Rozhodnutí UOHS 11412


Číslo jednací ÚOHS-S521/2013/KS-19196/2013/840/DVá
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů AGROFERT a. s. a NOVÝ FOREST a. s.
Účastníci AGROFERT, a. s.
LESS & FOREST s. r. o.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 23.10.2013
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11412.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S521/2013/KS-19196/2013/840/DVá Brno 7. 10. 2013   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S521/2013/KS, zahájeném dne 23. 8. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, jež do dne 30. 9. 2013 působila pod obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:   Spojení soutěžitelů AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a NOVÝ FOREST, a.s., se sídlem se sídlem č. p. 136 Bohdaneč, IČ: 01680382, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů“, uzavřené dne 13. 8. 2013 mezi společnostmi AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a  LESS & FOREST s.r.o., se sídlem Bohdaneč 136, IČ: 27106632, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGROFERT, a.s. má získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti NOVÝ FOREST, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona   povoluje.   Odůvodnění   1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. 2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 435668 ze dne 28. 8. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informace a stanoviska obsažené v obdržených odpovědích. I. Notifikační podmínky 4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s vyhlášením úpadku společnosti LESS & FOREST s.r.o., se sídlem Bohdaneč 136, IČ: 27106632 (dále jen „LESS & FOREST“), a to zejména za účelem uspokojení nároků věřitelů v rámci navrhovaného reorganizačního plánu jmenované společnosti. Posuzovaná transakce má proběhnout v několika navazujících krocích. Nejprve společnost LESS & FOREST založila společnost NOVÝ FOREST, a.s., se sídlem č. p. 136 Bohdaneč, IČ: 01680382 (dále jen „NF“). Do společnosti NF má být jako nepeněžitý vklad vložena zachovaná část podniku společnosti LESS & FOREST, která sestává z několika samostatných složek, jimiž jsou: tři Lesní závody, Závod Doprava, Závod Lesní techniky, Závod Lesních školek a složka Správa. 5. Následně pak má dojít k odkoupení společnosti NF ze strany společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610[1] (dále jen „AGROFERT“), když na základě „Smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů“, uzavřené dne 13. 8. 2013 mezi společnostmi AGROFERT, jako kupujícím, a LESS & FOREST, jako prodávajícím, má společnost AGROFERT získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti NF, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. 6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 7. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též „skupina AGROFERT“), která sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí zabývající se zejména činnostmi v různých oblastech zemědělství (rostlinná i živočišná výroba, obchod s prostředky pro zemědělskou výrobu – hnojiva, agrochemie, osiva, apod., výkup a prodej zemědělských komodit a související služby pro zemědělce), potravinářství (především pekárenský, mlékárenský a masný průmysl), chemického průmyslu a vydavatelství periodického tisku. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje. 8. Prostřednictvím společností Uniles, a.s., Wotan Forest, a.s., JILOS HORKA, s.r.o. a některých dalších společností je skupina AGROFERT činná rovněž v oblasti lesnictví a dřevařství, konkrétně v oblastech lesnických a školkařských prací, prodeje a dopravy dřeva (surového dříví i biomasy), výroby a prodeje biomasy a řeziva a zpracování dřeva (výroba překližek). 9. Skupina AGROFERT je činná především na území celé České republiky, v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo. 10. Společnost NF je nově založená společnost, jež má po převedení výše uvedených divizí a složek podniku společnosti LESS & FOREST působit převážně v oblasti poskytování komplexních lesnických služeb, které zahrnují lesnické práce, jako je těžba a přibližování dřeva z místa těžby na místo odvozu, pěstební práce, doprava surového dřeva, obchod se dřevem (zahrnující dodávky veškerého sortimentu surového dřeva včetně biomasy) a pěstování a prodej reprodukčního materiálu, tj. sazenic lesních dřevin (činnost lesních školek). Společnost NF má působit v oblasti poskytování služeb v lesnictví zejména na území České republiky, okrajově též na území Rakouska a Spolkové republiky Německo. III. Dopady spojení 11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují. 13. Nabývaná společnost NF má působit v oblasti poskytování služeb v lesnictví. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina AGROFERT v uvedené oblasti již působí; činnosti spojujících se soutěžitelů se tak překrývají. 14. Poskytování služeb v lesnictví je v zásadě možné rozlišit na oblast pěstební činnosti v lese a oblast těžební činnosti v lese, které zahrnují zejména následující činnosti: sběr a výkup reprodukčního materiálu lesních a okrasných dřevin; pěstování lesních sazenic v lesních školkách; přípravu ploch lesních porostů pro těžební činnosti; výsadbu nových lesních porostů; provádění výchovných zásahů v průběhu růstu lesních porostů pomocí prořezávek a probírek a následné výchovné zásahy formou různých druhů podrostních těžeb; mýtní těžbu dříví; přiblížení dříví z lokality těžby na odvozní místo; manipulaci dříví za účelem lepší prodejnosti hotových sortimentů a odvoz surového dříví i hotových sortimentů pomocí speciálních odvozních souprav k odběrateli na další zpracování. 15. Obecně je možné konstatovat, že existují dva základní přístupy ke střetu nabídky a poptávky v oblasti lesního hospodářství, kdy někteří vlastníci či správci lesa požadují dodávky komplexních lesnických služeb, např. společnost Lesy České republiky, s.p. (dále též jen „LČR“). Oproti tomu někteří z odběratelů poptávají v individuálních výběrových řízeních jednotlivé lesnické služby např. společnost Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále též jen „VLS“). 16. Do oblasti dodávek surového dříví je možné zahrnout zejména dodávky kulatiny, vlákniny, tyčoviny či palivového dříví, přičemž surové dříví lze dále dělit z hlediska kvalitativních stupňů. 17. Oblast dopravy surového dřeva zahrnuje zejména silniční dopravu kulatiny pomocí speciálních odvozních souprav, dopravu řeziva a sypkých materiálů, a dále železniční přepravu výše uvedených produktů, případně i spediční služby. 18. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází rovněž v oblasti produkce a prodeje biomasy. Biomasa je sypký materiál vzniklý zpracováním těžebních zbytků (tzv. zelená štěpka) nebo tvořený odpadem z pilařských provozů (tzv. bílá štěpka); je dále využíván v dřevozpracujícím průmyslu k výrobě např. dřevotřísek nebo buničiny, případně v energetice pro přímé spalování a výrobu dřevěných briket nebo pelet. 19. Uvedenými oblastmi, v nichž působí spojující se soutěžitelé, se Úřad již zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi,[2] kdy vymezil jako relevantní trhy jako trh pěstební činnosti v lese, trh těžební činnosti v lese a trh surového dříví, přičemž z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trhy ve všech třech případech územím celé České republiky. Dále se Úřad zabýval uvedenými oblastmi, včetně oblastí dopravy surového dřeva a produkce a prodeje biomasy, v rámci správních řízení o povolení spojení soutěžitelů.[3] 20. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by tedy bylo možné uvažovat o vymezení relevantního trhu poskytování komplexních lesnických služeb v České republice, případně o vymezení relevantních trhů jako jednotlivých činností pěstebních a těžebních, dále relevantního trhu dodávek surového dříví v České republice, relevantního trhu dopravy dřeva v České republice, relevantního trhu produkce a prodeje reprodukčního materiálu lesních dřevin (sadebního materiálu) a relevantního trhu dodávek biomasy v České republice. 21. S ohledem na skutečnost, že v případě posuzovaného spojení soutěžitelů by společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhl při žádném z uvedených možných vymezení relevantních trhů 25 %, nepovažoval Úřad pro účely posouzení předmětného spojení soutěžitelů za nutné vymezovat relevantní trhy s konečnou platností. 22. Z hlediska vymezení geografického relevantního trhu je možné konstatovat, že ve všech spojením dotčených oblastech působí jak celonárodně působící subjekty, tak i soutěžitelé na lokální úrovni, přičemž podmínky jsou porovnatelné a shodné na celém území České republiky. Rovněž tak i nejvýznamnější odběratelé, např. LČR a VLS, jejichž poptávka představuje více než 60 % celkové poptávky po lesnických službách, poptávají služby na území celé České republiky. Geografický relevantní trh by tak bylo možné vymezit územím České republiky. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy při jakémkoli vymezení relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou. 23. Pokud jde o oblast poskytování komplexních lesnických služeb v České republice, společnost AGROFERT zde dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společnost LESS & FOREST (resp. NF) na tomto trhu působila před vyhlášením svého úpadku, po něm jej však opustila, tudíž v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedochází v předmětné oblasti k překrytí činností spojujících se soutěžitelů. 24. V samostatné oblasti těžby dřeva dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a společnost NF po převzetí některých, dosud aktivních, smluv od společnosti LESS & FOREST zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti tedy činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 25. V samostatné oblasti pěstebních činností činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a tržní podíl společnosti NF dosahuje cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak dosahuje cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 26. V oblasti dodávek surového dříví na území České republiky tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, u společnosti NF pak nepřesahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %; společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení v této oblasti nepřesahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 27. Jak v oblasti poskytování komplexních lesnických služeb, tak i v samostatných oblastech těžby dřeva, pěstebních prací nebo dodávek surového dřeva působí řada významných konkurentů, jež dosahují srovnatelného nebo jen mírně nižšího tržního postavení jako spojením vzniklý subjekt (např. společnosti Kloboucká lesní, s.r.o., PROGLES s.r.o., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., PETRA spol. s r.o. či Opavská lesní a.s.). 28. V oblasti dopravy surového dřeva na území České republiky tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, tržní podíl společnosti NF dosahuje cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak činí cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. V uvedené oblasti rovněž působí velké množství konkurenčních dopravců, mezi nejvýznamnější patří např. společnosti HENGSTBERGER a.s., FORESTTRANS spol. s r.o., Kloboucká lesní s.r.o. nebo KOTRLA a.s. 29. V oblasti produkce a prodeje reprodukčního materiálu, tj. sazenic lesních dřevin, činí tržní podíl skupiny AGROFERT cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a tržní podíl společnosti NF dosahuje cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak činí cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. V této oblasti bude spojením vzniklý subjekt čelit konkurenčnímu tlaku značného množství producentů sadebního materiálu, jako je např. společnost Lesoškolky s.r.o., která disponuje obdobným postavením jako spojením vzniklý subjekt. Rovněž tak i řada významných odběratelů těchto produktů je si schopna tyto poskytovat sama vlastní činností. 30. V oblasti produkce a obchodu s biomasou na území České republiky skupina AGROFERT dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a společnost NF cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení v této oblasti nepřesahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Rovněž v této oblasti působí řada významných konkurentů, jako jsou společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. nebo Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 31. Z výše uvedených údajů vyplývá, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech nedosahují hranice 25 %, která představuje podle § 17 odst 3 zákona vyvratitelnou domněnku, jež předpokládá, že spojení soutěžitelů, jejichž společný tržní podíl na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Úřad dále konstatuje, že, s výjimkou oblasti produkce a prodeje reprodukčního materiálu lesních dřevin, předmětné spojení splňuje znaky pro posouzení ve zjednodušené proceduře. K tomu Úřad dodává, že v oblasti poskytování komplexních lesnických služeb, v níž tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, má posuzované spojení soutěžitelů konglomerátní charakter, v ostatních spojením dotčených oblastech tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 32. V oblasti produkce a prodeje reprodukčního materiálu lesních dřevin působí další významní soutěžitelé s obdobným postavením na trhu sadebního materiálu, jako bude mít spojením vzniklý subjekt. Ke střetu nabídky a poptávky v této oblasti dochází především prostřednictvím výběrových řízení, přičemž nejvýznamnějšími odběrateli jsou státní či obecní subjekty (LČR, VLS nebo městské či obecní lesy), které skrze vlastnictví značné části lesů na území České republiky disponují významnou tržní silou. Tito odběratelé rovněž pokrývají část své spotřeby z vlastní produkce. Úřad tedy má za to, že v důsledku spojení soutěžitelů AGROFERT a NF narušení hospodářské soutěže nehrozí. 33. V průběhu správního řízení Úřad oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Ačkoli značná většina oslovených subjektů ve svých odpovědích konstatovala, že spojením soutěžitelů dochází ke vzniku silného subjektu, současně nevyjádřila obavy z dopadů posuzovaného spojení. 34. Někteří z oslovených soutěžitelů však vyjádřili blíže nespecifikovanou obavu ze vzniku silného subjektu, jenž bude mít reálnou možnost ovlivnit hospodářskou soutěž na spojením dotčených trzích, popř. že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení dojde ke snížení možnosti volby odběratelů. 35. Šetřením Úřadu však bylo zjištěno, že na trhu lesnických služeb působí řada soutěžitelů schopných poskytovat jak komplexní, tak samostatné jednotlivé lesnické služby. V důsledku spojení soutěžitelů AGROFERT a NF tak nedojde k omezení výběru dodavatele lesnických služeb na území České republiky. 36. K tomu Úřad dodává, že v souvislosti s vyhlášením úpadku společnosti LESS & FOREST byla řada odběratelů nucena hledat nové dodavatele lesnických služeb. Z odpovědí oslovených subjektů vyplývá, že většina z nich byla schopna bez větších problémů nahradit výpadek služeb původně odebíraných od společnosti LESS & FOREST alternativními dodavateli, s výjimkou jednoho soutěžitele, jež nastalou situaci řešil vybudováním vlastních kapacit. Z provedené analýzy rovněž vyplynulo, že společnost AGROFERT po vyhlášení úpadku společnosti LESS & FOREST převzala pouze malou část jí dodávaných služeb, většina dodávek jmenované společnosti byla nahrazena jinými soutěžiteli. Navíc podle vyjádření oslovených soutěžitelů je většina odběratelů schopna nahradit celý objem služeb poskytovaných oběma spojujícími se soutěžiteli prostřednictvím jiných dodavatelů působících ve spojením dotčených oblastech. Většina z oslovených subjektů ve svých odpovědích rovněž uvádí, že na trhu působí dostatečný počet dodavatelů služeb v lesním hospodářství a posuzované spojení soutěžitelů se v tomto ohledu nejeví jako problematické. 37. Současně jedna z námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů směřovala na možné ovlivnění cen nabízených služeb ze strany spojením vzniklého subjektu, a to jak výkupních cen surového dřeva nakupovaného od vlastníků lesa, tak cen dřeva prodávaného do dřevozpracujícího průmyslu. 38. K této námitce Úřad uvádí, že v oblasti dodávek surového dřeva je střet nabídky a poptávky realizován zejména na základě výběrových řízení. V takovém případě na nabídkové straně, tj. straně zadavatele zakázky, stojí silné subjekty z řad státem (případně městy a obcemi) kontrolovaných firem, kdy např. vlastníkem cca 60 % lesů v rámci celé České republiky je Česká republika, přičemž nakládání s těmito lesy bylo svěřeno státnímu podniku LČR. V tomto ohledu se jeví jako nepravděpodobné, že by výkupní cenu dřeva mohl ovlivnit subjekt, jehož tržní podíl v dotčené oblasti nedosahuje [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, resp. nárůst tržního podílu spojením vzniklého subjektu v důsledku posuzovaného spojení činí pouze cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. 39. Úřad rovněž obdržel námitku týkající se možného negativního dopadu spojení v oblasti dopravy surového dřeva. Tato námitka se však týkala zejména jednoho regionu v rámci území České republiky, kde stěžovatel spatřoval riziko ve zvýšení ceny za dopravu. S ohledem na skutečnost, že střet nabídky a poptávky v dané oblasti probíhá na celém území České republiky, tržní podíl spojujících se soutěžitelů nedosahuje hranice [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a na trhu působí řada alternativních dopravců, má Úřad za to, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nedojde k omezení možnosti výběru dopravce a tedy k narušení hospodářské soutěže. 40. Další námitka poukázala na možná rizika v oblasti trhu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Předpokládaný zvýšený tržní podíl spojením vzniklého subjektu v této oblasti přesahující hranici [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % by podle názoru stěžovatele mohl v případě dalšího rozšíření kapacit způsobit narušení soutěže v dotčené oblasti. 41. V případě produkce a prodeje reprodukčního materiálu (sazenic lesních dřevin) bylo šetřením Úřadu zjištěno, že tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude činit cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Produkcí tohoto sadebního materiálu se zabývá cca 266 subjektů,[4] přičemž došlo ke zvýšení jejich počtu ve srovnání s rokem 2011. Za předpokladu dodržení omezení daných zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,[5] neexistují překážky omezující dodávky sadebního materiálu na území České republiky. Jak již bylo výše uvedeno, řada významných odběratelů zajišťuje dodávky sadebního materiálu přinejmenším zčásti vlastními silami, většina ostatních odběratelů pak nemá problém nahradit výpadek alternativním dodavatelem. Uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů by tedy nemělo mít negativní dopad na tržní prostředí v dotčené oblasti. 42. Úřad má za to, že v oblasti lesního hospodářství působí značný počet soutěžitelů, jež se ucházejí o zakázky na komplexní či jednotlivé lesnické služby a disponují dostatečnými kapacitami k uspokojení poptávky po lesnických službách na celém území České republiky. 43. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.     POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.     otisk úředního razítka     JUDr. Michal Petr, Ph.D. místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže       AGROFERT, a.s. k rukám JUDr. Miroslavy Rybové Pyšelská 2327/2 149 00 Praha 4   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Společnost AGROFERT, a.s. působila do dne 30. 9. 2013 pod obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s.  [2] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S001/05-3864/05-OOHS, ze dne 6. 6. 2005 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona a článku 82[3] Smlouvy o ES ze strany společnosti Lesy České republiky, s.p., [3] Viz např. rozhodnutí Úřadu S143/2011 AGF Wood, a.s./Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. a ALFA Plywood, a.s., S454/2011 AGROFERT HOLDING, a.s./UNILES, a.s. nebo S767/2012 Wotan Forest, a.s./JILOS HORKA, s.r.o. a JILOS EKO, s.r.o. [4] Viz „Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012“, str. 21. [5] Viz zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11412
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 673 lidí darovalo 1 833 149 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy