Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10752


Číslo jednací S491/2013/VZ-17140/2013/514/JNv
Instance I.
Věc
FN v Motole – dodávka prádla pro personál (osobní prádlo personál i pacienti)
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o. Miroslav Jarkovský
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.10.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10752.html
Rozhodnutí
                
Č. j.: ÚOHS-S491/2013/VZ-17140/2013/514/JNv 16. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 8. 2013 na návrh ze dne 8. 8. 2013, jehož účastníky jsou · zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, · navrhovatel – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., IČO 28685521, Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 1. 2013 Bc. Ninou Bilkovou, DiS., zaměstnankyní, bytem B. Bachury 684, 417 42 Krupka, · vybraný uchazeč – Miroslav Jarkovský, IČO 12952508, Blešno 105, 503 46 Třebechovice pod Orebem, ve věci nadlimitní veřejné zakázky „FN v Motole – dodávka prádla pro personál (osobní prádlo personál i pacienti)“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 3. 2013 pod ev. č. 7302011029238, ve znění oprav provedených dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 7302021029238 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 19. 3. 2013 pod zn. 2013/S 055-090291, ve znění oprav provedených dne 26. 4. 2013 pod zn. 2013/S 082-137048, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., IČO 28685521, Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem – vzal dne 5. 9. 2013 svůj návrh ze dne 8. 8. 2013 zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 8. 2013 návrh navrhovatele – PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., IČO 28685521, Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 1. 2013 Bc. Ninou Bilkovou, DiS., zaměstnankyní, bytem B. Bachury 684, 417 42 Krupka (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „FN v Motole – dodávka prádla pro personál (osobní prádlo personál i pacienti)“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 3. 2013 pod ev. č. 7302011029238, ve znění oprav provedených dne 25. 4. 2013 pod ev. č. 7302021029238 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 19. 3. 2013 pod zn. 2013/S 055-090291, ve znění oprav provedených dne 26. 4. 2013 pod zn. 2013/S 082-137048. 2. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel, o vybraný uchazeč – Miroslav Jarkovský, IČO 12952508, Blešno 105, 503 46 Třebechovice pod Orebem. 3. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S491/2013/VZ-15750/2013/514/JNv ze dne 21. 8. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S491/2013/VZ-15759/2013/514/JNv ze dne 21. 8. 2013 Úřad účastníkům řízení určil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 4. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S491/2013/VZ-16536/2013/514/JNv ze dne 30. 8. 2013 zamítl Úřad návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, neboť po předběžném posouzení případu dospěl k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření. 5. Dne 6. 9. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 5. 9. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 8. 8. 2013. 6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží 1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 2. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem 3. Miroslav Jarkovský, Blešno 105, 503 46 Třebechovice pod Orebem Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10752
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.