Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 11367


Číslo jednací S74/2014/VZ-5767/2014/512/DMa
Instance I.
Věc
Poskytování právních služeb
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Havel, Holásek & Partners s. r. o. JUDr. Daniel Volopich
ROWAN LEGAL
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o. Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.04.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11367.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-S74/2014/VZ-5767/2014/512/DMa 17.3.2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 1. 2014, na návrh ze dne 24. 1. 2014, jehož účastníky jsou zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, navrhovatel – Havel, Holásek & Partners s. r. o., IČO 26454807, advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 1. vybraný uchazeč – JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČO 12844012, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň a JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát, IČO 71330089, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, vykonávající advokátní praxi ve sdružení advokátů pod názvem Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o., IČO 02476649, kteří uzavřeli dne 31. 12. 2012 smlouvu o sdružení, 2. vybraný uchazeč – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, 3. vybraný uchazeč – Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, 4. vybraný uchazeč – Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 a KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, kteří uzavřeli dne 28. 12. 2012 smlouvu o sdružení, ve věci veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24. 10. 2012 pod ev. č. 236011, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 11. 2012, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 209 – 344260, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 11. 2012, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Havel, Holásek & Partners s. r. o., IČO 26454807, advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 – ze dne 24. 1. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných, obdržel dne 27. 1. 2014 návrh navrhovatele – Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování právních služeb“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 24. 10. 2012 pod ev. č. 236011, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 11. 2012, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 209 – 344260, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 11. 2012. 2. Dnem 27. 1. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona a § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. V návrhu se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 12. 2013 a všechny následující úkony zadavatele a vrátil zadávací řízení zpět do stádia posouzení a hodnocení nabídek. Navrhovatel se dále domáhá, aby Úřad v rozhodnutí zadavateli uložil provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, eventuálně, dospěje-li k závěru o porušení zákona a základních zásad stanovených v § 6 zákona, přičemž nápravy nebude možné dosáhnout jinak, aby zadávací řízení zrušil. 4. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, 1. vybraný uchazeč – JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČO 12844012, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň a JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát, IČO 71330089, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, vykonávající advokátní praxi ve sdružení advokátů pod názvem Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o., IČO 02476649, kteří uzavřeli dne 31. 12. 2012 smlouvu o sdružení (dále jen „1. vybraný uchazeč“), 2. vybraný uchazeč – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, 3. vybraný uchazeč – Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, 4. vybraný uchazeč – Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 a KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., IČO 25711229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, kteří uzavřeli dne 28. 12. 2012 smlouvu o sdružení. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad dopisem č. j. ÚOHS-S74/2014/VZ-3175/2014/512/DMa ze dne 13. 2. 2014 účastníkům správního řízení, a to zadavateli, navrhovateli, 1. vybranému uchazeči. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S74/2014/VZ-3298/2014/512/DMa ze dne 13. 2. 2014 účastníkům řízení – zadavateli, navrhovateli, 1. vybranému uchazeči – stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko. 6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S74/2014/VZ-3920/2014/512/DMa ze dne 21. 2. 2014 Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele na uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 7. Usnesením č. j. ÚOHS-S74/2014/VZ-4499/2014/512/DMa ze dne 28. 2. 2014 Úřad stanovil všem účastníkům správního řízení (uvedeným v bodu 4 odůvodnění tohoto usnesení) lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko. 8. Dne 11. 3. 2014 obdržel Úřad od zadavatele „Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 12. 2013 a o novém posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 3. 2014“, v němž zadavatel sdělil Úřadu, že rozhoduje o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 12. 2013 a že ruší i provedené posouzení a hodnocení nabídek, přičemž k provedení nového posouzení a hodnocení nabídek jmenuje novou hodnotící komisi. 9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10. Vzhledem k tomu, že zadavatel dne 11. 3. 2014 zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 12. 2013 a zrušil provedené posouzení a hodnocení nabídek (zdokumentované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 3. 2013) a tedy zadavatel zrušil úkony, vůči nimž návrh navrhovatele ze dne 24. 1. 2014 směřuje, stal se tak návrh navrhovatele ze dne 24. 1. 2014 bezpředmětným. Z uvedeného důvodu tak nastala skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, a proto Úřad rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 2. Havel, Holásek & Partners s. r. o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 3. JUDr. Daniel Volopich, advokát, Vlastina 23, 323 18 Plzeň 4. JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát, Vlastina 23, 323 18 Plzeň 5. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 6. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 7. Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 8. KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11367
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.