Rozhodnutí UOHS 11693


Číslo jednací ÚOHS-S525/2014/VZ-15211/2014/532/ZČa
Instance I.
Věc
II/190 Gerlova Huť-Hartmanice
Účastníci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ROBSTAV stavby k. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.08.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11693.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S525/2014/VZ-15211/2014/532/ZČa   28.7.2014     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 27. 6. 2014 JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem, se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „II/190 Gerlova Huť-Hartmanice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2014, pod ev. č. 374353, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – vzal dne 14. 7. 2014 svůj návrh ze dne 27. 6. 2014 zpět.   Odůvodnění   1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 27. 6. 2014 návrh navrhovatele – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 27. 6. 2014 JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem, se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „II/190 Gerlova Huť-Hartmanice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2014, pod ev. č. 374353 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 27. 6. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 27. 6. 2014. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S525/2014/VZ-14002/2014/514/ZČa ze dne 7. 7. 2014. 5. Dne 14. 7. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 27. 6. 2014, a to v celém rozsahu. 6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. 7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka   JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: 1. JUDr. Zdeněk Vlček, advokát, Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň 2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11693
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 262 397 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy