Rozhodnutí UOHS 10746


Číslo jednací ÚOHS-S416/2011/VZ-22854/2012/522/NGl
Instance I.
Věc
II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora
Účastníci Středočeský kraj
MADOS MT s.r.o.
HORA REAL s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 30.09.2013
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10744.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10746.html
Rozhodnutí
        
    Č. j.: ÚOHS-S416/2011/VZ-22854/2012/522/NGl   3. prosinec 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 11. 2011 z moci úřední, jehož účastníky jsou · zadavatel – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, · vybraný uchazeč – MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, · vybraný uchazeč – HORA REAL s. r. o., IČ 27072487, se sídlem Sportovců 1532, 272 04 Kladno, ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, · při uzavření dodatku č. 1 dne 10. 11. 2008 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 9. 2007 pod ev. číslem 60011014, · ve veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013987 a · ve veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013996, rozhodl takto: I. Zadavatel – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 citovaného zákona, neboť uzavřel dne 10. 11. 2008 s vybraným uchazečem – MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí – dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 9. 2007 pod ev. číslem 60011014, aniž by použil příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. II. Zadavatel – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že podle § 60 odst. 1 citovaného zákona nevyloučil z účasti v otevřeném zadávacím řízení „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013987, uchazeče HORA REAL s. r. o., IČ 27072487, se sídlem Sportovců 1532, 272 04 Kladno, který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu. III. Zadavatel – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že podle § 60 odst. 1 citovaného zákona nevyloučil z účasti v otevřeném zadávacím řízení „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013996, uchazeče HORA REAL s. r. o., IČ 27072487, se sídlem Sportovců 1532, 272 04 Kladno, který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu.   IV. Za spáchání správních deliktů uvedených v bodech I., II. a III., se zadavateli – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 150 000,- Kč (sto padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – · při uzavírání dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3.2008 na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 9. 2007 pod ev. číslem 60011014 (dále jen „veřejná zakázka II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“), s vybraným uchazečem – MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen „vybraný uchazeč MADOS MT s.r.o.“), · při zadávání veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013987 (dále jen „veřejná zakázka II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“), · při zadávání veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2008 pod ev. číslem 60013996 (dále jen „veřejná zakázka II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“). 2. Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejných zakázkách a stanovisko ke skutečnostem uvedeným v podnětu. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující rozhodné skutečnosti. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Postup zadavatele při uzavírání dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě ze dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016 3. Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 14. 9. 2007 pod evid. číslem 60011014 oznámení o veřejné zakázce II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, zadávané v otevřeném řízení. 4. Podle bodu II. 1.5) oznámení o zakázce předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu II/611 Poděbrady most ev. č. 016 podle projektové dokumentace a podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena ve výši 64,4 mil. Kč bez DPH. 5. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 2. 2008 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky osmi uchazečů. Následně po provedeném hodnocení komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o., jehož nabídková cena činila 44 879 692,- Kč bez DPH. 6. Z obdržené dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel uzavřel dne 22. 3. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“. 7. Dne 10. 11. 2008 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo, ve kterém je uvedeno: „Doplňuje se bod 1.1 a) v následujícím znění:    Položky prováděné ve změněném rozsahu: Položka  Navýšení či snížení ceny oproti smlouvě ze dne 22. 3. 2008 v Kč 3 Frézování vozovek asfaltových 329 460 10 Zásyp jam a rýh z nakupovaného materiálu   1 051 050 11 Trativody komplet DN 100 vč dren bet 281 860 13 Drenážní vrstvy z geotextilie 14 192, 35 16 Římsy ze železobetonu C30/37 -237 307,59 17 Výztuž říms z oceli 10505 -155 979 18 Mostní opěry a křídla ze žlb C30/37 573 858,6 19 Výstuž most opěr a křídel z oceli 10505 231 716 23 Mostní pilíře a stativa ze železobetonu C30/37 -119,575,19 25 Výstuž mostních pilířů a stativ z oceli 10505  -28 593,5 26 Mostní deskové kce ze žlb C30/37  -151 094,84 27 Výstuž mostní deskové kce z oceli 10505 729 886,5 34 Podkladní vrstvy z mezerovitého betonu -2 381 844 37 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2   44 194 38 Asfaltový beton II 40 mm  231 437 39 Asfaltový beton II 50 mm   254 697 48 Izolace asfaltovými nátěry   41 390,59 50 Izolace kleneb pod zásypem   192 336,3 51 Izolace mostovky NAIP s pečetící vrstvou   412 910,4 53a Nátěry betonových konstr OS-A   25 507,88 55 Chráničky z trub plast DN 100 mm   -207 288 66 Bourání kcí ze železobetonu   296 700   Položky vypuštěné: Položka Popis položky   Cena položky v Kč 28 Mostní nosníky z válc pro I 37   -3 890 503,36 29 Mostní ložiska z oceli   -655 200 30 Podkladní vrstvy z dílců-CETRIS desky   -494 773 43 Reprofinace sanační maltou do 10 mm   -184 387 44 Reprofinace sanační maltou jednovrstvá do 50 mm -419 698 45 Ochrana výstuže při nedostatečném krytí   -173 900 49 Izolace asfaltovými pásy   -887 680 53b Epoxidový nátěr mezi mostovkou a obrubou   -80 809,65 54 Nátěry betonových konstr OS-F   -528 904 60 Mostní závěry podpovrchové   -223 343   Položky nové Položka  Popis položky  Cena položky v Kč 100 Separační vrstva z mirelonu 30 mm 349 184 101 Výstuž mostní nosné desk kce předpínaná  3 147 647,92 102 Kloub ze žlb včetně výstuže 316 476 103 Mostní ložiska – kluzné desky 358 600 104 Mostní závěry povrchové  2 322 254   8. Znění bodů 3.1. a 3.2. se nahrazuje tímto doplněným zněním: „Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 44 879 498,- Kč bez DPH“ (53 406 603,- Kč včetně DPH), a to jako cena nejvýše přípustná.“ Průběh zadávacího řízení ve veřejné zakázce II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora 9. Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8. 1. 2008 pod evid. číslem 60013987 oznámení o veřejné zakázce II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, zadávané v otevřeném řízení. 10. Podle bodu II.1.5) oznámení o zakázce je předmětem zakázky výkon inženýrské činnosti a spolupráce při provádění a po dokončení stavby (výkon technického dozoru investora, dále jen „TDI“). 11. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle bodu II. 2.1) oznámení o zakázce činí 1,191 mil. Kč bez DPH. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadával jako zakázku podlimitní. 12. V bodě 7.10 a) zadávací dokumentace zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením „seznamu minimálně 5 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky (TDI) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech na stavebních zakázkách s celkovou hodnotou investičních nákladů každé z nich v min. výši 25 mil. Kč bez DPH s uvedením výše finančního plnění služby, doby poskytnutí služby, jmen soukromých či veřejných příjemců poskytnuté služby včetně kontaktní osoby. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.“ 13. Zadavatel stanovil v bodě IV.2.1) oznámení o zakázce, že jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. 14. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 3. 2008 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky šesti uchazečů, přičemž tři uchazeči byli zadavatelem vyloučeni z důvodů neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů a z důvodu porušení § 57 odst. 1 zákona. Následně po provedeném hodnocení komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem HORA REAL s. r. o., IČ 27072487, se sídlem Sportovců 1532, 272 04 Kladno (dále jen „uchazeč HORA REAL s. r. o.“ nebo „vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o.“), jehož nabídková cena činila 997 000,- Kč,- Kč bez DPH. 15. Úřad z nabídky vybraného uchazeče HORA REAL s. r. o. zjistil, že jmenovaný uchazeč v nabídce předložil za účelem prokázání technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem v bodě 7.10 zadávací dokumentace, mandátní smlouvu uzavřenou dne 14. 5. 2008 se společností HORA COMPANY s.r.o., IČ 25102397, se sídlem Sportovců 1532, 272 04 Kladno (dále jen „mandátní smlouva 1“ a „subdodavatel“). 16. V bodě I. této mandátní smlouvy je uvedeno: „Mandatář (subdodavatel) se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta (vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o.) na jeho účet zařídí službu spočívající v poskytnutí technických a kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, rozsahu podmínek stanovených zadavatelem této veřejné zakázky.“ 17. Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu, uvedeného v bodě 7.10. a) zadávací dokumentace veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o. v nabídce předložil osvědčení, ze kterých vyplývá, že subdodavatel HORA COMPANY s.r.o. realizoval následující stavby: · „III/10115 D. Břežany, oprava povrchu silnice v km 0,000-5,500“, „Od města Jílového do Chotouně, oprava povrchu silnice v km 0,500-3,500“, „II/229 Všesulov – Čistá, rekonstrukce silnice“, „III/1021 Sloup – Hvozdice; III/2363A Králův Dvůr, rekonstrukce silnice,“ u kterých celková hodnota projektu stavebních prací činila 38 512 100,30 Kč, · „Přeložka silnice II/101/Unhošť Fialka 2. část silnice“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 29 878 977,82 Kč, · „Rekonstrukce ul. Přemyslova III/10148 Kralupy nad Vltavou“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 32 693 928,95 Kč, · „II/229 Všesulov – Čistá II. etapa“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 28 749 113,30 Kč a · „Komunikace, zpevněné odstavné plochy v areálu DELTA FROZEN PORDUCTS a.s. Kladno“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 31 560 000,- Kč. 18. Na straně 21 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o. se nachází „Čestné prohlášení osoby o účasti na zakázce“, které je podepsáno dne 1. 2. 2008 Ing. Petrem Žůrkou, a ve kterém je uvedeno: „Prohlašuji tímto čestně, že jako zaměstnanec uchazeče se z titulu své funkce Technického ředitele budu podílet na realizaci výše uvedené zakázky. Funkcí v organizaci je mi vymezena odpovědnost za kompletní realizaci zakázky. Zároveň prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mi uloženo pravomocné kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.“ 19. Následně v životopise Ing. Petra Žůrky, který se nachází na straně 24 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o., je uvedeno, že pracuje jako technický ředitel u uchazeče HORA REAL s. r. o. ve vedlejším pracovním poměru, a že ve stejné pozici pracuje u subdodavatele v hlavním pracovním poměru. 20. Strana 25 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o. obsahuje čestné prohlášení Ing. Petra Žůrky ze dne 1. 2. 2008, že se jako technický ředitel subdodavatele podílel na realizaci staveb: · „II/229 Třeboc, souvislá údržba silnice-nátěr, II/605 Chlustina souvislá údržba silnice-nátěr, II/605 Bavoryně, souvislá údržba silnice-nátěr, II/115 Hostomice-souvislá údržba silnice-nátěr, III/2296 Žďár, souvislá údržba silnice-nátěr, III/22541 Kounov, souvislá údržba silnice-nátěr, III/11515 Dobřichovice-Karlík, III/22912 Krakov, rozšíření silnice, asf. koberec, · „II/229 Všesulov – Čistá II. etapa“ – fin. objem stavby 28,7 mil. Kč, realizace 2006, · „Rekonstrukce ul. Přemyslova III/10148 Kralupy nad Vltavou“ – fin. objem stavby 32, 7 mil. Kč; realizace 2005, · Přeložka silnice II/101/Unhošť Fialka – technický dozor investora 1. část 1. – fin. objem stavby 36, 5 mil. Kč; realizace 2003, · „Přeložka silnice II/101/Unhošť Fialka – technický dozor investora 2. část, fin. objem stavby 29, 9 mil. Kč; realizace 2005, · „III/10115 D. Břežany, oprava povrchu silnice v km 0,000-5,500“, „Od města Jílového do Chotouně, oprava povrchu silnice v km 0,500-3,500“, „II/229 Všesulov – Čistá, rekonstrukce silnice“, „III/1021 Sloup – Hvozdice; III/2363A Králův Dvůr, rekonstrukce silnice“ – fin. objem stavby 38, 5 mil. Kč, realizace 2006.“ 21. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. dne 30. 4. 2008 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky za cenu 997 000,- Kč bez DPH (1 162 630,- Kč včetně DPH). Průběh zadávacího řízení ve veřejné zakázce II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora 22. Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8. 1. 2008 pod evid. číslem 60013996, oznámení o veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“, zadávané v otevřeném řízení. 23. Podle bodu II.1.5) oznámení o zakázce je předmětem zakázky výkon inženýrské činnosti a spolupráce při provádění a po dokončení stavby (výkon technického dozoru investora). 24. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle bodu II. 2.1) oznámení o zakázce činí 815 000,- Kč bez DPH. Zadavatel uvedenou veřejnou zakázku zadával jako zakázku podlimitní. 25. V bodě 7.10 a) zadávací dokumentace zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením „seznamu minimálně 5 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky (TDI) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech na stavebních zakázkách s celkovou hodnotou investičních nákladů každé z nich v min. výši 12 mil. Kč bez DPH s uvedením výše finančního plnění služby, doby poskytnutí služby, jmen soukromých či veřejných příjemců poskytnuté služby včetně kontaktní osoby. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.“ 26. Zadavatel stanovil v bodě IV.2.1) oznámení o zakázce, že jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. 27. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 3. 2008 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky pěti uchazečů, přičemž dva uchazeči byli zadavatelem vyloučeni z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů a z důvodu porušení § 57 odst. 1 zákona. Následně po provedeném hodnocení komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem HORA REAL s. r. o., jehož nabídková cena činila 744 000,- Kč bez DPH. 28. Úřad z nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o. zjistil, že jmenovaný uchazeč ve své nabídce předložil za účelem prokázání technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem v bodě 7.10 a) zadávací dokumentace, mandátní smlouvu uzavřenou dne 4. 2. 2008 se subdodavatelem (dále jen „mandátní smlouva 2“). 29. V bodě I. této mandátní smlouvy je uvedeno: „Mandatář (subdodavatel) se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta (vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o.) na jeho účet zařídí službu spočívající v poskytnutí technických a kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“, rozsahu podmínek stanovených zadavatelem této veřejné zakázky. 30. Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu, uvedeného v bodě 7.10. a) zadávací dokumentace o veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“, uchazeč HORA REAL s. r. o. v nabídce předložil osvědčení, ze kterých vyplývá, že subdodavatel HORA COMPANY s.r.o. realizoval následující stavby: · „III/10115 D. Břežany, oprava povrchu silnice v km 0,000-5,500“, „Od města Jílového do Chotouně, oprava povrchu silnice v km 0,500-3,500“, „II/229 Všesulov – Čistá, rekonstrukce silnice“, „III/1021 Sloup – Hvozdice; III/2363A Králův Dvůr, rekonstrukce silnice“ – u kterých celková hodnota projektu stavebních prací činila 38 512 100,30 Kč, · „Přeložka silnice II/101/Unhošť Fialka 2. část silnice“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 29 878 977,82 Kč; · „Rekonstrukce ul. Přemyslova III/10148 Kralupy nad Vltavou“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 32 693 928,95 Kč, · „II/229 Všesulov – Čistá II. etapa“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 28 749 113,30 Kč a · „Komunikace, zpevněné odstavné plochy areál Brandýsek“ – u které celková hodnota projektu stavebních prací činila 15 600 000,- Kč. 31. Na straně 23 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o. se nachází „Čestné prohlášení osoby o účasti na zakázce“, které je podepsáno dne 1. 2. 2008 Ing. Petrem Žůrkou, ve kterém je uvedeno: „Prohlašuji tímto čestně, že jako zaměstnanec uchazeče se z titulu své funkce Technického ředitele budu podílet na realizaci výše uvedené zakázky. Funkcí v organizaci je mi vymezena odpovědnost za kompletní realizaci zakázky. Zároveň prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mi uloženo pravomocné kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.“ 32. Následně v životopise Ing. Petra Žůrky, který se nachází na straně 24 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o., je uvedeno, že pracuje je zaměstnancem uchazeče HORA REAL s. r. o. ve vedlejším pracovním poměru, a že také pracuje u subdodavatele v hlavním pracovním poměru. 33. Strana 25 nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o. obsahuje čestné prohlášení Ing. Petra Žůrky ze dne 1. 2. 2008, že se jako technický ředitel subdodavatele podílel na realizaci staveb, které jsou již specifikovány v bodě 20 odůvodnění tohoto rozhodnutí. 34. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o.“ dne 30. 4. 2008 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky za cenu 737 000,- Kč bez DPH (885 360,- Kč s DPH). PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 35. S ohledem na shora uvedené skutečnosti získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu s § 21 zákona, když dne 10. 11. 2008 uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, aniž by použil pro zadání předmětné veřejné zakázky příslušný druh zadávacího řízení podle § 21 zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 36. Úřad dále získal pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu s § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil z účasti v otevřeném zadávacím řízení II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, uchazeče HORA REAL s. r. o., který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel se jmenovaným uchazečem smlouvu dne 30. 4. 2008 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 37. Úřad rovněž získal pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu s § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil z účasti v otevřeném zadávacím řízení II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, uchazeče HORA REAL s. r. o., který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel se jmenovaným uchazečem smlouvu dne 30. 4. 2008 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 38. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: · zadavatel, · vybraný uchazeč MADOS MT s.r.o., · vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o. 39. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S416/2011/VZ-14260/2011/520/NGl ze dne 11. 11. 2011, ve kterém účastníky řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. 40. Současně Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S416/2011/VZ-14262/2011/520/NGl z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 41. Dne 14. 11. 2011, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno všem třem účastníkům řízení, bylo podle § 113 odst. 1 zákona správní řízení zahájeno. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE 42. Dne 28. 11. 2011 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k zahájení správního řízení, ve kterém uvedl následující. 43. Ve vztahu k veřejným zakázkám II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora a II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, je zadavatel přesvědčen, že v mandátních smlouvách 1 a 2 uzavřených mezi vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. a subdodavatelem, byl definován závazek subdodavatele spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb, s uvedením celkové hodnoty projektu stavebních prací a současně bylo doloženo i čestné prohlášení technického ředitele subdodavatele o závazku účasti této právnické osoby na realizaci uvedených veřejných zakázek. Z tohoto důvodu je zadavatel přesvědčen, že technický kvalifikační předpoklad uvedený v bodě 7.10 zadávací dokumentace vybraný uchazeč v obou veřejných zakázkách jednoznačně splnil. 44. V případě dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“ ze dne 22. 3. 2008, zadavatel trvá na svém stanovisku uvedeném ve vyjádření k podnětu ze dne 28. 2. 2011, ve kterém uvedl, že nepochybil, když „zadal“ dodatečné stavební práce s použitím jednacího řízení bez uveřejnění. 45. Závěrem svého vyjádření zadavatel Úřad žádá, aby se při hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí zaměřil na jím popsané skutečnosti, které jsou současně obsaženy v předložené dokumentaci. 46. V předmětném vyjádření zadavatel odkazuje na své vyjádření k podnětu ze dne 28. 2. 2011, v němž je uvedeno, že odkazuje na své stanovisko, které zpracoval Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy dne 14. 2. 2011, a jenž obsahuje podnět. 47. V této souvislosti Úřad shrnuje obsah podnětu, který tedy podle vyjádření zadavatele obsahuje jeho stanovisko k dané věci. 48. Zadavatel úvodem uvádí, že důvodem k podání podnětu je nález Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“)ze dne 8. 9. 2010, o porušení zákona zadavatelem tím, že dne 10. 11. 2008 uzavřel ke smlouvě o dílo uzavřené s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“, dodatek č. 1. 49. Zadavatel nesouhlasí se závěry NKÚ a v případě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016 uvádí, že se NKÚ v tomto případě při kontrole opírá o ustálený výklad Úřadu (zveřejněný na webu Úřadu www.compet.cz), že „při stanovení předpokládané hodnoty víceprací nelze odečítat hodnotu méněprací“. Zadavatel se domnívá, že NKÚ nevzal v úvahu rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R185/2009/VZ-6185/310/EKu ze dne 10. 6. 2010, které má „druhově shodné znaky s předmětným případem“. 50. Zadavatel dále uvádí, že Národní památkový ústav pro Střední Čechy (dále jen „NPÚ“), ve vyjádření ze dne 27. 7. 2005 označil navrženou rekonstrukci mostu jako zásadně nepřijatelnou, načež došlo ke změně projektové dokumentace, kterou NPÚ ve svém vyjádření ze dne 5. 9. 2005 odsouhlasil. „Původní záměr rekonstrukce mostu spočíval v symetrickém řešení mostovky. NPÚ trval na řešení asymetrickém. Od tohoto požadavku NPÚ dne 21. 4. 2008 ustoupil a povolil stavebně přijatelnější změnu projektu.“ 51. Zadavatel vysvětluje, že „ke změnám stanoviska NPÚ došlo po 37 měsících od uplatnění původní žádosti o vyjádření ve věci. V tomto mezidobí byla vypracována projektová dokumentace vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací a uzavřena smlouva s dodavatelem (vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o.) podle původního požadavku NPÚ.“ 52. Z výše uvedených skutečností zadavatel dospěl k závěru, že „v okamžiku uzavření smlouvy o dílo on sám ani vybraný uchazeč nemohli předjímat vydání zčásti odlišného stanoviska NPÚ. Potřeba zadání dodatečných stavebních prací tedy objektivně vyvstala nezávisle na vůli zadavatele“. Podle názoru zadavatele došlo ke splnění podmínek „pro zadání dodatečných stavebních prací a použití jednacího řízení bez uveřejnění“, a tudíž došlo k uzavření předmětného dodatku č. 1 v souladu se zákonem. 53. Zadavatel následně rozdělil položky, u kterých došlo k navýšení prací a materiálu takto: Položka Navýšení ceny v Kč 3 Frézování vozovek asfaltových 329 460,- 10 Zásyp jam a rýh z nakupovaného materiálu   1 051 050,- 11 Trativody komplet DN 100 vč. dren bet   281 860,- 13 Drenážní vrstvy z geotextilie   14 192, 35 18 Mostní opěry a křídla z žlb C30/37 573 858,60 19 Výstuž mostní opěr a křídel z oceli 10505  231 716 27 Výstuž mostní deskové kce z oceli 10505   729 886,50 37 Spojovací postřik z emulze do 0,6 kg/m2   44 194 38 Asfaltový beton II 40 mm   231 437 48 Izolace asfaltovými nátěry   41 390,59 51 Izolace mostovky NAIP s pečetící vrstvou   412 910,40 53a Nátěry betonových konstr OS-A   25 507,88 66 Bourání kcí ze železobetonu   286 700,00 Celkem   4 508 860,32   Položky nové, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo: Položka Cena v Kč 100 Separační vrstva z mirelonu 30 mm 349 184 102 Kloub ze žlb včetně výstuže 316 476 Celkem 665 660   Položky, které jsou podle zadavatele zaměnitelné s položkami ze smlouvy o dílo: Původní položka ze smlouvy Cena v Kč 28 Mostní nosníky z válc pro I 37 -3 890 503,36 29 Mostní ložiska z oceli -655 200 60 Mostní závěry podpovrchové -223 343 Celkem -4 769 046,36   Nové položky Cena v Kč 101 Výstuž mostní nosné desk kce předpínaná 3 147 647,92 103 Mostní ložiska – kluzné desky 358 600 104 Mostní závěry povrchové 2 322 254 Celkem 5 828 501,92 54. Zadavatel se domnívá, že ve světle shora citovaného rozhodnutí předsedy Úřadu lze za vícepráce považovat pouze rozdíl těchto zaměněných položek, tj. částku 1 059 455,55- Kč (5 828 501,92- Kč mínus 4 796 046,36- Kč), přičemž za vícepráce považuje pouze součet dodatečných položek a nových položek a nárůst ceny zaměněných položek takže vícepráce podle dodatku č. 1 činí pouze 13,89 % z původní ceny uvedené ve smlouvě o dílo (44 879 692,- Kč bez DPH). VYJÁDŘENÍ VYBRANÉHO UCHAZEČE MADOST MT s. r. o. 55. Dne 28. 11. 2011 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče MADOS MT s. r. o. ze dne 24. 11. 2011, ve kterém je uvedeno, že už při prohlídce předmětu veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“ byly pochybnosti o navrženém technickém řešení realizace veřejné zakázky, neboť jejím předmětem je rekonstrukce národní technické památky. Proto vybraný uchazeč MADOS MT s. r. o. navrhl jiný technický postup spočívající „v odbourání železobetonové přístavby, v obnově kamenných prvků do původního historického stavu, která zahrnovala i změnu nosné konstrukce z tyčových ocelových prvků na dodatečně předpojatý železobeton a snížení počtu dilatačních závěrů.“ 56. Vybraný uchazeč MADOS MT s. r. o. zdůrazňuje, že jeho nabídková cena byla o 19 520 308,- Kč nižší než předpoklad projektanta zadavatele a o cca 5 mil Kč nižší než druhá nejnižší nabídková cena. 57. K realizaci veřejné zakázky vybraný uchazeč MADOS MT s. r. o. uvádí, že z důvodů pozdního dokončení jiné stavby na řece Labi, se muselo se zahájením stavby vyčkat až do června 2008 a tudíž dokončení předmětu veřejné zakázky bylo pod časovým tlakem, neboť zprovoznění mostu Poděbrady bylo nutné uskutečnit do začátku zimního období roku 2008. 58. Současně vybraný uchazeč MADOS MT s. r. o. podotýká, že jím navržené nové řešení stavby bylo předem projednáno se zadavatelem i s příslušným památkovým ústavem a zdůrazňuje, že v daném případě na základě výše uvedených skutečností, nebylo možné v říjnu 2008 přerušit stavbu a soutěžit novou cenu. 59. Závěrem svého vyjádření vybraný uchazeč MADOS MT s. r. o. konstatuje že, předmět díla získal cenu za nejlepší mostní dílo v roce 2008 v kategorii oprav a zdůrazňuje, že změny v předmětu veřejné zakázky navrhl na úplně jiné technické a estetické úrovni, než bylo v zadávacích podmínkách za nízkou cenu, přičemž dodržel i zkomplikovaný termín a rovněž nabídková cena nebyla překročena. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 60. Vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o. se k zahájení správního řízení nevyjádřil. 61. Dne 26. 9. 2012 si Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S416/2011/VZ-18024/2012/522/NGl, od zadavatele vyžádal stanoviska NPÚ ze dne 27. 7. 2005, ze dne 5. 9. 2005 a ze dne 21. 4. 2008, které zadavatel uvádí ve svém vyjádření ze dne 28. 2. 2011, resp. v podnětu, na jehož text odkazuje ve svém vyjádření k zahájení správního řízení ze dne 21. 11. 2011 a vyjádření obsahující technický popis položek 28, 29 a 60 uvedených ve smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016 a technický popis položek č. 101, 103 a 104 obsažených v dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 uzavřeného k uvedené smlouvě. 62. Úřad obdržel dne 15. 10. 2012 dopis zadavatele, ke kterému byly přiloženy písemnosti požadované v citovaném usnesení Úřadu ze dne 26. 9. 2012 a navíc i jeho stanovisko z 2. 5. 2008. ZÁVĚRY ÚŘADU 63. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám, včetně obsahu uzavřených smluv, vyjádření předložených účastníky správního řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje následující. 64. Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nepostupoval v souladu s § 21 zákona, neboť uzavřel dne 10. 11. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, aniž by použil příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 65. Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nepostupoval podle § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil z účasti v  zadávacím řízení II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, uchazeče HORA REAL s. r. o., který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. dne 30. 4. 2008 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. 66. Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nepostupoval podle § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil z účasti v  zadávacím řízení II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, uchazeče HORA REAL s. r. o., který neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. dne 30. 4. 2008 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. K postupu zadavatele při uzavírání dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016 67. Zadavatel uzavřel dne 22. 3. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce mostu v Poděbradech. Celková smluvní cena činila 44 879 692,- Kč bez DPH. 68. Dne 10. 11. 2008 uzavřel zadavatel dodatek č. 1 k citované smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo zadání dodatečných stavebních prací. 69. Podle § 7 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 70. Podle § 9 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na stavební práce zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3, provedení stavebních prací podle přílohy č. 3 a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 71. Veřejnou zakázkou na stavební práce je podle § 9 odst. 2 a 3 zákona též veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění podle odst. 1 § 9 zákona rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem a rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 72. Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. 73. Podle § 13 odst. 1 zákona se předpokládanou hodnotou veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení zákona stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Konkrétní podmínky pro stanovení druhů veřejných zakázek jsou v zákoně uvedeny v § 14 až 16. 74. V ustanovení § 18 odst. 3 zákona je uvedeno, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6. 75. Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona tento zákon upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení, b) užší řízení, c) jednací řízení s uveřejněním, d) jednací řízení bez uveřejnění, e) soutěžní dialog, f) zjednodušené podlimitní řízení. Podle § 21 odst. 2 zákona zadavatel může pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení nebo užší řízení a za podmínek stanovených v § 22 a 23 rovněž jednací řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění. 76. Podle předmětného dodatku č. 1 došlo k navýšení ceny u položky 3 Frézování vozovek asfaltových o 329 460,-Kč, u položky 10 Zásyp jam a rýh z nakupovaného materiálu o 1 051 050,- Kč, u položky 11 Trativody komplet DN 100 vč. dren bet o 281 860,- Kč, u položky 13 Drenážní vrstvy z geotextilie o 14 192, 35- Kč, u položky 18 Mostní opěry a křídla z žlb C30/37 o 573 858,60- Kč, u položky 19 Výstuž mostu opět a křídel z z oceli 10505 o 231 716,- Kč, u položky 27 Výstuž mostní deskové kce z oceli 10505 o 729 886,50- Kč, u položky 37 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 o 44 194,- Kč, u položky 38 Asfaltový beton II 40 mm o 231 437,- Kč, u položky 48 Izolace asfaltovými nátěry o 41 390,59- Kč, u položky 51 Izolace mostovky NAIP s pečetící vrstvou o 412 910,40- Kč, u položky 53a Nátěry betonových konstr OS-A o 25 507,88- Kč, u položky 66 Bourání kcí ze železobetonu o 286 700,- Kč. Celková výše ceny navýšených položek činí 4 508 860,32- Kč. 77. V dodatku č. 1 je uvedeno, že byla použita nová položka 100 Separační vrstva z mirelonu 30 mm ve výši 349 184,- Kč, položka 101 Výstuž mostní nosné desk kce předpínaná ve výši 3 147 647,92- Kč, položka 102 Kloub ze žlb včetně výstuže ve výši 316 476,- Kč, dále položka 103 Mostní ložiska – kluzné desk ve výši 358 600,- Kč a položka 104 Mostní závěry povrchové ve výši 2 322 254,- Kč. Celková výše ceny nových položek činí 6 494 161,92- Kč. 78. Součet ceny navýšených položek a ceny nových položek činí 11 003 022,24- Kč bez DPH, když při 19 % DPH činí cena 13 093 596,4656 Kč. 79. Vzhledem k charakteru plnění předmětné veřejné zakázky (obsah položek uvedených v bodech 76 a 77 odůvodnění tohoto rozhodnutí (položkově např. „Výstuž mostní deskové kce z oceli 10505, Izolace mostovky NAIP s pečetící vrstvou, Bourání kcí ze železobetonu“ atp.), se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku na stavební práce podle § 9 zákona. 80. V šetřeném případě se tedy jednalo o veřejnou zakázku ve smyslu § 7 zákona, konkrétně (úžeji) o veřejnou zakázku na stavební práce podle § 9 zákona. Současně se, vzhledem k výši finančního objemu (součet ceny navýšených položek a ceny nových položek činí 11 003 022,24- Kč bez DPH), nejedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejímž „zadávání“ by nebyl zadavatel povinen postupovat v souladu se zákonem (viz výše citovaná ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 tohoto zákona). Současně si zadavatel musel být vědom hodnoty této veřejné zakázky, neboť změnu projektové dokumentace, která byla předmětem veřejné zakázky (dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo), předložil k odsouhlasení NPÚ (vyjádření ze dne 21. 4. 2008) a následně městskému úřadu Poděbrady (závazné stanovisko ze dne 27. 6. 2008). Protože zadavatel neprovedl zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu zákona, jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že by v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení neobdržel zadavatel i jiné, pro něj výhodnější, nabídky na požadované stavební práce. 81. Pokud objektivně neexistují překážky pro vytváření soutěžního prostředí, tzn. V případě, kdy se o veřejnou zakázku může ucházet více zájemců, je povinností zadavatele rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky pro zabezpečení svých potřeb při zachování základních principů zákona. Nelze tedy akceptovat omezování přístupu zájemců o veřejnou zakázku např. tím, že veřejná zakázka není zadána v zadávacím řízení, aniž by bylo skutečně prokázáno, že k takovému postupu vedly zadavatele oprávněné objektivní důvody. 82. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel svým jednáním nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 zákona, když zadal realizaci položek uvedených v bodech 76 a 77 odůvodnění tohoto rozhodnutí, aniž by použil příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 83. Vzhledem k tomu, že předmětem přezkoumávaného dodatku č. 1 ke smlouvě byly dodatečné stavební práce, Úřad má za nutné se vyjádřit rovněž k naplnění podmínek použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. 84. V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. 85. Úřad v obecné rovině uvádí, že jednací řízení bez uveřejnění je typem zadávacího řízení, v němž zadavatel vyzývá k jednání jednoho dodavatele nebo omezený okruh dodavatelů. Použití jednacího řízení bez uveřejnění je vázáno na splnění zákonem přesně stanovených podmínek, neboť se jedná o výjimečný způsob zadání. Zadavatel se může obrátit na jednoho nebo více vybraných dodavatelů, aniž by svůj záměr musel předem uveřejnit, a to pouze za podmínek uvedených v § 23 zákona. Jednou z podmínek užití jednacího řízení bez uveřejnění dle výše citovaného § 23 odst. 7 písm. a) zákona je, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. Úřad dodává, že zákaz rozšiřujícího výkladu pro použití jednacího řízení bez uveřejnění vyplývá z jeho povahy, která se v mnoha ohledech shoduje s běžnou soukromoprávní kontraktační procedurou, v níž vstupuje subjekt do smluvního vztahu s konkrétním vybraným dodavatelem, aniž by byl povinen předem oslovit více zájemců. Ze všech druhů zadávacích řízení tak jednací řízení bez uveřejnění vykazuje nejnižší míru transparentnosti, vnější kontroly a hospodářské soutěže, a právě proto jsou na úrovni zákona i komunitární legislativy přísně omezeny podmínky pro jeho použití. 86. Úřad k dané problematice uvádí, že v průběhu plnění veřejné zakázky může nastat skutečnost, že je třeba realizovat práce, které nebyly předmětem původní veřejné zakázky (tzv. „vícepráce“). Takové práce (či množství materiálu) nebyly zadavatelem v podmínkách původní veřejné zakázky obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění, tedy novou veřejnou zakázku, byť s původní veřejnou zakázkou bezprostředně souvisí. Taková veřejná zakázka musí být s ohledem na její předpokládanou hodnotu zadána jednou z forem zadávacích řízení. Pokud to zákon připouští, může zadavatel nový předmět plnění veřejné zakázky (vícepráce) zadat přímo dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku, na základě ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, přičemž zpravidla jsou vícepráce sjednány formou dodatku k původní smlouvě. 87. V praxi, zejména při realizaci rekonstrukcí staveb může docházet k oběma variantám – méněpráce a vícepráce – současně, přičemž není vyloučeno, aby za účelem jejich sjednání uzavřel zadavatel s dodavatelem jeden dodatek k původní smlouvě. Při volbě vhodné formy zadání veřejné zakázky, tedy při kalkulaci předpokládané hodnoty však nelze kalkulovat úhrnem méněpráce a vícepráce, neboť novou veřejnou zakázkou jsou pouze vícepráce, které nebyly zadavatelem v původní veřejné zakázce vymezeny. Vícepráce však lze zadávat formou jednacího řízení bez uveřejnění pouze za splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. 88. Úřad se nejprve zabýval skutečností, zda je v případě předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo naplněna podmínka § 23 odst. 7 písm. a) zákona, tj. aby potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 89. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že původně navrženou rekonstrukci mostu označil NPÚ jako zásadně nepřijatelnou, načež došlo ke změně projektové dokumentace, kterou NPÚ ve svém vyjádření ze dne 5. 9. 2005 odsouhlasil. „Původní záměr rekonstrukce mostu spočíval v symetrickém řešení mostovky. NPÚ trval na řešení asymetrickém. Od tohoto požadavku NPÚ dne 21. 4. 2008 ustoupil a povolil stavebně přijatelnější změnu projektu.“ 90. Úřad k uvedenému uvádí, že nesouhlasí s tvrzením zadavatele o změně stanoviska NPÚ k podobě rekonstrukce mostu, což představovalo objektivní nepředvídatelnou okolnost. Změna projektu (předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo), jak je uveden ve stanovisku NPÚ ze dne 21. 4. 2008 předpokládá následující rozsah prací: · Ponechání, resp. sanaci stávající (historické) kamenné části mostu · Odstranění přidané novodobé železobetonové konstrukce na návodní straně mostu · V nutném rozsahu částečné přezdění poškozených čel pilířů · Vložení nové nosné železobetonové konstrukce do historické části mostu, čímž dojde k odlehčení stávající klenby · Provedení nové mostovky s chodníky · Osazení nového ocelového zábradlí s betonovými sloupky a nových osvětlovacích těles 91. Ve stanovisku je dále uvedeno, že zásadní změnou je záměr symetrického řešení mostovky s předpokládaným oboustranným „vykonzolováním“ o šířce 1,75 m. Tím dojde k odstranění výše uvedené novodobé přidané konstrukce na návodní straně. Uvedený záměr změny projektu zadavatele považuje NPÚ za přijatelný. „Změna koncepce předpokládá odstranění nevyhovující novodobé železobetonové konstrukce na návodní straně. To ovšem přinese nutnost „vykonzolování“ mostovky (chodníků) symetricky na obou stranách, tedy i na straně povodní. Na této straně most dosud zachovává z hlediska prostorového a šířkového původní uspořádání (zanikl jen kamenný parapet zábradlí a římsa). Za dané situace je ovšem nutné přihlédnout k tomu, že odstranění novodobé přidané konstrukce bude zásadní změnou k lepšímu, která určité ztráty autentického působení stavby vyváží a navržené řešení lze tedy z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovat.“ 92. Původní záměr rekonstrukce mostu odmítnutý stanoviskem NPÚ ze dne 27. 7. 2005 předpokládal následující rozsah prací (jak jsou uvedeny ve zmíněném stanovisku NPÚ): · Demolice novodobého železobetonového rozšíření mostu na návodní straně · Odstranění stávajících parapetních zídek kamenné části mostu po obou stranách, včetně novodobých žb. říms a zábradlí · Očištění a sanace kleneb a pilířů z kvádrového kamenného zdiva · Přezdění půlkruhového zakončení pilířů na povodní straně · Rozebrání půlkruhového zakončení pilířů na návodní straně · Prodloužení pilířů na návodní straně · Nahrazení nové části mostovky na návodní straně žb. obloukovými prefabrikáty shodného profilu jako stávající klenby · Betonáž žb. desky na rub stávajících kleneb a nově osázených prefabrikátů · Betonáž žb. parapetních zídek po obou stranách · Provedení nové mostovky s chodníky · Osazení nového ocelového zábradlí s betonovými sloupky a nových osvětlovacích těles 93. Stanovisko NPÚ ze dne 27. 7. 2005, které navrženou podobu rekonstrukce mostu označilo jako nepřijatelnou, se žádným způsobem neopírá o symetrické či asymetrické řešení mostovky, resp. NPÚ neuvádí, že toto by byly důvody odmítnutí podoby rekonstrukce. NPÚ v tomto vyjádření jednoznačně uvádí důvody, pro které bylo toto řešení odmítnuto, a které lze obecně označit jako nepřijatelné zásahy do historické kamenné části mostu („…ze stavby zůstanou zachovány pouze pilíře a klenby, kamenné parapetní zídky mají být odstraněny a nahrazeny železobetonovou konstrukcí. Tím by došlo k dalšímu poškození autentické hodnoty podstaty mostu i jeho památkových hodnot. Dalším negativním zásahem by bylo překrytí celé návodní strany obloukovými prefabrikáty, imitujícími klenby původního mostu. Toto řešení by sice mohlo částečně eliminovat negativně působící novodobé řešení, ovšem za cenu likvidace uvedených parapetních zdí, části pilířů a úplného zakrytí této strany původní konstrukce mostu. Tento zásah by proto vedl k vizuální deformaci původní kamenné části mostu“). 94. Následné řešení (realizované na základě smlouvy o dílo) rekonstrukce mostu (kterého se týká vyjádření NPÚ ze dne 5. 9. 2005) již se zásahy původně pro NPÚ nepřijatelnými nepočítalo (uvádí se ponechání historické kamenné části mostu a její sanace). Současně oproti předchozímu návrhu bylo vypuštěno odstranění novodobého železobetonového rozšíření mostu na návodní straně a bylo počítáno pouze s její sanací. K tomuto návrhu NPÚ (stanovisko ze dne 5. 9. 2005) již uvedlo, že je kompromisní a přijatelný. V tomto stanovisku se uvádí, že „památkově nejšetrnějším řešením je v tomto případě zachování stávajícího, i když esteticky nijak optimálního, rozšíření mostu na návodní straně a důsledná a šetrná sanace historické části konstrukce.“ V tomto stanovisku (stejně jako v předchozím) NPÚ vyjádřilo názor, že z architektonického pohledu by bylo optimální navrácení mostní stavby do stavu před rozšířením v 60. letech 20. století. 95. Z výše uvedených stanovisek NPÚ tedy nelze podle názoru Úřadu dovodit, že by ve vztahu k projektu rekonstrukce mostu došlo ze strany NPÚ ke změně názoru. Skutečnost, že změna projektu, která byla předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, byla NPÚ schválena dne 21. 4. 2008, nepředstavuje změnu názoru NPÚ na podobu rekonstrukce (odstranění novodobé železobetonové konstrukce a s tím související symetrické či asymetrické řešení mostovky), ale je důsledkem toho, že změna projektu již nepočítala se zásahy do historické kamenné části mostu, které byly pro NPÚ v původním stanovisku ze dne 27. 7. 2005 nepřijatelné. Pro tyto zásahy do historické kamenné části mostu byl projekt původně odmítnut, nikoliv pro řešení mostovky a s tím související odstranění novodobé železobetonové konstrukce. Tento závěr je z textu odůvodnění výše citovaných stanovisek NPÚ jednoznačně seznatelný. Jinými slovy řečeno, práce, které byly předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nebyly důvodem, proč NPÚ původně dne 27. 7. 2005 návrh rekonstrukce neschválil a jejich schválení dne 21. 4. 2008 ve stanovisku NPÚ tedy není změnou názoru  NPÚ na tyto práce. Výše uvedené tvrzení zadavatele o změně názoru NPÚ tedy z předložených stanovisek NPÚ nelze žádným způsobem doložit. 96. Z uvedeného důvodu tedy Úřad konstatuje, že stanovisko NPÚ ze dne 21. 4. 2008 nepředstavovalo vznik objektivních nepředvídatelných okolností, které by odůvodňovaly použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona při uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 97. I přes výše uvedené se Úřad rovněž zabýval naplněním podmínky § 23 odst. 7 písm. a) bod 3. zákona, tedy zda celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky, neboť touto skutečností zadavatel argumentuje. 98. Celková cena za plnění původní veřejné zakázky činila 44 879 692,- Kč bez DPH. Celková cena navýšených položek a nových položek činila 11 003 022,24 Kč bez DPH Cena dodatečných stavebních prací, které byly předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, tedy představuje 24,5 % z celkové ceny původní veřejné zakázky. Zadavatel rozporuje, že položky č. 28, 29 a 60 v celkové hodnotě 4 769 046,36 Kč jsou nahrazeny položkami č. 101, 103 a 104 v celkové hodnotě 5 828 501,92 Kč. 99. Ze změnového listu – část 1 „Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k ocenění výkazu výměr“ je patrno: U položky 28 – Mostní nosníky z válcovaných profilů l 37 je uvedeno „zrušeno, nahradí se předpjatou výztuží“, tedy novou položkou 101 – Výztuž mostní nosné deskové kce předp z lan pro vnitřní předj (předpjatá výztuž). U položky 29 – Mostní ložiska z oceli je uvedeno „bude nahrazeno nerezovými kluznými deskami vždy ve 2 ks na podpěře“, tedy novou položkou 103 – Mostní ložiska z nerezu-kluzné desky („nové uložení předpjaté železobetonové konstrukce“). U položky 60 – Mostní závěry podpovrchové je uvedeno „podpovrchový závěr nad každým pilířem bude nahrazen povrchovým vždy po 4 polích“, tedy novou položkou 104 – Mostní závěry povrchové („náhrada za podpovrchové v každém poli za povrchové po čtyřech polích“). 100. Jak vyplývá z výše uvedeného popisu položek výkazu výměr, jedná se o technologicky odlišné práce, resp. plnění. Zadavatel ani v tomto smyslu neargumentuje. Zadavatel hovoří o započtení uvedených položek z důvodu toho, že potřeba provedení víceprací vznikla nezávisle na vůli zadavatele. V tomto smyslu argumentuje rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R185/2009/VZ-6185/2010/310/Eku ze dne 10. 6. 2010, kde je uvedeno, že v opodstatněných případech lze uznat oprávněnost záměn prací a materiálů (tzv. oprávněné odpočty), a to v situaci, kdy „potřeba záměny vyvstala nezávisle na vůli objednatele, aniž by ji mohl jakkoliv ovlivnit“. 101. Úřad k „oprávněnému odpočtu záměny prací“ uvádí, že oprávněnost odpočtu je především nutné posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu zadávacímu řízení, resp. ve vztahu ke konkrétnímu posuzovanému plnění, které má být předmětem odpočtu. Pokud tedy předseda Úřadu ve výše citovaném rozhodnutí akceptoval záměnu dodávky materiálu (kabelů) nelze tento závěr automaticky přejímat na odlišná plnění. Předseda Úřadu ve výše citovaném rozhodnutí uvedl, že lze akceptovat odpočet záměny prací v případě, kdy potřeba záměny vyvstala nezávisle na vůli zadavatele, aniž by ji mohl jakkoliv ovlivnit. Takovým případem byl v šetřené zakázce zánik výrobce kabelů a nahrazení jeho dodávek výrobcem jiným, přičemž odpočet provedený zadavatelem považoval předseda Úřadu v tomto případě za oprávněný. 102. Je tedy zřejmé, že v daném případě nebylo možné původní položku výkazu výměr realizovat (zánik výrobce kabelů) a bylo nutné ji nahradit položkou jinou.  Podle Úřadu se jednalo o kvalitativně zcela odlišnou situaci. V přezkoumávaném případě vznikla potřeba realizace sporných položek 101, 103 a 104 na základě NPÚ odsouhlaseného záměru zadavatele změnit původní projekt opravy mostu.  Jak je již výše uvedeno, tato potřeba nevznikla na základě objektivních nepředvídatelných okolností a nelze tedy najít shodné znaky s případem řešeným v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu. 103. Úřad tedy konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že se v případě sporných položek nelze plnění v těchto položkách vzájemně započíst, hodnota víceprací, které byly předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, přesáhla zákonem stanovenou minimální hranici 20 % stanovenou v § 23 odst. 7 písm. a) bod 3. zákona. 104. S ohledem na výše uvedené závěry Úřad konstatuje, že v případě uzavření přezkoumávaného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nebyly naplněny podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. 105. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 zákona, neboť uzavřel dne 10. 11. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky „II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“, aniž by použil pro zadání veřejné zakázky, která byla předmětem uvedeného dodatku č. 1 příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem, a tedy zadal veřejnou zakázku v příslušném druhu zadávacího řízení umožňující soutěž dodavatelů, mohl obdržet nabídky od dalších dodavatelů, kteří by mu nabídli výhodnější podmínky realizace předmětné veřejné zakázky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Veřejná zakázka II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora 106. V bodě 7.10 a) zadávací dokumentace zadavatel požadoval prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením „seznamu minimálně 5 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky (TDI) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech na stavebních zakázkách s celkovou hodnotou investičních nákladů každé z nich v min. výši 25 mil. Kč bez DPH s uvedením výše finančního plnění služby, doby poskytnutí služby, jmen soukromých či veřejných příjemců poskytnuté služby včetně kontaktní osoby. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.“ 107. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je podle § 51 odst. 4 zákona oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 108. Podle § 56 odst. 2 a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky může veřejný zadavatel požadovat a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 109. V ustanovení § 59 odst. 1 zákona je uvedeno, že veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem. 110. Podle § 60 odst. 1 zákona, jestliže dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 111. Úřad z nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o., zjistil, že jmenovaný uchazeč v nabídce předložil za účelem prokázání technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem v bodě 7.10 a) zadávací dokumentace, mandátní smlouvu 1 uzavřenou se subdodavatelem. 112. V bodě I. této mandátní smlouvy je uvedeno: „Mandatář (subdodavatel) se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta (uchazeč HORA REAL s. r. o.) na jeho účet zařídí službu spočívající v poskytnutí technických a kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, rozsahu podmínek stanovených zadavatelem této veřejné zakázky.“ 113. Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu, uvedeného v bodě 7.10. a) zadávací dokumentace veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora, uchazeč HORA REAL s. r. o. v nabídce na stranách 14 až 19 „Seznam nejvýznamnějších stavebních prací uchazeče dle § 56 odst. 1 zákona s razítkem a podpisem subdodavatele a osvědčení, ze kterých vyplývá, že subdodavatel realizoval stavby uvedené v bodě 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí. 114. Zadavatel uzavřel dne 30. 4. 2008 s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. s nabídkovou cenou 997 000,- Kč bez DPH (1 162 630,- Kč s DPH), smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky. 115. Úřad k výše uvedenému uvádí, že zadavatel musí dbát na to, aby veřejnou zakázku získal dodavatel, resp. uchazeč, který v zadávacím řízení současně prokáže kvalifikační předpoklady, další podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější podle zvoleného základního hodnotícího kritéria. V daném případě vybraný uchazeč sice doložil ve své nabídce doklady (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí), které prokazují požadovanou kvalifikaci podle bodu 7.10 a) zadávací dokumentace, ale tyto doklady se nevztahovaly k němu, ale k osobě subdodavatele. Tento postup při prokazování kvalifikace je možný, ale pouze za splnění zákonné podmínky ustanovení § 51 odst. 4 zákona. V takovém případě součástí nabídky musí být předložena subdodavatelská smlouva, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 116. Smyslem prokazování kvalifikace dodavatelem, popř. za splnění zákonných podmínek společně se subdodavatelem, je výběr takového dodavatele, který je způsobilý k plnění veřejné zakázky, resp. který prokáže, že má zkušenosti s obdobným druhem plnění, že je ekonomicky stabilní a po technické a profesní stránce schopen zajistit kvalitní provedení předmětu veřejné zakázky. Zadavatel pomocí kvalifikačních předpokladů selektuje dodavatele s cílem vybrat nejvhodnějšího právě s ohledem na specifika daného předmětu plnění. Z uvedeného důvodu je tedy prokázání splnění části kvalifikace subdodavatelem vázáno na podmínku, aby se subdodavatel na plnění předmětu veřejné zakázky podílel, a to alespoň v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace. 117. K posouzení splnění této podmínky je zákonem vyžadováno předložení smlouvy, ze které bude uvedený závazek subdodavatele, podílet se na plnění veřejné zakázky, jednoznačně vyplývat. V tomto smyslu Úřad doplňuje, že podíl subdodavatele na veřejné zakázce nemusí spočívat pouze ve faktické realizaci části předmětu veřejné zakázky, přičemž subdodavatel může zastoupit uchazeče i v případě technických kvalifikačních předpokladů, ale v každém případě musí subdodavatelská smlouva obsahovat jednoznačně specifikovaný závazek subdodavatele takové zajištění poskytnout. 118. Závazek subdodavatele v přezkoumávaném případě byl mandátní smlouvou 1 formulován následovně: „Subdodavatel se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta (uchazeč HORA REAL s. r. o.) na jeho účet zařídí službu spočívající v poskytnutí technických a kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, rozsahu podmínek stanovených zadavatelem této veřejné zakázky“. 119. Uvedenou formulací nevzniká subdodavateli závazek podílet se na plnění veřejné zakázky. Takto formulované prohlášení subdodavatele pouze stvrzuje, že zařídí na účet vybraného uchazeče služby spočívající v poskytnutí technických kvalifikačních předpokladů tak, jak je stanovil zadavatel. Taková subdodavatelská smlouva tedy nesplňuje požadavek na její obsah stanovený v § 51 odst. 4 zákona. 120. V daném případě je přitom irelevantní doložení samotných dokladů uvedených v bodě 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí, neboť bez smluvně zajištěného závazku k „využití“ těchto dokladů k realizaci plnění veřejné zakázky, nelze tyto doklady považovat za doklady prokazující splnění požadované technické kvalifikace. 121. Závazek subdodavatele – podílet se na plnění veřejné zakázky – nevyplývá ani z čestného prohlášení Ing. Žurky, neboť v něm prohlašuje, že se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky jako zaměstnanec vybraného uchazeče HORA REAL s. r. o., nikoliv jako zaměstnanec subdodavatele. Navíc čestné prohlášení technického ředitele subdodavatele, že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, nemůže nahradit předložení subdodavatelské smlouvy splňující požadavek stanovený v § 51 odst. 4 zákona, neboť z ní nelze zjistit, v jakém rozsahu se na realizaci veřejné zakázky bude podílet. 122. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o. neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v bodu 7.10 a) zadávací dokumentace. Zadavatel tedy nepostupoval v souladu s § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil vybraného uchazeče HORA REAL s. r. o. z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, když zadavatel dne 30. 4. 2008 uzavřel se jmenovaným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Veřejná zakázka II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora 123. Vzhledem k obdobnosti případu se skutečnostmi uvedenými k veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, Úřad odkazuje na body 105 až 109 odůvodnění tohoto rozhodnutí a pokračuje následovně. 124. Úřad z nabídky uchazeče HORA REAL s. r. o., zjistil, že jmenovaný uchazeč v nabídce předložil za účelem prokázání technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem v bodě 7.10 a) zadávací dokumentace, mandátní smlouvu 2 uzavřenou se subdodavatelem. 125. V bodě I. této mandátní smlouvy je uvedeno: „Mandatář (subdodavatel) se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta (uchazeč HORA REAL s. r. o.) na jeho účet zařídí službu spočívající v poskytnutí technických a kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, spočívající v poskytnutí seznamu minimálně pěti významných služeb odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora“, rozsahu podmínek stanovených zadavatelem této veřejné zakázky.“ 126. Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu, uvedeného v bodě 7.10. a) zadávací dokumentace veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, uchazeč HORA REAL s. r. o. v nabídce na stranách 14 až 19 „Seznam nejvýznamnějších stavebních prací uchazeče dle § 56 odst. 1 zákona s razítkem a podpisem subdodavatele a osvědčení, ze kterých vyplývá, že subdodavatel realizoval stavby uvedené v bodě 30 odůvodnění tohoto rozhodnutí. 127. Zadavatel uzavřel dne 30. 4. 2008 s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. s nabídkovou cenou 737 000,- Kč bez DPH (885 360,- Kč s DPH), smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky. 128. Vzhledem k obdobnosti případu se skutečnostmi uvedenými k veřejné zakázce „II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora“, Úřad zcela odkazuje na své závěry uvedené v bodech 114 až 120 odůvodnění tohoto rozhodnutí. 129. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že vybraný uchazeč HORA REAL s. r. o. neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v bodu 7.10 a) zadávací dokumentace. Zadavatel tedy nepostupoval v souladu s § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil vybraného uchazeče HORA REAL s. r. o. z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, když zadavatel dne 30. 4. 2008 uzavřel se jmenovaným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. 130. Podle § 158 odst. 1 a 2 zákona zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou soutěž o návrh podle odstavce 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. ULOŽENÍ SANKCE 131. Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že: a. nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82, b. zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84, c. nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebo d. nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 pro uveřejňování. Správní delikt zadavatele při uzavírání dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016 132. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 21 zákona, neboť uzavřel dne 10. 11. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016“, aniž by použil příslušný druh zadávacího řízení, přičemž výše uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem, a tedy zadal veřejnou zakázku v příslušném druhu zadávacího řízení, mohl obdržet i jiné, pro zadavatele výhodnější nabídky. 133. Jelikož zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. dodatek č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2008 a nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona. 134. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 135. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z dokumentace o veřejné zakázce předložené zadavatelem dne 7. 3. 2011. Ke spáchání správního deliktu pak došlo dne 10. 11. 2008, kdy zadavatel uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2008 s vybraným uchazečem MADOS MT s.r.o. Správní řízení bylo zahájeno dne 14. 11. 2011, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno všem třem účastníkům řízení. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla 136. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. 137. Cena veřejné zakázky, na jejíž plnění byl dne 10. 11. 2008 zadavatelem uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2008, a při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, činí 13 093 596,4656 Kč včetně DPH. 138. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) činí částku ve výši 654 679,82328 Kč. Správní delikt ve veřejné zakázce II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora 139. V případě veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora zadavatel nedodržel postup stanovený v  § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil uchazeče HORA REAL s. r. o. z účasti v zadávacím řízení, i když neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10. a) zadávací dokumentace. 140. Jelikož zadavatel uzavřel dne 30. 4. 2008 smlouvu s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o., aniž by dodržel postup podle § 60 odst. 1 zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona. 141. Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 142. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě  dokumentace o veřejné zakázce předložené dne 7. 3. 2011. Zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. dne 30. 4. 2008. Správní řízení bylo zahájeno dne 14. 11. 2011, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno všem třem účastníkům řízení. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla. 143. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona. 144. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy ze dne 30. 4. 2008 částku 1 162 630,- Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku 58 131,5 Kč. Správní delikt ve veřejné zakázce II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora 145. V případě veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora zadavatel nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona, neboť nevyloučil uchazeč HORA REAL s. r. o. z účasti v zadávacím řízení, i když neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.10. a) zadávací dokumentace. 146. Jelikož zadavatel uzavřel dne 30. 4. 2008 smlouvu s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o., aniž by dodržel postup podle § 21 zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatel podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, naplnil tak zadavatel skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona. 147. Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. 148. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z dokumentace o veřejné zakázce předložené zadavatelem dne 7. 3. 2011. Správní řízení bylo zahájeno dne 14. 11. 2011, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno všem třem účastníkům řízení. Zadavatel s vybraným uchazečem HORA REAL s. r. o. uzavřel dne 30. 4. 2008 smlouvu. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla. 149. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona. 150. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy ze dne 30. 4. 2008 částku 885 360,- Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku 44 268,- Kč. K uložení pokuty za spáchané správní delikty 151. Podle § 121 odst. 2 zákona přihlédne Úřad při určení výměry pokuty zadavateli k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 152. V souladu se zásadou absorpce upravenou v § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze analogicky použít i v případě správně právního trestání (za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný), Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle nejpřísněji trestaného správního deliktu. 153. V daném případě tedy principu absorpce podléhají skutkové podstaty správních deliktů uvedené v bodech I., II. a III. výroku tohoto rozhodnutí. 154. Vzhledem k tomu, že veškeré sankce mají být ukládány podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona, tedy má být uložena pokuta do výše 5 % ceny zakázky, správním deliktem, za nějž může být uložen nejvyšší možný postih, je správní delikt uzavření dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016. Maximální výše pokuty je tedy 654 679,82328 Kč. 155. Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu v případě deliktního postupu zadavatele při uzavření dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, tu skutečnost, že zadavatel svým postupem neumožnil účast dalších možných dodavatelů v zadávacím řízení a narušil tak soutěžní prostředí. Vybraný uchazeč MADOS MT s.r.o. nebyl v souvislosti s předmětem veřejné zakázky (obsah předmětného dodatku č. 1), vystaven jakékoliv konkurenci, neproběhla žádná soutěž o cenu nebo ekonomickou výhodnost nabídky. 156. Úřad konstatuje, že nezákonné omezení, resp. vyloučení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z nejzávažnějších porušení zákona, jehož hlavním cílem je zajištění účinné konkurence a efektivní hospodářské soutěže. Ve vztahu k šetřenému případu nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, a tedy zadal veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení umožňující soutěž dodavatelů, mohl obdržet nabídky s výhodnějšími podmínkami plnění. 157. Z hlediska přiměřenosti sankce Úřad uvádí, že co se týče závažnosti spáchaného deliktu, je nezákonné vyloučení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, jedno z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. 158. V rámci přitěžujících okolností Úřad přihlédl i k ostatním spáchaným deliktům, tj. správním deliktům spáchaným zadavatelem ve veřejných zakázkách II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora a II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, v důsledku nedodržení postupu stanoveného v § 60 odst. 1 zákona. 159. Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02, podle kterého jsou nepřípustné takové pokuty, jež mají likvidační charakter. 160. Z rozpočtu zadavatele na rok 2012 uveřejněných na internetových stránkách zadavatele http://www.kr-stredocesky.cz Úřad zjistil, že příjmy zadavatele za rok 2012 byly v rozpočtu stanoveny ve výši 15 626 836 000,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační. 161. Vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušování zákona, má Úřad za to, že nelze zcela minimalizovat výši sankčního postihu. Úřad při stanovení výše pokuty dále zohlednil skutečnost, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. 162. Po zvážení veškerých okolností šeřeného případu a uvážení všech argumentů pro i proti zadavateli, Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil  její výši stanovenou v hodnotě 150 000 Kč vzhledem k souvislostem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a to zejména s ohledem na okolnosti, za nichž byly správní delikty spáchány, jako dostačující, přičemž z tohoto důvodu akcentoval ve vztahu k zadavateli právě preventivní účinek uložené sankce. 163. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter uložení sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Výše uložené pokuty naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti. 164. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť v případě správního deliktu učiněného zadavatelem v důsledku jeho vadného postupu při uzavření předmětného dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2008 ke smlouvě uzavřené dne 22. 3. 2008 na realizaci veřejné zakázky II/611 Poděbrady, most ev. č. 016, a v případě veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – I. etapa, technický dozor investora a veřejné zakázky II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace – II. etapa, technický dozor investora, byly uzavřeny smlouvy na realizaci dotčených veřejných zakázek, kterou jsou zrealizovány, a nápravy tedy nelze dosáhnout. 165. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně         Obdrží: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí HORA REAL s. r. o., Sportovců 1532, 272 04 Kladno   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/10746
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 188 591 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy