Rozhodnutí UOHS 10417


Číslo jednací ÚOHS-S169/2013/VZ-8094/2013/522/VFr
Instance I.
Věc
Pro výběr zhotovitele díla, resp. dodávky stavebních prací v rámci projektu ,Rozvoj JVTP Etapa IIA´
Účastníci Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
OHL ŽS, a.s.
EDIKT a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 07.06.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10417.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S169/2013/VZ-8094/2013/522/VFr   21. května 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 3. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou · zadavatel – Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, · navrhovatel – OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci Ing. Jiřím Káplem, bytem U Stropnice 307, 373 12 Borovany, · vybraný uchazeč – EDIKT a.s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, ve věci veřejné zakázky „Pro výběr zhotovitele díla, resp. dodávky stavebních prací v rámci projektu ,Rozvoj JVTP Etapa IIA´“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 7. 2012, kde bylo uveřejněno dne 25. 9. 2012, kde bylo uveřejněno dne 26. 9. 2012 pod ev. č. 225911, ve znění oprav zveřejněných dne 11. 10. 2012, 12. 10. 2012, 17. 10. 2012, 29. 10. 2012, 2. 11. 2012, 8. 11. 2012 a 12. 11. 2012, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci Ing. Jiřím Káplem, bytem U Stropnice 307, 373 12 Borovany – vzal dne 25. 4. 2013 svůj návrh ze dne 28. 3. 2013 zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 3. 2013 návrh navrhovatele – OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci Ing. Jiřím Káplem, bytem U Stropnice 307, 373 12 Borovany (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Pro výběr zhotovitele díla, resp. dodávky stavebních prací v rámci projektu ,Rozvoj JVTP Etapa IIA´“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 7. 2012, kde bylo uveřejněno dne 25. 9. 2012, kde bylo uveřejněno dne 26. 9. 2012 pod ev. č. 225911, ve znění oprav zveřejněných dne 11. 10. 2012, 12. 10. 2012, 17. 10. 2012, 29. 10. 2012, 2. 11. 2012, 8. 11. 2012 a 12. 11. 2012. 2. Dnem 28. 3. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: · zadavatel, · navrhovatel, · vybraný uchazeč – EDIKT a.s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S169/2013/VZ-6145/2013/522/VFr ze dne 16. 4. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S169/2013/VZ-6147/2013/522/VFr ze dne 16. 4. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 5. Dne 26. 4. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 25. 4. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 28. 3. 2013. 6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně     Obdrží 1. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 2. Ing. Jiří Kápl, doručovací adresa OHL ŽS, a.s., Divize 5, Vrbenská 2, 370 01 Česká Budějovice 3. EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice     Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10417
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 924 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy