11794 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S522/2014/VZ-18189/2014/512/MHr
Instance I.
Věc Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic
Účastníci Ekostavby Brno, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 17.09.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11794.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S522/2014/VZ-18189/2014/512/MHr


 


29. srpna 2014
 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 6. 2014 z moci úřední na základě oznámení č. j. ÚOHS-S522/2014/VZ-13742/2014/512/MHr z téhož dne, jehož účastníkem je


dodavatel – Ekostavby Brno, a.s., IČO 46974687, se sídlem U Svitavy č. 2, 618 00 Brno,


ve věci možného spáchání správního deliktu dodavatele podle ustanovení podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podlimitní veřejné zakázce „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek a uveřejněním na profilu zadavatele dne 30. 10. 2012, jejíž oznámení o zadání bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 7. 2013 a uveřejněno dne 15. 7. 2013 pod ev. č. 360275,
rozhodl takto:
 
I.
Dodavatel – Ekostavby Brno, a.s., IČO 46974687, se sídlem U Svitavy č. 2, 618 00 Brno – se dopustil správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nepředložil zadavateli – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov – podle ustanovení § 147a odst. 5 písm. a) citovaného zákona seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek a uveřejněním na profilu zadavatele dne 30. 10. 2012, jehož oznámení o zadání bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 7. 2013 a uveřejněno dne 15. 7. 2013 pod ev. č. 360275, nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, přičemž uhradil subdodavateli – Gold Activity s.r.o., IČO 29139601, se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Smíchov – více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
 
II.
Dodavateli – Ekostavby Brno, a.s., IČO 46974687, se sídlem U Svitavy č. 2, 618 00 Brno – se za zjištěný správní delikt uvedený v bodě I. ukládá podle § 120a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
 
pokuta ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).
 
Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
Odůvodnění
 
I. Postup před zahájením správního řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel ve dnech 13. 5. 2014 a 22. 5. 2014 podněty, na jejichž základě si od zadavatele – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen „zadavatel“) – vyžádal dokumentaci k veřejné zakázce „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek a uveřejněním na profilu zadavatele dne 30. 10. 2012, jejíž oznámení o zadání bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 7. 2013 a uveřejněno dne 15. 7. 2013 pod ev. č. 360275 (dále jen „veřejná zakázka“). 
2. Protože Úřad získal pochybnosti o správnosti postupu dodavatele – Ekostavby Brno, a.s., IČO 46974687, se sídlem U Svitavy č. 2, 618 00 Brno (dále jen „dodavatel“ nebo také „Ekostavby Brno, a.s.“) – v předmětné veřejné zakázce, zahájil správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu dodavatele.
3. Zadavatel uzavřel v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ dne 28. 6. 2013 písemnou smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky v termínu od 22. 7. 2013 do 31. 10. 2013 s dodavatelem Ekostavby, a.s., přičemž výše peněžitého závazku z této smlouvy činí 2 618 220,39 Kč včetně DPH. Následně byl mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřen „Dodatek č. 1“ podepsaný dne 14. 10. 2013, kterým je s odkazem na čl. VIII. odst. 1 věty první smlouvy o dílo cena za provedení díla ponížena o méněpráce ve výši 4 521,69 Kč bez DPH. Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky tak činí 2 612 749,14 Kč včetně DPH.
4. Dodatkem č. 2, který byl podepsán dne 25. 10. 2013, byla po dohodě smluvních stran cena za plnění předmětu veřejné zakázky ponížena o méněpráce ve výši 7 921,69 Kč bez DPH. Celková cena závazku činí 2 608 635,14 Kč včetně DPH.
5. Následně byl dne 29. 10. 2013 uzavřen „dodatek č. 3“, kterým se mění znění čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo takto: „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 4. 11. 2013.“
6. Dodavatel předal stavbu zadavateli dne 21. 11. 2013. Zjištěné vady a nedodělky byly dodavatelem odstraněny do 25. 11. 2013. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal Městský úřad Boskovice dne 27. 11. 2013 (č. j. SMBO 13808/2013/DOP).
7. Z obdržené dokumentace dále vyplynulo, že dodavatel zadavateli doručil dne 14. 4. 2014 dopis, jehož součástí bylo i čestné prohlášení datované ke dni 11. 4. 2014 (seznam subdodavatelů), ve kterém je uvedeno, že „jako zhotovitel výše uvedené veřejné zakázky prohlašujeme, že v roce 2013 na uvedené akci za plnění subdodávky bylo uhrazeno víc než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky subdodavateli: Gold Activity s.r.o., IČO 29139601, se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Smíchov“. 
II. Průběh správního řízení
8. Účastníkem tohoto správního řízení o správním deliktu je podle § 116 zákona osoba podezřelá z jeho spáchání, tj. dodavatel.
9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkovi řízení přípisem č. j. ÚOHS-S522/2014/VZ-13742/2014/512/MHr ze dne 30. 6. 2014, který byl doručen tentýž den. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S522/2014/VZ-13746/2014/512/MHr ze dne 30. 6. 2014, v němž stanovil dodavateli lhůtu, v níž byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, nebo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vyjádření dodavatele
10. Dodavatel ve svém vyjádření ze dne 30. 6. 2014, které bylo Úřadu doručeno dne 2. 7. 2014, uvádí, že „uznává, že nedostál zákonné povinnosti doložit subdodavatelský systém v souladu se zákonem § 147a odst. 4“ a že »důvodem vytýkaného pochybení bylo chybné interní zařazení zakázky do kategorie „Zakázka malého rozsahu“ na které se povinnost dle § 147a odst. 4 zákona nevztahuje«.
11. Dodavatel dále konstatuje, že jakmile zjistil vytýkané pochybení, tak doložil zadavateli prohlášení o subdodavatelích, kteří se na plnění předmětné veřejné zakázky podíleli více jak 10 %. Dodavatel totiž v podané nabídce předpokládal s využitím vlastních kapacit kromě archeologického průzkumu, ale vlivem posunu podpisu smlouvy (zakázka vypsána s předpokládaným zahájením prací ke dni 1. 5. 2013, smlouva o dílo podepsána 28. 6. 2013 se zahájením prací do 22. 7. 2013) byl zadavatel nucen změnit dodavatelský systém s použitím subdodavatele – Gold Activity s.r.o., IČO 29139601, se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen „subdodavatel“ nebo také „Gold Activity s.r.o.“). 
12. Dodavatel upozorňuje i na to, že realizoval předmětnou zakázku za cenu o 35,4 % nižší než byla předpokládaná hodnota a že již změnil systém realizace obchodního případu, aby k vytýkaným porušením zákona v budoucnu nedocházelo. 
13. Závěrem dodavatel navrhuje, aby Úřad zohlednil výše uvedené skutečnosti a správní řízení zastavil, případně uložil sankci v nejnižší možné míře, neboť nikomu nevznikla škoda.
14. Usnesením č. j. ÚOHS-S522/2014/VZ-15091/2014/512/MHr ze dne 17. 7. 2014 určil Úřad dodavateli lhůtu k předložení aktuální výroční zprávy (včetně výkazu zisku a ztrát a rozvahy) a lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
15. Dodavatel doručil Úřadu dne 18. 7. 2014 podání, ve kterém uvádí, že hospodářský rok „… není v tomto okamžiku uzavřený…, bude konečný výkaz a výroční zpráva za období 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014 k dispozici po provedení auditu. Audit proběhne v měsíci 7/2014.“ Z uvedeného důvodu je přílohou citovaného vyjádření dodavatele rozvaha a výkaz zisku a ztrát za neuzavřený hospodářský rok, tj. od 1. 5. 2013 do 31. 3. 2014.
III. Závěry Úřadu
16. Úřad přezkoumal na základě § 112 zákona a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, vyjádření dodavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že se dodavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) zákona tím, že nepředložil zadavateli podle ustanovení § 147a odst. 5 písm. a) zákona seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, přičemž uhradil subdodavateli Gold Activity s.r.o. více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 
Dotčená ustanovení zákona
17. Podle ustanovení § 147a odst. 4 zákona dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písm. c), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
18. Podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle odstavce 1 písm. c) nejpozději do 
a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b) 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
19. Podle ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) zákona se dodavatel dopustí správního deliktu tím, že nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5.
Zjištění z dokumentace o veřejné zakázce
20. Dodavatel předložil ve své nabídce krycí list, v jehož 5. bodu „Seznam osob, s jejichž pomocí zájemce předpokládá realizaci zakázky“ uvedl jako subdodavatele Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, IČO 48511005, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno – Husovice (dále jen „Ústav archeologické památkové péče Brno“) s předpokládaným podílem 0,7 % z ceny veřejné zakázky (14 850 Kč).
21. Tuto skutečnost dále potvrzuje v nabídce přiložená smlouva o budoucí spolupráci uzavřená dne 12. 11. 2012 mezi dodavatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno (bod 36. nabídky dodavatele) a čestné prohlášení dodavatele ze dne 12. 11. 2012, ve kterém dodavatel „čestně prohlašuje, že v případě získání této zakázky k realizaci zabezpečí provedení veškerých dodávek a prací pouze vlastními stavebními kapacitami bez použití subdodavatelů. Archeologický záchranný výzkum pro nás provede subdodavatel Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.“ (bod 46. nabídky dodavatele).
22. Úřad z předložené dokumentace také zjistil, že zadavatel uzavřel s dodavatelem dne 28. 6. 2013 písemnou smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky s tím, že samotná realizace bude probíhat v termínu od 22. 7. 2013 do 31. 10. 2013. Cena za splnění předmětu díla byla stanovena na 2 618 220,39 Kč včetně DPH. Následně byl mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřen „Dodatek č. 1“ ze dne 14. 10. 2013 a „Dodatek č. 2“ ze dne 25. 10. 2013, kterými byla ponížena výše peněžitého závazku (v souhrnu o částku 7 921,69 Kč bez DPH) ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byl nahrazen čl. V. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo takto: „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 4. 11. 2013.“
23. Jak vyplývá z dokumentu „Zápis o předání stavby“ ze dne 21. 11. 2013 předal dodavatel zadavateli dílo dne 21. 11. 2013 s tím, že budou dodavatelem odstraněny zjištěné vady a nedodělky do 25. 11. 2013. Po odstranění vad a nedodělků vydal Městský úřad Boskovice dne 27. 11. 2013 kolaudační souhlas (č. j. SMBO 13808/2013/DOP). Vzhledem k výše uvedenému Úřad uvádí, že celková délka plnění ze smlouvy o dílo (včetně následných dodatků) nepřesahuje období 1 roku.
24. Konečná cena za plnění předmětu veřejné zakázky byla stanovena v čl. VIII. odst. 3 „Rekapitulace ceny“ dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2013 smlouvy o dílo ve výši 2 608 635,18,- Kč včetně DPH.
25. Dodavatel doručil dne 14. 4. 2014 své čestné prohlášení (seznam subdodavatelů) ze dne 11. 4. 2014 (blíže bod 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jenž poté zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele.
Právní posouzení
26. Z ustanovení § 147a odst. 4 zákona vyplývá povinnost dodavatele doručit zadavateli seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, pokud dodavatel uhradil subdodavateli za plnění subdodávky více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že dodavatel doručil dne 14. 4. 2014 zadavateli seznam subdodavatelů, v němž se uvádí, že subdodavateli Gold Activity s.r.o. uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky (viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí), bylo posledním dnem lhůty pro doručení seznamu subdodavatelů datum 20. 1. 2014, neboť za den splnění smlouvy považuje Úřad v šetřeném případě datum převzetí díla zadavatelem, tj. dne 21. 11. 2013. Dodavatel tak doručil zadavateli seznam subdodavatelů 84 dnů po nejzazším zákonném termínu, k čemuž se sám ve svém vyjádření ze dne 30. 6. 2014 také přiznal.
27. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že dodavatel porušil povinnost mu uloženou ustanovením § 147a odst. 5 písm. a) zákona, když nedoručil zadavateli ve veřejné zakázce „Polní cesty C9, C10, C11 v k. ú. Mladkov u Boskovic“ seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, přičemž uhradil subdodavateli Gold Activity s.r.o. více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, čímž se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) zákona.
28. Ze shora uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.
K uložení pokuty
29. Podle ustanovení § 120a odst. 2 zákona se za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) uloží pokuta do 20 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) pokuta do 2 000 000 Kč.
30. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
31. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
32. V případě předmětné veřejné zakázky se dodavatel správního deliktu podle ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) zákona dopustil tím, že nepředložil seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5. 
33. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě podnětů, které obdržel ve dnech 13. 5. 2014 a 22. 5. 2014. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dne 30. 6. 2014 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. K protiprávnímu jednání zadavatele došlo dne 21. 1. 2014, kdy uplynula lhůta pro doručení seznamu subdodavatelů zadavateli. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.
34. Podle bodu 24. odůvodnění tohoto rozhodnutí byla konečná cena za plnění předmětu veřejné zakázky stanovena výši 2 608 635,18,- Kč včetně DPH.
35. Při posouzení okolností, za nichž byl správní delikt spáchán, vzal Úřad v úvahu jako polehčující okolnost uznání pochybení dodavatelem a jeho snahu postupovat v budoucnu tak, aby k předmětnému pochybení nedocházelo. Úřad dále považuje jednání dodavatele za méně závažný delikt, jelikož porušení právní povinnosti nemůže zvrátit či ovlivnit průběh zadávacího řízení, neboť se jedná o porušení informační povinnosti po splnění veřejné zakázky. Úřad vzal v úvahu i nízkou cenu veřejné zakázky (viz bod 34. odůvodnění tohoto rozhodnutí) jako výraznou polehčující okolnost. Žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti, za kterých byl správní delikt spáchán, Úřad nezjistil. 
36. Úřad při stanovení výše pokuty zohlednil také finanční možnosti dodavatele a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž dodavatel disponuje. Z předložené rozvahy a výkazu zisku a ztrát za neuzavřený hospodářský rok, tedy od 1. 5. 2013 do 31. 3. 2014, Úřad zjistil, že tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb převyšují částku 220 mil. Kč a dodavatel dosáhne kladného výsledku hospodaření před zdaněním v řádu desítek tisíc korun českých[1]. Ukládanou výši pokuty tedy nelze shledat likvidační.
37. Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená dodavateli za zjištěné porušení zákona má plnit všechny základní funkce správního trestání. Po zvážení všech okolností šetřeného případu, Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil její výši stanovenou na 30 000,- Kč vzhledem k souvislostem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a to zejména s ohledem na okolnosti, za nichž byl správní delikt spáchán, jako dostačující, přičemž uložená výše pokuty splňuje obě základní funkce uplatnění právní odpovědnosti, a to jak funkci represivní, tak preventivní.
38. Úřad posoudil postup dodavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu dodavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť jinou formu sankce zákon nepřipouští. 
39. Pokuta uložená dodavateli je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO dodavatele.
40. Na základě všech uvedených skutečností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozhodnutí.
 
Poučení
 
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.
 
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Eva Kubišová
místopředsedkyně
 
 
 
Obdrží
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy č. 2, 618 00 Brno
 
Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] V předloženém výkazu zisku a ztrát je uvedena částka za výkony 224 475 648,49,- Kč a výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 44 111,75,- Kč


            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11794
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy