Rozhodnutí UOHS 10583


Číslo jednací ÚOHS-S617/2012/VZ-3494/2013/512/JMa
Instance I.
Věc
Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné
Účastníci Ministerstvo vnitra ČR Equica, a.s.
SIKS a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 13.03.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10583.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S617/2012/VZ-3494/2013/512/JMa   Brno 22. února 2013         Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2012 na návrh ze dne 24. 10. 2012, jehož účastníky jsou · zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice, · navrhovatel – Equica, a.s., IČ 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, · vybraný uchazeč – SIKS a.s., IČ 28213882, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, ve věci veřejné zakázky „Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 22. 3. 2012 pod ev. číslem veřejné zakázky 210290, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 4. 2012, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 3. 2012, resp. 20. 4. 2012 a bylo uveřejněno pod ev. číslem 2012/S 84-138857, rozhodl takto:   I. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice – nedodržel postup daný ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nepostupoval při posouzení nabídek uchazečů z hlediska posouzení nabídkových cen uchazečů transparentním a přezkoumatelným způsobem, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.   II. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení související s posouzením nabídek z hlediska nabídkových cen uchazečů včetně rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 9. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky.   III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění  I. Průběh zadávacího řízení 1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 13. 3. 2012 zadávací řízení ve věci veřejné zakázky „Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 22. 3. 2012 pod ev. číslem veřejné zakázky 210290, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 4. 2012, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 3. 2012, resp. 20. 4. 2012 a bylo uveřejněno pod ev. číslem 2012/S 84-138857  (dále jen „veřejná zakázka“).  2. Zadavatel v bodu II.1.5) oznámení o zakázce stanovil, že předmětem plnění veřejné zakázky je „… komplexní poskytnutí služby – Portálu jako centrální webové aplikace, zpracování a předložení samostatné kapitoly návrhu na řešení sběru nebo pořízení dat pro jednotlivé moduly, posouzení rizik Portálu, poskytování expertních služeb – metodiky k pořizování dat, manuál uživatelská příručka pro práci s Portálem, školení vybraných skupin uživatelů, zpracování samostatné kapitoly popisu řešení zajištění bezpečnosti Portálu a dat.“ 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce 30.617.000,- Kč bez DPH. 4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, jak je uvedeno v bodu IV.2.1) oznámení o zakázce. Ze zadávací dokumentace, bod 10. Způsob hodnocení nabídek, vyplývá, že hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanoveními § 78 a 79 zákona, zejména podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí podle kritérií hodnocení: Kvalita a komplexnost předloženého řešení (20 %), Kvalita a komplexnost splnění potřeb zadavatele na bezpečnost (20 %), Nabídková cena (60 %). 5. Z protokolu o otevírání obálek k předmětné veřejné zakázce č. j. MV-7514-48/VZ-2012 ze dne 1. 6. 2012 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem osm nabídek. Nabídky uchazečů posuzovala hodnotící komise z hlediska splnění zákonných požadavků, přičemž konstatovala, že všechny nabídky vyhověly požadavkům daným ustanovením § 71 odst. 8 zákona. 6. Jak vyplývá z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 26. 6. 2012, hodnotící komise posoudila splnění kvalifikačních předpokladů k plnění předmětné veřejné zakázky z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. 7. Hodnotící komise při jednání dne 14. 8. 2012 posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a konstatovala, že nabídková cena uchazečů: Equica, a. s., IČ 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „navrhovatel“ nebo „Equica, a. s.“), SIKS a.s., IČ 28213882, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“ nebo „SIKS a. s.“), KOMIX s.r.o., IČ 47117087, se sídlem Holubova 1, 150 00 Praha 5 (dále též jen „KOMIX s.r.o.“), a Allexis s.r.o., IČ 36866865, se sídlem Staré Grunty 1/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika (dále též jen „Allexis s.r.o.“), se u vybraných jednotlivých položek nabídkové ceny jeví jako mimořádně nízká. Na základě ustanovení § 77 odst. 1 zákona si hodnotící komise vyžádala písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny oslovených uchazečů podstatné. 8. Při jednání dne 20. 9. 2012 hodnotící komise v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákona posoudila písemná zdůvodnění doručená oslovenými uchazeči ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně těch částí nabídky oslovených uchazečů, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, a dokončila posouzení nabídek podle § 76 zákona. 9. Ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012 vyplývá ve vztahu k posouzení písemného zdůvodnění předložených nabídek – nabídkových cen u jednotlivých položek, že hodnotící komise akceptovala od oslovených uchazečů přijatá vysvětlení. Zároveň je uvedeno slovní a bodové ohodnocení nabídek, přičemž výsledkem hodnocení je závěrečné pořadí nabídek podle počtu bodů získaných při hodnocení. 10. Rozhodnutím zadavatele zedne 20. 9. 2012 byla jako nejvhodnější vybrána nabídka vybraného uchazeče. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo téhož dne odesláno všem uchazečům. 11. Navrhovatel podal  dne 8. 10. 2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 9. 2012, jež bylo navrhovateli doručeno dne 24. 9. 2012. Zadavatel rozhodnutím zedne 15. 10. 2012, doručeným navrhovateli dne 17. 10. 2012, nevyhověl námitkám navrhovatele s tím, že hodnocení nabídek proběhlo transparentním způsobem a že bylo dodrženo ustanovení § 6 zákona. II. Průběh správního řízení 12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad obdržel návrh dne 25. 10. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen rovněž dne 25. 10. 2012. Obsah návrhu 13. Navrhovatel v návrhu namítá, že odůvodnění rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám ze dne 15. 10. 2012 je velmi neurčité. Zadavatel se údajně nevypořádal s námitkami navrhovatele ve vztahu k nepřijatelnosti nabídky společnosti SIKS a.s. vzhledem k závěrům rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010-175 ze dne 21. 12. 2010. Uvedené rozhodnutí je podle navrhovatele aplikovatelné na jednání hodnotící komise, která „… měla vyloučit nabídku společnosti SIKS a.s. z důvodu podání nepřijatelné nabídky ve smyslu § 22 odst. 1 písm. b) zákona, neboť účelově manipulovala při nastavení dílčích nabídkových cen v jednotlivých subkritériích v kritériu nabídkové ceny, a tak zcela degradovala soutěž o předmětnou veřejnou zakázku. Společnost SIKS a.s. tak získala u tohoto kritéria nejvyšší bodové ohodnocení, jelikož pod cenu C4, která zahrnovala poskytování expertních služeb s vahou ve výši pouhých 5 %, umístila fakticky celou cenu plnění (17 543 000,- Kč) a u všech zbývajících sedmi cen C1 (váha 15 %), C2 (9 %), C3 (7 %), C5 (7 %), C6 (5 %), C7 (7 %), C8 (5 %) uvedla jen symbolickou hodnotu 1 000,- Kč.“ Podle navrhovatele se s ohledem na hodnotu veřejné zakázky v řádech desítek milionů korun jedná pouze o symbolické částky, které nemají žádný reálný podklad ve vztahu k jednotlivým položkám a fakticky jde o „bezúplatné“ poskytnutí služeb. Z uvedených důvodů tak zadavatel nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona, když nevyloučil společnost SIKS a.s. ze zadávacího řízení. Obdobně měl zadavatel jednat i vůči dalšímu uchazeči o předmětnou veřejnou zakázku společnosti Allexis s.r.o., která nabídla dílčí cenu subkritéria C8 ve výši 25,-Kč. 14. Dále navrhovatel uvádí, že pokud by se v případě nabídky společnosti SIKS a.s. nejednalo o nepřijatelnou nabídku, šlo by nepochybně u 7 z 8 dílčích cen o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Proto také navrhovatel namítá, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012 ani žádný další dokument z dokumentace k předmětné veřejné zakázce neobsahuje odůvodnění postupu hodnotící komise při posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny společnosti SIKS a.s. 15. Navrhovatel dále spatřuje porušení zákona zadavatelem, resp. hodnotící komisí v rámci dílčího kritéria 1 „Kvalita a komplexnost předloženého řešení“, kdy předmětem hodnocení byl i návrh vzhledu portálu, což nebylo zadavatelem výslovně vyžadováno. Zadávací dokumentace v žádném bodě neobsahovala požadavek na uvedení návrhu vzhledu portálu, a proto byly dle navrhovatele nabídky hodnoceny v rozporu s § 6 zákona. 16. Závěrem svého návrhu navrhovatel s ohledem na výše uvedené žádá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 9. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám ze dne 15. 10. 2012 a aby bylo zrušeno posouzení i hodnocení nabídek včetně zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012. 17. Současně navrhovatel požádal Úřad ve smyslu § 117 zákona o nařízení předběžného opatření, jež by spočívalo v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, a to až do doby právní moci rozhodnutí ve věci. Vyjádření zadavatele k návrhu 18. Zadavatel zaslal Úřadu dne 19. 11. 2012 své vyjádření k návrhu s tím, že nadále setrvává na argumentech, které uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí o námitkách, které bylo navrhovateli odesláno dne 17. 10. 2012 prostřednictvím datové schránky. 19. K námitce navrhovatele ohledně „návrhu vzhledu portálu“ zadavatel upřesnil, že dílčím hodnotícím kritériem byla „Kvalita a komplexnost navrhovaného řešení“, přičemž představa o uspořádání webu, tedy design, je zajisté obecně součástí komplexu vlastností jakéhokoliv portálu. Daný atribut byl hodnocen v rámci stanoveného dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita a komplexnost navrhovaného řešení“, přičemž tuto skutečnost zadavatel explicitně zmínil v rámci dodatečných informací poskytnutých uchazečům pro osvětlení zadávacích podmínek. Podle vyjádření zadavatele nabídka vybraného uchazeče obsahuje rámcový popis a demonstraci designu, zatímco nabídka navrhovatele obsahuje pouze dva obrázky (strana č. 228 nabídky), a to pouze v obecné rovině bez jakékoli konkrétní úvahy. Ostatní uchazeči v tomto smyslu žádný text v nabídce neuvádí. Vyjádření vybraného uchazeče k návrhu 20. Dne 20. 11. 2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření vybraného uchazeče ze dne 19. 11. 2012 s tím, že navrhuje, aby Úřad zastavil správní řízení, neboť nedošlo k porušení zákona, a rovněž, aby Úřad zrušil vydané předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu do právní moci rozhodnutí ve věci. 21. Podle názoru vybraného uchazeče postupoval zadavatel v souladu se zákonem, a to jak při volbě metody hodnocení, tak při hodnocení nabídek, jakož i při vypořádání námitek navrhovatele. Naopak brojí proti navrhovateli, když má za to, že jeho námitky jsou pouze účelové, směřující k tomu, aby sám mohl v řízení uspět, neboť při hodnocení byla nabídka navrhovatele druhou v pořadí. 22. Pokud jde o nabídkovou cenu, vybraný uchazeč uvádí, že ji zpracoval dle požadavků zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami, tedy aby zahrnovala cenu za veškeré úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a předmětu plnění; řádně vyplnil tabulku vyjadřující kalkulaci nabídkové ceny. Podle vybraného uchazeče jím předložená nabídková cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky v požadované kvalitě a odborné úrovni odpovídající charakteru a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky. 23. Vybraný uchazeč připustil, že zadavatelem zvolený způsob hodnocení umožňoval, aby celková nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky byla hodnocena nikoliv v její absolutní hodnotě, ale dle jejích jednotlivých dílčích položek, ze kterých byla složena. Proto vybraný uchazeč vyčíslil cenu takové služby, aniž by nezbytně musela odrážet skutečné náklady vynaložené na 1 hodinu práce. Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny zaslal vybraný uchazeč zadavateli dne 30. 8. 2012, a uvedené bylo zadavatelem akceptováno, jak vyplývá ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012. 24. Pokud jde o navrhovatelem citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2010, č. j. 9 Afs 69/2010-175, podle vybraného uchazeče nelze jeho závěry aplikovat paušálně. V uvedeném případě došlo k tomu, že zadavatel nebyl schopen vzájemně nabídky porovnat, neboť při dosazení do vzorce při hodnocení by musel dělit 0, což není možné. V případě nabídky vybraného uchazeče však byly oceněny položky nabídkové ceny reálnými hodnotami, které přesto, že jejich výše vzbudila u zadavatele jisté pochybnosti, nakonec byly v rámci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem akceptovány. Vybraný uchazeč tak má za to, že splnil požadavky na členění nabídkové ceny a podal přijatelnou nabídku. 25. Vybraný uchazeč se vyjádřil rovněž k dílčímu hodnotícímu kritériu „Kvalita a komplexnost předloženého řešení“ s tím, že každý z uchazečů z dodatečných informací zadavatele ze dne 24. 4. 2012 věděl, že „návrh grafického vzhledu portálu“ bude předmětem hodnocení v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. Jednání zadavatele v tomto smyslu je tak transparentní a nikoli diskriminační. 26. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel,  o navrhovatel, o vybraný uchazeč. 27. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S617/2012/VZ-20720/2012/512/JMa zedne 8. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S617/2012/VZ-20729/2012/512/JMa zedne 8. 11. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 28. S ohledem na obsah podaného návrhu ve vztahu k šetřenému případu získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto rozhodnutím č. j. ÚOHS-S617/2012/VZ-21736/2012/512/JMa ze dne 16. 11. 2012 nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno. 29. Proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S617/2012/VZ-21736/2012/512/JMa ze dne 16. 11. 2012 podal vybraný uchazeč dne 3. 12. 2012 rozklad, v němž navrhuje, aby předseda Úřadu zrušil rozkladem napadené rozhodnutí a řízení zastavil.  Řízení o rozkladu je Úřadem vedeno pod sp. zn. R353/2012/VZ. III. Závěry Úřadu 30. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona  31. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 32. Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 33. Na základě § 77 odst. 2 zákona hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména a. ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu nebo poskytovaných služeb, b. objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč c. k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či služeb, d. originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb, e. souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, nebo f. potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu. 34. Podle ustanovení § 77 odst. 6 zákona musí být nabídka vyřazena, pokud uchazeč písemně neodůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil se k podání vysvětlení nebo pokud hodnotící komise posoudila jeho zdůvodnění jako neopodstatněné. Ustanovení § 76 odst. 6 se použije obdobně. 35. Ve smyslu § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. 36. Jak stanoví § 80 odst. 1 zákona, o posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6 zákona, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky. K posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 37. Předmět plnění veřejné zakázky stanovil zadavatel v bodu II.1.5.) oznámení o zakázce (viz bod 2. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Podrobná specifikace předmětu plnění pak byla obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 38. Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, bod 10. Způsob hodnocení nabídek, že hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanoveními § 78 a 79 zákona, zejména podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s tím, že nabídky byly hodnoceny hodnotící komisí podle následujících kritérií hodnocení:   Kvalita a komplexnost předloženého řešení 20 % Kvalita a komplexnost splnění potřeb zadavatele na bezpečnost 20 % Nabídková cena Z tohoto kritéria činí: Cena za plnění dle bodu 2.1 a) 15% Cena za plnění dle bodu 2.1 b)  9% Cena za plnění dle bodu 2.1 c)  7% Cena za plnění dle bodu 2.1 d)  5% Cena za plnění dle bodu 2.1 e)  7% Cena za plnění dle bodu 2.1 f) 5% Cena za plnění dle bodu 2.1 g)  7% Cena za plnění dle bodu 2.1 h)  5% 60 %   39. V zadávací dokumentaci zadavatel rovněž uvedl, že hodnotící komise bude posuzovat dle svého odborného úsudku, zda a v jak vysoké kvalitě nabídka naplňuje potřeby zadavatele relevantní k hodnocenému kritériu. Hodnotící komise bude preferovat návrhy, které plní potřeby zadavatele s nejvyšší kvalitou. Celkové hodnocení každé nabídky bude sestaveno jako součet bodového skóre dosaženého v každém kritériu hodnocení (kritéria 1 až 3) vynásobené váhou příslušného kritéria. Nabídky budou seřazeny podle dosaženého celkového skóre sestupně, jako vítězná se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým celkovým skóre. 40. Hodnotící komise při jednání dne 14. 8. 2012 posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho zda, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídky podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a konstatovala, že nabídková cena uchazečů: Equica, a. s., SIKS a.s., KOMIX s.r.o., a Allexis s.r.o., se u vybraných jednotlivých položek nabídkové ceny jeví jako mimořádně nízká. Na základě ustanovení § 77 odst. 1 zákona si hodnotící komise vyžádala písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny oslovených uchazečů podstatné. Všichni oslovení uchazeči svá vyjádření v zadavatelem stanovené lhůtě pěti dnů od doručení žádosti zaslali. 41. V protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012 je uvedeno, že „hodnotící komise při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlednila písemné zdůvodnění uchazečů i jejich vysvětlení“. Ve vztahu k jednotlivým zdůvodněním výše nabídkové ceny hodnotící komise u uchazeče Allexis s.r.o., uvedla, že cit.: „Uchazeč ve svém zdůvodnění vychází z individuální kalkulace nákladů se zohledněním svého zisku, správní režie a v souvislosti se svou marketingovou a ekonomickou strategií. Vysvětlení výše nabídkové ceny zohledňuje podmínky uchazeče v prostředí slovenské ekonomiky.“ 42. Zdůvodnění hodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče posoudila hodnotící komise tak, že: „Uchazeč ve svém zdůvodnění vychází z individuální kalkulace nákladů se zohledněním svého zisku, správní režie a v souvislosti se svou marketingovou a ekonomickou strategií.“ Navrhovatelem zaslané zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle posouzení hodnotící komise, cit.: „…. vychází z individuální kalkulace nákladů se zohledněním svého zisku.“ Naprosto shodnou formulaci použila hodnotící komise pro posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečem KOMIX s.r.o. 43. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012, ani jiný dokument pořízený v průběhu předmětného zadávacího řízení k veřejné zakázce, pak neobsahuje žádnou informaci o tom, jak byly nabídky uchazečů posuzovány z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Pouze citovaná Zpráva uvádí, že: „Po prostudování a posouzení doručených dokumentů hodnotící komise konstatovala, že uchazeč objasnil požadované informace a předložil všechny další potřebné dodatečné doklady, na jejichž základě bude možné dokončit posouzení a hodnocení nabídek.“, a to shodně u všech oslovených uchazečů. 44. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny není v zákoně jasně definován a jako neurčitý právní pojem vyžaduje další interpretaci. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 9/00 ze dne 1. 2. 2001, v němž byl tento závěr učiněn, konkrétně, že „Tento termín nepředstavuje objekt správního uvážení – diskreční pravomoci, ale tzv. neurčitý právní pojem. Při jeho interpretaci se vlastní uvážení správního orgánu musí zaměřit na konkrétní skutkovou podstatu a její vyhodnocení a objasnit význam neurčitého pojmu.“ Obecně je smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny umožnit identifikovat ty nabídky, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč nebude schopen za nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit. 45. Podle ustálené rozhodovací praxe Úřadu je smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede nereálnou cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace předmětu veřejné zakázky vedla například k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní nabídkové ceny uchazeče. Posouzení, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zcela přísluší do kompetence hodnotící komise, což jasně vyplývá z ustanovení § 77 zákona. Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jejím úkolem je tedy posouzení reálnosti provedení plnění veřejné zakázky za danou nabídkovou cenu vzhledem k okolnostem a podmínkám, za nichž by byl předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn. Pokud nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je povinností hodnotící komise vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 46. Podle § 77 odst. 2 zákona může vzít hodnotící komise v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami. V posuzovaném případě sice hodnotící komise zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny všech uchazečů akceptovala, avšak z předložené dokumentace nevyplývá, jakým způsobem k výsledku svého posouzení dospěla, když uvedla pouze „….vychází z individuální kalkulace nákladů se zohledněním svého zisku“, případně, že zdůvodnění uchazeče souvisí s jeho marketingovou a ekonomickou strategií. Posouzení hodnotící komisí je natolik obecného charakteru, navíc v podstatě shodné u všech oslovených uchazečů, odporuje požadavku transparentnosti zadávacího procesu. 47. Hodnotící komise sice přípisem ze dne 16. 8. 2012 vyzvala uchazeče Equica, a. s., SIKS a.s., KOMIX s.r.o., a Allexis s.r.o., ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a to v těch částech nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, a které byly posouzeny jako mimořádně nízké. Hodnotící komise přitom konkretizovala jednotlivé položky nabídkové ceny u každého z oslovených uchazečů, které je možno považovat za mimořádně nízké. Zároveň oslovené uchazeče m. j. požádala o, cit.:  „…..vysvětlení, jakým způsobem byla stanovena cena těchto služeb, zda taková cena skutečně pokrývá veškeré náklady, které dodavateli s poskytování příslušného plnění, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a realizačním týmem předloženým v nabídce, vzniknou. Uchazeč doloží detailní kalkulaci nabídkové ceny jednotlivých položek, z níž bude vyplývat, že bude schopen plnění za uvedenou cenu poskytovat ……“. 48. Vybraný uchazeč ve svém zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 29. 8. 2012 uvedl, že jednotlivé složky jeho nabídkové ceny, cit.: „…. jsou navrženy individuální kalkulací s ohledem na rozsah, cíl a zaměření předmětné zakázky na základě interní metodiky a zahrnují veškeré služby uvedené v předmětu veřejné zakázky včetně zajištění služeb portálu po dobu udržitelnosti projektu…“. Při stanovení nabídkové ceny vybraný uchazeč, jak prohlašuje, cit.: „…vycházel z aktuální úrovně cen prací a činností osob podílejících se na plnění veřejné zakázky, jakož i technologického vybavení, a ze zkušeností se službami obdobného charakteru v místě a čase.“ Vybraný uchazeč deklaroval zpracování nabídkové ceny v souladu se zadávacími podmínkami, tedy dle zadávací dokumentace a dodatečných informací zadavatele k zadávacím podmínkám. Strukturu cen nabízené služby uchazeč, jak konstatuje, zvolil s ohledem na to, že poptávané služby chápe jako nerozdělitelný komplex, kdy poskytování pouze části služby samostatně postrádá smysl. „Nabídková cena v dílčích položkách je dána zejména originálním řešením způsobu poskytování služeb a objevností nabízeného řešení uchazečem, vycházející ze zkušeností uchazeče, celkovou připraveností uchazeče na splnění poptávaného řešení, znalostí místního prostředí a výjimečně příznivých podmínek uchazeče pro předmětnou realizaci s přesnou orientací na cíl.“ Z obecného hlediska konstatuje vybraný uchazeč svou připravenost poskytovat služby a plnění, které jsou předmětem veřejné zakázky v požadovaném rozsahu, kvalitě, řádně a včas a v souladu se zadávacími podmínkami. 49. K požadovanému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny Úřad uvádí, že zákon sice zvláštní požadavky na formu a způsob zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny neklade, požaduje-li však zadavatel informace nezbytné k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, je v zájmu uchazeče takovéto informace zadavateli poskytnout tak, aby objektivně prokázal reálnost své nabídky. Zdůvodnění uchazeče proto musí být založeno na objektivních skutečnostech, přičemž hodnotící komise se při posouzení nabídkové ceny těmito objektivními skutečnostmi zabývá a je její povinností, aby posoudila, zda nabídková cena je skutečně cenou mimořádně nízkou, tedy takovou, za kterou nelze veřejnou zakázku realizovat, či nikoli, a to za účelem objektivního posouzení projednávané věci. 50. Ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče ze dne 29. 8. 2012 však Úřad nezjistil, že by zde detailní kalkulaci nabídkové ceny požadovanou zadavatelem vybraný uchazeč uvedl, přičemž vybraný uchazeč argumentuje pouze všeobecnými aspekty zpracování nabídkové ceny. Tyto však nikterak neosvětlují zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče. 51. Protože zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče ze dne 29. 8. 2012 zadavatelem požadované skutečnosti neobsahuje, podrobil Úřad přezkumu dokumentaci o veřejné zakázce obsahující posouzení a hodnocení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny s cílem vysledovat postup hodnotí komise ve vztahu ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče ze dne 29. 8. 2012. 52. Přestože v šetřeném případě hodnotící komise uznala zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, jako i ostatních oslovených uchazečů, ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012, která je jedním z klíčových dokumentů pořizovaných v rámci zadávacího řízení, ani z jiného dokumentu k předmětné veřejné zakázce není zřejmé, jak zadavatel v rámci zadávacího řízení postupoval a jakým způsobem dospěl k výsledkům posouzení a hodnocení. Absence úvah členů hodnotící komise o posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatele pak činí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012 i související protokoly o jednání hodnotící komise nepřezkoumatelnými a netransparentními. 53. Hodnotící komise musí při posuzování předmětné otázky vycházet ze znalosti věci a výsledek jejího posouzení musí být objektivním a prokazatelným způsobem podložen. Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče ze dne 29. 8. 2012 ani Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 9. 2012 ani jiný dokument v rámci předmětného zadávacího řízení však neobsahuje žádné konkrétní skutečnosti odůvodňující mimořádně nízkou nabídkovou cenu vybraného uchazeče ani důvody pro akceptování nabídkové ceny vybraného uchazeče hodnotící komisí. Pokud zadavatel požadoval zdůvodnění nabídkové ceny v jednotlivých položkách, resp. detailní kalkulaci jednotlivých položek nabídkové ceny, nemůže na tento svůj požadavek bezdůvodně rezignovat. 54. Pakliže tedy vybraný uchazeč objektivně konkrétními skutečnostmi nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu a zadavatel ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ani v žádném z dokumentů v rámci zadávacího řízení neuvedl způsob, jakým dospěl ke konečnému posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nelze než jeho postup považovat za nepřezkoumatelný a netransparentní, tedy takový, jenž mohl mít v důsledku nedodržení základní zásady zadávacího řízení vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 55. Zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek je vedle rovného zacházení a zákazu diskriminace základní zásadou, která musí být za všech okolností zadavateli důsledně dodržována. Ze skutečnosti, že posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být hodnotící komisí provedeno jasným a přezkoumatelným způsobem, tedy transparentně, vychází např. i pravomocná rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. 2R 4/01 ze dne 12. 3. 2001, rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. R045/2009 ze dne 10. 7. 2009 či 3R 28/01 ze dne 24. 8. 2001. 56. Požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010, je tento závěr rovněž v plném souladu s výkladem zásady transparentnosti ze strany Soudního dvora Evropské unie, neboť stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci Coname, které shrnuje dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie, k problému zásady transparentnosti mimo jiné uvádí, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, a k tomu patří rovněž například přezkoumatelnost rozhodnutí zadavatele a obecně objektivní postup během zadávacího řízení. Za netransparentní lze dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 tedy považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. 57. V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel při posouzení nabídek uchazečů z hlediska posouzení nabídkových cen uchazečů postupoval nikoli transparentním a přezkoumatelným způsobem, neboť a tedy v rozporu se zásadami stanovenými § 6 zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 58. K poukazu navrhovatele na judikát Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010 ze dne 21. 12. 2010, kterým se soud vyjádřil k „nulové“ nabídkové ceně veřejné zakázky i okolnostem, za nichž dochází v běžných obchodních vztazích k poskytování bezúplatných služeb a aplikaci takové praxe na vztahy vyplývající z veřejných zakázek, Úřad konstatuje, že z citovaného judikátu vyplývá, že nabízení služeb bezúplatně, tedy pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, nelze hodnotit jako snahu objektivně poskytnout zadavateli takovéto plnění, neboť žádný technologický postup nemůže umožnit výkon těchto činností s vynaložením nulových nákladů. Závěry soudu tudíž dopadají na předmětnou veřejnou zakázku pouze z obecného hlediska. 59. Uvedeným postupem zadavatele byla prokazatelně porušena zásada transparentnosti zadávacího řízení obsažená v § 6 zákona. Jednoznačné a transparentní posouzení nabídek totiž představuje skutečnost významnou z hlediska účasti dodavatelů v zadávacím řízení. Následkem nedodržení zákonem stanovených postupů ze strany zadavatele tak mohl být podstatným způsobem ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, přičemž nelze vyloučit skutečnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohla být jako nejvhodnější vybrána případně nabídka jiného uchazeče. K ostatním námitkám navrhovatele 60. K námitce navrhovatele, týkající se možného porušení zákona tím, že zadávací dokumentace neobsahovala požadavek na uvedení návrhu vzhledu portálu, avšak hodnocení jej zahrnovalo, a je tak netransparentní, Úřad poukazuje na odpověď zadavatele ze dne 24. 4. 2012 č. j. MV–7514–18/VZ–2012 v rámci dodatečných dotazů k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel tu k dotazu, cit.: „Je součástí projektu i návrh grafického vzhledu portálu nebo bude vzhled definován zadavatelem?“, výslovně uvedl, že součástí návrhu je i grafické řešení portálu. V rámci dodatečných informací byla odpověď zadavatele ze dne 24. 4. 2012 k dotazu uchazeče SIKS a. s. ohledně návrhu grafického vzhledu portálu rozeslána všem uchazečům dne 24. 4. 2012, jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce, a rovněž byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele (http://www.mvcr.cz/clanek/interaktivni-personalni-portal-pro-potreby-zamestnancu-ve-verejne-sprave.aspx). 61. Navíc Úřad podotýká, že byť navrhovatel tvrdí, že mu tato skutečnost nebyla známa, přesto sám konstatuje, že cit.: „Nabídka navrhovatele navíc návrh vzhledu portálu obsahovala, a to na straně 228 nabídky (viz obrázky č. 29 a č. 30 – Příklad návrhu grafického rozhraní)“, jak vyplývá z návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 24. 10. 2012. IV. Uložení nápravného opatření 62. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 63. Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil při posouzení nabídkových cen uchazečů, není nutno rušit zadávací řízení, neboť k dosažení nápravy postačuje zrušení všechny úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení související s posouzením a hodnocením nabídek z hlediska nabídkových cen uchazečů včetně rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 9. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. 64. Vzhledem k tomu, že zadavatel postupoval v rozporu s ustanovením § 6 zákona, když nepostupoval při posouzení nabídek uchazečů z hlediska posouzení nabídkových cen uchazečů transparentním a přezkoumatelným způsobem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a to ještě před uzavřením smlouvy, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. V. K uložení úhrady nákladů řízení 65. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v ustanovení § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrh nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. 66. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil předmětný úkon zadavatele, uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000617. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                                       Obdrží: 1. Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Holešovice 2. Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany 3. SIKS a.s., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10583
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 341 lidí darovalo 965 630 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy