11696 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S488/2014/VZ-15521/2014/533/ZPr
Instance I.
Věc Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)
Účastníci Jihočeský kraj
ROBSTAV stavby k. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.08.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11696.html
Rozhodnutí
              Č. j.:ÚOHS-S488/2014/VZ-15521/2014/533/ZPr


 


28. července 2014
 

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 6. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou 


zadavatel – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice,


navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 5. 2014 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ČAK 12749, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,


ve věci části č. 1 s názvem „okres České Budějovice“ veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2014 pod ev. č. 366317 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 022-033720, vydává toto
usnesení:
 
Správní řízeníse podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – vzal dne 22. 7. 2014 svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět. 
 
Odůvodnění
 
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. 6. 2014 návrh navrhovatele – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 5. 2014 Mgr. Filipem Toulem, advokátem, ČAK 12749, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeský kraj, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části č. 1 s názvem „okres České Budějovice“ veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2014 pod ev. č. 366317 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 2014/S 022-033720 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Dnem 11. 6. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.
3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:


zadavatel,


navrhovatel.


4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S488/2014/VZ-12900/2014/522/ZPr ze dne 19. 6. 2014.  Usnesením č. j. ÚOHS-S488/2014/VZ-12913/2014/522/ZPr ze dne 26. 6. 2014 stanovil Úřad navrhovateli lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele. 
5. Dne 22. 7. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 11. 6. 2014.
6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 
7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 11. 6. 2014 zpět v celém rozsahu, tedy včetně návrhu na nařízení předběžného opatření – zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření ze dne 11. 6. 2014.
 
Poučení
 
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle  § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.
 
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně
 
Obdrží:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 
Mgr. Filip Toul, advokát, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
 
 
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11696
Popis API

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.