Rozhodnutí UOHS 11256


Číslo jednací ÚOHS-S306/2012/VZ-18905/2012/512/JMa
Instance I.
Věc
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Účastníci Královéhradecký kraj
CGM Czech a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.10.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11256.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S306/2012/VZ-18905/2012/512/JMa   V Brně dne 8. října 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 5. 2012 na návrh ze dne 26. 5. 2012, jehož účastníky jsou zadavatel – Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci společností Centrum EP, IČ 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná Ing. Klára Dostálová, ředitelka, navrhovatel – CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 2. 5. 2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, se sídlem Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 3. 2012 a uveřejněno dne 26. 3. 2012 pod ev. číslem VZ 210551 a ev. číslem formuláře 7202011010551, ve znění opravy uveřejněné dne 16. 4. 2012 a dne 2. 5. 2012 a dne 15. 5. 2012 pod ev. číslem opravného formuláře 7202011016870, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 4. 2012 pod číslem 2012/S 67-109686, ve znění opravy do věstníku odeslané dne 15. 5. 2012, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany – vzal dne 27. 8. 2012 svůj návrh ze dne 26. 5. 2012 zpět.   Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. 5. 2012 návrh navrhovatele – CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 2. 5. 2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, se sídlem Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci společností Centrum EP, IČ 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná Ing. Klára Dostálová, ředitelka (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zadávané formou užšího řízení, jejíž oznámení bylo odesláno k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 3. 2012 a uveřejněno dne 26. 3. 2012 pod ev. číslem VZ 210551 a ev. číslem formuláře 7202011010551, ve znění opravy uveřejněné dne 16. 4. 2012 a dne 2. 5. 2012 a dne 15. 5. 2012 pod ev. číslem opravného formuláře 7202011016870, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 4. 2012 pod číslem 2012/S 67-109686, ve znění opravy do věstníku odeslané dne 15. 5. 2012. Součástí shora citovaného návrhu byl též návrh na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení pozastavení zadávacího řízení. 2. Dnem 27. 5. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: a. zadavatel, b. navrhovatel. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S306/2012/VZ-10995/2012/520/JMa ze dne 14. 6. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S306/2012/VZ-11000/2012/520/JMa ze dne 14. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 5. Dne 3. 8. 2012 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S306/2012/VZ-14658/2012/512/JMa, kterým na návrh navrhovatele nařídil předběžné opatření pozastavit zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 6. Dne 27. 8. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 26. 5. 2012 včetně zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření. 7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.      otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně     Obdrží: 1. Centrum EP, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 2. Mgr. Viktor Klíma, advokát, se sídlem Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11256
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy