Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 11876


Číslo jednací S504/2014/VZ-20885/2014/532/ZČa
Instance I.
Věc
5390 Revitalizace zařízení TSFO
Účastníci ČEZ, a.s.
PKE ČR s.r.o.
Trade FIDES, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.10.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11876.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-S504/2014/VZ-20885/2014/532/ZČa 6. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, navrhovatel – PKE ČR s.r.o., IČO 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 23. 5. 2014 PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, vybraný uchazeč – Trade FIDES, a.s., IČO 61974731, se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „5390 Revitalizace zařízení TSFO“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12.8.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.8.2013, pod ev. č. 363439, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16.8.2013, pod ev. č. 2013/S 158-276848, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – PKE ČR s.r.o., IČO 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – ze dne 19.6.2014 se stal zjevně bezpředmětným. Odůvodnění I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 19.6.2014 návrh navrhovatele – PKE ČR s.r.o., IČO 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 23.5.2014 PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, IČO 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEZ, a.s., IČO 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „5390 Revitalizace zařízení TSFO“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12.8.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.8.2013, pod ev. č. 363439, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16.8.2013, pod ev. č. 2013/S 158-276848 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 19.6.2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – Trade FIDES, a.s., IČO 61974731, se sídlem Dornych 57, 617 00 Brno. 4. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 19.6.2014 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil nápravné opatření tím, že zruší úkony zadavatele spočívající v posouzení nabídek a v jejich hodnocení. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S504/2014/VZ-13202/2014/513/PPo ze dne 23.6.2014. 6. Dne 29.9.2014 bylo Úřadu doručeno rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky z téhož dne. Jako důvod zrušení zadavatel uvedl situaci na evropském energetickém trhu, kdy je nutné přistoupit k rozsáhlejší optimalizaci investičních a provozních výdajů. 7. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30.9.2014 a uveřejněno dne 1.10.2014, pod ev. č. 363439. II. ZÁVĚRY ÚŘADU 8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil zadávací řízení, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 602 00 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 2. PRK Partners s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 3. Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11876
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.