Rozhodnutí UOHS 11932


Číslo jednací ÚOHS-S853/2014/VZ-22433/2014/541/JCh
Instance I.
Věc
Vydání předběžného opatření
Účastníci Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.11.2014
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11932.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S853/2014/VZ-22433/2014/541/JCh   22. října 2014   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 10. 2014 na žádost z téhož dne, jehož účastníkem je žadatel – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 10. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, ve věci návrhu žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 10. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – ze dne 15. 10. 2014 na vydání předběžného opatření, které by mělo být nařízeno zadavateli – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost (návrh) žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2 – ze dne 15. 10. 2014 na vydání předběžného opatření, které by mělo být nařízeno zadavateli – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – je zjevně právně nepřípustná.   Odůvodnění   I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 10. 2014 od žadatele – Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČO 61057606, se sídlem Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 10. 2014 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“) – návrh z téhož dne na vydání předběžného opatření, kterým by měl Úřad zakázat zadavateli – Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) –zadat veřejnou zakázku na zajištění svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy a svozu odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) společnosti Pražské služby, a.s., IČO 60194120, se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 (dále jen „Pražské služby, a.s.“), v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny zákonné předpoklady pro využití tohoto druhu zadávacího řízení. 2. Dnem 15. 10. 2014, kdy Úřad návrh žadatele na vydání předběžných opatření obdržel, bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení, jehož předmět je vymezen obsahem uvedeného návrhu. 3. Účastníkem správního řízení je podle § 27 správního řádu žadatel. II. OBSAH NÁVRHU 4. Ve svém návrhu ze dne 15. 10. 2014 žadatel uvádí, že zadavatel zamýšlí postupovat v rozporu s předchozím rozhodnutím Úřadu (který již dříve sankcionoval zadavatele za použití jednacího řízení bez uveřejnění), a uzavřít další dodatek ke smlouvě na zajištění svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy a svozu odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) se společností Pražské služby, a. s., v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny zákonné předpoklady. 5. Časovou tíseň, ve které se zadavatel nyní nachází, si podle žadatele zadavatel sám způsobil tím, že v posledních dvou letech činil kroky k tomu, aby se mohl při zadání předmětné veřejné zakázky vyhnout transparentnímu postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 6. Žadatel si je podle svého tvrzení vědom, že se zadavatel nachází v situaci, kterou je nezbytné urychleně řešit. Jediným možným způsobem nápravy je podle žadatele rychlá, ale pečlivá příprava zadávacího řízení v souladu se zákonem, které by ideálně bylo rozděleno do několika částí. Do té doby by zadavatel podle žadatele měl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění oslovit širší okruh dodavatelů. 7. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se žadatel domáhá vydání předběžného opatření, kterým by Úřad zakázal zadavateli zadat společnosti Pražské služby, a.s., veřejnou zakázku na zajištění svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy a svozu odpadu podobného komunálnímu odpadu (tzv. živnostenského odpadu) v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny zákonné předpoklady pro využití tohoto druhu zadávacího řízení. III. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 8. Podle § 113 zákona se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední. 9. Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh. 10. Podle § 44 odst. 1 správního řádu je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. 11. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 12. Z výše uvedených citovaných ustanovení zákona plyne, že řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se ve smyslu § 113 zákona zahajuje na písemný návrh navrhovatele (jehož náležitosti jsou stanoveny v § 114 zákona) nebo z moci úřední. 13. Úřad konstatuje, že obsahem podání žadatele nebyl v daném případě návrh na zahájení správního řízení, ale samostatný návrh na vydání předběžného opatření. Žadatel tedy návrh na zahájení správního řízení ve smyslu § 114 zákona nepodal. S ohledem na výše uvedené podáním návrhu žadatele na vydání předběžného opatření nedošlo k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na návrh ve smyslu § 114 zákona, nýbrž k zahájení správního řízení o žádosti dle § 44 odst. 1 správního řádu. 14. Vzhledem ke skutečnosti, že předběžné opatření lze podle § 117 odst. 1 zákona vydat na návrh účastníka řízení pouze ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona, přičemž, jak již bylo řečeno výše, Úřad vede správní řízení o žádosti (návrhu) žadatele podle § 44 odst. 1 správního řádu, je zřejmé, že návrhu žadatele na vydání předběžného opatření podle citovaného ustanovení zákona nelze vyhovět. 15. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu Úřad správní řízení zastaví, jestliže je žádost zjevně právně nepřípustná. 16. Úřad konstatuje, že žádost lze považovat za zjevně právně nepřípustnou zejména tehdy, jestliže je zjevné, že právní úprava neumožňuje, aby takové žádosti mohl správní orgán vyhovět. 17. Jelikož žadatel podal k Úřadu (samostatný) návrh na vydání předběžného opatření, o němž je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vedeno správní řízení podle § 44 odst. 1 správního řádu (tedy nikoli správní řízení podle § 113 zákona), a vzhledem k tomu, že předběžné opatření podle citovaného ustanovení zákona lze vydat pouze v řízení zahájeném podle § 113 zákona, je zjevné, že stávající právní úprava zákona neumožňuje, aby Úřad návrhu žadatele na vydání předběžného opatření vyhověl. Úřad proto návrh žadatele na vydání výše uvedeného předběžného opatření posoudil jako zjevně právně nepřípustný. 18.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad správní řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení   Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně        Obdrží: Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/11932
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy