Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 12161


Číslo jednací S316/2007/VZ-24180/2013/511/MOn
Instance I.
Věc
Provedení lesnických činností od 01. 01. 2008, SÚJ č. 10402
Účastníci Lesy České republiky, s.p.
Pradědský lesní závod, a.s.
KATR a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.01.2015
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7665.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7666.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12161.html
Rozhodnutí
             
Č. j.:ÚOHS-S316/2007/VZ-24180/2013/511/MOn 15. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.11.2007 na návrh ze dne 7.11.2007, jehož účastníky jsou zadavatel – Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 31.10.2013 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, navrhovatel – Pradědský lesní závod, a.s., IČO 47151218, se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2013 JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1, vybraný uchazeč – KATR a.s., IČO 25858947, se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Provedení lesnických činností od 01. 01. 2008, SÚJ č. 10402“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 13.7.2007 a následně opraveno dne 6.8.2007 a dne 10.8.2007 pod ev. č. 60009076, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele Pradědský lesní závod, a.s., IČO 47151218, se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ze dne 7.11.2007 se stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1.Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 31.10.2013 Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejnil dne 13.7.2007 a následně opravil dne 6. 8. 2007 a dne 10. 8. 2007 pod ev. č. 60009076 oznámení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Provedení lesnických činností od 01. 01. 2008, SÚJ č. 10402“. 2.V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil jako kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. 3.Proti podmínkám zadání podal navrhovatel – Pradědský lesní závod, a.s., IČO 47151218, se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2013 JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) dopisem ze dne 2.10.2007 námitky, které zadavatel obdržel dne 3.10.2007 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne 12.10.2007, jež navrhovatel obdržel dne 29.10.2007. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 7.11.2007 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Obsah návrhu 4.Navrhovatel uvádí, že ze zadávací dokumentace vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je provedení pěstebních činností a těžebních činností. Zadávací dokumentace obsahuje definici jak pojmu pěstební činnosti, tak pojmu těžební činnosti. Nabídková cena navrhovatele pak byla stanovena jako součet jednotlivých dílčích nabídkových cen, a sice ceny pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, ceny sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy a ceny těžeb­ních činností za celou dobu trvání smlouvy. 5.Podkladem pro sestavení nabídkové ceny byla příloha č. 2 zadávací dokumentace (tzv. na­bídkový soubor), v níž byly obsaženy objemy a specifikace prováděných služeb. Rozhodují­cí pro výši nabídkové ceny je podle navrhovatele období, v němž mají být služby prováděny. Provádění služeb v zimním období zvyšuje náklady až o 50 % s ohledem na klimatické podmínky a délku je­jich trvání. Ze zadávací dokumentace není zřejmé zejména v těžební činnosti, které práce a v jakém rozsahu budou prováděny v zimním období. Podle navrhovatele ani rámcové vymezení předmětu plnění veřej­né zakázky obsažené v kap. 1 zadávací dokumentace, ani nabídkový soubor (listy sumářů) obsažený v příloze č. 2 zadávací dokumentace, neobsahují dostatečnou specifikaci před­mětu veřejné zakázky, která by uchazečům umožnila zpracování nabídky, zejména nabíd­kové ceny, na základě přesné znalosti požadovaného plnění. 6.Navrhovatel souhlasí s tím, že z předložených informací bylo možné učinit si částečně představu o rozsahu těžební a pěstební činnosti. Z předložených informací však již není zřejmé, jakým způsobem a v jakých termínech bude nutné pěstební a těžební činnost realizovat. Rovněž umístění těžební i pěstební činnosti kdekoliv v rámci konkrétní smluvní územní jednotky (dále jen „SÚJ“) nelze po­važovat za přesnou specifikaci místa plnění veřejné zakázky. Zadavatelem předložené a uváděné mapové podklady obsahují pouze obecný přehled o předmětné SÚJ, aniž by byly prováděné pěstební a těžební činnosti v rámci této SÚJ přesněji lokalizovány. Vzhledem k tomu, že podmínky jednotlivých porostů v rámci SÚJ jsou značně rozdílné, není prakticky vůbec možné objektivně stanovit náklady na služby. Uchazečům tak nebyl znám přesný charakter území, na kterém budou příslušné služby realizovány, ani přesná technologie, kterou bude nutné při pěstebních a těžebních činnostech použít. Ze zadávacích podmínek lze dále dovo­dit, že zadavatel je oprávněn při realizaci veřejné zakázky určit konkrétní místo těžby či provádění pěstební činnosti kdekoliv v rámci předmětné SÚJ. Limitován je pouze rozsahem prací a územím SÚJ. Lokální podmínky v rámci jednotlivé SÚJ jsou však odlišné a vyžadují použití různých technologických postupů. To znamená i rozdílnou úroveň nákladů. Cíleným výběrem zadavatele nákladově náročných porostů (pracovišť) v pěstební a těžební činnosti je zadavatel schopen negativně vstupovat do výše nabídkové ceny. Naopak výběrem nákladově méně náročných porostů je schopen pozitivně ovlivnit výsledky vítěze výběrového řízení. 7.Navrhovatel se domnívá, že u střednědobé zakázky lze naplánovat nejméně z 60 až 70 % rozhodujících vý­konů pěstební a těžební činnosti podle porostů a porostních skupin. Potřebná data obsahuje desetiletý lesní hospodářský plán, který je pro zadavatele závazný. 8.Při zpracování nabídky podle navrhovatele nebylo možné stanovit odpovídající náklady výroby. Pro výpočet ceny prací je nezbytné znát přesné označení místa, kde se mají práce provádět a přesnou technologii výroby. Spotřeba práce a výsledná cena jsou totiž ovlivněny u rozhodujících činností mnoha faktory. 9.Na kon­krétní specifikaci místa plnění závisí výše nákladů na provádění pěstební a těžební činnosti. Informace obsažené v zadávací dokumentaci byly nedostatečné a neumožnily navrhovateli stanovit objektivní nabídkovou cenu. Ta je přitom závazná a neměnná po celou dobu průběhu zadávacího řízení a rovněž po celou dobu platnosti smlouvy uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení. Tím dle navrhovatele došlo k porušení § 44 odst. 1 zákona. 10.Objektivní stanovení nabídkové ceny by bylo možné po předložení pěs­tebních a těžebních projektů. Předložení těchto projektů však zadavatel odmítl. Skutečnost, že zadavatel odmítl předložit pěstební a těžební projekty jako součást zadá­vacích podmínek podle navrhovatele vedla dále k nerovnému postavení uchazečů. Navrhovatel uvádí, že dosavadní dodavatelé lesnických služeb, kteří provozují činnost na příslušných smluvních územních jednotkách, jsou jednak seznámeni s místními podmínkami dotčené SÚJ a mají navíc k dispozici dosa­vadní konkrétní pěstební a těžební projekty. Tyto projekty obsahují specifické informace ve vztahu k příslušné smluvní územní jednotce a nelze je ze zadávací dokumentace (včetně pří­padné prohlídky terénu) dovodit. Takovými informacemi jsou např. informace o používa­ných technologiích, u kterých lze předpokládat, že se pro příští období nezmění. V odlišné pozici pak byli dodavatelé, kteří s místními podmínkami dotčené SÚJ seznámeni nebyli. 11.Nedostatečné vymezení předmětu veřej­né zakázky podle navrhovatele neumožnilo řádné zpracování nabídky, zejména pokud jde o stanovení na­bídkové ceny. Požadavek dostatečného a určitého vymezení předmětu veřejné zakázky je přitom základem transparentního zadávacího řízení. Problematická je dále diskri­minace mezi uchazeči, kteří v současné době provádějí činnost na dotčené smluvní územní jednotce, a ostatními uchazeči, jimž se nedostává komplexních informací. Za­davatel tak porušil ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 44 odst. 1 zákona. 12.Navrhovatel rovněž namítá, že náklady na provedení veřejné zakázky v letech 2008 – 2010 budou ovlivněny výší inflace. Odhady vládních ekonomů se různí již na rok 2008, jaký vývoj bude v ná­sledujících letech 2009 a 2010 nelze předpokládat. Vyjádření zada­vatele, že ceny jsou uvedeny v ceníku a platí po celou dobu platnosti smluv, lze vysvětlit i tak, že ceny budou platit po celé období, ale budou valorizovány a upravovány dodatky ke smlouvám jako tomu bylo v minulosti. Ze zadávací dokumentace není podle navrhovatele postup jednoznačný. 13.Z rozhodnutí zadavatele o námitkách podle navrhovatele vyplývá, že zadavatel nepředpokládá nepředvídatelný výkyv inflace od obvyklého vývoje inflace. V daném případě se jedná o zcela novou informaci, která nebyla zveřejněna v zadávací dokumentaci, ani v odpovědích zadavatele na konkrétní dotazy uchazečů. Uvedeným postupem zadavatele dojde k poško­zení a vyloučení uchazečů, kteří v nabídkové ceně uvažovali i s nepředvídatelnými výkyvy inflace. 14.Podle navrhovatele vlivem nejasné konstrukce ceny v důsledku inflace došlo k porušení transparentnosti, rovného zacházení a zákazu dis­kriminace ve smyslu ustanovení § 6 zákona a ustanovení § 44 odst. 1 zákona. 15.Navrhovatel se v návrhu domáhá zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Vyjádření zadavatele 16.Zadavatel uvádí, že specifikoval předmět veřejné zakázky v bodu 1. zadávací dokumentace obecně tak, že se jedná o těžební a pěstební činnosti, které blíže výčtem činností v tomto bodu zadávací dokumentace definoval, s tím, že bližší specifikaci stanoví příloha č. 2 zadávací dokumentace. 17.V příloze č. 2 zadávací dokumentace je uveden sumář činností - pěstebních a těžebních činností, který obsahuje přesnou specifikaci činností co do jejich rozsahu, tj. je uvedena konkrétní požadovaná činnost a množství měrných jednotek požadované činnosti. Rozsah plnění je přitom zadavatelem stanoven na celou dobu trvání předmětu veřejné zakázky, tj. na 3 roky. Místně je předmět veřejné zakázky specifikován vymezením smluvní územní jednotky, a to včetně mapových podkladů, které jsou v rámci zadávací dokumentace přístupné na internetových stránkách zadavatele www.lesycr.cz. Uvedená místní specifikace včetně přesného určení rozsahu činností v rámci předmětu veřejné zakázky je dle názoru zadavatele dostatečná pro to, aby si kterýkoli uchazeč udělal konkrétní představu o rozsahu předmětu veřejné zakázky a mohl odpovědně a objektivně zpracovat a podat nabídku, včetně nabídky cenové. 18.Těžební i pěstební činnosti tak, jak jsou co do rozsahu a místa specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou závazné jak pro uchazeče, tak pro zadavatele a dle vyjádření zadavatele jsou i dostatečně určité. Je tedy na uchazečích, aby na základě dostupných a dostatečných údajů poskytnutých v zadávací dokumentaci (včetně mapových podkladů a rozsahu činností dle těžebního projektu a pěstebního projektu) stanovili nabídkovou cenu tak, aby odpovídala požadovanému rozsahu činností v příslušné konkrétní smluvní územní jednotce, která je uchazečům známa. Dle zadavatele všichni uchazeči měli dostatečné podklady pro podání nabídek a zároveň měli zcela shodné a rovné podmínky. 19.Tvrzení o nedostatečném vymezení předmětu veřejné zakázky v důsledku absence pěstebních a těžebních projektů v zadávací dokumentaci není dle názoru zadavatele rovněž důvodné, neboť dostatečnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahují sumáře pěstebních a těžebních činností, které byly součástí zadávací dokumentace. Těžební a pěstební projekt jsou již jen nástroje vlastního plnění předmětu smlouvy, když technická specifikace v nich obsažená bude odpovídat sumářům obsaženým v zadávací dokumentaci. 20.Co se pak týká projektů těžebních a pěstebních činností, zadavatel uvádí, že tyto projekty jsou sestavovány vždy pouze na následující období jednoho kalendářního roku (tato skutečnost je uchazeči známa i z textu smluv, které byly součástí zadávací dokumentace). Projekty tedy nevyjadřují předmět zakázky po celou dobu jeho plnění, ale pouze na období jednoho roku. Navíc jsou projekty sestavovány až před koncem aktuálního roku. Vyhlášení zadávacích řízení přitom proběhlo v průběhu měsíců července a srpna, tzn., že zadavatel objektivně nemohl projekty předložit. Zadavatel znovu zdůrazňuje, že projekty nejsou a ani nemohou být uveřejněnou podrobností pro zpracování nabídky v rámci zadávacího řízení. 21.Projekty lesnických (pěstebních a těžebních) činností nelze sestavovat na více let dopředu (např. na celé budoucí tříleté období plnění zakázky), jelikož průběh počasí, vývoj mezo a mikroklimatu, biotičtí a abiotičtí škodliví činitelé jsou hlavními kritérii ovlivňující výběr jednotlivých porostů k provedení příslušných pěstebních a těžebních zásahů, tedy požadovaných služeb. Zadavatel nemůže vzhledem k přírodním vlivům na lesní ekosystém tyto podmínky přesně předpovídat, ani je eliminovat. 22.Tvrzení navrhovatele, že nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky mu neumožňuje řádné zpracování nabídky, zejména co se týče nabídkové ceny, je dle názoru zadavatele taktéž neodůvodněné, neboť ceny, které uchazeči v nabídce uvádějí, jsou cenami jednotkovými, přičemž celková nabídková cena je dána prostým součtem těchto cen, a to dle rozsahu činností uvedeného konkrétně v zadávací dokumentaci. 23.S ohledem na to by měl být každý z uchazečů podnikajících v daném oboru být schopen zcela zodpovědně stanovit nabídkovou cenu porovnatelnou s ostatními nabídkami. V tomto směru zadavatel podotýká, že tvrzení ohledně rozdílných nabídkových cen jednotlivých uchazečů nemůže být žádným důkazem o neurčitosti zadání. Jednotliví uchazeči jsou subjekty zcela odlišnými, s odlišnými výrobními a režijními náklady i přístupem k plnění zakázky, přičemž rozdílnost cen je pouze logickým důsledkem funkčního tržního prostředí a dokladem smysluplnosti předmětného typu zadávacího řízení jako nejefektivnějšího prostředku k výběru nejvhodnějšího uchazeče pro realizaci veřejné zakázky. 24.Zadavatel má za to, že při vymezení předmětu veřejné zakázky postupoval v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona transparentně a nediskriminačně za rovného zacházení se všemi uchazeči. 25.Zadavatel uvádí, že inflace je faktorem, který nelze na období let 2008 - 2010 s jistotou předem stanovit. Zadavatel tedy nemohl v rámci splnění povinnosti podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona poskytnout uchazečům údaje o míře inflace, neboť takové údaje k dispozici nemá a nemůže mít. Zadavatel je toho názoru, že údaj o míře inflace tedy není a ani nemůže být údajem vymezujícím předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona. 26.Jestliže zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl způsob dopadu inflace do jednotlivých ceníkových položek v letech 2008 - 2010, pak tak učinil z prostého důvodu, že inflace žádný dopad na ceny mít nebude. Je na každém uchazeči, aby ceny stanovil takovým způsobem, aby je při obvyklém vývoji inflace (s odhlédnutím od nepředvídatelných výkyvů) byl schopen dodržet. Účast kteréhokoli uchazeče v jakémkoli zadávacím řízení již ze své podstaty předpokládá, že uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako cenu budoucí, tedy jako více či méně přesný odhad ceny plnění předmětu smlouvy, které nutně nastane až v budoucnu. Je pouze otázkou délky období, jak bude tento odhad ceny přesný. Zadavatel je přesvědčen, že období tří let není obdobím, na které by nebylo možno předem stanovit jednotkové ceny. 27.Zadavatel se domnívá, že s ohledem na výše uvedené při vymezení předmětu veřejné zakázky nepostupoval v rozporu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona, přičemž postupoval transparentně a nediskriminačně a za podmínek rovného zacházení se všemi uchazeči. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 28.Dnem 8.11.2007, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Zadavatel návrh obdržel téhož dne. 29.Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: ozadavatel, onavrhovatel, ovybraný uchazeč – KATR a.s., IČO 25858947, se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves. 30.Úřad vydal dne 25.3.2008 rozhodnutí č. j. S316/2007/VZ-05359/2008/510/MO, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. R088/2008/02-20628/2008/310-AS ze dne 14.10.2008. Úřad ve svém rozhodnutí č. j. S316/2007/VZ-05359/2008/510/MO ze dne 25.3.2008 správní řízení podle § 118 zákona zastavil, neboť v postupu zadavatele nezjistil porušení zákona uváděná v návrhu. Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 91/2008 ze dne 3.5.2010 byla zamítnuta žaloba navrhovatele Pradědský lesní závod, a.s., IČO 47151218, se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem (dále jen „navrhovatel“) podaná proti rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. R088/2008/02-20628/2008/310-AS ze dne 14.10.2008. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 91/2008 ze dne 3.5.2010 podal navrhovatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Nejvyšší správní soud rozsudkem č. j. 7 Afs 66/2010 ze dne 26.10.2011 zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 91/2008 ze dne 3.5.2010 a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud v Brně rozsudkem č. j. 62 Af 76/2011 ze dne 26.4.2012 zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. R088/2008/02-20628/2008/310-AS ze dne 14.10.2008 a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. R088/2008/VZ-20432/2013/310/PMo ze dne 21.10.2013, které nabylo právní moci dne 22.10.2013, bylo zrušeno rozhodnutí č. j. S316/2007/VZ-05359/2008/510/MO ze dne 25.3.2008 a věc byla vrácena Úřadu k novému projednání. 31.Pokračování správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S316/2007/VZ-20780/2013/511/MOn ze dne 24.10.2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S316/2007/VZ-20787/2013/511/MOn ze dne 24.10.2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S316/2007/VZ-22161/2013/511/MOn ze dne 13.11.2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 32.Usnesením č. j. ÚOHS-S316/2007/VZ-20787/2013/511/MOn ze dne 24.10.2013 mj. Úřad zadavateli stanovil lhůtu ke sdělení stavu realizace předmětné veřejné zakázky. 33.Dne 31.10.2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele, že s vybraným uchazečem na plnění veřejné zakázky uzavřel smlouvu. Přílohou vyjádření zadavatele je i kopie uzavřené smlouvy, ze které vyplývá, že předmětná veřejná zakázky již byla v plném rozsahu zrealizována o to ke dni 31.12.2010, což výslovně potvrdil i zadavatel ve svém vyjádření. Závěry Úřadu 34.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 35.Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 36.S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a veřejná zakázka již byla ke dni 31.12.2010 v plném rozsahu zrealizována, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele ze dne 7.11.2007 na zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku stal zjevně bezpředmětným, neboť výsledku řízení požadovaného navrhovatelem již nemůže být dosaženo. 37.Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka v.z. Mgr. Michal Kobza JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1.Mgr. Jakub Kotrba, advokát, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 2.JUDr. Martin Nedelka, advokát, Olivova 4, 110 00 Praha 1 3.KATR a.s., Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12161
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.