město Plzeň, IČO 00075370, se sídlem nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, · navrhovatel – společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, ve správním řízení zastoupena na základě pověření ze dne 25.5.2012 JUDr. Tomášem Grulichem, Ph. D., zaměstnancem, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.3.2013, pod ev. č. 7302010047059, ve znění oprav provedených dne 6.3.2013, pod ev. č. 7302020047059, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, ve správním řízení zastoupena na základě pověření ze dne 25.5.2012 JUDr. Tomášem Grulichem, Ph. D., zaměstnancem – vzal dne 23.4.2013 svůj návrh ze dne 2.4.2013 zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2.4.2013 návrh navrhovatele – společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o., IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, ve správním řízení zastoupena na základě pověření ze dne 25.5.2012 JUDr. Tomášem Grulichem, Ph. D., zaměstnancem  (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Plzeň, IČO 00075370, se sídlem nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor v Plzni“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4.3.2013, pod ev. č. 7302010047059, ve znění oprav provedených dne 6.3.2013, pod ev. č. 7302020047059. 2. Dnem 2.4.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou o zadavatel, o navrhovatel. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S178/ 2013/VZ-6360/2013/513/PPo dne 15.4.2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S178/ 2013/VZ-6361/2013/513/PPo ze dne 15.4.2013 stanovil účastníkům správního řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 5. Dne 25.4.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 23.4.2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 2.4.2013. 6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka   JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně               Obdrží: 1. Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 2. JUDr. Tomáš Grulich, Ph. D., ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10397
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy