Rozhodnutí UOHS 11264


Číslo jednací ÚOHS-S364/2012/VZ-15826/2012/523/DŘí
Instance I.
Věc
Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK − elektronické odbavování cestujících
Účastníci KORDIS JMK, spol. s r. o.
HAGUESS, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.09.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11264.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S364/2012/VZ-15826/2012/523/DŘí   30. srpna 2012     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2012 na návrh ze dne 20. 6. 2012, jehož účastníky jsou zadavatel – KORDIS JMK, spol. s r. o., IČ 26298465, se sídlem Nové Sady 30, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Petr Kratochvíl a Bc. Aleš Jakubec, jednatelé, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 5. 2012 Mgr. Petrem Pernicou, advokátním koncipientem, Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 28360125, se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, navrhovatel – HAGUESS, a.s., IČ 25085166, se sídlem Na Michovkách I. 686, 252 43 Průhonice, za niž jedná Miroslava Turková, předsedkyně představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 6. 2012 JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, AK Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK − elektronické odbavování cestujících“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011934, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 21. 6. 2012 návrh HAGUESS, a.s., IČ 25085166, se sídlem Na Michovkách I. 686, 252 43 Průhonice, za niž jedná Miroslava Turková, předsedkyně představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 6. 2012 JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem, AK Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – KORDIS JMK, spol. s r. o., IČ 26298465, se sídlem Nové Sady 30, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Petr Kratochvíl a Bc. Aleš Jakubec, jednatelé, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 5. 2012 Mgr. Petrem Pernicou, advokátním koncipientem, Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 28360125, se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK − elektronické odbavování cestujících“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011934. 2. Dnem 21. 6. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Téhož dne byl návrh doručen rovněž zadavateli. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č.j. ÚOHS-S364/2012/VZ-12222/2012/520/DŘí dne 6. 8. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S364/2012/VZ-12228/2012/520/DŘí ze dne 3. 8. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 5. Dne 27. 7. 2012 Úřad od zadavatele obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne 26. 7. 2012 o zrušení předmětné veřejné zakázky podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že důvodem zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek dospěl k závěru, že nastavením technických podmínek veřejné zakázky mohou být narušeny zásady zákona, přičemž již nemá možnost přijmout opatření, kterým by uvedené pochybení napravil, a při pokračování v řízení by došlo k uložení nápravného opatření nebo pokuty za správní delikt. Účelem zadávacího řízení je výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její naplnění, a to při dodržení pravidel soutěže. Způsobem, jakým jsou v současné době nastaveny technické podmínky, nelze tohoto účelu dosáhnout, aniž by došlo k újmě na straně zadavatele nebo případných uchazečů. V takovém případě nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 6. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 7. 2012. 7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 8. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zadání šetřené veřejné zakázky zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: Mgr. Petr Pernica, advokátní koncipient, Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11264
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 109 166 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy