Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10834


Číslo jednací ÚOHS-S428/2013/VZ-15488/2013/513/JVo
Instance I.
Věc
Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice část D – Tříkomorové vaky I
Účastníci Jihočeské nemocnice, a. s.
BAXTER CZECH spol. s r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.11.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10834.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S428/2013/VZ-15488/2013/513/JVo   15.10.2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 7. 2013, na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, navrhovatel – BAXTER CZECH spol. s r. o., IČO 49689011, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část D – „Tříkomorové vaky I“, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005, vydává toto   usnesení Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – BAXTER CZECH spol. s r. o., IČO 49689011, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 ze dne 11. 7. 2013 – se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění I. Zadávací řízení 1. Zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení veřejné zakázky – „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část A – „Aminokyseliny“, část C – „Dvoukomorové vaky“, část D – „Tříkomorové vaky I“ a část E „Tříkomorové vaky II“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Zadavatel obdržel dne 18. 6. 2013 námitky společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o., IČO 49689011, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) směřující proti průběhu hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Navrhovatel v námitkách mimo jiné poukazuje na skutečnost, že zadavatel neposkytl navrhovateli řádně podepsanou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Navrhovatel rovněž poukazuje na skutečnost, že si zadavatel nevyžádal písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od některých uchazečů, především pak od uchazeče Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle (dále jen „Fresenius Kabi s. r. o.“). 3. Zadavatel dne 28. 6. 2013 rozhodl o podaných námitkách navrhovatele ze dne 18. 6. 2013, tak, že jim vyhověl a zrušil svoje rozhodnutí ze dne 28. 5. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky v části D – „Tříkomorové vaky I“ veřejné zakázky. Zadavatel současně uvedl, že rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek dle § 79 odst. 5 zákona. 4. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 28. 6. 2013 vyplývá, že zadavatel po přezkoumání námitek zjistil, že hodnotící komise při sestavování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nepostupovala v souladu se zákonem, a proto shledal námitky navrhovatele v této části jako důvodné. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách dále vyplývá, že zadavatel nevyhověl podaným námitkám navrhovatele ve věci posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, jelikož hodnotící komise posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce uchazeče Fresenius Kabi s. r. o. provedla, avšak nedošla k závěru, že by nabídková cena byla mimořádně nízká, proto si nevyžádala od uchazeče Fresenius Kabi s. r. o. zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 5. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 11. 7. 2013 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 6. Úřad obdržel návrh dne 11. 7. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Téhož dne byl doručen zadavateli stejnopis návrhu. Obsah návrhu 7. V úvodu svého návrhu navrhovatel uvádí, že spatřuje porušení zákona ve skutečnosti, že při posouzení nabídek jednotlivých uchazečů si hodnotící komise nevyžádala od uchazeče Fresenius Kabi s. r. o. písemné zdůvodnění nabídky v části D – „Tříkomorové vaky I“ veřejné zakázky, přestože se jednalo dle jeho názoru o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 8. Navrhovatel dále uvádí, že si je vědom povinnosti zadavatele vyžádat si písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, nikoliv pouze ve vztahu k ostatním nabídkám, přesto je právě srovnání s ostatními nabídkami základním vodítkem při určení mimořádně nízké nabídkové ceny. 9. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, případně aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o tom, že nové posouzení a hodnocení provede zadavatel sám, neboť dle názoru navrhovatele „je jedinou alternativou ke zrušení řízení nové posouzení nabídek jinou hodnotící komisí, která bude postupovat podle zákona a vyžádá si písemné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny“. II. Průběh správního řízení 10. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S428/2013/VZ-13957/2013/513/JVo ze dne 25. 7. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S428/2013/VZ-13959/2013/513/JVo ze dne 25. 7. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 12. Úřad z předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že zadavatel vyhověl podaným námitkám navrhovatele ze dne 18. 6. 2013 a zrušil svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část D – „Tříkomorové vaky I“ ze dne 28. 5. 2013, současně zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne 28. 6. 2013 uvedl, že rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek dle § 79 odst. 5 zákona. 13. Podle § 77 odst. 1 zákona hodnotící komise při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 14. Podle § 79 odst. 5 zákona zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 obdobně. 15. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou. III. Závěry Úřadu 16. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ze dne 28. 5. 2013, rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek tj. bude znovu posuzovat nabídkové ceny jednotlivých uchazečů ve vztahu k nabízenému předmětu plnění veřejné zakázky, tedy i posuzovat, zda nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření z důvodů možného porušení § 77 odst. 1 zákona hodnotící komisí při posouzení a hodnocení nabídek je zjevně bezpředmětný, neboť veškeré úkony učiněné hodnotící komisí byly rozhodnutím zadavatele ze dne 28. 6. 2013 zrušeny. Úřad uvádí, je-li důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu skutečnost, že se návrh po jeho podání stal zjevně bezpředmětným, tím spíše jsou naplněny důvody zastavení správního řízení, jestliže okolnosti pro zastavení správního řízení vznikly již v době před podáním návrhu. 17. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.      Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka       JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží 1. Jihočeské nemocnice, a. s., Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice 2. BAXTER CZECH spol. s r. o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10834
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy