Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 10918


Číslo jednací S483/2013/VZ-21593/2013/512/IHl
Instance I.
Věc
Vyvinutí, nasazení a podpora nového centrálního informačního systému RBP
Účastníci Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna WEBCOM a. s. AQUASOFT spol. s. r. o. STYRAX, a. s. Asseco Central Europe, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 28.11.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10918.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-S483/2013/VZ-21593/2013/512/IHl 11. 11. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 8. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 108, Slezská Ostrava, ve správním řízení zastoupen MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, na základě plné moci ze dne 8. 8. 2013, navrhovatel – WEBCOM a. s., IČO 25820826, se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, AQUASOFT spol. s r. o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, STYRAX, a. s., IČO 27416712, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, které podaly společnou nabídku a před správním orgánem na základě plné moci ze dne 12. 7. 2013 jsou zastoupeny WEBCOM a. s., IČO 25820826, se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu v nadlimitní veřejné zakázce „Vyvinutí, nasazení a podpora nového centrálního informačního systému RBP“, zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 8. 1. 2013 a uveřejněno bylo dne 10. 1. 2013 pod ev. č. zakázky 238576 ve znění oprav uveřejněných dne 8. 3. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno 11. 1. 2013 pod č. 2013/S 008-009516 ve znění oprav z 12. 3. 2013 pod č. 2013/S 050-080413, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – WEBCOM a. s., IČO 25820826, se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, AQUASOFT spol. s r. o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany a STYRAX, a. s., IČO 27416712, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 – vzal dne 4. 11. 2013 svůj návrh ze dne 5. 8. 2013 zpět. Odůvodnění I. Zadávací řízení 1. Zadavatel – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 108, Slezská Ostrava (dále jen „zadavatel“), ve správním řízení zastoupen MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, na základě plné moci ze dne 8. 8. 2013 – uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Vyvinutí, nasazení a podpora nového centrálního informačního systému RBP“. Oznámení o zakázce zadavatel odeslal do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 1. 2013, uveřejněno bylo dne 10. 1. 2013 pod ev. č. zakázky 238576 ve znění oprav uveřejněných dne 8. 3. 2013. V Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení o zakázce uveřejněno 11. 1. 2013 pod č. 2013/S 008-009516 ve znění oprav z 12. 3. 2013 pod č. 2013/S 050-080413. 2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vývoji a implementaci centrálního informačního systému, služby servisní a technické podpory a provedení školení pracovníků zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 49 mil. Kč bez DPH, tedy jde o nadlimitní veřejnou zakázku. 3. Zadavatel dne 26. 6. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeči – WEBCOM a. s., IČO 25820826, se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, AQUASOFT spol. s r. o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, a STYRAX, a. s., IČO 27416712, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, které podaly společnou nabídku a před správním orgánem na základě plné moci ze dne 12. 7. 2013 jsou zastoupeny WEBCOM a. s., IČO 25820826, se sídlem U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – bylo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doručeno 1. 7. 2013. Dne 16. 7. 2013 odeslal navrhovatel zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Navrhovatel namítá, že hodnocení nabídek bylo provedeno v rozporu se zadávací dokumentací, tedy v rozporu se zásadami uvedenými v § 6 zákona. Konkrétně navrhovatel zpochybňuje hodnocení dílčího kritéria „Technická úroveň nabízeného řešení“ a jeho subkritérií. 4. Zadavatel po přezkoumání námitky odmítnul z důvodu, že nebyly řádně podané. Rozhodnutí o odmítnutí podaných námitek ze dne 23. 7. 2013 bylo navrhovateli doručeno dne 26. 7. 2013. 5. Navrhovatel poté podal dne 5. 8. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na vydání předběžného opatření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 6. Dne 5. 8. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení. Stejnopis návrhu obdržel dne 5. 8. 2013 rovněž zadavatel. II. Průběh správního řízení 7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S483/2013/VZ-15231/2013/512/IHl ze dne 15. 8. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S483/2013/VZ-15233/2013/512/IHl ze dne 15. 8. 2013 a č. j. ÚOHS-S483/2013/VZ-16084/2013/512/IHl ze dne 26. 8. 2013 určil Úřad účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 8. Účastníky tohoto správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a. s., IČ 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4. 9. Podáním ze dne 4. 11. 2013, které bylo Úřadu doručeno téhož dne, vzal navrhovatel svůj návrh ze dne 5. 8. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele zpět. 10. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 11. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno, 2. WEBCOM a. s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10 3. Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/10918
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.