Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 11818


Číslo jednací S658/2014/VZ-18347/2014/521/MŽi
Instance I.
Věc
Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Účastníci město Nový Bor
COMPAG CZ s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.10.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11818.html
Rozhodnutí
             
Č. j.:ÚOHS-S658/2014/VZ-18347/2014/521/MŽi 15. září 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 8. 2014 na návrh ze dne 13. 8. 2014, jehož účastníky jsou zadavatel – město Nový Bor, IČO 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci č. 42 ze dne 4. 11. 2013 společností JUDr. Poremská s.r.o., IČO 02116651, se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno, navrhovatel – COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň, ve věci veřejné zakázky „Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2014 pod ev. č. zakázky 374169 (oprava uveřejněna dne 26. 5. 2014 a 23. 6. 2014) a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 087-151970 ve znění opravy uveřejněné dne 30. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 103-179808 a dne 27. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 121-214496, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň – vzal svůj návrh ze dne 13. 8. 2014 zpět. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 14. 8. 2014 návrh navrhovatele – COMPAG CZ s.r.o., IČO 62241630, se sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Nový Bor, IČO 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci č. 42 ze dne 4. 11. 2013 společností JUDr. Poremská s.r.o., IČO 02116651, se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 5. 2014 pod ev. č. zakázky 374169 (oprava uveřejněna dne 26. 5. 2014 a 23. 6. 2014) a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 087-151970 ve znění opravy uveřejněné dne 30. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 103-179808 a dne 27. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 121-214496. 2. Dnem 14. 8. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: o zadavatel, o navrhovatel. 4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S658/2014/VZ-17356/2014/521/MŽi ze dne 19. 8. 2014. 5. Vyjádření zadavatele k předmětnému návrhu ze dne 22. 8. 2014 spolu s dokumentací o veřejné zakázce obdržel Úřad dne 22. 8. 2014. Dne 9. 9. 2014 obdržel Úřad doplnění vyjádření zadavatele k předmětnému návrhu. 6. Dne 11. 9. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 9. 9. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 13. 8. 2014. 7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 11. 9. 2014 svůj návrh ze dne 13. 8. 2014 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. JUDr. Poremská s.r.o., Na návsi 1/29, 620 00 Brno 2. COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95, 471 24 Mimoň Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11818
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.