Rozhodnutí UOHS 11897


Číslo jednací ÚOHS-S727/2014/VZ-19885/2014/521/MŽi
Instance I.
Věc
SAKO Brno, a.s. – Skladovací centrum
Účastníci SAKO Brno, a.s.
Ridera Stavební a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 25.10.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11897.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S727/2014/VZ-19885/2014/521/MŽi   7. října 2014   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 9. 2014 na návrh ze  dne 29. 8. 2014, jehož účastníky jsou zadavatel – SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, navrhovatel – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava, ve věci veřejné zakázky „SAKO Brno, a.s. – Skladovací centrum“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 4. 2014 pod ev. č. veřejné zakázky 482508 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 8. 2014, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – tj. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 29. 8. 2014, se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění   1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 3. 9. 2014 návrh navrhovatele – Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „SAKO Brno, a.s. – Skladovací centrum“ zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2014 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 8. 4. 2014 pod ev. č. veřejné zakázky 482508 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 8. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 3. 9. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 4. Dne 8. 9. 2014 Úřad obdržel doplnění návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 8. 9. 2014. Současně s doplněním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S727/2014/VZ-19336/2014/521/MŽi ze dne 12. 9. 2014. 6. Dne 12. 9. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 10. 9. 2014, ve kterém zadavatel uvedl, že dne 25. 8. 2014 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení. Oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 8. 2014. 7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 8. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel v návrhu domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a zadavatel rozhodnutím ze dne 25. 8. 2014 předmětné zadávací řízení zrušil, Úřad konstatuje, že již nelze uložit nápravné opatření, kterého se navrhovatel domáhal. 9. S ohledem na skutečnost, že před zahájením správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh (včetně návrhu na nařízení předběžného opatření) se tak stal zjevně bezpředmětným, neboť tím nastal důvod, v důsledku kterého o návrhu nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze jej ani zamítnout, ani mu vyhovět. 10. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: 1. SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 2. Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/11897
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 367 lidí darovalo 1 000 995 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy