Rozhodnutí UOHS 10643


Číslo jednací ÚOHS-S94/2013/VZ-13623/2013/532/RNi
Instance I.
Věc
Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE
Účastníci České vysoké učení technické v Praze
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.08.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10643.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S94/2013/VZ-13623/2013/532/RNi   19. července 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18. 3. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je · zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 684 07 700, se sídlem Technická 4, 166 27 Praha 6, ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem při · zrušení podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn dne 7. 10. 2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60065983, a · zadávání podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jejíž formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl uveřejněn dne 7. 9. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7203012030952, rozhodl takto: I. Zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 684 07 700, se sídlem Technická 4, 166 27 Praha 6 – se při zrušení veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn dne 7. 10. 2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60065983, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 84 odst. 7 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách. II. Zadavatel – České vysoké učení technické v Praze, IČO 684 07 700, se sídlem Technická 4, 166 27 Praha 6 – se při zadávání veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jejíž formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl uveřejněn dne 7. 9. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7203012030952, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený a) v ustanovení § 86 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil předběžné oznámení, b) v ustanovení § 156 odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil odůvodnění předmětné veřejné zakázky, c) v ustanovení § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku předmětného zadávacího řízení ve lhůtě stanovené zákonem. III. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. a II. se zadavateli – České vysoké učení technické v Praze, IČO 684 07 700, se sídlem Technická 4, 166 27 Praha 6, podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 60.000 ,- Kč (šedesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 18. 9. 2012 podnět týkající se postupu zadavatele – České vysoké učení technické v Praze, IČO 684 07 700, se sídlem Technická 4, 166 27 Praha 6 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jejíž formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl uveřejněn dne 7. 9. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7203012030952. 2. V podnětu byl napadán postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, konkrétně neuveřejnění předběžného oznámení podle § 86 odst. 1 zákona, neuveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 156 odst. 2 zákona a neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem podle § 83 odst. 1 zákona. 3. V rámci řízení o podnětu si Úřad vyžádal pod č. j. ÚOHS-P598/2012/VZ-18404/2012/710/RNi dne 1. 10. 2012 od zadavatele dokumentaci o předmětné veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k obsahu podnětu, přičemž z obdržené dokumentace a vyjádření zadavatele zjistil následující skutečnosti. 4. Prostřednictvím výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 4. 4. 2012 vyzval zadavatel dodavatele Stavebniny HOSANA spol. s r.o., IČO 148 93 398, se sídlem Nad kolonií 906/5, 140 00 Praha 4 (dále jen „společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o.“), k podání nabídky. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11. 4. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek nabídku společnosti Stavebniny HOSANA spol. s r.o. 5. Dne 12. 4. 2012 uzavřel zadavatel se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o. o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání Užitného vzoru č. 23105 zapsaného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 19. 12. 2011 na vynález „Rotační stroj s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory“, o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání patentu č. 301537 uděleného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 7. 4. 2010 na vynález „Rotační tepelný stroj s radiálně uspořádanými vratnými písty uloženými na centrální excentrické hřídeli pracující na principu Stirlingova termodynamického cyklu“, a o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání Užitného vzoru č. 18931 zapsaného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 29. 9. 2008 na vynález „Zařízení k získávání mechanické energie na bázi spolupůsobení gravitačního účinku a podtlaku“. 6. Dne 7. 9. 2012 byl pod evidenčním číslem 7203012030952 uveřejněn formulář „Oznámení o zadání zakázky“ předmětné veřejné zakázky. 7. V příloze D1 „Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie“ oznámení o zadání zakázky je v bodě 2) „Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku evropské unie“ uvedeno, že otevřené výběrové řízení dle zákona bylo vyhlášeno dne 7. 10. 2011, přičemž dne 19. 12. 2011 bylo pro právní jistotu zadavatele odevzdáno neuzavřené výběrové řízení k právní kontrole na Magistrát hlavního města Prahy. Dne 3. 4. 2012 bylo výběrové řízení na základě doporučení pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy zadavatelem zrušeno a dle doporučení Magistrátu hlavního města Prahy bylo dne 4. 4. 2012 podle § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 4 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona vyhlášeno jednací řízení bez uveřejnění. Jako důvod pro vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona uvádí zadavatel nutnost ukončení projektu do 13. 4. 2012, kdy zadavateli hrozilo nesplnění projektových indikátorů a vrácení celé dotace. Dne 12. 4. 2012 bylo jednací řízení bez uveřejnění ukončeno. 8. Na základě uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda se zadavatel při zadání veřejné zakázky nedopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený o v ustanovení § 86 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil před zahájením zadávacího řízení předběžné oznámení veřejného zadavatele, o v ustanovení § 156 odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil odůvodnění předmětné veřejné zakázky, o v ustanovení § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku předmětného zadávacího řízení ve lhůtě stanovené zákonem k uveřejnění. Z tohoto důvodu Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S94/2013/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v rámci uvedené veřejné zakázky. I. Řízení před správním orgánem 9. Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona o zadavatel. 10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníku řízení pod č. j. ÚOHS-S94/2013/VZ-3115/2013/532/RNi dne 6. 3. 2013, ve kterém účastníka řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Současně Úřad účastníku řízení usnesením č. j. ÚOHS-S94/2013/VZ-3206/2013/532/RNi z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k doručení dokumentace pořízené v souvislosti s otevřeným zadávacím řízením na veřejnou zakázku „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“, jejíž formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn dne 7. 10. 2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60065983, a nabídek uchazečů. II. Vyjádření zadavatele ze dne 18. 3. 2013 11. Dne 18. 3. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvádí, že výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uveřejnil dne 22. 8. 2012 na profilu zadavatele a dne 7. 9. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách. Zadavatel k zadávacím řízením, jež jsou předmětem správního řízení, uvádí svou pochybnost, zda měly být vůbec realizovány, neboť byly realizovány na výslovný pokyn Magistrátu hlavního města Prahy, a to i přes vyjádření pochybností zadavatele, že patenty, jež byly předmětem plnění daných zadávacích řízení, jsou vlastnictvím konkrétních osob a nikdo jiný je poskytnout nemůže. Zadavatel se domnívá, že nákup patentů měl být realizován přímým nákupem s cenou stanovenou znaleckým posudkem. 12. K porušení § 86 odst. 1 zákona zadavatel uvádí, že podle § 86 odst. 3 písm. c) zákona se ustanovení odst. 1 a 2 nepoužijí na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 zákona. Zadavatel konstatuje, že v jeho případě se jednalo především o § 23 odst. 4 písm. b) zákona, neboť veřejnou zakázku bylo nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.    13. K porušení § 156 odst. 2 zákona zadavatel uvádí, že podle § 156 odst. 6 písm. c) zákona se ustanovení odst. 1 až 5 nepoužijí na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 zákona. Zadavatel konstatuje, že v jeho případě se jednalo především o § 23 odst. 4 písm. b) zákona, neboť veřejnou zakázku bylo nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. 14. K porušení § 83 odst. 1 zákona zadavatel uvádí, že licenční smlouvy podepsal dne 12. 4. 2012 a 7. 9. 2012 uveřejnil formulář Oznámení o zadání zakázky, čímž nesplnil povinnost uveřejnit do 15 dnů výsledek zadávacího řízení. Zadavatel se domnívá, že svým jednáním nikoho nepoškodil, ani nezpůsobil škodu. 15. Zadavatel konstatuje, že vzhledem k smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost podepsanou mezi zadavatelem a Magistrátem hlavního města Prahy se zadavatel zavázal k nákupu 3 patentů v rámci projektových indikátorů typu výstup, tj. v investiční fázi projektu. Zadavatel poznamenává, že realizační fáze projektu trvá pět let po ukončení investiční fáze a zadavatel je smlouvou vázán k vytvoření dalších výstupů ve formě know-how, licencí a patentů v souvislosti s realizovaným projektem. Tyto patenty jsou založeny na aplikaci principu, který je chráněn licenčními smlouvami, nákup byl tedy uskutečněn proto, aby nedošlo k zneužití či odcizení těchto práv. Zadavatel uvádí, že tedy dochází k řádnému plnění projektových indikátorů. Zadavatel podotýká, že nakoupil práva k patentům a užitným vzorům z vlastních, tj. neveřejných prostředků, kdy téměř rok čeká na proplacení závěrečné monitorovací zprávy, kde žádá o proplacení i finančních prostředků, které byly použity k nákupu. 16. Dopisem č. j. ÚOHS-S94/2013/VZ-6493/2013/532/RNi ze dne 15. 4. 2013 seznámil Úřad účastníka řízení s novými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí, konkrétně, že správní řízení bude vedeno rovněž ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona zadavatelem při zrušení podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn dne 7. 10. 2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60065983, neboť vznikla pochybnost, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 84 odst. 7 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách. Úřad dále účastníku řízení usnesením č. j. ÚOHS-S94/2013/VZ-6511/2013/532/RNi ze dne 15. 4. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. III. Vyjádření zadavatele ze dne 29. 4. 2013 17. Dne 2. 5. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 29. 4. 2013 k veřejné zakázce zadávané v otevřeném zadávacím řízení, v němž uvádí, že dne 3. 4. 2012 zadavatel na základě výslovného pokynu Magistrátu hlavního města Prahy jako kontrolního orgánu rozhodl o zrušení zadávacího řízení k této veřejné zakázce. Zadavatel konstatuje, že nedodržel § 84 odst. 7 zákona z důvodu přípravy jednacího řízení bez uveřejnění, neboť se ocitl v časové tísni a na zákonnou povinnost podle § 84 odst. 7 zákona opomněl. Zadavatel se domnívá, že svým jednáním nikoho nepoškodil a ani nezpůsobil škodu. 18. Zadavatel rovněž vyjádřil svou pochybnost, zda mělo být otevřené zadávací řízení či jednací řízení bez uveřejnění realizováno, neboť patenty, jež byly předmětem plnění veřejných zakázek, jsou vlastnictvím konkrétních osob a nikdo jiný je poskytnout nemůže. Zadavatel podotýká, že jednací řízení bez uveřejnění bylo realizováno na výslovný pokyn Magistrátu hlavního města Prahy, a to i přes vyjádření pochybností zadavatele. Zadavatel je toho názoru, že nákup patentů měl být realizován přímým nákupem s cenou stanovenou znaleckým posudkem. IV. Závěry Úřadu 19. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace o veřejné zakázce, nabídky uchazeče, vyjádření předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl tak jak je uvedeno v I., II. a III. výroku tohoto rozhodnutí. V. K výroku I. tohoto rozhodnutí 20. Podle § 84 odst. 7 zákona odešle zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. 21. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem. 22. Zadavatel uveřejnil podle zákona v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 7. 10. 2011 pod ev. č. 60065983 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“. 23. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 4. 11. 2011 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 1 nabídku, která vyhověla kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona. 24. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 11. 2011 vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila nabídku společnosti Stavebniny HOSANA spol. s r.o. a doporučila uzavřít zadavateli smlouvu s tímto uchazečem. 25. Dne 3. 4. 2012 zadavatel rozhodl o zrušení výše citovaného zadávacího řízení. 26. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 29. 4. 2013 uvedl, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 84 odst. 7 zákona, neboť tuto zákonnou povinnost opomněl v důsledku přípravy jednacího řízení bez uveřejnění na totožnou veřejnou zakázku v časové tísni. 27. Úřad konstatuje, že z ustanovení § 84 odst. 7 zákona jasně vyplývá povinnost zadavatele zajistit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení potřebnou publicitu, jejímž účelem je obeznámení o zrušení zadávacího řízení s neomezeným počtem dodavatelů či jinak zainteresovanými subjekty či osobami. 28. V šetřeném případě však zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému neodeslal, ačkoliv mu tuto povinnost explicitně ukládá ustanovení § 84 odst. 7 zákona. 29. Neuveřejněním informace o zrušení předmětného zadávacího řízení zadavatel porušil postup stanovený v § 84 odst. 7 zákona, a proto Úřad nemohl postupovat jinak, než konstatovat, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. VI. K výroku II. tohoto rozhodnutí K použití jednacího řízení bez uveřejnění zadavatelem 30. Podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu byly podány pouze nevhodné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona. 31. Podle § 23 odst. 4 zákona zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže a) veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. 32. Zadavatel uveřejnil podle zákona v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 7. 10. 2011 pod ev. č. 60065983 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“. 33. Z bodu 4 „Předmět zakázky“ zadávací dokumentace bylo předmětem plnění otevřeného zadávacího řízení poskytnutí nevýlučného oprávnění pro zadavatele využívat na území České republiky práva k duševnímu vlastnictví (patenty, patentové přihlášky, užitné vzory) takových energetických strojů, konstrukčních řešení a zařízení nové koncepce, které umožňují nebo mají potenciál novým způsobem využít nízkopotenciální zdroje energie, jako jsou např. odpadní teplo, odpadní tlakový spád, geoterminální nebo sluneční terminální energii apod., a dosáhnout při tom vyšší účinnost přeměny těchto energetických zdrojů na mechanickou práci a/nebo nižší zatížení životního prostředí a následně i na elektrickou energii. V bodu 5 „Technická specifikace zakázky“ zadávací dokumentace je uvedena podrobná charakteristika zadavatelem poptávaných zařízení. 34. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 4. 11. 2011 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 1 nabídku, která vyhověla kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona. 35. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 11. 2011 vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila nabídku společnosti Stavebniny HOSANA spol. s r.o. a doporučila uzavřít zadavateli smlouvu s tímto uchazečem. 36. Dne 3. 4. 2012 zadavatel rozhodl o zrušení výše citovaného zadávacího řízení. 37. Prostřednictvím výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 4. 4. 2012 vyzval zadavatel společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o. V uvedené výzvě zadavatel mimo jiné uvedl, že se jedná o výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona. Zadavatel stanovil, že nabídku je možno podat nejpozději do 11. 4. 2012 do 11.00 hodin. 38. Ze zápisu z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je v části „Termín realizace“ uvedeno, že zástupce zadavatele zdůraznil, že na základě zadávací dokumentace je závazný termín pro realizaci celého díla datum ukončení projektu 13. 4. 2012, tj. podpis licenčních smluv. 39. Tamtéž je v části „Informace o předmětu plnění“ uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení je poskytování nevýlučného oprávnění pro zadavatele využívat na území České republiky práva k duševnímu vlastnictví (patenty, patentové přihlášky, užitné vzory) takových energetických strojů, konstrukčních řešení a zařízené nové koncepce, které umožňují nebo mají potenciál novým způsobem využít nízkopotenciální zdroje energie, jako jsou např. odpadní teplo, odpadní tlakový spád, geoterminální nebo sluneční terminální energii apod., a dosáhnout při tom vyšší účinnost přeměny těchto energetických zdrojů na mechanickou práci a/nebo nižší zatížení životního prostředí a následně i na elektrickou energii. Předmětem výběrového řízení jsou nejvýše 3 práva na různé patentově chráněné vynálezy.   40. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11. 4. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek nabídku společnosti Stavebniny HOSANA spol. s r.o., která vyhověla kontrole úplnosti nabídek. 41. Dne 12. 4. 2012 uzavřel zadavatel se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o. o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání užitného vzoru č. 23105 zapsaného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 19. 12. 2011 na vynález „Rotační stroj s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory“, o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání patentu č. 301537 uděleného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 7. 4. 2010 na vynález „Rotační tepelný stroj s radiálně uspořádanými vratnými písty uloženými na centrální excentrické hřídeli pracující na principu Stirlingova termodynamického cyklu“, a o Licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí licence k využívání Užitného vzoru č. 18931 zapsaného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 29. 9. 2008 na vynález „Zařízení k získávání mechanické energie na bázi spolupůsobení gravitačního účinku a podtlaku“. 42. V příloze D1 „Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie“ oznámení o zadání zakázky je v bodě 2) „Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku evropské unie“ uvedeno, že předchozí otevřené výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 7. 10. 2011, přičemž dne 19. 12. 2011 bylo pro právní jistotu zadavatele odevzdáno neuzavřené výběrové řízení k právní kontrole na Magistrát hlavního města Prahy. Dne 3. 4. 2012 bylo výběrové řízení na základě doporučení pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy zadavatelem zrušeno a dle doporučení Magistrátu hlavního města Prahy bylo dne 4. 4. 2012 podle § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 4 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona vyhlášeno jednací řízení bez uveřejnění. Jako důvod pro vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona uvádí zadavatel nutnost ukončení projektu do 13. 4. 2012, kdy zadavateli hrozilo nesplnění projektových indikátorů a vrácení celé dotace. Dne 12. 4. 2012 bylo jednací řízení bez uveřejnění ukončeno. 43. Úřad obecně uvádí, že jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, v němž zadavatel vyzývá k jednání jednoho zájemce nebo omezený okruh zájemců. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění upravuje ustanovení § 23 zákona. Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je možné použít v tom případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěží o zakázku. Zadavatel se v takovém případě může obrátit na jednoho nebo více vybraných zájemců, s nimiž bude vyjednávat smluvní podmínky. Důvody opravňující k použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou přitom zákonem stanoveny taxativně, přičemž Evropský soudní dvůr ve svých rozsudcích opakovaně zdůraznil, že jakékoliv výjimky z obvyklých způsobů zadání veřejných zakázek je nutno vždy vykládat restriktivně. 44. V šetřeném případě směřuje argumentace zadavatele k použití jednacího řízení bez uveřejnění k třem zákonem stanoveným důvodům, a to k ustanovení § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 4 písm. a) a § 23 odst. 4 písm. b) zákona, přičemž zadavatel klade důraz zejména na § 23 odst. 4 písm. b) zákona. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2013 v části, v níž se vyjadřuje k výjimkám, kdy zadavatel není povinen uveřejnit předběžné oznámení podle zákona, uvedl, že v jeho případě se jednalo především o § 23 odst. 4 písm. b) zákona, kdy bylo nutno zadat veřejnou zakázku v krajně naléhavém případě, přičemž krajní naléhavost případu spatřuje zadavatel v časové tísni. 45. Ze znění § 23 odst. 4 písm. b) zákona vyplývá, že zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže je veřejnou zakázku nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Použití jednacího řízení bez uveřejnění podle citovaného ustanovení zákona je možné pouze za předpokladu kumulativního splnění všech uvedených podmínek. 46. Úřad v návaznosti na uvedené poukazuje na rozsudek Evropského soudního dvoru C-126/03 ze dne 18. 11. 2004 Komise Evropského společenství v. Spolková republika Německo, v němž Evropský soudní dvůr zdůraznil, že v případě použití jednacího řízení bez uveřejnění v krajně naléhavém případě se jedná o výjimku z pravidel zadávání veřejných zakázek, která musí být vykládána restriktivně s tím, že důkazní břemeno ohledně skutečné existence výjimečných okolností odůvodňujících aplikaci výjimky nese ten, kdo se existence těchto okolností dovolává. Použití jednacího řízení bez uveřejnění v krajně naléhavých případech vyžaduje kumulativní naplnění tří podmínek – předpoklad existence události, kterou nebylo možno předvídat, krajní naléhavosti, která neumožňuje dodržení lhůt stanovených pro standardní zadávací řízení, a příčinnou souvislost mezi nepředvídatelnou událostí a krajní naléhavostí. 47. K naplnění první ze zákonem stanovených podmínek – existenci krajně naléhavého případu, Úřad konstatuje, že se musí objektivně jednat o události výjimečné povahy, které ve svém důsledku vyvolají mimořádné řešení vzniklé situace, odchylující se od obecných či standardních postupů souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Obecně jde o situace, které zahrnují prvek naléhavosti, půjde tedy o situace svou povahou akutní, havarijní či přímo krizové, přičemž prvek naléhavosti v sobě objektivně dosahuje značné míry intenzity. Jedná se tedy o případy bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí. 48. Podmínka nepředvídatelnosti předpokládá, že jednání či opomenutí zadavatele není v příčinné souvislosti s existencí krajně naléhavého případu, musí se tedy jednat o objektivně nepředvídatelné případy vzniklé nezávisle na vůli zadavatele, jejichž vznik zadavatel nemohl předpokládat ani svým jednáním, případně opomenutím, ovlivnit či způsobit. 49. Poslední kumulativní podmínkou je pak předpoklad existence časových důvodů, pro které nelze použít jiný druh zadávacího řízení, přičemž v této souvislosti bude vždy nutno přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu. Zadavatel však musí nemožnost použití jiného zadávacího řízení objektivně prokázat. S ohledem na uvedené odkazuje Úřad opětovně na rozsudek Evropského soudního dvoru C-126/03 ze dne 18. 4. 2004, v němž se Evropský soudní dvůr interpretací podmínky existence časových důvodů zabývá. 50. V šetřeném případě zadavatel jako důvod krajní naléhavosti uvedl časovou tíseň. Zadavatel odeslal výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dne 4. 4. 2012, přičemž datum ukončení projektu, v rámci něhož byla veřejná zakázka zadávána a z něhož byla rovněž financována, bylo stanoveno na 13. 4. 2012, tedy do 10 dnů ode dne odeslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.  Ve světle výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatelem uváděný důvod pro aplikaci § 23 odst. 4 písm. b) zákona nelze akceptovat, neboť kumulativně nesplňuje zákonem stanovené podmínky. Zadavatelem uvedenou situaci – časovou tíseň – nelze podřadit pod skupinu krajně naléhavých případů, neboť se nejedná o událost výjimečné povahy, kterou by nebylo možno předvídat. Nelze rovněž vyloučit, že zadavatel se do této situace nedostal vlastním přičiněním. 51. Úřad poznamenává, že zadavatel před zahájením jednacího řízení bez uveřejnění poptával shodný předmět plnění v otevřeném zadávacím řízení, které bylo zahájeno dne 7. 10. 2011 a zrušeno dne 3. 4. 2012, přičemž jak v případě jednacího řízení bez uveřejnění tak v případě otevřeného zadávacího řízení, jež mu předcházelo, byla veřejná zakázka realizována v rámci projektu „Centrum pro výzkum vícefázového proudění termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky – NOVÁ ENERGIE“ č. CZ.2.16/3.1.00/22130. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel byl předem informován o datu, ke kterému musí být projekt ukončen. Nesprávné vyhodnocení druhu zadávacího řízení zadavatelem, v důsledku kterého bylo otevřené zadávací řízení zrušeno a zahájeno jednací řízení bez uveřejnění, nelze považovat za krajně naléhavý případ. 52. Nelze rovněž souhlasit se zadavatelem, že uvedenou situaci nemohl předvídat, neboť byl již předem obeznámen s datem, do kterého bude nutno projekt ukončit. Úřad poznamenává, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla v rámci předchozího otevřeného zadávacího řízení vyhotovena dne 9. 11. 2011, přičemž ke zrušení otevřeného zadávacího řízení došlo až 3. 4. 2012. S ohledem na skutečnost, že zadavatel byl po celou dobu obeznámen s datem ukončení projektu, nelze nečinnost zadavatele považovat za situaci nepředvídatelnou, která by vznikla nezávisle na vůli zadavatele a jejíž vznik by zadavatel nemohl předpokládat. Úřad v této souvislosti poukazuje na rozsudek Evropského soudního dvora C-394/02 ze dne 2. 6. 2005, v němž je mimo jiné uvedeno, že povinnost vykonat určité práce ve lhůtách stanovených příslušným orgánem, nemůže být považována za krajní naléhavost, vyplývající z události, kterou zadavatelé nemohli předvídat. 53. Podmínka třetí, tedy, že veřejnou zakázku není možné z časových důvodů zadat v jiném druhu zadávacího řízení, je v šetřeném případě irelevantní a lze ji v tomto případě považovat za splněnou, neboť jak bude uvedeno níže, zadavatel byl oprávněn zadat předmětnou veřejnou zakázku v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, avšak podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona. 54. Vzhledem k uvedeným skutečnostem Úřad k možnosti zahájení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona zadavatelem konstatuje, že zadavatel nesplnil kumulativní podmínky pro využití výjimky dle zákona a nelze souhlasit s tvrzením zadavatele, že v době zahájení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku splňoval zákonem stanovené podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona. 55. Ačkoli zadavatel nesplňoval zákonné požadavky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona, byl zadavatel i přesto oprávněn zadat předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, a to s ohledem na vymezený předmět plnění veřejné zakázky. 56. Z ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona vyplývá, že zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být z důvodu ochrany výhradních práv splněno pouze určitým dodavatelem. Citované ustanovení vychází z předpokladu, že předmět veřejné zakázky je natolik specifický, že může být realizován pouze jediným dodavatelem předmětu veřejné zakázky, který disponuje zvláštní vlastností, kterou nedisponuje jakýkoliv jiný dodavatel. 57. Předmětem dotčené veřejné zakázky bylo nabytí nevýlučného práva k využívání průmyslových práv ke třem vynálezům na území České republiky. Společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o. byla majiteli nehmotných práv k patentům, patentovým přihláškám a užitným vzorům pověřena na základě plných mocí a uzavřených obstaravatelských smluv k jejich výlučnému zastupování, byla tak jediným možným dodavatelem, který mohl veřejnou zakázku realizovat. Součástí dokumentace doručené zadavatelem jsou dokumenty prokazující specifičnost a odbornost předmětu plnění předmětné veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o následující dokumenty: o Užitný vzor č. 23105 k rotačnímu stroji s oběžnými dvojkřídly, zejména pro expanzní pohonné jednotky a kompresory, o Patentový spis č. 301 537 k rotačnímu tepelnému stroji s radiálně uspořádanými vratnými písty uloženými na centrální excentrické hřídeli pracující na principu Stirlingova termodynamického cyklu, o Užitný vzor č. 18931 k zařízení k získávání mechanické energie na bázi spolupůsobení gravitačního účinku a podtlaku. 58. Předložená dokumentace o veřejné zakázce tak obsahuje doklady, které průkazným způsobem dokladují důvody zadání veřejné zakázky podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona a soulad postupu zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění se zákonem. Zadavatel tedy splnil zákonem stanovené podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění a předmětná veřejná zakázka byla zahájena v souladu se zákonem podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona. 59. K zadavatelem poukazovanému § 23 odst. 1 písm. b) zákona Úřad pro úplnost uvádí, že podle citovaného ustanovení zákona může zadavatel využít pro zadání veřejné zakázky jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že v předchozím otevřeném řízení byly podány pouze nevhodné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona, tedy takové nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. V šetřeném případě se otevřeného zadávacího řízení, jehož předmět plnění byl shodný s předmětem plnění předmětného jednacího řízení bez uveřejnění, účastnil pouze jediný uchazeč, a to společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 11. 2011, která byla vyhotovena v rámci otevřeného zadávacího řízení, hodnotící komise v závěrečném posouzení nabídky společnosti Stavebniny HOSANA spol. s r.o. uvedla, že tato nabídka je úplná, obsahuje veškeré doklady požadované zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách, splňuje požadavky na předmět plnění veřejné zakázky a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 60. K možnosti zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na základě aplikace § 23 odst. 1 písm. b) zákona zadavatelem Úřad konstatuje, že zadavatel by v případě zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na základě uvedeného ustanovení zákona nesplnil zákonem stanovenou podmínku, neboť nabídka, kterou obdržel v rámci předchozího otevřeného zadávacího řízení, nebyla nepřijatelnou. Nelze tak souhlasit s argumentací zadavatele, že předmětná veřejná zakázka byla mimo jiné zahájena z důvodu splnění podmínek stanovených zákonem v ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) zákona. 61. Ve světle výše uvedených souvztažností nelze než konstatovat, že předmětná veřejná zakázka byla zadavatelem oprávněně zadána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, a to pouze na základě splnění zákonem stanovených podmínek vymezených v ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť mohla být z důvodu ochrany výhradních práv splněna pouze jedním určitým dodavatelem. Ad a) K neuveřejnění předběžného oznámení 62. Podle § 86 odst. 1 zákona uveřejní veřejný zadavatel formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení. 63. Podle § 86 odst. 2 zákona je součástí předběžného oznámení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis. 64. Podle § 86 odst. 3 zákona se ustanovení odstavců 1 a 2 nepoužijí a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2, c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 zákona, d) v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona. 65. Ze znění ustanovení § 86 odst. 1 zákona vyplývá povinnost zadavatele zahájit zadávací řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení, jehož součástí je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. V ustanovení § 86 odst. 3 zákona je pak uveden taxativní výčet druhů zadávacích řízení, kdy je zadavatel zproštěn povinnosti předběžné oznámení uveřejnit. 66. Jak bylo výše uvedeno, zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění uplatněním podmínky podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona. S ohledem na skutečnost, že zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona nespadá do zákonem vymezených výjimek v § 86 odst. 3 zákona, byl zadavatel povinen zahájit zadávací řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení, což neučinil. 67. Nezahájením zadávacího řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení zadavatel porušil postup stanovený v § 86 odst. 1 zákona, a proto Úřad nemohl postupovat jinak, než konstatovat, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Ad b) K neuveřejnění odůvodnění předmětné veřejné zakázky 68. Podle § 156 odst. 1 zákona uveřejní veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky na profilu zadavatele odůvodnění a) účelnosti veřejné zakázky, b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele. 69. Podle § 156 odst. 2 zákona uveřejní veřejný zadavatel odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. 70. Podle § 156 odst. 6 zákona se ustanovení odstavců 1 až 5 nepoužijí a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2, c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 11 zákona. 71. Z dikce zákona vyplývá, že zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení uveřejnit na svém profilu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. Zákona rovněž taxativně vymezuje druhy zadávacích řízení, v nichž není zadavatel povinen odůvodnění veřejné zakázky na svém profilu uveřejnit. 72. V šetřeném případě zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění uplatněním podmínky podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona. S ohledem na skutečnost, že zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona nespadá do zákonem vymezených výjimek podle § 156 odst. 6 zákona, byl zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení odůvodnění veřejné zakázky, což neučinil. 73. Neuveřejněním odůvodnění veřejné zakázky na svém profilu zadavatel porušil postup stanovený v § 156 odst. 1 zákona, a proto Úřad nemohl postupovat jinak, než konstatovat, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Ad c) K neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení ve lhůtě stanovené zákonem 74. Podle § 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie ke statistickým účelům. 75. Prostřednictvím výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 4. 4. 2012 vyzval zadavatel společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o. k podání nabídky. 76. Dne 12. 4. 2012 uzavřel zadavatel se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o. licenční smlouvy se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o. (viz bod 54 odůvodnění tohoto rozhodnutí). 77. Zadavatel uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 7. 9. 2012 pod ev. č. 7203012030952 oznámení o zadání veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Z bodu VI.4) oznámení o zadání zakázky vyplývá, že k odeslání tohoto oznámení došlo 30. 8. 2012. 78. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2013 uvedl, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou zákonem. 79. Úřad konstatuje, že z ustanovení § 83 odst. 1 zákona jasně vyplývá povinnost zadavatele zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, a to v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů. V šetřeném případě zadavatel oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách odeslal, avšak nedodržel lhůtu stanovenou zákonem, neboť odeslal oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění předmětné veřejné zakázky 140 dnů po uzavření licenčních smluv se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o. 80. Neodesláním oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění předmětné veřejné zakázky zadavatel porušil postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, a proto Úřad nemohl postupovat jinak, než konstatovat, že se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.     VII.  K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení sankce 81. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo § 147 zákona. Správní delikt zadavatele při zrušení podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž formulář „Oznámení o zakázce“ byl uveřejněn dne 7. 10. 2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60065983 82. V případě výše citované veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona dopustil tím, že neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému, nedodržel tedy § 84 odst. 7 zákona. 83. Před uložením pokuty Úřad rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona, tedy, že odpovědnost právnické osoby za spáchání správního deliktu zaniká, jestliže o něm Úřad nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V šetřeném případě došlo k protiprávnímu jednání zadavatele neodesláním oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému, za den jeho spáchání lze tedy považovat den, kterým uplynula zákonem stanovená lhůta, tedy 9. 4. 2012. O spáchání správního deliktu se Úřad dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 18. 9. 2012, přičemž správní řízení bylo zahájeno 18. 3. 2013, nedošlo tedy k zániku lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikty podle zákona nezanikla. Správní delikt zadavatele při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Práva k patentům, užitným vzorům pro centrum – NOVÁ ENERGIE“ v jednacím řízení bez uveřejnění, jejíž formulář „Oznámení o zadání zakázky“ byl uveřejněn dne 7. 9. 2012 v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7203012030952 84. V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona dopustil tím, že o před zahájením jednacího řízení bez uveřejnění neuveřejnil předběžné oznámení, čímž nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 1 zákona, o neuveřejnil po odeslání výzvy o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění odůvodnění předmětné veřejné zakázky, čímž nedodržel postup stanovený v § 156 odst. 1 zákona, o neodeslal oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění předmětné veřejné zakázky k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem, čímž porušil § 83 odst. 1 zákona. 85. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 86. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 18. 9. 2012, přičemž správní řízení bylo zahájeno 18. 3. 2013, nedošlo tedy k zániku lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 12. 4. 2012 byly zadavatelem uzavřeny jednotlivé licenční smlouvy se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o., lhůta pro zahájení správního řízení byla rovněž zachována. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikty podle zákona nezanikla. K uložení pokuty za spáchané správní delikty 87. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20.000.000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g). 88. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2 zákona, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno. 89. V souladu se zásadou absorpce upravenou v § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze analogicky použít i v případě správně právního trestání (za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný), Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestaného správního deliktu. Úřad se tak nejprve zabýval otázkou, jaký delikt je v šetřeném případě nejzávažnější, tj. za který je možno uložit nejpřísnější sankci (nejvyšší pokutu). 90. S odkazem na absorpční zásadu správního trestání uložil Úřad pokutu za delikt přísněji trestný, což je v daném případě delikt podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jehož se zadavatel dopustil tím, že neuveřejnil v zákonem stanovené lhůtě oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění výše citované veřejné zakázky. Úřad shledává citovaný správní delikt za nejzávažnější, neboť s ohledem na skutečnost, že předmětná veřejná zakázka byla zadávána prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, tedy nejméně formálním způsobem, lze mít za to, že uveřejnění výsledku zadávacího řízení bylo stěžejní pro kontrolu postupu zadavatele širokou veřejností a zabezpečení publicity dané veřejné zakázky. 91. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 92. Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel oznámení o výsledku jednacího řízení bez uveřejnění předmětné veřejné zakázky dodatečně zveřejnil. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal Úřad v úvahu následující skutečnosti. Co se týká stupně závažnosti správního deliktu, vzal Úřad v úvahu skutečnost, že se zadavatel svým jednáním nedopustil omezení soutěžního prostředí, neboť k samotnému pochybení zadavatele došlo až ve fázi po uzavření smluv se společností Stavebniny HOSANA spol. s r.o., přičemž z dokumentace předložené zadavatelem je prokazatelné, že zadavatel byl oprávněn zadávat předmětnou veřejnou zakázku prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění a společnost Stavebniny HOSANA spol. s r.o. byla jediným možným dodavatelem, který mohl předmět plnění požadovaný zadavatelem splnit. 93. Jednání zadavatele v rozporu se zákonem tak zásadně nenarušilo samotný princip zadávání veřejných zakázek, tedy zachování soutěžního prostředí, které má umožnit z co možná nejširšího okruhu podaných nabídek vybrat nejvhodnější plnění pro zadavatele, nicméně i přesto, vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušování zákona, nelze ze strany Úřadu zcela minimalizovat výši sankčního postihu. 94. V rámci přitěžujících okolností přihlédl Úřad i k ostatním spáchaným správním deliktům, konkrétně ke správnímu deliktu spáchanému neuveřejněním předběžného oznámení a neuveřejněním odůvodnění předmětné veřejné zakázky. Správní delikt, jehož se zadavatel dopustil při zrušení otevřeného zadávacího řízení, Úřad neshledává v tomto konkrétním případě přitěžující okolností, neboť veřejná zakázka, kterou zadavatel realizoval prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení, měla být správně zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění, což zadavatel po zrušení této veřejné zakázky rovněž učinil. Neuveřejnění oznámení o zrušení daného zadávacího řízení tedy nemohlo mít žádný dopad na informovanost dodavatelů či jiných zainteresovaných osob pro účely kontroly postupu zadavatele, neboť předmět plnění mohl být s ohledem na jeho charakter realizován pouze jedním dodavatelem. Úřad rovněž zohlednil skutečnost, že správní delikt byl zadavatelem spáchán nedopatřením, nikoliv úmyslně.   95. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřadu při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Proto Úřad uložil pokutu v dolní hranici zákonné sazby, podle které mohl Úřad uložit pokutu do výše 20.000.000,- Kč (viz § 120 odst. 2 písm. b) zákona). 96. Úřad při stanovení výše pokuty zohlednil i skutečnost, že v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že jím stanovenou pokutu nelze s ohledem na její výši považovat za likvidační. 97. Pro úplnost Úřad uvádí, že pokuta, jakkoliv se může jevit jako relativně nízká (ve výši 0,3 % z maximální možné pokuty 20.000.000 Kč, která mohla být zadavateli za spáchaný správní delikt uložena), je schopna podle Úřadu naplnit „výchovnou“, tedy preventivní funkci spočívající v předcházení porušování zákona.  98. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele. 99. Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně   Obdrží: České vysoké učení technické v Praze, Technická 4, 166 27 Praha 6   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10643
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 298 lidí darovalo 812 900 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy