Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10835


Číslo jednací ÚOHS-S426,454/2013/VZ-15505/2013/513/JVo
Instance I.
Věc
Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice část D – Tříkomorové vaky I a část E Tříkomorové vaky II
Účastníci Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Braun Medical s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.11.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10835.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S426,454/2013/VZ-15505/2013/513/JVo   16.10.2013     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném správním řízení zahájeném dne 11. 7. 2013 na základě návrhů ze dne 10. 7. 2013, jehož účastníky jsou: zadavatel – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, navrhovatel – B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část D – „Tříkomorové vaky I“ a část E „Tříkomorové vaky II“, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005, vydává toto   usnesení Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 vzal své návrhy ze dne 10. 7. 2013 zpět.   Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 7. 2013 návrhy navrhovatele – B. Braun Medical s. r. o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeské nemocnice, a. s., IČO 26093804, se sídlem Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice“ část D – „Tříkomorové vaky I“ a část E „Tříkomorové vaky II“, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 1. 2013 pod ev. č. 342190 a následná oprava uveřejněna dne 20. 2. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 1. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 003-003175 a následná oprava uveřejněna dne 22. 2. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 038-059005 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 11. 7. 2013, kdy Úřad návrhy obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Navrhovatel v návrhu zejména uvádí, že zadavatel neustanovil komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem, neboť neustanovil hodnotící komisi tak, aby alespoň jedna třetina členů hodnotící komise disponovala příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 4.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S426/2013/VZ-13601/2013/513/JVo, ÚOHS-S454/2013/VZ-13955/2013/513/JVo dne 25. 7. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S426/2013/VZ-13602/2013/513/JVo, ÚOHS-S454/2013/VZ-13956/2013/513/JVo ze dne 25. 7. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 6. Úřad dne 7. 8. 2013 dále vydal usnesení č. j.: ÚOHS-S426,428,454/2013/VZ-14697/2013/513/JVo, kterým byla správní řízení S426/2013/JVo, S428/2013/JVo a S454/2013/JVo podle § 140 správního řádu spojena. 7. Dne 14. 8. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí obou návrhů ze dne 10. 7. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele. 8. Úřad dne 16. 9. 2013 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S426,428,454/2013/VZ-15500/2013/513/JVo, kterým vyloučil část správního řízení vymezenou obsahem návrhů ze dne 10. 7. 2013 ze správního řízení vedeného pod spisovou značkou S426,428,454/2013/JVo z důvodů zpětvzetí návrhů ze dne 10. 7. 2013 a rozhoduje o ni v samostatném správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S426,454/2013/JVo. 9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal své návrhy zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka         JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně     Obdrží 1. Jihočeské nemocnice, a. s., Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice 2. B. Braun Medical s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy              

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10835
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy