Rozhodnutí UOHS 11931


Číslo jednací ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh
Instance I.
Věc
Vydání předběžných opatření
Účastníci Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.11.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11931.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh   22. října 2014   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 8. 2014 na žádost z téhož dne, jehož účastníkem je žadatel – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 8. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, ve věci návrhu žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 8. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – ze dne 8. 8. 2014 na vydání předběžných opatření, která by měla být nařízena zadavateli – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 – vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost (návrh) žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 – ze dne 8. 8. 2014 na vydání předběžných opatření, která by měla být nařízena zadavateli – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 – je zjevně právně nepřípustná.   Odůvodnění   I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. 8. 2014 od žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 7. 8. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“) – návrh z téhož dne na vydání předběžných opatření, která by měla být nařízena zadavateli – Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 (dále jen „zadavatel“). Charakter návrhu ze dne 8. 8. 2014 jako návrhu na vydání předběžných opatření žadatel potvrdil Úřadu přípisem ze dne 19. 8. 2014, jenž byl Úřadu doručen téhož dne. 2. Dnem 8. 8. 2014, kdy Úřad návrh žadatele na vydání předběžných opatření obdržel, bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení, jehož předmět je vymezen obsahem uvedeného návrhu. 3. Účastníkem správního řízení je podle § 27 správního řádu žadatel. II. OBSAH NÁVRHU 4. Ve svém návrhu ze dne 8. 8. 2014 žadatel uvádí, že hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 000 Praha 1 (dále jen „hlavní město Praha“), zamýšlí jako hlavní akcionář restrukturalizovat zadavatele tak, aby část podniku zadavatele byla vyčleněna a následně propachtována účelově založené společnosti, jejímž jediným vlastníkem bude hlavní město Praha. 5. Žadatel namítá, že zamýšlená pachtovní smlouva naplňuje definici koncesní smlouvy, a proto by měl zadavatel při jejím uzavírání postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „koncesní zákon“). Žadatel uvádí, že hlavní město Praha dále zamýšlí s touto nově založenou společností uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na zajištění svozu komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) pro hlavní město Prahu mimo zadávací řízení, s využitím zákonné výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přestože pro aplikaci této výjimky nebudou dle žadatele naplněny zákonné podmínky. 6. Žadatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti požaduje nařízení předběžného opatření, kterým by Úřad zadavateli zakázal uzavřít pachtovní nebo jinou nájemní smlouvu na zajištění svozu komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) pro hlavní město Prahu s předem vybraným dodavatelem, aniž by uzavření takové smlouvy předcházela realizace transparentního zadávacího řízení a/nebo koncesního řízení. 7. Dále žadatel požaduje nařízení předběžného opatření, jímž by Úřad zadavateli zakázal využít zákonné výjimky upravené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona, jestliže nebudou zcela naplněny zákonné předpoklady pro její aplikaci. 8. Požadavek na nařízení předmětných předběžných opatření odůvodňuje žadatel tím, že jednáním zadavatele, tedy uzavřením pachtovní nebo jiné nájemní smlouvy na zajištění svozu komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) pro hlavní město Prahu s předem vybraným dodavatelem, tedy společností založenou hlavním městem Prahou, by došlo k porušení zákona a koncesního zákona, čímž by došlo ke vzniku rozsáhlých škod dalším potenciálním soutěžitelům. 9. Žadatel závěrem žádá, aby Úřad ze shora uvedených důvodů zahájil vůči hlavnímu městu Praze a zadavateli správní řízení z moci úřední, jehož výsledkem bude prošetření všech podstatných skutečností souvisejících s úmyslem hlavního města Prahy a zadavatele obejít zákon a zjednání odpovídající nápravy. III. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 10. Podle § 113 zákona se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední. 11. Podle § 116 zákona je účastníkem řízení zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč nebo vybraný účastník soutěže o návrh. V řízení o spáchání správního deliktu je účastníkem osoba podezřelá z jeho spáchání. 12. Podle § 117 odst. 1 zákona a může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh. 13. Podle § 24a koncesního zákona se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední. 14. Podle § 24d koncesního zákona je účastníkem řízení zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč. 15. Podle § 24e koncesního zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 24a koncesního zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít koncesní smlouvu v koncesním řízení, nebo b) pozastavit koncesní řízení. 16. Podle § 44 odst. 1 správního řádu je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. 17. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 18. Z výše uvedených citovaných ustanovení zákona a koncesního zákona plyne, že řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se ve smyslu § 113 zákona a § 24a koncesního zákona zahajuje na písemný návrh navrhovatele (jehož náležitosti jsou stanoveny v § 114 zákona a § 24b koncesního zákona) nebo z moci úřední. 19. Úřad konstatuje, že obsahem podání žadatele nebyl v daném případě návrh na zahájení správního řízení, ale samostatný návrh na vydání předběžných opatření a podnět k zahájení řízení z moci úřední. Výše uvedené ostatně vyplývá i z přípisu žadatele ze dne 19. 8. 2014. Žadatel tedy návrh na zahájení správního řízení ve smyslu § 114 zákona a § 24b koncesního zákona nepodal. 20. Úřad dále uvádí, že vzhledem k výše uvedenému podáním návrhu žadatele na vydání předběžných opatření nedošlo k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na návrh ve smyslu § 114 zákona, respektive § 24b koncesního zákona, nýbrž k zahájení správního řízení o žádosti dle § 44 odst. 1 správního řádu. 21. Vzhledem ke skutečnosti, že předběžné opatření lze podle § 117 odst. 1 zákona a podle § 24e koncesního zákona vydat na návrh účastníka řízení pouze ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona nebo § 24a koncesního zákona, přičemž, jak již bylo řečeno výše, Úřad vede správní řízení o žádosti (návrhu) žadatele podle § 44 odst. 1 správního řádu, je zřejmé, že návrhu žadatele na vydání předběžných opatření podle citovaných ustanovení zákona a koncesního zákona nelze vyhovět. 22. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu Úřad správní řízení zastaví, jestliže je žádost zjevně právně nepřípustná. 23. Úřad konstatuje, že žádost lze považovat za zjevně právně nepřípustnou zejména tehdy, jestliže je zjevné, že právní úprava neumožňuje, aby takové žádosti mohl správní orgán vyhovět. 24. Jelikož žadatel podal k Úřadu (samostatný) návrh na vydání předběžných opatření, o němž je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vedeno správní řízení podle § 44 odst. 1 správního řádu (tedy nikoli správní řízení podle § 113 zákona resp. § 24a koncesního zákona), a vzhledem k tomu, že předběžné opatření podle citovaných ustanovení zákona a koncesního zákona lze vydat pouze v řízení zahájeném podle § 113 zákona resp. § 24a koncesního zákona, je zjevné, že stávající právní úprava zákona a koncesního zákona neumožňuje, aby Úřad návrhu žadatele na vydání předběžných opatření vyhověl. Úřad proto návrh žadatele na vydání výše uvedených předběžných opatření posoudil jako zjevně právně nepřípustný. 25.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11931
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy