Rozhodnutí UOHS 12305


Číslo jednací ÚOHS-S729/2014/VZ-6517/2015/513/ABr
Instance I.
Věc
Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU
Účastníci Jihočeský kraj
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 27.03.2015
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12305.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S729/2014/VZ-6517/2015/513/ABr   10. března 2015 Nabylo právní moci dne 27.3.2015   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 30. 12. 2014, jehož účastníkem je zadavatel – Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, ve věci možného spáchání deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno dne 5. 12. 2011 odesláním výzvy k podání nabídek ze dne 24. 11. 2011, na kterou byla dne 20. 4. 2012 uzavřena smlouva s vybraným uchazečem – TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se  sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno – a oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 5. 2012 pod evidenčním číslem 218607, rozhodl takto: I. Zadavatel – Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno dne 5. 12. 2011 odesláním výzvy k podání nabídek ze dne 24. 11. 2011, nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když posoudil splnění kvalifikace dodavatele TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se  sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, jako prokázané, ačkoliv dodavatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v požadavku na doložení min. 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu u osoby vedoucího týmu, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 20. 4. 2012 uzavřel s vybraným uchazečem – TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno – smlouvu.   II. Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,   pokuta ve výši 10 000,– Kč (deset tisíc korun českých).   Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj.     Odůvodnění   I. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] příslušný k dohledu nad dodržováním zákona, obdržel dne 13. 5. 2014 podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení výzvou k podání nabídek ze dne 24. 11. 2011 odeslanou šesti zájemcům dne 5. 12. 2011, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 5. 2012 pod evidenčním číslem 218697 (dále jen „veřejná zakázka“) II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 2.Zadavatel se v zadávacím řízení nechal zastoupit na základě mandátní smlouvy ze dne 31. 5. 2011 mandatářem – GORDION, s.r.o., IČO 26147921, Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany. 3.Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka komplexních konzultačních a administrativních činností a služeb pro zajištění efektivního řízení projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. 4.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 100 000 Kč bez DPH. 5.Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel tři nabídky. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka uchazeče – TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČO 26298953, sesídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“ nebo „TECHNISERV IT“). 6.Úřad si za účelem prošetření podnětu vyžádal od zadavatele dokumentaci o předmětné zakázce a po přezkoumání předložených dokumentů získal pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče v souladu se zákonem, když tento neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v doložení min. 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu u osoby, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, tj. u vedoucího týmu a na předmět plnění veřejné zakázky uzavřel dne 20. 4. 2012 s vybraným uchazečem TECHNISERV IT smlouvu, přičemž získal pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem při posuzování kvalifikace. III. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 7.Dopisem č. j. ÚOHS-S729/2014/VZ-20652/2014/513/ABr ze dne 30. 12. 2014 Úřad oznámil zadavateli, který je jediným účastníkem řízení, zahájení správního řízení z moci úřední. Toto oznámení bylo zadavateli doručeno dne 30. 12. 2014 a tímto dnem tak bylo podle § 46 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní řízení zahájeno. Současně s oznámením o zahájení správního řízení Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S729/2014/VZ-26232/2014/513/ABr ze dne 30.12.2014 účastníkovi řízení stanovil podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu, v níž byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a v níž byl oprávněn vyjádřit své stanovisko v řízení. 8.Na základě usnesení č. j. ÚOHS-S729/2014/VZ-20652/2014/513/ABr ze dne 30. 12. 2014 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 12. 1. 2015. 9.Usnesením č. j. ÚOHS-S729/2014/VZ-1410/2015/513/ABr ze dne 15. 1. 2015 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 10.Na základě tohoto usnesení č. j. ÚOHS-S729/2014/VZ-1410/2015/513/ABr ze dne 15. 1. 2015 zadavatel nezaslal Úřadu žádné další vyjádření. Vyjádření zadavatele ze dne 12. 1. 2015 11.Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 12. 1. 2015 k pochybnostem Úřadu, zda vybraný uchazeč prokázal, že vedoucí týmu disponoval min. 5letou praxí v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu uvedl, že způsob prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona (tj. požadavek na doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb) zadavatel stanovil mimo jiné tak, že „dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky“. 12.Zadavatel zastává názor, že „uchazeč TECHNISERV IT v nabídce předložil doklad o vzdělání a odborné způsobilosti vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči a rovněž jeho strukturovaný profesní životopis, ze kterého vyplývalo, že je v zaměstnaneckém poměru k uchazeči od roku 2005, přičemž působil jako vedoucí projektu IT a bezpečnostních systémů, dále byl ve vedení týmu IT specialistů a montážníků a koordinoval činnost na projektech vč. odpovědnosti za jejich úspěšné dokončení. Podle strukturovaného profesního životopisu lze zjistit, že se po dobu zaměstnaneckého poměru k uchazeči (tj. od roku 2005 do doby podání nabídky) podílel na projektech pro následující objednatele: Ministerstvo vnitra - název zakázky ROB - vedení projektu, Ministerstvo vnitra - název zakázky architektura IS ROB - vedení projektu, Statutární město Brno - název zakázky Informační strategie města Brna - vedení projektu Statutární město Brno - název zakázky Informační strategie města Brna - vedení projektu Ministerstvo Obrany ČR - název zakázky - zabezpečení letiště Čáslav“. 13.Zadavatel argumentuje, že „měl s ohledem na shora uvedené skutečnosti za to, že uchazeč splnil všechny stanovené požadavky, včetně požadavku týkajícího se vedoucího týmu, jelikož z realizovaných služeb (projektů) pro uvedené objednatele ze sféry státní správy a samosprávy a z profesního životopisu Ing. Kuči vyplývalo, že jmenovaný disponuje pětiletou praxí v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu. Správnost uvedeného závěru podporují i doklady, které si zadavatel dodatečně vyžádal od Ing. Kuči (životopis, čestná prohlášení ze dne 12. 8. 2013 a 9. 9. 2013, osvědčení Statutárního města Brno ze dne 18. 8. 2013) k prokázání faktického splnění požadavku 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, které zadavatel předložil poskytovateli dotace“. 14.Zadavatel zastává názor, že „při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče v předmětném zadávacím řízení postupoval správně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel má za to, že jeho jednáním nedošlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť pro naplnění skutkové podstaty tohoto deliktu je třeba prokázat, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách takovým způsobem, aby tím mohl být podstatným způsobem ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, a pro uložení sankce zde není důvod“. 15.Zadavatel dále poukazuje na to, že „byl zadávacím řízení zastoupen zástupcem (Gordion, s. r. o.); zadavatel neměl s ohledem na shora uvedené skutečnosti pochybnosti o tom, že jeho postup i postup zástupce zadavatele je správný, jelikož mohl mít za to, že kvalifikační předpoklady jsou řádně prokázány, když vedoucí týmu vítězného uchazeče bez jakýchkoliv pochybností požadovanou kvalifikací disponoval. Zadavatel trvá na tom, že nejednal v rozporu s postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a takovýmto (řádným) postupem nemohl tedy ani ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Proto zadavatel žádá, aby Úřad všechny okolnosti pečlivě zvážil a aby rozhodl tak, že zadavatel se správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách nedopustil“. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 16.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak dokumentace o veřejné zakázce, dospěl k závěru, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, když při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 zákona, když posoudil splnění kvalifikace dodavatele TECHNISERV IT jako prokázané, ačkoliv dodavatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v požadavku na doložení min. 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu u osoby vedoucího týmu, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 20. 4. 2012 uzavřel s vybraným uchazečem – smlouvu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona 17.Podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. 18.Podle ustanovení 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. 19.Podle § 59 odst. 5 zákona o posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace, a seznam dodavatelů, kteří splnění kvalifikace neprokázali, spolu s uvedením důvodu. 20.Ustanovení § 65 odst. 1 zákona pak stanoví dobu prokazování splnění kvalifikace, když uvádí, že v otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 21.Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být podle § 60 odst. 1 zákona veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zjištění vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce  22.Zadavatel v Zadávací dokumentaci v příloze č. 5 Stav realizace projektu vymezil finanční objem veřejných zakázek, jejichž administrace bude předmětem veřejné zakázky, ve výši cca 150 mil. Kč. 23.Zadavatel v bodě 8. Kvalifikační dokumentace stanovil požadavky a způsob prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona takto: „Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb“. 24.Ke způsobu prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 7 písm. b) zákona zadavatel uvedl: „Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky“. 25.Dále zadavatel vymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona takto: „Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: 1 x vedoucí týmu: min. 5letá praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, min. 3letá praxe v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů EU, zkušenost s vedením min. 1 projektu ve finančním objemu min. 100 mil Kč bez DPH, jehož předmětem byla oblast zaměřena na eGovernment, ICT, vývoj, dodávka a nasazení ICT systémů. 1 x člen týmu: min. 3letá praxe v oblasti řízení projektů, min. 3letá praxe v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů EU, zkušenost s vedením min. 1 projektu, jehož předmětem byla oblast zaměřena na eGovernment, ICT, vývoj, dodávka a nasazení ICT systémů. 1 x člen týmu: ukončené vysokoškolské vzdělání právnického směru, min. 3letá praxe v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů EU, účast min. na jednom projektu, jehož předmětem byla oblast zaměřena na eGovernmentu, ICT, vývoj, dodávka a nasazení ICT systémů a spolufinancovaných z fondů EU v posledních třech letech. 1 x člen týmu: ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, min. 3letá praxe v oblasti administrace a finančního řízení projektů spolufinancovaných z fondů EU, účast na min. 1 projektu, jehož předmětem byla oblast zaměřena na eGovernment, ICT, vývoj, dodávka a nasazení ICT systémů a spolufinancovaných z fondů EU v posledních třech letech. Uchazeč v rámci plnění předmětu veřejné zakázky vyčlení min. 1 osobu zodpovědnou za plnění činností a služeb definovaných v rámci bodů předmětu plnění veřejné zakázky tak, aby osoba vyčleněná Uchazečem pro tyto účely zajišťovala plnění této části předmětu veřejné zakázky min. 1 den v týdnu (v rámci pracovní doby zadavatele) po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky v sídle zadavatele“. 26.Vybraný uchazeč předložil k prokázání min. 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu u vedoucího týmu následující životopis: „ING. LUBOMÍR KUČA DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Vysoké učení technické, fakulta strojní, obor CAD a informační systémy, téma diplomové práce: Integrace CAD/CAM systémů do informačního systému podniku na bázi systému SAP Postgraduální studium - externí forma, VUT FS - procesní inženýrství - CAD/CAM/CIM a informační systémy, 1998 - 1999 VZTAH K UCHAZEČI Zaměstnanec uchazeče TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 26298953 DOVEDNOSTI A ZNALOSTI 2001 - MS Systém Management Server - administrace (Microsoft) 2002 - Implementace a podpora MS Windows XP Professional (Microsoft) 2008 - Cisco Sales Essentials (Cisco) 2008 - Cisco Express Foundation (Cisco) PŘEHLED DOSAVADNÍ PRAXE ALSTOM POWER S. R. O. Od/do: 1999-2003 specialista IT & CAD, helpdesk PC - 200 uživatelů Six Sigma Green Belt – projekt standardizace a optimalizace procesu Hotline/Helpdesk COMPACTIVE, S. R. O. Od/do: 2004-2005 Informační technologie - vedení společnosti dohled nad provozem 4 e-shopů a dalšími www projekty údržby a implementace zabezpečení budov a IT TECHNISERV IT, SPOL. S R. O. Od/do: 2005 - doposud vedoucí projektů IT a bezpečnostních systémů, vedení týmu IT specialistů a montážníků, koordinace činností na projektech, odpovědnost za úspěšné dokončení projektů DOSAVADNÍ PRAXE V OBORU PŘEDMĚTU VZ 1.1.1.1. MINISTERSTVO VNITRA Název zakázky ROB Popis řešení Služby související s projektovým dohledem nad realizací informačního systému ROB, zahrnující projektové řízení, řízení kvality, akceptační řízení při implementaci informačního systému ROB a administraci projektu vzhledem ke Strukturálním fondům EU Vykonávaná činnost - vedení projektu 1.1.1.2 MINISTERSTVO VNITRA Název zakázky Architektura IS ROB Popis řešení Vypracování analýzy a detailního projektu informačního systému Registru obyvatel (dále jen IS ROB). Dodávka Globální architektury IS ROB a kompletní dopracovaní Detailní architektury IS ROB. Poskytování služeb souvisejících s dohledem nad projektem IS ROB, které zahrnují projektové řízení, řízení kvality, akceptační řízení a administraci projektu se zaměřením na eGovernmment a financovaného z fondů EU. Vykonávaná činnost - vedení projektu 1.1.1.3 STATUTARNÍ MĚSTO BRNO Název zakázky Informační strategie města Brna Popis řešení Analýza a následná tvorba strategie pro rozvoj informačních systémů. Vykonávaná činnost - vedení projektu 1.1.1.4 STATUTARNÍ MĚSTO BRNO Název zakázky Informační strategie města Brna Popis řešení Dodávka technické infrastruktury a informačního systému včetně kompletní implementace a následné systémové podpory včetně návrhu řešení a řízení projektu. Vykonávaná činnost - vedení projektu 1.1.1.5 MINISTERSTVO OBRANY ČR Název zakázky Zabezpečení letiště Čáslav Popis řešení Dodávka technické infrastruktury a informačního systému včetně kompletní implementace a následné systémové podpory. Vykonávaná činnost - vedení projektu 1.1.1.6 JIHOMORAVSKÁ PROVOZNÍ A. S. Název zakázky IS pro řešení zřizování víz Popis řešení Dodávka technické infrastruktury a informačního systému včetně kompletní implementace pro zřizování víz. Vykonávaná činnost - člen projektového týmu 1.1.1.7. LIKO – S, A. S. Název zakázky Dodávka HW vybavení a příslušenství Popis řešení Dodávka HW a nezbytného SW, virtualizačního SW včetně kompletní implementace, uvedení do provozu a proškolení administrátora a implementačního týmu v návaznosti na spolufinancování z fondů EU. Vykonávaná činnost - vedení projektu PODÍL NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKYVedoucí projektového týmu“. 27.Jako základní hodnotící kritérium zadavatel stanovil ekonomickou výhodnost nabídky. Podle protokolu o otevírání obálek ze dne 22. 12. 2011 zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel tři nabídky. 28.V protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 9. 1. 2012 hodnotící komise uvedla, že všichni uchazeči, mezi nimi i uchazeč TECHNISERV IT splnili kvalifikaci vymezenou zadavatelem v souladu se zákonem. Podle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2012 hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče TECHNISERV IT s nabídkovou cenou 1 235 000 Kč bez DPH, tj. 1 482 000,- Kč vč. DPH. Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a dne 6. 3. 2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TECHNISERV IT a dne 20. 4. 2012 uzavřel s tímto uchazečem smlouvu o poradenství. Právní posouzení 29.Smyslem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je eliminace dodavatelů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s předmětem dotčené veřejné zakázky, nemají dostatečné personální, odborné a materiální zabezpečení. V konečném důsledku tak předmět veřejné zakázky nemohou plnit společnosti, jejichž kvalifikace by mohla vzbuzovat oprávněné pochybnosti o řádnosti a včasnosti jimi poskytovaného plnění. Tento institut tedy z průběhu zadávacího řízení zásadním způsobem zasahuje do samotného plnění předmětu veřejné zakázky, jelikož pouze ten dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podle zákonem a zadavatelem stanovených požadavků v zadávacím řízení, může se zadavatelem uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky a následně veřejnou zakázku i plnit. 30.Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona v otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Z uvedeného vyplývá, že zákon současně stanoví, k jakému termínu mají uchazeči svoji kvalifikaci prokazovat. Tato lhůta je stanovena z toho důvodu, aby všichni uchazeči měli stejnou lhůtu pro zpracování dokladů, aby tak mohl být postup zadavatele transparentní a nediskriminační, resp. aby žádný z uchazečů nebyl při posuzování kvalifikace zvýhodněn. 31.Z údajů uvedených v nabídce vybraného uchazeče, resp. z životopisu vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči, vyplývá, že tento pracovník vykonával činnost vedení projektu v případě šesti zakázek, (zakázky ministerstva vnitra č. 1.1.1.1 – „ROB“, č. 1.1.1.2 – „Architektura IS ROB“, dvě zakázky statutárního města Brna č. 1.1.1.3 a č. 1.1.1.4 – „Informační strategie města Brna“, zakázka ministerstva obrany č. 1.1.1.5 – „Zabezpečení letiště Čáslav“ zakázka společnosti LIKO-S, a. s. – č. 1.1.1.6 – „Dodávka HW vybavení a příslušenství“). U těchto zakázek však není v životopise uvedena doba, během které jmenovaný požadovanou řídící činnost vykonával. 32.Úřad zjistil dobu provádění těchto zakázek a tedy výkonu řídící činnosti vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči tím, že zjistil dobu provádění zakázek z jiných dokladů, zejména ze seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem TECHNISERV IT v posledních 3 letech (dále jen „referenční zakázky“) resp. z příloh tohoto seznamu, kterými jsou osvědčení vydaná veřejnými zadavateli. Z těchto osvědčení vyplývá následující: Osvědčení ČR – ministerstva vnitra ze dne 21. 12. 2011 – veřejná zakázka č. 1.1.1.1 – „ROB“, finanční rozsah 404,16 mil. Kč, doba provádění služeb 3/2010 dosud (termín podání nabídek 21. 12. 2011). Osvědčení ČR – ministerstva vnitra ze dne 20. 12. 2011 – veřejná zakázka č. 1.1.1.2 – „Architektura IS ROB“, finanční rozsah 18 mil. Kč, doba provádění služeb 8/2009 dosud (termín podání nabídek 21. 12. 2011). Osvědčení statutárního města Brna ze dne 20. 12. 2011 – veřejná zakázka č. 1.1.1.3 a č. 1.1.1.4 – „Informační strategie města Brna“, finanční rozsah 73 mil. Kč, doba provádění služeb 3/2009 dosud (termín podání nabídek 21. 12. 2011). 33.Jiná osvědčení o provádění veřejných zakázek, kterými by vybraný uchazeč deklaroval praxi vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči, vybraný uchazeč nedoložil. 34.Z uvedeného podle názoru Úřadu vyplývá, že vybraný uchazeč doložil v předloženém životopise Ing. Lubomíra Kuči, že tento vedoucí týmu vykonával praxi v oblasti řízení čtyř projektů pro státní správu či samosprávu v období od 3/2009 do 21. 12. 2011, tedy necelé tři roky. 35.Z citovaného životopisu dále podle názoru Úřadu vyplývá, že vedoucí týmu Ing. Lubomír Kuča vykonával činnost vedení projektu v případě ještě dalších dvou zakázek, u kterých však také nebyla uvedena doba jejich provádění. Nebylo z nich tedy možné ani odvodit a učinit závěr o délce praxe vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči v případě těchto dvou zakázek. 36.Jestliže v části životopisu Ing. Lubomíra Kuči označené jako „Dosavadní praxe v oboru předmětu VZ“ obsahující výčet veřejných zakázek, na kterých se jako osoba vedoucího týmu podílel, není uvedena doba jejich trvání, nelze považovat za prokázané splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v požadavku na doložení min. 5 leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu. Splnění uvedeného technického kvalifikačního předpokladu lze odvozovat pouze z předložených osvědčení o referenčních zakázkách uvedených v bodě 30 tohoto rozhodnutí. 37.Rovněž z údajů uvedených v životopise Ing. Lubomíra Kuči, v části nadepsané PŘEHLED DOSAVADNÍ PRAXE, ve kterém je uvedeno pod třetí položkou „TECHNISERV IT, SPOL. S R. O. Od/do: 2005 - doposud vedoucí projektů IT a bezpečnostních systémů, vedení týmu IT specialistů a montážníků, koordinace činností na projektech, odpovědnost za úspěšné dokončení projektů“ nelze podle názoru Úřadu dospět k závěru, že vybraný uchazeč v případě vedoucího týmu Ing. Lubomíra Kuči prokázal min. 5letou praxi v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, neboť citovaný přehled praxe Ing. Lubomíra Kuči u zaměstnavatele  TECHNISERV údaj, zda se jednalo o činnosti v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, neobsahuje. 38.Zadavatel uvádí ve svém vyjádření ze dne 12. 1. 2015, že vybraný uchazeč dodatečně předložil doklad (čestná prohlášení ze dne 12. 8. 2013 a 9. 9. 2013, osvědčení statutárního města Brna ze dne 18. 8. 2013), kterými prokazoval splnění požadavku 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu, a které předložil poskytovateli dotace. Tyto doklady utvrdily zadavatele v názoru, že vybraný uchazeč prokázal splnění požadované kvalifikace. V dotčeném zadávacím řízení však zadavatel neaplikoval § 59 zákona a dodatečnými doklady doloženými po uzavření smlouvy (smlouva byla uzavřena dne 20. 4. 2012) nelze pochybení zadavatele zhojit. 39.Jestliže tedy hodnotící komise v protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 9. 1. 2012 uvedla, že všichni uchazeči, mezi nimi i uchazeč TECHNISERV IT, prokázali splnění požadavků na kvalifikaci vymezenou zadavatelem v souladu se zákonem, ačkoliv uchazeč TECHNISERV IT technickou kvalifikaci podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona neprokázal, a zadavatel se s tímto rozhodnutím ztotožnil, Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel ustanovení § 59 odst. 1 zákona. 40.Podle názoru Úřadu je nepochybné, že kdyby zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohla být vybrána nabídka jiného uchazeče. Postup zadavatele při nedodržení ustanovení § 59 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 zákona tak mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. 41.Jestliže na základě takového postupu zadavatel dne 20. 4. 2012 uzavřel s uchazečem TECHNISERV IT smlouvu o poradenství, dopustil se správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 42.Pro úplnost Úřad k argumentaci zadavatele, že byl v zadávacím řízení zastoupen zástupcem (Gordion, s.r.o.) a tudíž neměl pochybnosti o tom, že jeho postup při posuzování kvalifikačních předpokladů uchazeče TECHNISERV IT je správný, uvádí, že podle § 151 odst. 1 zákona se zadavatel může při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat zastoupit jinou osobou. Podle § 151 odst. 3 zákona však i přes zastoupení není dotčena odpovědnost zadavatele za dodržování zákona. K ULOŽENÍ POKUTY 43.Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť smlouva na předmět plnění veřejné zakázky již byla uzavřena a nápravy již nelze dosáhnout. 44.Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku. 45.V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení stanovený v § 59 odst. 1 zákona, když neposoudil prokázání splnění kvalifikace dodavatele TECHNISERV IT z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v souladu se zákonem, ačkoliv tento neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v doložení min. 5leté praxe v oblasti řízení projektů pro státní správu či samosprávu u osoby, která se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a na základě tohoto postupu uzavřel dne 20. 4. 2012 s vybraným uchazečem smlouvu. 46.Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda nejsou naplněny uvedené podmínky pro zánik odpovědnosti zadavatele. V daném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z podnětu doručeného Úřadu dne 19. 5. 2014. Zadávání veřejné zakázky přitom bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídek dne 5. 12. 2011. Správní řízení bylo zahájeno dne 30. 12. 2014. Smlouva o dodávce předmětných služeb byla uzavřena dne 20. 4. 2012. Úřad tedy konstatuje, že podmínky pro zánik odpovědnosti zadavatele dle citovaného ustanovení zákona nejsou dány. 47.Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a), c) nebo d) zákona. 48.Ze smlouvy uzavřené dne 20. 4. 2012 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem Úřad zjistil, že cena veřejné zakázky činila 1 235 000,- Kč bez DPH, tj. 1 482 000,- Kč vč. DPH. Horní hranice možné pokuty tak činí částku 74 100,- Kč. 49.Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výše pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 50.Při stanovení výše pokuty Úřad zvažoval, zda pokuta ve výši 10 000,- Kč nemůže nepřiměřeným způsobem negativně ovlivnit činnost zadavatele, přičemž s ohledem na skutečnost, že v řízení bylo zjištěno, že roční příjmy zadavatele přesahují 11 miliard Kč, (i s ohledem na to, že rozpočet zadavatele je schodkový) Úřad dospěl k závěru, že pokuta uložená v této výši není způsobilá nepřiměřeným (a v tomto smyslu nespravedlivým způsobem) ovlivnit činnost zadavatele a nelze ji považovat za likvidační. 51.Úřad při stanovení výše sankce dále zohlednil skutečnost, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. 52.Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a dále pak funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů, Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující, neboť naplňuje obě základní funkce právní odpovědnosti. 53.Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu přistoupil k uložení pokuty ve výši, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo a nápravy tedy nelze dosáhnout jinak. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.   POUČENÍ   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     v z. Mgr. Michal Kobza   JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/12305
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 731 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy