Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 11500


Číslo jednací S40/2013/VZ-12310/2013/523/JDo
Instance I.
Věc
Analýza stavu implementace strategických dokumentů včetně vytvoření metodiky strategického řízení a plánování
Účastníci Asociace krajů České republiky
Berman Group s. r. o. Centrum EP Cassia Development & Constulting s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.05.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11500.html
Rozhodnutí
                
Č. j.: ÚOHS-S40/2013/VZ-12310/2013/523/JDo 1.7.2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11.1.2013 na návrh ze dne 10.1.2013, jehož účastníky jsou zadavatel – Asociace krajů České republiky, IČO 70933146, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, navrhovatel – společnosti Berman Group s.r.o., IČO 25924206, se sídlem Semín 107,535 01 Přelouč, Centrum EP, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, Cassia Development & Constulting s.r.o., IČO 28093941, se sídlem Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 4.12.2012 Smlouvu o sdružení, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 8.1.2013 společností Berman Group s.r.o., IČO 25924206, se sídlem Semín 107, 535 01 Přelouč, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Analýza stavu implementace strategických dokumentů včetně vytvoření metodiky strategického řízení a plánování“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. číslem 228745 dne 20.8.2012 a opraveno dne 29.11.2012, rozhodl takto: Návrh navrhovatele ̶ Berman Group s.r.o., IČO 25924206, se sídlem Semín 107,535 01 Přelouč, Centrum EP, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové a Cassia Development & Constulting s.r.o., IČO 28093941, se sídlem Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice ̶ se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 citovaného ustanovení. Odůvodnění I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Zadavatel – Asociace krajů České republiky, IČO 70933146, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 20.8.2012 pod ev. číslem 228745 oznámení o zakázce, ve znění opravy zveřejněné dne 29.11.2012, za účelem zadání veřejné zakázky „Analýza stavu implementace strategických dokumentů včetně vytvoření metodiky strategického řízení a plánování“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmět plnění veřejné zakázky v oznámení o zakázce zadavatel vymezil jako provedení analýzy stávající situace včetně navržení struktury dokumentace a na základě získaných podkladů vytvoření metodiky strategického řízení a plánování, která bude sloužit jako návod při tvorbě a implementaci strategií pro jednotlivé kraje a bude využívána příslušnými zaměstnanci krajů České republiky, kteří se zabývají oblastí strategického řízení a plánování. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 4 908 000,- Kč. 3. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil ekonomickou výhodnost nabídky. Dílčími kritérii hodnocení výhodnosti nabídky byly stanoveny: a. nabídková cena bez DPH s váhou 55 %, b. kvalita návrhu řešení a postupů realizace s váhou 15 %, c. optimálnost skladby metodiky strategického řízení s váhou 30 %. 4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 5.12.2012 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 23 nabídek. Pro účely otevírání obálek s nabídkami zadavatel ustanovil tříčlennou komisi. Z důvodu nesplnění požadavku podle § 71 odst. 9 písm. a) zákona bylo vyloučeno 11 nabídek. Ostatní nabídky kontrole úplnosti požadavků podle citovaného ustanovení vyhověly. 5. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení zadavatel oznámil navrhovateli dopisem ze dne 11.12.2012. V rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvádí, že komise pro otevírání obálek s nabídkami podle § 71 odst. 9 zákona zkontrolovala, zda je nabídka uchazeče zpracována v požadovaném jazyce a zda je návrh podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Protože zadavatel v zadávací dokumentaci určil, že nabídka má být zpracována v českém resp. slovenském jazyce a uchazeč předložil v nabídce kopie dokladů o vzdělání některých členů realizačního týmu v latinském, resp. anglickém jazyce a nezajistil jejich překlad, zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. 6. Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dne 20.12.2012 námitky. Navrhovatel proti tomuto rozhodnutí o vyloučení namítá, že neopatření překladu předložených dokladů do českého jazyka je záležitostí formálního charakteru, který nemá vliv na posouzení podmínek pro splnění či nesplnění zadavatelem požadované kvalifikace. Podle navrhovatele jednal zadavatel v rozporu s § 6 zákona, neboť navrhovateli nedal možnost k případnému doplnění podle § 59 odst. 4 zákona, přestože je to v takových situacích obvyklé. Podle navrhovatele došlo vyloučením z účasti v zadávacím řízení pro nedostatky formálního charakteru ke snížení transparentnosti předmětného zadávacího řízení. 7. Dne 31.12.2012 zadavatel rozhodl o námitce tak, že námitkám nevyhověl s odůvodněním, že komise pro otevírání obálek činí jen takové úkony, které ji ukládá zákon v ustanovení § 71 odst. 9 zákona tj. kontroluje nabídky v rozsahu požadavků vymezených tímto ustanovením. Dle zadavatele tak tato komise nemůže při kontrole nabídek postupovat podle § 59 odst. 4 zákona a požadovat z vlastní vůle písemné objasnění předložených informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace, neboť jí to zákon neumožňuje. 8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu přípisem ze dne 10.1.2013 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele s návrhem na uložení nápravného opatření, a to zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a zrušení všech následujících úkonů učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky. Úřad návrh navrhovatele obdržel dne 11.1.2013. II. OBSAH NÁVRHU 9. Navrhovatel se domnívá, že k právním podmínkám zadávací dokumentace nelze přistupovat přísně formalisticky. Poukazuje na skutečnost, že zadavatel si sice v článku 9.1 zadávací dokumentace vymezil požadavek, aby veškeré cizojazyčné doklady a texty byly opatřeny překladem do českého resp. slovenského jazyka, nicméně dle navrhovatele toto nelze aplikovat doslovně u dokumentů, které jsou na první pohled srozumitelné a obvykle se nepřekládají a mezi něž vysokoškolské diplomy vydané českou veřejnou školou určitě patří. 10. Podle navrhovatele si zadavatel měl vyžádat doplnění v rámci posuzování obsahu nabídky, zvláště tehdy, když bylo zřejmé, že u dalších osob realizačního týmu tyto kvalifikační předpoklady splněny byly. 11. Navrhovatel sděluje, že porušení zákona spatřuje především v porušení § 60 odst. 2 zákona tím, že jej zadavatel neoprávněně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace. Navrhovatel současně uvádí, že zadavatel porušil § 59 odst. 1 zákona tím, že neposuzoval prokázání splnění kvalifikace navrhovatele z hlediska požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. Navrhovatel má také za to, že tím, že zadavatel nepochyboval o pravosti vysokoškolských diplomů a seznal, že se skutečně jedná o vysokoškolské diplomy, porušil § 6 zákona, neboť nepožádal navrhovatele o objasnění informací. III. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM 12. Úřad obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dne 11.1.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne. 13. Úřad oznámil zahájení správního řízení účastníkům řízení přípisem č.j. ÚOHS-S40/2013/VZ-1372/2013/523/JDo ze dne 25.1.2013. Usnesením č.j.ÚOHS-S40/2013/VZ-1379/2013/523/JDo z téhož dne určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímto usnesením Úřad současně navrhovateli určil lhůtu k provedení úkonu – zaslání plné moci k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, případně k zastupování ve správním řízení. 14. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: a. zadavatel, b. navrhovatel. 15. Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S40/2013/VZ-2385/2013/523/JDo ze dne 6.2.2013 nařídil Úřad z moci úřední předběžné opatření, kterým zadavateli ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Vydání předběžného opatření Úřad zdůvodnil pochybnostmi o souladu postupu zadavatele se zákonem v souvislosti s vyloučením navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. 16. Zadavatel se k podanému návrhu na přezkoumání úkonů vyjádřil přípisem ze dne 17.1.2013. Zadavatel uvádí, že nabídka navrhovatele byla vyřazena komisí pro otevírání obálek v souladu s § 71 odst. 11 zákona pro nesplnění požadavku uvedeného v článku 9.1 zadávací dokumentace, protože navrhovatel předložil vysokoškolské diplomy některých členů realizačního týmu v jiném než požadovaném českém nebo slovenském jazyce. Komise pro otevírání obálek podle zadavatele neposuzuje obsah nabídek, to přísluší komisi ustanovené pro posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel se domnívá, že postupoval v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona, neboť ze stejného důvodu vyloučil i jiné uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tak v plném rozsahu trvá na argumentech uvedených v rozhodnutí o vyloučení uchazeče a v rozhodnutí o námitce navrhovatele. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 17. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 18. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 19. Podle § 68 odst. 2 zákona v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanoví-li zadavatel jinak; ustanovení § 64 odst. 2 věty první tím není dotčeno. 20. Podle § 71 odst. 1 zákona pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, nejsou povinni ustanovit komisi pro otevírání obálek a veškerá práva a povinnosti související s otevírání obálek plní zadavatel. Činí-li komisi úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. 21. Podle § 71 odst. 9 zákona komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 22. Podle § 71 odst. 10 zákona po provedení kontroly každé nabídky podle odstavce 9 sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 9; komise přítomných uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. 23. Podle § 71 odst. 11 zákona jestliže nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 24. Podle § 148 odst. 6 zákona nabídky a ostatní písemnosti podle tohoto zákona je možné předložit vždy v českém jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách. 25. Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 6 „Požadavky na prokázání splnění kvalifikace“ v odstavci 2b) stanovil: „Dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona uchazeč prokáže kvalifikační předpoklad předložením seznamu členů realizačního týmu včetně strukturovaných profesních životopisů odborných členů realizačního týmu tj. vedoucího týmu, projektového manažera, administrátora projektu a dvou odborných členů týmu (viz Oznámení o zakázce část III.2.2 uveřejněném ve VVZ pod ev. číslem zakázky 228745) ve formě čestného prohlášení. Životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: - Jméno, příjmení, titul, - Funkce v rámci realizačního týmu, - Dosažené vzdělání a doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání (v prosté kopii), - Údaje o dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky uvedené s ohledem na požadavky zadavatele, - Údaje o obdobných zakázkách, kterých se dotyčná osoba účastnila, uvedené s ohledem na požadavky zadavatele, - Vlastnoručně podepsané prohlášení o bezúhonnosti dotyčné osoby.“ 26. Zadavatel v článku 9.1 „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ zadávací dokumentace stanovil: „ Nabídka musí být zpracována v českém resp. slovenském jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého resp. slovenského jazyka.“ 27. Navrhovatel v nabídce na stranách 81, 89, 103, 106, 141 a 142 předložil kopie dokladů o vzdělání požadované v článku 6 odst. 2 písm. b) zadávací dokumentace v cizím jazyce. Na stranách 81, 89, 103 a 106 se jednalo o diplomy v latinském jazyce vydané Univerzitou Karlovou, na stranách 141 a 142 pak o diplomy v anglickém jazyce vydané Nottingham Trent University. 28. Úřad k tomu uvádí, že ve fázi otevírání obálek jsou komisí pro otevírání obálek s nabídkami kontrolovány pouze ty náležitosti, které stanoví § 71 odst. 9 zákona tj. zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce – a to všechny její části dle volby jazyka pro jednotlivé části, pokud tak stanovil zadavatel, a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud komise pro otevírání obálek zjistí, že nabídka nevyhověla některému z těchto požadavků, nabídku vyřadí a navrhne zadavateli vyloučení takového uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Z obsahu nabídky navrhovatele je patrné, že součástí uvedených dokladů o vzdělání nejsou úředně ověřené překlady do českého (resp. slovenského) jazyka. 29. Úřad sděluje, že podle § 71 odst. 1 zákona je zadavateli umožněno zřídit zvláštní komisi pro otevírání obálek a další komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podle § 74 odst. 1 zákona. Náplň práce komise pro otevírání obálek je vyčerpávajícím způsobem vymezena v § 71 odst. 9 zákona – komise kontroluje, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a současně, zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nejdříve potom, co tato komise posoudí nabídky z hledisek uvedených v citovaném ustanovení zákona a po vyhotovení protokolu o otevírání obálek podle § 73 zákona, může zahájit práci komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Teprve tato komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) posuzuje nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách ve smyslu § 76 zákona. 30. Podle § 148 odst. 6 zákona platí, že zadavatel může stanovit, že nabídky budou zpracovány v jiném než českém jazyce. Vždy však musí být podání nabídek připuštěno v jazyce českém. V šetřeném případě zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil, že nabídky budou předloženy v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce. Podle § 68 odst. 2 zákona platí, že součástí nabídky jsou v otevřeném řízení doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, tedy v předmětném zadávacím řízení i vysokoškolské diplomy a jejich dodatky. Zákon ve svých ustanoveních nerozlišuje, o jaký druh dokladů se jedná tj. zda se jedná o vysokoškolské diplomy jakožto veřejné listiny, nebo jiné dokumenty, které nemají povahu veřejných listin, a z toho by následně dovozoval rozdílný režim přístupu zadavatele k takovým dokumentům. Jediným rozhodujícím aspektem je, že se jedná o doklad v jiném než českém, případně slovenském jazyce. 31. Vzhledem k tomu, že navrhovatel předložil kopie dokladů o vzdělání v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, Úřad konstatuje, že komise pro otevírání obálek postupovala v souladu s § 71 odst. 11 zákona, když nabídku navrhovatele vyřadila a následně zadavatel navrhovatele bezodkladně vyloučil z účasti v zadávacím řízení. 32. K předmětné věci nad rámec skutečností rozhodných pro posouzení postupu zadavatele Úřad uvádí následující. 33. Podle § 51 odst. 7 zákona nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 34. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že doklady prokazující splnění kvalifikace, které zadavatel specifikoval v článku 6 „Požadavky na prokázání splnění kvalifikace“ zadávací dokumentace, mezi něž patří také vysokoškolské diplomy a jejich dodatky, pokud nejsou předloženy v českém jazyce, případně v jiném jazyce stanoveném zadavatelem, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem. Tato povinnost vyplývající ze zákona byla navíc výslovně potvrzena požadavkem zadavatele, který totéž stanovil v zadávací dokumentaci v článku 9 „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“. Úřad tak konstatuje, že zadavatel požadavek na předložení dokladů v českém resp. slovenském jazyce nestanovil nad rámec požadavků vymezených zákonem. Zadavatel u cizojazyčných dokladů prokazujících splnění kvalifikace může v zadávacích podmínkách stanovit předložení dokladů jiným způsobem, než vymezuje zákon, zadavatel však tohoto oprávnění nevyužil a v zadávacích podmínkách jiný způsob předložení cizojazyčných dokladů nestanovil. 35. Zákon se dotýká problematiky dokladů v cizím jazyce jednak ve fázi otevírání obálek a dále ve fázi posuzování prokázání splnění kvalifikace. V rámci posuzování prokázání splnění kvalifikace je oprávněním zadavatele podle § 59 odst. 4 zákona požadovat předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Úřad uvádí, že zadavatel by v předmětné věci postupoval v souladu se zákonem rovněž v případě, kdy by doklady prokazující splnění kvalifikace v nabídce navrhovatele posuzoval až ve fázi posouzení prokázání splnění kvalifikace. V rámci této fáze zadávacího řízení by pak navrhovatele mohl vyloučit nebo by mohl přistoupit k doplnění dokladů (resp. k překladu) ve smyslu § 59 odst. 4 zákona. Zadavatel tak neučinil a vyloučil navrhovatele již ve fázi otevírání obálek. Jak je již výše uvedeno, tento postup je v souladu se zákonem. V dané věci je ovšem třeba rovněž zohlednit dodržení zásady rovného zacházení podle § 6 zákona. 36. Vzhledem k tomu, že v rámci prokazování splnění kvalifikace u žádného uchazeče zadavatel nepožadoval doplnění dalších informací nebo dokladů, nedošlo k porušení zásady rovného zacházení zakotvené v § 6 zákona, tudíž nelze v postupu zadavatele shledat rozpor se zákonem. 37. Opačná situace by nastala, pokud by zadavatel některého ze zbývajících uchazečů vyloučil z účasti v zadávacím řízení ve fázi otevírání obálek podle § 71 odst. 11 zákona pro nepředložení dokladu prokazujícího splnění kvalifikace v požadovaném jazyce a jiného uchazeče ve fázi posuzování prokázání splnění kvalifikace požádal o doplnění dokladů podle 59 odst. 4 zákona (přičemž by se nemuselo jednat o překlad cizojazyčného dokladu, ale např. o doplnění jiného druhu dokladu sloužícího k prokázání kvalifikace). Tímto způsobem by mohlo dojít v jednání zadavatele k rozporu se zásadou rovného zacházení podle § 6 zákona, která vyplývá z nejednoznačného vztahu § 71 odst. 9 zákona a ustanovením upravujícím posouzení kvalifikace. Vzhledem k tomu, že ovšem zadavatel nikoho v rámci posuzování prokázání splnění kvalifikace o doplnění dokladů či informací nepožádal, je výše uvedená úvaha irelevantní, a je tedy nepodstatné, kdy by byl navrhovatel vyloučen – tj. zda ve fázi otevírání obálek podle § 71 odst. 11 zákona nebo ve fázi posuzování prokázání splnění kvalifikace podle § 60 odst. 1 zákona. 38. Navrhovatel v návrhu v souvislosti s fakultativností požadovat po dodavateli objasnění informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace uvedenou v § 59 odst. 4 zákona odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně 62Af 50/2010-104 ze dne 6.10.2011. K tomuto Úřad doplňuje, že v rozsudku popisované situace se týkají zřejmé nejasnosti v nabídce uchazeče ve fázi posouzení a hodnocení nabídek, v rámci které byl uchazeč o veřejnou zakázku vyloučen z účasti v zadávacím řízení. V šetřeném případě se žádná zřejmá nejasnost v rámci fáze otevírání obálek s nabídkami, která je předmětem správního řízení před Úřadem, nevyskytla, resp. předložené listiny v jiném, než požadovaném jazyce nelze charakterizovat jako nejasnost v nabídce, tudíž právní závěry v rozsudku uvedené nelze na šetřený případ aplikovat. 39. Navrhovatel v návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele napadá také zadavatelům přísný formalistický přístup až textualismus vzhledem k předmětu veřejné zakázky a vzhledem k účelu zákona o veřejných zakázkách. V tomto má Úřad za to, že i takové formální požadavky, které zákon ve svých ustanoveních obsahuje, zaručují jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku stejné výchozí podmínky v rámci zadávacího řízení a splněním takových požadavků, byť formálního charakteru, pak mají uchazeči jistotu, že nebudou z těchto „formálních“ důvodů vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Proces zadávání veřejných zakázek je ze své podstaty procedurou vysoce formalizovanou, přičemž i pochybení formálního charakteru může mít pro uchazeče, který se takového pochybení dopustil, fatální důsledky. 40. S ohledem na výše uvedené Úřad dospěl k závěru, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavku na překlad cizojazyčných dokladů do českého resp. slovenského jazyka. Proto Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží 1. Asociace krajů České republiky, IČO 70933146, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 2. Berman Group s.r.o., IČO 25924206, Semín 107, 535 01 Přelouč 3. Centrum EP, IČO 71218840, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 4. Cassia Development & Constulting s.r.o., IČO 28093941, Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11500
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.