Rozhodnutí UOHS 10714


Číslo jednací ÚOHS-S231/2013/VZ-17208/2013/522/ZPr
Instance I.
Věc
Poradenské činnosti v Jihočeském kraji
Účastníci Úřad práce České republiky
Palatinum Campus s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 26.09.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10714.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S231/2013/VZ-17208/2013/522/ZPr   10. září 2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.4.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou · zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2, · navrhovatel – Palatinum Campus s.r.o., IČO 29023521, se sídlem Nepomuk 17, 262 42 Nepomuk, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 14.1.2013 a bylo uveřejněno dne 18.1.2013 pod ev. č. 343343, na návrh ze dne 19.4.2013, rozhodl takto: I. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 – nedodržel při zadávání části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ ustanovení § 57 odst. 1 a § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v zadávací dokumentaci a při posouzení splnění kvalifikace uchazeči požadoval předložení dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady v originále nebo v úředně ověřené kopii, aniž by pro tento požadavek byla dána opora v citovaném zákoně, a když na základě tohoto nezákonného postupu neoprávněně vylučoval uchazeče z předmětného zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. II. Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 – provedené v souvislosti s posouzením kvalifikace, které byly zdokumentovány v protokolu o třetím jednání hodnotící komise ze dne 14.3.2013, týkající se zejména nezákonného požadavku stanoveného zadavatelem v zadávací dokumentaci na předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii, a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 19.3.2013. III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 19.4.2013 návrh na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – vztahující se k části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 14.1.2013 a bylo uveřejněno dne 18.1.2013 pod ev. č. 343343 (dále jen „veřejná zakázka“). Průběh zadávacího řízení 2. Zadavatel v oznámení o zakázce v bodu III.2.3) „Technická způsobilost“ stanovil technický kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných služeb a předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazečů s odkazem na část III. zadávací dokumentace. 3. V zadávací dokumentaci v části III. „Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele“ v bodu 4) „Technické kvalifikační předpoklady“ je uvedeno, že „technické kvalifikační předpoklady (§ 56 cit. zákona) splňuje dodavatel, který a) u části zakázky Hledám zaměstnání doloží čestné prohlášení o realizaci minimálně 5 poradenských činností v posledních 3 letech vztahujících se k předmětu zakázky  (viz. příloha č. 7 této zadávací dokumentace), b) pro část zakázky Hledám zaměstnání jako minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů doloží kvalifikační předpoklady lektorů: · vysokoškolské vzdělání humanitního směru (pedagogika, psychologie, sociální práce, andragogika) a současně 3 roky praxe při poskytování poradenství ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, · kvalifikace bude potvrzena úředně ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání, potvrzenou praxí v oblasti poskytování poradenství vztahující se k předmětu zakázky, kladnými referencemi, odbornými stážemi apod.“ 4. Dne 24.1.2013 obdržel zadavatel žádost o dodatečnou informaci z téhož dne, kde žadatel v dotazu žádá mimo jiné o informace, zda je možné doložit praxi v oblasti poskytování poradenství prostřednictvím čestného prohlášení. Dále tazatel v úvodu tohoto dotazu citoval část technických kvalifikačních předpokladů ze zadávací dokumentace, přičemž uvedl, že „(…) kvalifikace bude potvrzena prostou kopií dokladu o ukončeném vzdělání“. 5. Na tuto žádost zadavatel odpověděl dne 28.1.2013 a na profilu zadavatele zveřejnil téhož dne jako „Dotazy a odpovědi k zakázce“, přičemž uvedl, že praxi v oblasti poskytování poradenství lze doložit čestným prohlášením, „ale zadavatel požaduje, aby z dokladů nebo z čestného prohlášení bylo zřejmé, že poradenské služby nebo bilanční diagnostiku realizoval konkrétní lektor, což mu potvrdí (nebo čestně prohlásí) subjekt, u kterého lektor praxi realizoval a to v požadovaném rozsahu. Požadovaný rozsah praxe může být doložen i několika doklady nebo čestnými prohlášeními“. A citaci tazatele, společnosti Palatinum Campus s.r.o., IČO 29023521, se sídlem Nepomuk 17, 262 42 Nepomuk (dále jen „navrhovatel“), odlišnou od zadávací dokumentace nahradil tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tedy, že „(…) kvalifikace bude potvrzena úředně ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání“. 6. Dále zadavatel obdržel žádost o dodatečnou informaci dne 11.2.2013 z téhož dne, zda je nutné předkládat doklady ke kvalifikaci v originále či úředně ověřené kopii, když podle zákona o veřejných zakázkách stačí prosté kopie. 7. Zadavatel na tuto žádost reagoval odpovědí ze dne 12.2.2013, přičemž ve vztahu k dotazu uvedl, že „zákon o veřejných zakázkách v § 50 odst. 2 též stanoví, že požadavky na prokázání kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. Zadavatel své požadavky na kvalifikaci a formu jejich prokázání stanovil v zadávací dokumentaci v části III. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele.“ Citované stanovisko zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dne 12.2.2013 pod názvem „Dotazy a odpovědi k zakázce 12.2.2013“. 8. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 14.3.2013 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel sedm nabídek vztahující se k části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“. 9. V „Protokolu o třetím jednání hodnotící komise“ ze dne 14.3.2013 posoudila hodnotící komise jednotlivé nabídky z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a na základě zjištěných skutečností vyřadila nabídku uchazeče – Sdružení Palatinum Campus s.r.o. a Palatinum s.r.o., jednající prostřednictvím vedoucího účastníka Palatinum Campus s.r.o.,  IČO 29023521, se sídlem Nepomuk 17, 262 42 Nepomuk (dále jen „navrhovatel“) z části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“. V rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvedl, že „dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona (3 leté praxe lektorů) doložil lektory podepsaná čestná prohlášení o praxi a životopisy a pouze prosté kopie referencí (požadován byl originál nebo úředně ověřená kopie). Dále z předložených dokumentů vyplývá, že lektoři nepracovali na pozicích poskytování poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), jak bylo specifikováno v zadávací dokumentaci v Základních údajích o veřejné zakázce“. 10. Z předložené dokumentace dále vyplývá, že dne 4.4.2013 obdržel zadavatel námitky ze dne 3.4.2013 proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, ve kterých uvádí, že nesouhlasí s  neprokázáním splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, když podle zadavatele doložil k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona (3 leté praxe lektorů) čestná prohlášení a podepsané životopisy pouze v prosté kopii a k potvrzení této praxe při poskytování poradenství uchazečům o zaměstnání navrhovatel dále uvádí, že uvedené požadavky byly splněny životopisem a dalšími doklady lektorky. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl a zaslal navrhovateli rozhodnutí o námitkách ze dne 10.4.2013, které navrhovatel obdržel téhož dne, a ve kterém uvedl, že nesouhlasí s navrhovatelem v tom smyslu, že by jej vyloučil z důvodu předložení čestných prohlášení a podepsaných životopisů pouze v prosté kopii, neboť prostou kopií mínil pouze předložené doklady ve vztahu k doloženým referencím. 11. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dopisem ze dne 19.4.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání  úkonů zadavatele k Úřadu. Obsah návrhu ze dne 19.4.2013 12. V podaném návrhu navrhovatel především namítá, že vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení z části 1 předmětné veřejné zakázky z důvodu nedoložení dokladů prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů originálem nebo úředně ověřenou kopií je v rozporu se zákonem, neboť podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace a požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 povinen je předložit. Dále navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel nedostatečně posoudil jeho kvalifikaci ve vztahu k dokladům prokazující požadovanou praxi obou lektorů. Navrhovatel uvádí, že při prokazování kvalifikace postupoval plně v souladu se zákonem a jeho nabídka neměla být z tohoto důvodu vyloučena. 13. Navrhovatel dále nesouhlasí s tvrzením zadavatele v tom smyslu, že k možnému stanovení povinnosti prokazovat technické kvalifikační předpoklady originály či ověřenými kopiemi požadovaných dokladů v zadávacím řízení byl zadavatel oprávněn na základě ustanovení § 56 odst. 5 písm. b) zákona, neboť toto ustanovení nemůže odporovat ustanovení v § 57 odst. 1 zákona. Navrhovatel uvádí, že ustanovením § 56 odst. 5 zákona není míněna jejich pravost ve smyslu § 57 zákona, nýbrž se jedná o povinnost zadavatele specifikovat jaký doklad bude k prokázání předmětné skutečnosti požadovat. 14. Současně navrhovatel konstatuje, že povinnost předkládat doklady v originále či ověřené kopii byla v zákoně stanovena, ale pouze do 14.9.2010, kdy byla tato povinnost novelou č. 179/2010 Sb. změněna a nyní, v zájmu nižšího administrativního zatížení dodavatelů, došlo k nové právní úpravě, kdy v okamžiku podání nabídek je dostačující podání dokumentů ve formě prosté kopie. 15. Navrhovatel uvádí, že splnil kvalifikační kritéria v souladu s požadovanou praxí a předmětem plnění veřejné zakázky tak, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, a to životopisem a dalšími doklady lektorky, které uvedl v nabídce. 16. V návrhu dále navrhovatel upozorňuje, že již rozhodnutí o vyloučení trpělo značnými vadami, když z něho nebylo pro navrhovatele zřejmé z jakého důvodu byl vyloučen a teprve v rozhodnutí o námitkách byly uvedeny relevantní skutečnosti k vlastnímu vyloučení. 17. Navrhovatel s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby jako opatření k nápravě Úřad podle § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí o vyloučení ze dne 19.3.2013, kterým zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a aby vydal předběžné opatření na zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do rozhodnutí ve věci. Doplnění návrhu ze dne 6.5.2013 18. Dne 7.5.2013 obdržel Úřad doplnění návrhu ze dne 6.5.2013 o upřesnění podaného návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 19.4.2013. 19. V doplnění návrhu navrhovatel upřesňuje, že se podaný návrh vztahoval pouze k části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 343343. Průběh správního řízení 20. Úřad obdržel návrh dne 19.4.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 22.4.2013. Součástí podaného návrhu je i návrh na vydání předběžného opatření. 21. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: · zadavatel, · navrhovatel. 22. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S231/2013/VZ-7483/2013/522/ZPr ze dne 10.5.2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S231/2013/VZ-7863/2013/522/ZPr z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 23. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad dne 13.5.2013 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S231/2013/VZ-8722/2013/522/ZPr o předběžném opatření ze dne 13.5.2013, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.   Vyjádření zadavatele ze dne 29.4.2013 24. Dne 30.4.2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 29.4.2013, v němž uvádí, že navrhovatel podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, dle jeho mínění, na celou veřejnou zakázku s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, přičemž tato veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části. Dále pokračuje, že ačkoli navrhovatel podal nabídky na obě části této veřejné zakázky, námitku proti svému vyloučení podal pouze na část č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“, není tedy podle zadavatele oprávněn podle § 110 odst. 9 zákona na část č. 2 s názvem „Bilanční diagnostika“ podat podnět k Úřadu. 25. Zadavatel ve svém vyjádření shrnuje, co bylo řečeno již v námitkách a to, že nemůže obstát argumentace navrhovatele, že mohl předložit prosté kopie dokladu o absolvované praxi lektorek souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona. Podle zadavatele lze vyložit slova „nestanoví-li tento zákon jinak“, uvedena za začátku odstavce 1 předmětného paragrafu tak, že jinak stanoví tento zákon v § 56 odst. 5 zákona, když přímo ukládá veřejnému zadavateli povinnost ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení mimo jiné uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů, což je podle zadavatele informace o tom, jaké formální náležitosti má příslušný doklad mít. Zadavatel sděluje, že v tomto případě uvedl způsob prokázání těchto předpokladů originálem nebo ověřenou kopií a navrhovateli v dodatečných informacích potvrdil, že tento požadavek ve vztahu k dokladu o ukončeném vzdělání a praxi z oblasti poskytování požadovaného poradenství lze doložit čestným prohlášením nebo potvrzením od subjektu, u kterého lektor praxi realizoval. 26. Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, že také při posuzování kvalifikace ostatních dodavatelů, kteří podali nabídky, bylo předložení požadovaných dokumentů v prosté kopii posouzeno jako nesplnění kvalifikace a zadavatel ani nevyužil svého práva podle § 59 odst. 4 zákona a neumožnil žádnému dodavateli předložení další informace či dokladu. 27. K druhému důvodu, pro který byl navrhovatel vyřazen ze zadávacího řízení, tedy, že z jeho nabídky nevyplývá, že lektoři pracovali na pozicích poskytování poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání podle § 105 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, a proti němuž se navrhovatel bránil v podaných námitkách mimo jiné tím, že zadávací dokumentace na žádném místě ani nekonkretizuje počet lektorů, zadavatel uvádí následující: „Počet lektorů, prostřednictvím kterých má být veřejná zakázka plněna, zadavatel skutečně nechal plně na rozhodnutí každého uchazeče, ovšem při zajištění dalších požadavků zadavatele.“ Zadavatel dále cituje zadávací dokumentaci, kdy podle části I. oddílu A. písm. g) „Obecné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky; varianty nabídek“ je stanoveno, že „plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci, byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají“. Na základě uvedeného zadavatel konstatuje, že důvodně předpokládal, že mu navrhovatel v nabídce doloží kvalifikaci toho počtu lektorů, který je z jeho pohledu k plnění veřejné zakázky dostatečný, a tudíž všichni uvedení lektoři musí kvalifikační předpoklad stanovený v zadávací dokumentaci v části III. ad. 4 písm. b) „Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele“ splnit. 28. Zadavatel ve vyjádření dále sděluje, že je z jeho pohledu sporné prokázání praxe jedné ze dvou lektorek uvedených v nabídce navrhovatele a dále uvádí, že v případě, že by se dala tato praxe uznat pro splnění kvalifikace, nebyla prokázána způsobem požadovaným v bodu III. ad. 4 písm. b) zadávací dokumentace. U druhé z lektorek popírá splnění kvalifikačního kritéria doložením praxe v plném rozsahu, neboť dle jeho vyjádření nebyl předložen ani jeden doklad praxe při poskytování poradenství ve vztahu k předmětu zakázky. Závěry úřadu 29. Úřad přezkoumal na základě ust. § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že zadavatel v zadávací dokumentaci při stanovení požadavku na předložení dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady v originále nebo v úředně ověřené kopii a při posouzení splnění kvalifikace nepostupoval v souladu se zákonem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 30. Úřad předně konstatuje, že s ohledem na podání navrhovatele ze dne 6.5.2013, které Úřad obdržel dne 7.5.2013, považuje za vyjasněné, že navrhovatel podal návrh pouze ve vztahu k části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, neboť v tomto dodatečném doplnění návrhu navrhovatel upřesňuje, že podaný návrh ze dne 19.4.2013 se vztahuje pouze k této části předmětné veřejné zakázky. 31. V návaznosti na výše uvedené proto považuje Úřad námitku zadavatele uvedenou ve vyjádření ze dne 29.4.2013 a týkající se neoprávněnosti návrhu za irelevantní. 32. Dále Úřad uvádí, že podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 33. Podle § 50 odst. 2 zákona stanoví veřejný zadavatel požadavky na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. 34. Podle § 57 odst. 1 zákona nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, povinen je předložit. 35. Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 36. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel v zadávací dokumentaci v části III. „Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele“ v bodu 4) „Technické kvalifikační předpoklady“ uvedl, že „technické kvalifikační předpoklady (§ 56 cit. zákona) splňuje dodavatel, který a) u části zakázky Hledám zaměstnání doloží čestné prohlášení o realizaci minimálně 5 poradenských činností v posledních 3 letech vztahujících se k předmětu zakázky (viz. příloha č. 7 této zadávací dokumentace), b) pro část zakázky Hledám zaměstnání jako minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů doloží kvalifikační předpoklady lektorů: · vysokoškolské vzdělání humanitního směru (pedagogika, psychologie, sociální práce, andragogika) a současně 3 roky praxe při poskytování poradenství ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, · kvalifikace bude potvrzena úředně ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání, potvrzenou praxí v oblasti poskytování poradenství vztahující se k předmětu zakázky, kladnými referencemi, odbornými stážemi apod.“ 37. Jak dále vyplývá ze zadávací dokumentace, zadavatel obdržel několik dotazů o dodatečné informace týkající se především požadavku na ověřené kopie, případně originálu dokladu, a způsob prokázání požadované praxe. Ve vztahu k prvnímu dotazu z odpovědí zadavatele vyplývá, že požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů úředně ověřenou kopii dokladu o požadovaném vzdělání, a že požadovanou tříletou praxi lektora lze doložit čestným prohlášením či potvrzením od subjektu, u kterého lektor praxi realizoval. Na následující dodatečnou informaci, zda musí být doklady prokazující splnění kvalifikace doloženy v originále či úředně ověřené kopii dokladu, když podle zákona stačí pouze prosté kopie, zadavatel odpověděl, že „zákon o veřejných zakázkách v § 50 odst. 2 též stanoví, že požadavky na prokázání kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. Zadavatel své požadavky na kvalifikaci a formu jejich prokázání stanovil v zadávací dokumentaci v části III. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele.“ Tímto vyjádřením zadavatel potvrdil nastavené kvalifikační předpoklady tak, jak je uvedl v zadávací dokumentaci. 38. Na základě posouzení kvalifikace uchazečů zaznamenané v „Protokolu o třetím jednání hodnotící komise“ zadavatel vyloučil nabídku navrhovatele z důvodu toho, že byly doloženy pouze prosté kopie referencí (požadován byl originál nebo úředně ověřená kopie). Dále z předložených dokumentů vyplývá, že lektoři nepracovali na pozicích poskytování poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání dle § 105 odst. 1, písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jak bylo specifikováno v zadávací dokumentaci v Základních údajích o veřejné zakázce. Následně rozhodnutím ze dne 19.3.2013 vyloučil zadavatel navrhovatele ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 39. Navrhovatel ve svém návrhu poukazuje na porušení zákona ze strany zadavatele v souvislosti s jeho vyloučením ze zadávacího řízení, kdy zadavatel vyloučil navrhovatele z důvodu nedoložení požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii s odkazem na § 57 odst. 1 zákona a dále podotýká, že zadavatel v zadávací dokumentaci na žádném místě nekonkretizoval počet lektorů prostřednictvím kterých má být předmětná veřejná zakázka realizována, proto má navrhovatel za to, že dostatečně splnil kvalifikační předpoklady již předložením dokladů jedné z lektorek. 40. K dané problematice Úřad dále uvádí, že povinnost předkládat doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopií byla novelou č. 179/2010 změněna a s účinností od 15.9.2010 ustanovení § 57 odst. 1 umožňuje dodavateli předkládat doklady prokazujících splnění kvalifikace v kopii a pokud zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, povinen je předložit. 41. Účelem předmětné novely bylo zjednodušení procesu zpracování a podávání nabídek s cílem zpřístupnění účasti v zadávacím řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů a dále taktéž s efektem na redukci nákladů souvisejících s takovouto účastí v zadávacím řízení. 42. Vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se prokazování kvalifikace mají kogentní charakter, nelze vykládat formulaci ustanovení § 57 odst. 1 zákona „nestanoví-li tento zákon jinak“ tak, že zadavatel může sám rozhodnout o tom, zda budou kvalifikační doklady předkládány v originále či postačí jejich prosté kopie a to např. skrze ustanovení § 56 odst. 5 písm. b) zákona. Jelikož toto ustanovení zadavateli pouze ukládá povinnost zvolit způsob prokazování kvalifikačních předpokladů, přičemž způsob prokázání zcela jistě nelze ztotožňovat s výběrem průkaznosti dokladů, ale spíše s identifikací požadovaných dokladů.  Vzhledem k tomu, že druhá část věty první ustanovení § 57 odst. 1 zákona je speciální kogentní úpravou, od které se lze odchýlit pouze pokud tak zákon stanoví, nelze než dojít k závěru, že zadavatel nemá možnost např. skrze toto ustanovení zákona (míněno ustanovení § 56 odst. 5 písm. b) zákona) se odchýlit od povinnosti akceptovat doklady potvrzující splnění kvalifikace předložené pouze v kopii. Z uvedeného důvodu proto nelze akceptovat názor zadavatele, že ustanovení § 56 odst. 5 písm. b) zákona je tou situací, kterou předjímá ustanovení § 57 odst. 1 zákona ve formulaci „nestanoví-li zákon jinak“. 43. Úřad proto shrnuje, že zadavatel na základě chybného výkladu zákona postupoval v rozporu se zákonem, když po uchazečích požadoval pro účely posouzení splnění kvalifikace originály nebo úředně ověřené kopie kvalifikačních dokladů, a když následně vyloučil navrhovatele pro nesplnění tohoto požadavku. 44. Z obdržené dokumentace Úřad dále zjistil, že z důvodu chybného výkladu zákona se zadavatel dopustil výše popsaného protizákonného jednání také ve vztahu k dalším uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku, které takto neoprávněně vyloučil ze zadávacího řízení z důvodu nedoložení požadovaných dokladů v rámci prokazování kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii. 45. Vzhledem ke skutečnosti, že se zadavatel dopustil pochybení, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky i ve vztahu k dalším uchazečům, zatížil tak proces posuzování splnění kvalifikace uchazeči takovou vadou, která může být zhojena pouze na základě nově provedeného posouzení splnění kvalifikace uchazeči. Z tohoto důvodu Úřad již nepřezkoumával druhý důvod vyloučení uchazeče, pro který by mohlo být případně jeho vyloučení oprávněné, jelikož postup zadavatele musí být napraven bez ohledu na závěry, které by vyplývaly z takového přezkumu. 46. Ve vztahu k druhému důvodu, pro který navrhovatele vyloučil ze zadávacího řízení, Úřad odkazuje na skutečnost, že zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil počet lektorů, prostřednictvím kterých bude zakázka realizována. V návaznosti na tuto skutečnost Úřad uvádí, že z předmětné dokumentace dále nevyplývá, že by uvedená kvalifikační kritéria museli splňovat všichni lektoři uvedení v nabídce. S ohledem na výše uvedené Úřad doplňuje, že zadavatel nemůže vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení z toho důvodu, že lektor uvedený v nabídce nesplňuje požadovanou kvalifikaci, aniž by ze zadávací dokumentace tato podmínka jednoznačně vyplývala. 47. Úřad v této souvislosti uvádí, že v situaci, kdy zadavatel přistoupí k novému posouzení kvalifikace, nechť vezme v úvahu výše uvedené skutečnosti. 48. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání části č. 1 s názvem „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ ustanovení § 57 odst. 1 a § 60 odst. 1 zákona, když v zadávací dokumentaci a při posouzení splnění kvalifikace uchazeči požadoval předložení dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady v originále nebo v úředně ověřené kopii, a když na základě tohoto nezákonného postupu neoprávněně vylučoval z předmětného zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Uložení nápravného opatření 49. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 50. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona ve znění pozdějších předpisů je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pro účely splnění technických kvalifikačních předpokladů neoprávněně požadoval doklady v originále nebo úředně ověřené kopii a následně na základě tohoto požadavku neoprávněně vyloučil uchazeče ze zadávacího řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení 51. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadávacího řízení nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. 52. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny úkony zadavatele tak, jak je stanoveno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. 53. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000231. POUČENÍ   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně                                           Obdrží: 1. Česká republika – Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 2. Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 Nepomuk   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10714
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 359 lidí darovalo 984 094 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy