Rozhodnutí UOHS 11119


Číslo jednací ÚOHS-S589/2013/VZ-1823/2014/513/PPo
Instance I.
Věc
Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu“ – část 9 „Dodávka 20 ks infuzní techniky"
Účastníci Nemocnice Strakonice, a. s.
TRANSKONTAKT-MEDICAL s. r. o.
B. Braun Medical s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.02.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11119.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S589/2013/VZ-1823/2014/513/PPo   27. ledna 2014     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26.9.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, navrhovatel – TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČO 45797803, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, vybraný uchazeč v části 9 veřejné zakázky – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu“ – část 9 „Dodávka 20 ks infuzní techniky“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 25.2.2013 a zveřejněno dne 26.2.2013, pod ev. č. 346621, ve znění oprav provedených dne 28.2.2013, dne 20.3.2013, dne 18.4.2013, dne 16.5.2013 a dne 30.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1.3.2013, pod ev. č. 2013/S 043-068441, rozhodl takto:   I. Zadavatel – Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu“ – část 9 „Dodávka 20 ks infuzní techniky“ postup stanovený v ustanovení § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozhodnutí ze dne 28.8.2013 uvedl jako důvody pro vyloučení navrhovatele – TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČO 45797803, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 – i skutečnosti, jež nemají oporu v dokumentaci o veřejné zakázce, čímž se postup zadavatele stal v rozporu s § 6 odst. 1 zákona nepřezkoumatelným a netransparentním, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.   II. Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ruší úkon zadavatele – Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice – „Jednání ve věci splnění technických podmínek stanovených zadavatelem - předvedení funkčnosti“ ze dne 27.8.2013, a všechny následné úkony, a to včetně rozhodnutí zadavatele ze dne 28.8.2013, kterým vyloučil navrhovatele – TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČO 45797803, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 – z účasti v zadávacím řízení, a kterým zároveň rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4   III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice – ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   Odůvodnění   I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1. Zadavatel – Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, se sídlem Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.2.2013, pod ev. č. 346621, ve znění oprav provedených dne 28.2.2013, dne 20.3.2013, dne 18.4.2013, dne 16.5.2013, a dne 30.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1.3.2013, pod ev. č. 2013/S 043-068441, oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu“ (dále jen „veřejná zakázka“). Výkonem zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku zadavatel mandátní smlouvou ze dne 21.12.2012 pověřil – RECTE.CZ, s.r.o., IČO 61972690, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 2. Zadavatel v bodu II.1.5) oznámení o zakázce uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Z bodu II.1.5) oznámení o zakázce vyplývá, že veřejná zakázka byla zadavatelem rozdělena na 21 částí. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v bodu IV.2.1) oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu. 3. Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zakázce dále uvedl, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, přičemž lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil na 19.4.2013. Lhůta pro podání nabídek byla následně zadavatelem změněna na 14.6.2013. 4. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem 21 nabídek uchazečů. Do části č. 9 „Dodávka 20 ks infuzní techniky“ (dále jen „část č. 9“) veřejné zakázky byly přitom podány celkově 4 nabídky.  5. V zadávacích podmínkách k veřejné zakázce zadavatel, mimo jiného, stanovil, že k prokázání technických kvalifikačních předpokladů pro část č. 9 veřejné zakázky požaduje po uchazečích předložení 1 ks vzorku podle technické specifikace uvedené v položce č. 136 (v podrobnostech viz dále). Z položky č. 136 plyne, že zadavatel vyžadoval po uchazečích předložení infuzní sestavy, tvořené dokovací stanicí, linerárním dávkovačem a infuzní pumpou, která bude splňovat technické parametry blíže konkretizované v citované položce.[1] 6. Z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 21.6.2013 je zřejmé, že nabídka jednoho z uchazečů nesplnila kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem. U dvou dalších uchazečů hodnotící komise konstatovala, že tito uchazeči splnili kvalifikační předpoklady předepsaným způsobem, avšak hodnotící komise se rozhodla dané uchazeče požádat o zodpovězení konkrétních otázek, týkajících se předložených vzorků (viz bod 5. odůvodnění tohoto rozhodnutí). U čtvrtého uchazeče o veřejnou zakázku hodnotící komise dospěla k závěru, že tento kvalifikační předpoklady, jakož i požadavky zadavatele na technické parametry požadovaného vzorku, bezezbytku splnil. V reakci na výše uvedené hodnotící komise dne 2.7.2013 vyzvala uchazeče k prokázání kvalifikačních předpokladů, resp. k zodpovězení otázek, týkajících se jimi předložených vzorků (v podrobnostech viz dále). 7. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.7.2013 vyplývá, že všichni tři vyzvaní uchazeči požadované doklady ve stanovené lhůtě doplnili, resp. otázky zadavatele uspokojivě zodpověděli, a hodnotící komise tak hodnotila všechny 4 nabídky, jež byly na veřejnou zakázku předloženy. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dále plyne, že hodnotící komise doporučila vybrat zadavateli jako nejvhodnější nabídku předloženou uchazečem – TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČO 45797803, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“). Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a dne 18.7.2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, tedy nabídky předložené navrhovatelem. 8. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal dne 6.8.2013 námitky uchazeč – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“), které byly zadavateli doručeny dne 8.8.2013. Vybraný uchazeč v podaných námitkách uvádí, že navrhovatel, jakož i uchazeč, který se po provedeném hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, nesplňují zadavatelem požadované technické podmínky na poptávaný předmět plnění. 9. Zadavatel o námitkách vybraného uchazeče rozhodl dne 15.8.2013 tak, že jim nevyhověl. V odůvodnění předmětného rozhodnutí zadavatel konstatoval, že vybraným uchazečem tvrzené nesplnění technických podmínek si u navrhovatele ověřoval na základě výzvy ze dne 2.7.2013 (viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž navrhovatel zadavateli, podle jeho slov, potvrdil, že technické podmínky na poptávaný předmět plnění splňuje. Zadavatel však současně v odůvodnění rozhodnutí o námitkách dále uvedl, že bude před vlastním dodáním přístroje po navrhovateli požadovat, aby splnění technických podmínek u jím nabízeného předmětu plnění zadavateli předvedl. Pokud jde o námitku vybraného uchazeče, stran nesplnění technických podmínek u uchazeče, jehož nabídka skončila jako druhá v pořadí, pak zadavatel v totožném rozhodnutí o námitkách, tedy v rozhodnutí ze dne 15.8.2013 konstatoval, že „opakovanou kontrolou nabídky uchazeče (uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, pozn. Úřadu) dospěl ke zjištění, že pumpy MEDIMA nesplňují prohlášení o shodě v plném rozsahu, protože prohlášení o shodě nesouhlasí se skutečným označením vzorků přístrojů na štítku.“ Vzhledem k právě řečenému zadavatel v této části námitce vybraného uchazeče vyhověl a rozhodnutím ze dne 16.8.2013, které je však, Úřad podotýká, integrální součástí rozhodnutí o námitkách datovaných ke dni 15.8.2013, zrušil původní rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „původní rozhodnutí o výběru“) ze dne 18.7.2013. Zadavatel posléze v odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 15.8.2013 vyloučil uchazeče, jehož nabídka se v původním rozhodnutí o výběru umístila jako druhá v pořadí, z další účasti v zadávacím řízení. Konečně zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o námitkách ze dne 15.8.2013 nově rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „druhé rozhodnutí o výběru“), když byla jako nejvhodnější zadavatelem opětovně vybrána nabídka předložená navrhovatelem. V důsledku vyloučení výše uvedeného uchazeče ze zadávacího řízení se na druhé místo, tedy jako druhá nejvhodnější, posunula nabídka vybraného uchazeče. 10. Navrhovatel obdržel dne 20.8.2013 oznámení zadavatele ve věci podaných námitek vybraného uchazeče. Součástí tohoto oznámení bylo i rozhodnutí zadavatele o těchto námitkách ze dne 15.8.2013 (viz bod 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 11. Dne 26.8.2013 obdržel navrhovatel od zadavatele výzvu k poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy na veřejnou zakázku. Podle této výzvy se měl navrhovatel dostavit k zadavateli dne 27.8.2013 (v podrobnostech viz dále). 12. Součástí dokumentace o veřejné zakázce je dokument pojmenovaný „JEDNÁNÍ VE VĚCI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK STANOVENÝCH ZADAVATELEM - předvedení funkčnosti“, datovaný ke dni 27.8.2013. Obsahem předmětného dokumentu je konstatování zadavatele, že navrhovatel nebyl na jednání konaném dne 27.8.2013 v sídle zadavatele schopen předvést, zda jím nabízený předmět plnění splňuje vybraným uchazečem v podaných námitkách konkretizované technické podmínky (viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel uvádí, že právě řečené, tedy neschopnost předvést splnění požadovaných technických podmínek, bude mít za následek vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. 13. S ohledem ke shora řečenému zadavatel rozhodnutím ze dne 28.8.2013 zrušil druhé rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek ze dne 15.8.2013, přičemž provedl nové hodnocení nabídek. Na základě tohoto hodnocení (dále jen „třetí rozhodnutí o výběru“) se jako první umístila nabídka předložená vybraným uchazečem. Zadavatel současně rozhodnutím ze dne 28.8.2013 podle § 76 odst. 6 zákona vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Rozhodnutí o svém vyloučení ze zadávacího řízení obdržel navrhovatel dne 6.9.2013. 14. Proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dne 12.9.2013 námitky, které byly zadavateli doručeny dne 13.9.2013. 15. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 23.9.2013 vyplývá, že zadavatel podaným námitkám navrhovatele nevyhověl. Navrhovateli bylo rozhodnutí o námitkách doručeno dne 23.9.2013. 16. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 26.9.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). II. OBSAH NÁVRHU 17. Navrhovatel má za to, že jeho vyloučení ze zadávacího řízení bylo zadavatelem učiněno v rozporu se zákonem, což zdůvodňuje následujícími argumenty. 18. Navrhovatel předně konstatuje, že byl dne 26.8.2013 prostřednictvím e-mailu zadavatelem vyzván k poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy, a to na dne 27.8.2013. Navrhovatel uvádí, že vzhledem k obsahu předmětné výzvy předpokládal spíše jednání o uzavření kupní smlouvy na šetřenou veřejnou zakázku, a proto na dané jednání vyslal své dva zaměstnance, konkrétně MVDr. Krista a Ing. Pecku. Navrhovatel podotýká, že z výzvy zadavatele ze dne 26.8.2013 nikterak nevyplývalo, že navrhovatel „před sedmičlennou komisí zadavatele, jejíž činnost nadto měla být ukončena po hodnocení nabídek, má předvést všechny tzv. ze strany zadavatele „problematické funkce“. Zaměstnanci uchazeče (navrhovatele, pozn. Úřadu) zadavateli sdělili, že jako obchodníci tyto funkce předvést nemohou a že toto je oprávněn učinit specialista. Z jednání byl podepsán závěr … a již se v tomto zápisu neuvádí, že funkce nebyly předvedeny z důvodu nejasně formulované pozvánky a pro nepřítomnost specialisty uchazeče – odborníka schopného technické parametry předvést, naproti tomu měl zadavatel připravenou sedmičlennou odbornou komisi.“ S ohledem k právě řečenému navrhovatel vyslovuje závěr, že zadavatel shora popsaným postupem porušil § 76 zákona, jelikož, podle slov navrhovatele, vysvětlování „nejasností v nabídce může probíhat jen v rámci posuzování nabídek a uchazeči musí být předem oznámeno, na co se bude zadavatel při zkoumání splnění technických podmínek zaměřovat, aby se na tento úkon mohl připravit. Pokud byl uchazeč vyzván k součinnosti s uzavřením smlouvy, nemohl zadavatel prověřovat technické parametry nabízeného plnění postupem vysvětlení nejasností v nabídce dle § 76 zákona.“ Navrhovatel zdůrazňuje, že jednak nebyl vyzván k vysvětlení předem uvedených nejasností v jeho nabídce, a navíc mu tato pozvánka na jednání nebyla doručena 5 pracovních dnů před uzavřením smlouvy. Navrhovatel konstatuje, že byl zadavatelem vyzván k poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy, přičemž však tato výzva je upravena ustanovením odlišným od § 76 zákona, a sice § 82 odst. 4 zákona. Navrhovatel tuto část podaného návrhu uzavírá s tvrzením, že postup zadavatele v šetřeném případě porušuje § 76 odst. 4 zákona, § 82 odst. 4 zákona, jakož i § 6 odst. 1 zákona, a je tak ve svém důsledku postupem netransparentním. 19. V další části návrhu navrhovatel uvádí, že rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách ze dne 23.9.2013 je v rozporu s § 111 odst. 2 zákona, jelikož jej zadavatel v tomto rozhodnutí nepoučil, že případný návrh na přezkoumání úkonů zadavatele musí ve stejnopisu ve lhůtě stanovené § 114 odst. 4 zákona doručit taktéž zadavateli. Navrhovatel má za to, že se zadavatel nedostatečným splněním poučovací povinnosti dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona. 20. Na základě všech výše uvedených argumentů navrhovatel v závěru návrhu Úřadu navrhuje vydání předběžného opatření spočívajícího v nařízení zákazu uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky zadavateli. Dále navrhovatel Úřadu navrhuje uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a ve zrušení třetího rozhodnutí o výběru. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 21. Úřad obdržel návrh dne 26.9.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 27.9.2013. 22. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, a  vybraný uchazeč. 23. Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 4.10.2013, které Úřad obdržel dne 7.10.2013, přičemž konstatuje následující. 24. Zadavatel primárně rekapituluje dosavadní průběh zadávacího řízení, a to včetně podaných námitek a rozhodnutích o výběrech nejvhodnějších nabídek. Zadavatel dále uvádí, že dne 26.8.2013 navrhovatele vyzval, aby tento zadavateli v jeho sídle osobně předvedl, že jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky splňuje technické požadavky zadavatele. Zadavatel přitom konstatuje, že přítomní uchazeči navrhovatele, kteří se zúčastnili jednání konaného dne 27.8.2013, nebyli schopni vysvětlit rozdíl mezi údaji, týkajícími se přesnosti dávkování u navrhovatelem nabídnutého přístroje, uvedenými v nabídce navrhovatele a v návodu k obsluze předmětného přístroje. Zadavatel uvádí, že popsaný rozpor navrhovatel „při osobní kontrole splnění technických parametrů akceptoval. Tvrzení stěžovatele (navrhovatele, pozn. Úřadu) v této souvislosti, že spíše předpokládal na uvedené schůzce jednání o uzavření smlouvy, je těžko pochopitelné, neboť pokud by zástupci stěžovatele nebyli kompetentní předvést technické parametry nabízeného plnění, mohli zcela logicky a pochopitelně odmítnout podepsat všechny zjištěné skutečnosti. Tím, že svými podpisy stvrdili zástupci stěžovatele zjištěné skutečnosti, potvrdili pravdivost uvedených závěrů.“ 25. Zadavatel v dalším vyjadřuje nesouhlas s tvrzením navrhovatele, že k posouzení kvalifikace musí dojít výhradně v rámci hodnocení nabídek (zadavatel měl patrně na mysli posouzení nabídek, pozn. Úřadu). Zadavatel podotýká, že „podle § 58 odst. 1 zákona, přestane-li dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen potřebné dokumenty zadavateli v zákonné lhůtě doložit. Tato povinnost se vztahuje i na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující kvalifikaci v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.“ 26. Zadavatel rovněž předestírá, že pokud navrhovatel v podaném návrhu konstatuje, že ze strany zadavatele došlo v šetřeném zadávacím řízení k porušení § 76 zákona, pak je třeba v této souvislosti, podle slov zadavatele, zmínit i § 82 odst. 8 zákona. Z citovaného ustanovení, tedy § 82 odst. 8 zákona, zadavatel dovozuje, že zadavatelé mají obecně právo odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem za situace, kdy vybraný uchazeč v nabídce uvede informace či doklady, jež neodpovídají skutečnosti a které tak mohou mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Zadavatel dodává, že tím, že navrhovatele před podpisem kupní smlouvy vyzval k osobní deklaraci splnění technických parametrů u jím nabízeného přístroje, a ten nebyl schopen splnění předmětných parametrů prokázat, fakticky odstoupení od smlouvy předešel. 27. Konečně zadavatel podotýká, že nabídka navrhovatele „neodpovídá technické specifikaci vymezené zadávacími podmínkami. V nabídce stěžovatel (navrhovatel, pozn. Úřadu) deklaruje přesnost dávkování 2%, tedy dle požadavku vymezeného v zadávacích podmínkách. Po podrobném ohledání však zadavatel zjistil, že v návodu k obsluze (na použití) je však napsáno 3%. Dle Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. je uvedeno, že označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně na zdravotnickém prostředku a dále pak v návodu na použití. Toto uchazeč naplnil a tedy vše, co je uvedeno v návodu na použití (k obsluze) označeném CE a notifikovanou osobou a dodaném se vzorkem je závazné. Z tohoto důvodu nebylo splněno zadání a lze se domnívat, že tato hodnota byla účelově změněna. …“ 28. S ohledem na všechny shora popsané skutečnosti tudíž zadavatel v závěru jeho vyjádření Úřadu navrhuje, aby vedené správní řízení zastavil. 29. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S589/ 2013/VZ-19357/2013/513/PPo dne 9.10.2013. 30. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nesplňoval požadavky ve smyslu § 114 odst. 3 zákona, vyzval Úřad navrhovatele usnesením pod č. j. ÚOHS-S589/2013/VZ-19366/2013/513/PPo ze dne 9.10.2013 k jeho doplnění, přičemž mu k tomuto doplnění stanovil lhůtu. 31. Navrhovatel návrh ve lhůtě stanovené Úřadem řádně doplnil. 32. Úřad dne 21.10.2013 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S589/2013/VZ-20455/2013/513/PPo, kterým stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 33. Po přezkoumání veškerých relevantních podkladů dále vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S589/2013/VZ-20835/2013/513/PPo ze dne 24.10.2013, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. Vyjádření navrhovatele ze dne 31.10.2013 34. Navrhovatel se k usnesení č. j. ÚOHS-S589/2013/VZ-20455/2013/513/PPo vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 31.10.2013, které Úřad obdržel téhož dne. 35. Navrhovatel Úřadu předložil dokument od výrobce jím nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky, a to včetně jeho překladu do českého jazyka. Z předmětného dokumentu, podle tvrzení navrhovatele, plyne, že technické parametry, pro jejichž neprokázání byl zadavatelem z šetřeného zadávacího řízení vyloučen, splňuje. 36. Kromě navrhovatele se žádný další účastník řízení ve lhůtách stanovených Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S589/2013/VZ-20455/2013/513/PPo , ani později, nevyjádřil. 37. Dne 18.12.2013 po předchozí žádosti ze dne 16.12.2013 umožnil Úřad vybranému uchazeči nahlédnutí do příslušného správního spisu. Nahlédnutí do správního spisu učinila za vybraného uchazeče MUDr. Eva Urbánková, zmocněná k tomuto úkonu na základě plné moci. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 38. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 111 odst. 6 zákona, když třetím rozhodnutím o výběru ze dne 28.8.2013 současně vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž jako důvody pro vyloučení navrhovatele uvedl  zadavatel i skutečnosti, jež nemají oporu v dokumentaci o veřejné zakázce, čímž se postup zadavatele stal v rozporu s § 6 odst. 1 zákona nepřezkoumatelným a netransparentním, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky  a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.  V. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA 39. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 40. Podle § 17 písm. w) zákona se dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. 41. Podle § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu a doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. 42. V souladu s § 111 odst. 6 zákona zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým svým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel. VI. SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 43. Jak Úřad zjistil z dokumentace o veřejné zakázce, zadavatel pod pojem „Zadávací podmínky veřejné zakázky“ (dále jen „zadávací podmínky“) podřadil souhrn jeho požadavků „uvedených v Kvalifikační dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky (např. Obchodní podmínky zadavatele, technická specifikace apod.).“ Pro lepší orientaci Úřad zadavatelem zvolený způsob přejímá i do odůvodnění tohoto rozhodnutí, aniž by nadále rozlišoval, zda konkrétní požadavky zadavatele byly obsaženy např. v kvalifikační dokumentaci nebo v zadávací dokumentaci apod. 44. Zadavatel v článku V „Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů“ zadávacích podmínek, mimo jiného, stanovil, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona požaduje po uchazečích o veřejnou zakázku předložit 1 ks vzorku podle technické specifikace uvedené v položce č. 136, a to včetně spotřebního materiálu. V totožném článku zadavatel dále současně určil, že pokud bude mít „pochybnosti o funkčnosti dodávaného vzorku, bude uchazeč v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona vyzván, aby prokázal (předvedl) jeho funkčnost, resp. prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu. V případě, že předložený vzorek nebude odpovídat parametrům technické specifikace, bude zadavatel dále postupovat dle ust. § 76 odst. 3 zákona.“ 45. Zadavatel dále u položky č. 136 „Infúzní sestavy (2xpumpa, 4xdávkovač)“, jejíž vzorek měli uchazeči o veřejnou zakázku předložit (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí), uvedl následující požadavky na technickou specifikaci přístroje: „Dokovací stanice - stanice pro uchycení minimálně osmi přístrojů (lineárních dávkovačů či infúzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel. Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů. Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti. Vzdálený monitoring pro přenos informací o stavu a činnost přístrojů umístěných ve stanici a zobrazení těchto informací v kterémkoli PC v rámci nemocniční sítě LAN. Lineární dávkovače - přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 20, 50/60 ml různých výrobců. Přesnost dávkování +/- 2%, rozsah dávkování 0,1-999,9 ml/hod. Výpočet rychlosti dávky mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Bolusy - manuální i s přednastavením objemu. Podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. Zobrazení názvu oddělení na displeji přístroje. Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu, systém KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, možnost provozu bez přerušení podávání při transportu, možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady, hmotnost max. do 2,0 kg včetně akumulátoru, software v češtině, možnost upgradu softwaru, interval pravidelných periodických prohlídek dle zákona 123/2000 Sb. minimálně dva roky. Infúzní pumpa - přesnost dávkování +/- 5%, rozsah dávkování 0,1-1200 ml/hod., výpočet rychlosti dávky mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Bolus - manuální i s přednastavením objemu. Podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu, systém KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti v závislosti na původní rychlosti dávkování, ve standardu bez kapkového senzoru, set pro enterální výživu, vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, možnost provozu bez přerušení infuze při transportu, možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady, hmotnost max. do 2,0 kg včetně akumulátoru, software v češtině, možnost upgradu softwaru, interval pravidelných periodických prohlídek dle zákona 123/2000 Sb. minimálně dva roky.“ 46. Jak plyne z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 21.6.2013, hodnotící komise u nabídky navrhovatele dospěla ke zjištění, že jeho nabídka kvalifikační předpoklady, vymezené zadavatelem v zadávacích podmínkách, splňuje. Z předmětného protokolu je současně zřejmé, že hodnotící komise měla za to, že navrhovatelem předložený vzorek infuzní sestavy odpovídá požadavkům zadavatele na technickou specifikaci přístroje, blíže konkretizovaných v položce č. 136 (viz body 43. a 44. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navzdory právě řečenému se však hodnotící komise rozhodla vyzvat navrhovatele k zodpovězení těchto otázek, vztahujících se k jím předloženému vzorku infuzní sestavy: K dokovací stanici: 1. Jakým způsobem je zajištěna možnost rozšíření stanice až pro 12 přístrojů? 2. Jakým způsobem jsou zajištěny přehledné vizuální a zvukové identifikace alarmů? Lineární dávkovač: 1. Jak je zajištěn parametr – přesnost dávkování +/- 2%? 2. Jakým způsobem je zajištěno podsvětlení ovládacích tlačítek pro práci v noci a na sálech? 3. Jakým způsobem je zajištěno zobrazení názvu oddělení na displeji? 4. Jakým způsobem je zajištěna možnost u všech léků zablokovat přístroj PIN kódem? 5. Jakým způsobem je zajištěno KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti na původní rychlosti podávání? 6. Jakým způsobem je zajištěn transport 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady? Infuzní pumpa: 1. Jak je zajištěn parametr – rychlost 0,1 -, 1200 ml/hod.?  2. Jakým způsobem je zajištěno podsvětelní ovládacích tlačítek pro práci v noci a na sálech? 3. Jakým způsobem je zajištěno zobrazení názvu oddělení na displeji?  4. Jakým způsobem je zajištěna možnost u všech léků zablokovat přístroj PIN kódem? 5. Jakým způsobem je zajištěno KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti na původní rychlosti podávání?  6. Jakým způsobem je zajištěn transport 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady? 47. Z dokumentace o šetřené veřejné zakázce Úřad zjistil, že hodnotící komise požádala výzvou ze dne 2.7.2013 navrhovatele „v souladu s ust. § 59 odst. 4 zákona, resp. v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona …“, aby ke shora citovaným otázkám poskytl vysvětlení. V reakci na žádost hodnotící komise zaslal navrhovatel svoji písemnou odpověď ze dne 8.7.2013. 48. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.7.2013 hodnotící komise k nabídce navrhovatele uvedla, že tento „požadované listiny ve stanovené lhůtě zadavateli doložil, a proto hodnotící komise konstatovala, že zadávací podmínky byly … splněny v dodatečné lhůtě.“ 49. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách vybraného uchazeče ze dne 15.8.2013 vyplývá, že zadavatel se neztotožnil s tvrzeními vybraného uchazeče, stran nesplnění technických požadavků u vzorku infuzní sestavy předložené navrhovatelem. Zadavatel však současně v předmětném rozhodnutí konstatoval, že před vlastním dodáním předmětu plnění veřejné zakázky bude po navrhovateli žádat, aby tento zadavateli splnění technických požadavků u jím nabízené infuzní sestavy předvedl (viz obdobně bod 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí).  50. Navrhovatel Úřadu spolu s návrhem zaslal, mimo jiného, i kopii jeho e-mailové komunikace se zadavatelem. Tento dokument, datovaný ke dni 26.8.2013, který, Úřad zdůrazňuje, není součástí dokumentace o veřejné zakázce, obsahuje tyto informace: Dobrý den, žádáme Vás tímto o poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce. Termín jednání je v úterý 27.8.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti budovy gynekologie. Kontaktní osoba: Karel Matas … Děkujeme za spolupráci, s pozdravem Ing. Markéta Mojžíšková, RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 619 72 960, Matiční 730/3 702 00 Ostrava, moravská Ostrava. 51. Z dokumentu vyhotoveného zadavatelem s názvem „JEDNÁNÍ VE VĚCI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK STANOVENÝCH ZADAVATELEM - předvedení funkčnosti“ ze dne 27.8.2013 vyplývá, že dne 27.8.2013 proběhlo v sídle zadavatele osobní jednání mezi zástupci zadavatele a zástupci navrhovatele, jehož účelem bylo ověřit, zda navrhovatelem nabízená infuzní sestava skutečně splňuje technickou specifikaci konkretizovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách. Za navrhovatele se předmětného jednání zúčastnili Ing. Pecka a MVDr. Krist. Obsahem shora citovaného dokumentu jsou i následující skutečnosti: „K tvrzení stěžovatele (jedná se o tvrzení obsažená v námitkách vybraného uchazeče ze dne 8.8.2013, o nichž zadavatel rozhodl dne 15.8.2013, viz body 9. a 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí, pozn. Úřadu), že … TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. (navrhovatel, pozn. Úřadu) nesplnil technické podmínky stanovené zadavatelem  Zástupci firmy Transkontakt-Medical s.r.o. (navrhovatele, pozn. Úřadu) uvádějí, že z výzvy k dnešnímu jednání nevyrozuměli, že má být účasten produktový specialista, který splnění technických parametrů měl předvést. i) Dokovací stanice – možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů. … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést … iii) Lineární dávkovač – požadováno podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést …   v) Lineární dávkovač – zobrazení názvu oddělení na displeji. Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést vi) Lineární dávkovač – možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomoci PIN kódu. … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést vii) Lineární dávkovač – systém KVO s min. dvěma rychlostmi dávkování. … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést viii) Infuzní pumpy – požadováno podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést … x) Infuzní pumpy – systém KVO s min. dvěma rychlostmi dávkování … Požadavek splněn/nesplněn: uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) nebyl schopen předvést … Další zjištěné skutečnosti při kontrole všech parametrů: V nabídce firmy (navrhovatele, pozn. Úřadu) byla uvedena u lineárních dávkovačů přesnost +,- 1-2%, ale návod k obsluze označený značkou CE a notifikovanou osobou uvádí přesnost 3%. Zástupci zadavatele jsou toho názoru, že byl zadavatel uveden v omyl a že došlo k porušení zadávacích podmínek veřejné zakázky. Toto zástupci firmy Transkontakt-Medical (navrhovatele, pozn. Úřadu) akceptují. Závěr: Uchazeč (navrhovatel, pozn. Úřadu) bude vyloučen z výběrového řízení na základě tohoto zjištění.“ 52. Zadavatel rozhodnutím ze dne 28.8.2013 vyloučil podle § 76 odst. 6 zákona navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Právě řečené odůvodnil zadavatel tím, že navrhovatel nebyl při osobním jednání schopen prokázat splnění technických požadavků u jím nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel nad to uvedl, že: „Dále bylo při fyzické kontrole zjištěno, že uchazeč TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. (navrhovatel, pozn. Úřadu) uvádí lineární dávkovač s přesností + - 1-2%, ale návod k obsluze předváděného přístroje CE notifikovanou osobou uvádí přesnost 3%. Tento zjevný rozpor uchazeč TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. (navrhovatel, pozn. Úřadu) při osobní kontrole splnění technických parametrů akceptoval.“ VII. K VYLOUČENÍ NAVRHOVATELE Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 53. Navrhovatel v podaném návrhu uvádí, že zadavatel v šetřeném případě postupoval v rozporu se zákonem, když jej vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Chybný postup zadavatele byl, podle přesvědčení navrhovatele, způsobem tím, že výzva zadavatele k poskytnutí součinnosti ze dne 26.8.2013 byla formulována netransparentním způsobem. K tomuto Úřad konstatuje následující. 54. Úřad primárně v obecné rovině uvádí, že výlučnou odpovědnost za zákonný průběh zadávacího řízení nese za všech okolností zadavatel, byť by administrací zadávacího řízení pověřil jiný subjekt, jako tomu bylo v šetřeném případě. 55. Jak vyplývá např. ze stanoviska generální advokátky Stix-Hackl ze dne 12.4.2005 ve věci C-231/03, Coname, konkrétně z bodu 90 tohoto stanoviska, zadavatel musí v zadávacím řízení postupovat tak, aby veškeré úkony, jež v průběhu zadávacího procesu učiní, byly přezkoumatelné. Jednou z podmínek nutných k tomu, aby bylo možné úkon zadavatele považovat za přezkoumatelný, je dodržení zásady transparentnosti. 56. Úřad konstatuje, že zásada transparentnosti, vyjádřená v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Otázkou zásady transparentnosti se ve své judikatorní činnosti již opakovaně zabývaly soudy a taktéž Úřad. Např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15.2.2012 bylo řečeno, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávaní veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“ 57. Jak bylo uvedeno již výše (viz body 9. a 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel se s tvrzeními vybraného uchazeče, obsaženými v jeho námitkách ze dne 6.8.2013 (viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jimiž vybraný uchazeč poukazuje na skutečnost, že navrhovatelem nabízený předmět plnění nesplňuje technické podmínky vyžadované zadavatelem, neztotožnil. Současně však zadavatel v rozhodnutí o shora citovaných námitkách vybraného uchazeče konstatoval, že bude před vlastním dodáním poptávaného přístroje po navrhovateli požadovat, aby tento splnění technických podmínek zadavateli předvedl (viz opětovně body 9. a 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z právě řečeného lze s jistotou vyvodit závěr, že zadavatel nebyl bezpečně přesvědčen, a neměl tak postaveno najisto, zda navrhovatelem nabídnutý předmět plnění skutečně splňuje všechny technické parametry blíže definované v zadávacích podmínkách, či nikoli. 58. Navrhovatel Úřadu spolu s návrhem zaslal i kopii jeho e-mailové komunikace se zadavatelem, jež je datována ke dni 26.8.2013. V tomto e-mailu zadavatel navrhovatele žádá o poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy na šetřenou veřejnou zakázku. Ona součinnost měla být ze strany navrhovatele poskytnuta v sídle zadavatele, a to konkrétně dne 27.8.2013 (viz bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad konstatuje, že aby bylo možné považovat konkrétní úkon zadavatele za transparentní, a tedy i za zákonný, musí být takový úkon Úřadem přezkoumatelný. Úřad přitom dodává, že aby bylo možné konkrétní úkon učiněný zadavatelem v průběhu zadávacího řízení přezkoumat, musí být dokument, v němž je přezkoumávaný úkon zadavatele inkorporován, součástí dokumentace o veřejné zakázce. Po přezkoumání dokumentace o šetřené veřejné zakázce Úřad zjistil, že předmětný e-mail, v němž měla být výzva zadavatele k poskytnutí součinnosti navrhovatele obsažena, není její součástí. Tento závěr je potvrzen i skutečností, že v dokumentu „Písemná evidence úkonů učiněných ve veřejné zakázce“, který je součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce, a který zachycuje všechny úkony, jenž zadavatel v průběhu zadávacího řízení učinil, není onen e-mail ze dne 26.8.2013 obsažen. Vzhledem k právě řečenému proto nezbývá než konstatovat, že Úřad nemůže přezkoumat, zda e-mail ze dne 26.8.2013, jehož kopii navrhovatel Úřadu zaslal, skutečně obsahoval formulaci v doslovném tvaru, v jakém byla navrhovatelem Úřadu zaslána. Zadavatel navrhovatele patrně k poskytnutí součinnosti vyzval, což vyplývá i z jeho vyjádření k návrhu, kde zadavatel na průběh osobního jednání mezi ním a navrhovatelem opakovaně odkazuje (viz body 24. a 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí), avšak v důsledku toho, že zadavatel tuto e-mailovou komunikaci neučinil součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce, nemohlo být ze strany Úřadu zpětně přezkoumáno, jestli skutečnosti, kterými zadavatel následně odůvodnil vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, vycházejí ze skutkového stavu, jenž odpovídá realitě, nebo nikoli. Na výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy na šetřenou veřejnou zakázku, jež byla Úřadu zaslána navrhovatelem, a jež, Úřad opětovně zdůrazňuje, není součástí dokumentace o veřejné zakázce, proto nelze nahlížet jinak, než jako na nicotný úkon zadavatele, či, lépe řečeno, jako na úkon neexistující. 59. Zadavatel v dokumentu ze dne 27.8.2013, který nese označení „JEDNÁNÍ VE VĚCI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK STANOVENÝCH ZADAVATELEM - předvedení funkčnosti“ (dále jen „protokol o splnění technických podmínek“), uvedl, že navrhovatel nebyl schopen na osobním jednání, jež se uskutečnilo dne 27.8.2013 v sídle zadavatele, předvést, že jím nabízený předmět plnění šetřené veřejné zakázky, konkrétně jeden z jeho komponentů, a sice zda infuzní sestava, splňuje technické parametry konkretizované v zadávacích podmínkách (viz bod 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Navrhovatel v návrhu poukazuje na skutečnost, že pokud by výzva k poskytnutí součinnosti, učiněná zadavatelem v e-mailové podobě dne 26.8.2013, obsahovala bližší vymezení předmětu osobního jednání, které se uskutečnilo mezi zadavatelem a navrhovatelem dne 27.8.2013, pak by navrhovatel na toto inkriminované jednání namísto dvou svých zaměstnanců vyslal specialistu, jenž by splnění zadavatelem vyžadovaných parametrů na infuzní soustavu předvedl, a nedošlo by tak k jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení (viz bod 18. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 60. Výše bylo řečeno, že e-mail obsahující výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti navrhovatele ze dne 26.8.2013 je nutné považovat za nicotný úkon zadavatele, jelikož není součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce, a je tak ve svém důsledku úkonem nepřezkoumatelným a netransparentním. Zadavatel nicméně v protokolu o splnění technických podmínek, mimo jiného, uvedl, že zástupci navrhovatele „z výzvy k dnešnímu jednání nevyrozuměli, že má být účasten produktový specialista, který splnění technických parametrů měl předvést“ (viz bod 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Je tedy zřejmé, že se zadavatel v protokolu o splnění technických podmínek na nějakou výzvu k poskytnutí součinnosti odvolává. Úřad uvádí, že na zadávací řízení je třeba nahlížet jako na zákonem upravený postup, jehož žádoucím vyústěním je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. V průběhu zadávacího řízení přitom zadavatel činí celou řadu úkonů rozdílného charakteru a s rozličnými účinky pro uchazeče o veřejnou zakázku. Úřad přitom podotýká, že úkony zadavatele nelze posuzovat izolovaně, nýbrž v jejich vzájemném kontextu a provázanosti. Jedním z úkonů, které může zadavatel v průběhu zadávacího řízení učinit, je i vyloučení konkrétního uchazeče (uchazečů) o veřejnou zakázku z další účasti v zadávacím řízení. V šetřeném případě zadavatel dne 28.8.2013 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. V citovaném rozhodnutí zadavatel, vedle dalšího, uvedl, že na základě osobního jednání mezi ním a zástupci navrhovatele ze dne 27.8.2013, zjistil, že navrhovatelem nabídnutý předmět plnění nesplňuje jeho požadavky na technické podmínky přístroje, konkretizované v zadávacích podmínkách (v podrobnostech viz dále). Jestliže bylo výše konstatováno, že úkony zadavatele je třeba posuzovat v jejich souvztažnosti a logické návaznosti, pak musí nutně vyvstat otázka, který úkon byl v šetřeném případě tím úkonem, který zapříčinil vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. 61. Úřad opakuje, že k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení došlo na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 28.8.2013. V tomto rozhodnutí zadavatel, mimo jiného, konstatoval, že navrhovatel nebyl při osobním jednání schopen prokázat splnění technických parametrů u jím nabízeného předmětu plnění šetřené veřejné zakázky (viz bod 51. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Závěry vyplývající z osobního jednání, které se uskutečnilo v sídle zadavatele dne 27.8.2013, byly přitom zadavatelem zaznamenány do protokolu o splnění technických podmínek. Citovaný protokol však prokazatelně navazoval na výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti, což ostatně vyplývá z formulace obsažené v protokolu o splnění technických podmínek, a sice že zástupci navrhovatele uvádějí, že „z výzvy k dnešnímu jednání nevyrozuměli, že má být účasten produktový specialista, který splnění technických parametrů měl předvést.“ (viz bod 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Jestliže byl Úřadem výše vysloven závěr, že e-mailová komunikace ze dne 26.8.2013, jež obsahuje výzvu zadavatele k poskytnutí součinnosti před podpisem kupní smlouvy, není součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce, což rezultuje v nepřezkoumatelnost a tím i netransparentnost úkonu zadavatele, v němž je ona výzva k součinnosti obsažena, vede toto konstatování rovněž nevyhnutelně k závěru, že taktéž úkon zadavatele zachycený v protokolu o splnění technických podmínek je úkonem nepřezkoumatelným a ve svém důsledku tak i úkonem netransparentním. 62. Platí, že jedním z hlavních účelů zákona je snaha o efektivní alokaci veřejných prostředků. K tomu, aby v praxi docházelo k pokud možno co nejefektivnějšímu vynakládání veřejných financí, a toto vynakládání bylo současně kontrolovatelným, konstruuje zákonodárce záměrně zadávací řízení jako vysoce formalizovaný proces, kde byť i sebemenší pochybení zadavatele vyvolává pro něj nepříznivé, ba až fatální následky. Jednou z podmínek, kterou musí zadavatel bezpodmínečně dodržovat po celý průběh zadávacího řízení, aby takové zadávací řízení mohlo být označeno za souladné se zákonem, je právě dodržení zásady transparentnosti. Úřad na jiném místě tohoto rozhodnutí konstatoval, že na úkony zadavatele, jež tento v průběhu zadávacího řízení učiní, musí být nazíráno jako na provázaný celek. Za situace, kdy zadavatel jedním konkrétním úkonem poruší zásadu transparentnosti zadávacího řízení, pak, pokud nedojde k nápravě takto vzniklého nezákonného stavu, nedodržení transparentnosti musí mít nutně dopad i na všechny následné úkony, které zadavatel od okamžiku, kdy poprvé poruší zásadu transparentnosti, učiní. Pokud bylo Úřadem postaveno najisto, že výzva zadavatele k poskytnutí součinnosti navrhovatele je úkonem netransparentním, neboť není obsažena v dokumentaci o šetřené veřejné zakázce, pak, ve světle shora řečeného, musí být z logiky věci Úřadem za netransparentní označen i úkon, který na onu výzvu k součinnosti navazuje a vychází z ní, a sice úkon zachycený zadavatelem do protokolu o splnění technických podmínek. 63. Jak bylo Úřadem předestřeno již výše (viz body 51. a 60. odůvodnění tohoto rozhodnutí), navrhovatel byl ze zadávacího řízení vyloučen třetím rozhodnutím o výběru ze dne 28.8.2013. V předmětném rozhodnutí zadavatel, mimo jiného, uvedl, že: „Na základě osobního jednání bylo zjištěno, že plnění nabízené uchazečem TRANSKONTAKT MEDICAL s.r.o. (tedy navrhovatelem, pozn. Úřadu) technické požadavky nesplňuje.“ Úřadem byl identifikován úkon zadavatele, který neobstál v testu dodržení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Tímto úkonem byla e-mailová výzva zadavatele k poskytnutí součinnosti navrhovatele ze dne 26.8.2013. V důsledku toho, že dokument, v němž by předmětná výzva k součinnosti měla být obsažena, nebyl zadavatelem učiněn součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce, shledal Úřad onu výzvu za nepřezkoumatelnou a proto netransparentní. Dále byl Úřadem označen za netransparentní i úkon zadavatele, jenž na výzvu k součinnosti navazuje, a sice úkon zachycený v protokolu o splnění technických podmínek. 64. Jestliže bylo Úřadem opakovaně předestřeno, že úkony zadavatele musí být posuzovány v kontextu a v logické návaznosti, pak nelze než konstatovat, že netransparentním úkonem zadavatele je rovněž i třetí rozhodnutí o výběru ze dne 28.8.2013, jímž současně došlo k vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Úřad opětovně uvádí, že výzva k součinnosti nebyla zadavatelem inkorporována do dokumentace o veřejné zakázce. Na výzvu k poskytnutí součinnosti proto musí být nazíráno jako na neexistující úkon zadavatele. Tím, že výzva k součinnosti není součástí dokumentace o veřejné zakázce, musí být tudíž nutně za nepřezkoumatelné, a tedy i netransparentní, označeny i všechny následné úkony zadavatele, které z této výzvy vycházejí, a sice protokol o splnění technických podmínek ze dne 27.8.2013, jakož i třetí rozhodnutí o výběru ze dne 28.8.2013. Jinými slovy, netransparentním se zadávací řízení stalo okamžikem, kdy zadavatel vyzval navrhovatele k poskytnutí součinnosti, aniž by tuto výzvu současně začlenil do dokumentace o šetřené veřejné zakázce. Vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení tak zadavatel odůvodňuje skutečnostmi, jež nemají oporu v dokumentaci o veřejné zakázce, což tyto skutečnosti činí nepřezkoumatelnými. Nezbývá proto než uzavřít, že zadavatel v šetřeném případě postupoval při vyloučení navrhovatele v rozporu se zákonem, jelikož důvody, jimiž vyloučení navrhovatele zdůvodnil, nelze zpětně přezkoumat, což Úřad shledává za pregnantní porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. 65. Úřad uvádí, že dikce § 111 odst. 6 zákona stanoví, že v případě, že zadavatel dospěje k závěru, že některým úkonem učiněným v průběhu zadávacího řízení byl porušen zákon, přijme opatření k nápravě, aby tím fakticky zhojil protiprávní stav. Platí, že vedle samotného zadavatele dohlíží na zákonný průběh zadávacího řízení Úřad. K možnosti, či spíše povinnosti, zadavatele použít § 111 odst. 6 zákona Úřad dodává, že k nápravě porušení zákona může dojít v celém průběhu zadávacího řízení, tedy až do jeho reálného ukončení. Zadávací řízení je přitom ukončeno až okamžikem podepsání smlouvy s vybraným uchazečem. Jakmile dojde k podpisu smlouvy, připadají do úvahy již pouze nápravná opatření uložená Úřadem. Výše byl Úřadem učiněn závěr, že zadavatel neměl ani po rozhodnutí o námitkách vybraného uchazeče ze dne 15.8.2013 postaveno najisto, zda navrhovatelem nabídnutý předmět plnění skutečně splňuje všechny technické parametry, podrobně specifikované v zadávacích podmínkách (viz body 9., 48. a 56. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Z právě řečeného lze tudíž vyvodit, že zadavatel nebyl bezpečně přesvědčen, zda hodnotící komise tím, že nabídku navrhovatele posoudila jako vyhovující požadavkům zadavatele, nepostupovala v rozporu se zákonem. Za účelem ověření, zda navrhovatelem nabídnutý předmět plnění skutečně splňuje všechny technické podmínky, konkretizované v zadávacích podmínkách, proto zadavatel vyzval navrhovatele k poskytnutí součinnosti, které mělo proběhnout formou osobního jednání v sídle zadavatele. Úřad přitom opětovně zdůrazňuje, že jak výzva k poskytnutí součinnosti ze dne 26.8.2013, tak i protokol o splnění technických podmínek ze dne 27.8.2013, v němž zadavatel uvedl závěry, vyplývající ze shora popsaného osobního jednání, byly Úřadem označeny za nepřezkoumatelné, a ve svém důsledku odporující zásadě transparentnosti zadávacího řízení, zakotvené v § 6 odst. 1 zákona. Zadavatel následně třetím rozhodnutím o výběru ze dne 28.8.2013 vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, neboť, podle jeho slov, zástupci navrhovatele nebyli při osobním jednání schopni deklarovat splnění technických parametrů u navrhovatelem nabídnutého přístroje. Třetí rozhodnutí o výběru je tak možné považovat za nápravné opatření zadavatele ve smyslu § 111 odst. 6 zákona. Zadavatel až po výběru nejvhodnější nabídky dospěl k závěru, že vybraný uchazeč, tedy navrhovatel, nesplňuje podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. V reakci na toto zjištění  proto zadavatel přijal nápravné opatření a třetím rozhodnutím o výběru ze dne 28.8.2013 navrhovatele z šetřeného zadávacího řízení vyloučil. Úřad uvádí, že právo, resp. povinnost, zadavatelů učinit, v případě zjištění pochybení, nápravné opatření ve smyslu § 111 odst. 6 zákona, nelze zadavatelům v žádném případě upírat. Úřad však podotýká, že autoremedura samotných zadavatelů se od jiných úkonů činěných zadavateli v celém průběhu zadávacího řízení nikterak neliší. Jestliže bylo výše konstatováno, že k tomu, aby veškeré úkony zadavatele byly přezkoumatelné, musí obstát v testu transparentnosti zadávacího řízení, pak nápravná opatření učiněná zadavatelem podle § 111 odst. 6 zákona z této množiny nijak neunikají.  66. Platí, že výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek byl zákonodárcem v prostředí České republiky svěřen Úřadu. Je to právě Úřad, kdo je na základě ustanovení § 112 a násl. zákona oprávněn, ale současně i povinen, dbát na to, aby zadavatelé při zadávání veřejných zakázek postupovali v souladu se zákonem, a v případě zjištění pochybení je současně kompetentní ukládat provinivším se zadavatelům nápravná opatření, či dokonce sankce. Pod tento dohled spadají veškeré úkony zadavatelů, opatření k napravení protiprávního stavu učiněná podle § 111 odst. 6 zákona samotnými zadavateli nevyjímaje. V šetřeném zadávacím řízení zadavatel učinil třetím rozhodnutím o výběru opatření k nápravě, neboť dospěl k závěru, že navrhovatelem nabídnutý předmět plnění veřejné zakázky nesplňuje konkrétní technické parametry, blíže specifikované v zadávacích podmínkách. K vyslovení závěru, zda toto nápravné opatření, tedy třetí rozhodnutí o výběru, bylo zadavatelem učiněno v souladu se zákonem, či nikoli, by muselo být souladné se zásadou transparentnosti zadávacího řízení. Jestliže však bylo Úřadem postaveno najisto (viz bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí), že třetí rozhodnutí o výběru je úkonem zadavatele, který je úkonem nepřezkoumatelným, jelikož vychází z úkonů taktéž nepřezkoumatelných (konkrétně z výzvy k poskytnutí součinnosti ze dne 26.8.2013 a z protokolu o splnění technických podmínek ze dne 27.8.2013), nemohl Úřad ověřit, zda důvody pro vyloučení navrhovatele, obsažené v třetím rozhodnutí o výběru, mají oporu ve skutkovém zjištění zadavatele, nebo nikoli. Vzhledem k právě řečenému Úřad konstatuje, že třetí rozhodnutí o výběru ze dne 28.8.2013, jakožto nápravné opatření zadavatele ve smyslu § 111 odst. 6 zákona, obsahuje jako důvody pro vyloučení navrhovatele i skutečnosti, jež nemají oporu v dokumentaci o šetřené veřejné zakázce, a je tak úkonem zadavatele nepřezkoumatelným a tudíž i nezákonným. 67. Úřad na tomto místě zdůrazňuje, že v předmětném správním řízení neposuzoval, zda navrhovatel technické parametry, pro jejichž nesplnění byl zadavatelem z šetřeného zadávacího řízení vyloučen, u jím nabídnutého přístroje splňuje, či nikoli. Tato otázka by mohla být předmětem posouzení až za situace, když by třetí rozhodnutí o výběru, jímž byl současně navrhovatel ze zadávacího řízení vyloučen, bylo zadavatelem učiněno v souladu se zásadou transparentnosti zadávacího řízení. Úřad však dopěl k závěru, že třetí rozhodnutí o výběru je úkonem zadavatele netransparentním a nepřezkoumatelným, a proto tento Úkon nemohl být, logicky, ze strany Úřadu ani podroben přezkumu. 68. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti nezbývá než uzavřít, že zadavatel nedodržel při zadávání šetřené veřejné zakázky postup stanovený v § 111 odst. 6 zákona, tím, že v rozhodnutí o třetím výběru ze dne 28.8.2013 uvedl jako důvody pro vyloučení navrhovatele i skutečnosti, jež nemají oporu v dokumentaci o veřejné zakázce, čímž se postup zadavatele stal v rozporu s § 6 odst. 1 zákona nepřezkoumatelným a netransparentním, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Nelze totiž vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohla být jako nejvhodnější vybrána nabídka jiného uchazeče. Z uvedeného důvodu proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. VIII. K DALŠÍM NAMÍTANÝM SKUTEČNOSTEM 69. Navrhovatel v návrhu dále uvádí, že jej zadavatel v rozhodnutí o jeho námitkách ze dne  23.9.2013 nepoučil, že případný návrh na přezkoumání úkonů zadavatele musí ve stejnopisu ve lhůtě stanovené § 114 odst. 4 zákona doručit taktéž zadavateli. Tímto jednáním se měl zadavatel, podle názoru navrhovatele, dopustit porušení § 111 odst. 2 zákona. Navrhovatel tudíž v jeho návrhu požaduje, aby byla zadavateli uložena ze strany Úřadu sankce za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona, jehož se měl zadavatel dopustit tím, že podané námitky vyřídil v rozporu se zákonem (viz bod 19. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 70. Úřad předně ověřil, zda výše uvedené tvrzení navrhovatele je opodstatněné, tedy zda rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách ze dne 23.9.2013 neobsahuje vytýkané poučení. V předmětném rozhodnutí zadavatele o námitkách je uvedena tato formulace: „Proti tomuto rozhodnutí lze do 10 kalendářních dnů podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu.“ Jak vyplývá z § 111 odst. 2 zákona, citované ustanovení ukládá zadavateli povinnost poučit v rozhodnutí o námitkách stěžovatele o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, který musí být doručen Úřadu a současně ve stejnopisu i samotnému zadavateli. Ze shora uvedených skutečností lze vyvodit závěr, že zadavatel v šetřeném případě sice poučil stěžovatele (následně navrhovatele) o možnosti podat proti rozhodnutí o námitkách ze dne 23.9.2013 návrh u Úřadu, avšak již jej nepoučil o tom, že návrh musí být ze strany navrhovatele doručen i zadavateli. Úřad uvádí, že jednání zadavatele, kdy tento nepoučil navrhovatele o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli, bylo chybné. Současně však Úřad dodává, že toto jednání nemělo nijak fatální dopad, neboť navrhovatel nebyl zkrácen na jeho právech, jelikož návrh podal v zákonné lhůtě. 71. Jak bylo konstatováno již výše v tomto rozhodnutí, dohled nad dodržováním zákona byl zákonodárcem v prostředí České republiky svěřen právě Úřadu. Pod tento dohled spadá i ukládání nápravných opatření, včetně pokut za správní delikty, jestliže Úřad dospěje k závěru, že se zadavatel v konkrétním zadávacím řízení dopustil porušení zákona. Úřad opakuje, že jednání zadavatele, stran nedostatečného splnění jeho poučovací povinnosti, sice bylo bezpochyby jednáním z pohledu zákona nikoliv perfektním, avšak nemělo v důsledku žádného vlivu na další postup navrhovatele, neboť tento podal návrh zcela v souladu s § 114 odst. 4 zákona. Úřad tudíž uzavírá, že po pečlivém přezkoumání relevantních podkladů, jakož i relevantních ustanovení zákona, neshledal, že by se zadavatel v šetřeném případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona. IX. K ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 72. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh, nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 73. Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. 74. V šetřeném případě zadavatel třetím rozhodnutím o výběru ze dne 28.8.2013 současně vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Úřad přitom dospěl k závěru, že toto rozhodnutí, resp. úkon zadavatele spočívající ve vyloučení navrhovatele, byl úkonem netransparentním, jelikož není zpětně přezkoumatelný. Samotné rozhodnutí o vyloučení navrhovatele však navazovalo na předcházející úkony zadavatele, které byly taktéž Úřadem označeny za netransparentní. Konkrétně se jedná o výzvu k poskytnutí součinnosti ze dne 26.8.2013, a dále o protokol o splnění technických podmínek ze dne 27.8.2013. Úřad přitom uvádí, že úkonem, jenž vyvolal netransparentnost zadávacího řízení, byla výzva zadavatele k poskytnutí součinnosti ze dne 26.8.2013. Tento úkon však není součástí dokumentace o šetřené veřejné zakázce. Vzhledem k právě řečenému musí být na předmětnou výzvu nazíráno jako na neexistující úkon. Úřad proto konstatuje, že tento úkon, tedy výzvu k poskytnutí součinnosti, nelze zrušit, neboť de facto neexistuje. Jako nápravné opatření však musí být Úřadem zrušeny ty úkony, které z výzvy k poskytnutí součinnosti vycházejí, a které ve svém důsledku vyvolaly vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tedy zrušil úkon zadavatele „Jednání ve věci splnění technických podmínek stanovených zadavatelem - předvedení funkčnosti“ ze dne 27.8.2013, a všechny následné úkony, a to včetně rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, a o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.8.2013. Zadávací řízení se tak opětovně vrací do fáze po posouzení a hodnocení nabídek, zaznamenané ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.7.2013. Tímto přitom není dotčeno oprávnění zadavatele provést nové posouzení a hodnocení nabídek a na ně navazující úkony, ovšem za předpokladu, že tyto úkony budou zadavatelem učiněny v souladu se zákonem. X. K ULOŽENÍ ÚHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ 75. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. 76. Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil  úkony zadavatele související s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.  77. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000589.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: 1. Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 2. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 3. B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Pro větší přehlednost jsou dále v tomto rozhodnutí uváděny údaje již výhradně o části č. 9 veřejné zakázky.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11119
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy