Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 12397


Číslo jednací ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu
Instance I.
Věc
Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu
Účastníci České dráhy, a. s.
ŠKODA TRANSPORTATION a. s.
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.04.2015
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12390.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12397.html
Rozhodnutí
        
  Č. j.:ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu   21. srpna 2014     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 7. 2011 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 7. 2011 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, se sídlem WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, navrhovatel – ŠKODA TRANSPORTATION a. s., IČO 62623753, se sídlem Borská 2922/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí (v době zahájení správního řízení se sídlem Tylova 1/57, 301 28 Plzeň), ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 6. 2011 Mgr. Radkem Pokorným, advokátem Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři s. r. o., se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, vybraný uchazeč – obchodní společnost Siemens Aktiengesellschaft Österreich, se sídlem Siemensstrasse 90, A-1210 Wien, Österreich, zapsaná u Obchodního soudu Vídeň FB (FN) 60562m, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7. 2011 JUDr. Petrou Veselou, zaměstnankyní spol. Siemens, s. r. o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, ve věci veřejné zakázky „Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 6. 6. 2011, o jehož zahájení zadavatel informoval prostřednictvím Oznámení o dobrovolné průhlednosti EX ANTE, uveřejněného v informačním systému o veřejných zakázkách dne 13. 6. 2011 pod ev. č. 60061239, vydává toto   usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ŠKODA TRANSPORTATION a. s., IČO 62623753, se sídlem Borská 2922/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí (v době zahájení správního řízení se sídlem Tylova 1/57, 301 28 Plzeň) – ze dne 11. 7. 2011 se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění   1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 11. 7. 2011 návrh navrhovatele – ŠKODA TRANSPORTATION a. s., IČO 62623753, se sídlem Borská 2922/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí (v době zahájení správního řízení se sídlem Tylova 1/57, 301 28 Plzeň), ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 6. 2011 Mgr. Radkem Pokorným, advokátem Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři s. r. o., se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 7. 2011 JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, se sídlem WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 6. 6. 2011, o jehož zahájení zadavatel informoval prostřednictvím Oznámení o dobrovolné průhlednosti EX ANTE, uveřejněného v informačním systému o veřejných zakázkách dne 13. 6. 2011 pod ev. č. 60061239 (dále jen „veřejná zakázka“ či „Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu“). 2. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – obchodní společnost Siemens Aktiengesellschaft Österreich, se sídlem Siemensstrasse 90, A-1210 Wien, Österreich, zapsaná u Obchodního soudu Vídeň FB (FN) 60562m, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7. 2011 JUDr. Petrou Veselou, zaměstnankyní spol. Siemens, s. r. o., IČO 00268577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13 (dále jen „vybraný uchazeč“). 3. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-11353/2011/510/HOd ze dne 20. 7. 2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-11355/2011/510/HOd ze dne 20. 7. 2011 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Současně stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – sdělení, k jakému datu je omezena nabídka společnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich na prodej 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu, jež jsou předmětem šetřené veřejné zakázky; a doložení průběhu všech jednání týkajících se časového omezení nabídky prodeje. 4. Usnesením č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-12042/2011/510/HOd ze dne 4. 8. 2011 Úřad podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – sdělení, zda disponuje ve výrobním programu homologovanou a schválenou vlakovou soupravou, která splňuje zadávací podmínky, které jsou přílohou tohoto usnesení; a dále lhůtu k provedení úkonu – sdělení, zda dodává homologovanou a schválenou vlakovou soupravou, která splňuje zadávací podmínky, které jsou přílohou usnesení, a doložení ceny soupravy, možností lhůt dodávky a zajištění splnění dodávky ze strany dodavatele. Tímtéž usnesením stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – sdělení, zda na vlakové soupravy, které jsou předmětem veřejné zakázky, už nebyla uplatněna opce, zda nejsou již dodány, zda cena vlakových souprav odpovídá ceně zajištěné opcí a není nijak navýšena ze strany dodavatele. Současně byla uvedeným usnesením vybranému uchazeči stanovena lhůta k provedení úkonu – sdělení, zda na vlakové soupravy, které jsou předmětem veřejné zakázky, už nebyla uplatněna opce, zda nejsou již dodány, zda cena vlakových souprav odpovídá ceně zajištěné opcí a není nijak navýšena ze strany dodavatele; a dále zda termín uplatnění opce je konečný a po jeho marném uplynutí bude cena platná i nadále nebo se podstatně změní a dále sdělení, jaké budou podmínky dodávky cenové i lhůtní po uplynutí termínu. 5. Rozhodnutím ze dne 8. 8. 2011 č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-11661/2011/510/HOd o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil z moci úřední zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. 6. Usnesením č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-12679/2011/510/HOd/MGr ze dne 12. 8. 2011 byla Úřadem navrhovateli stanovena lhůta k provedení úkonu – sdělení, zda disponuje ve výrobním programu homologovanou a schválenou vlakovou soupravou, která splňuje zadávací podmínky, které jsou přílohou tohoto usnesení; a dále lhůtu k provedení úkonu – sdělení, zda dodává homologovanou a schválenou vlakovou soupravou, která splňuje zadávací podmínky, které jsou přílohou usnesení, a doložení ceny soupravy, možností lhůt dodávky a zajištění splnění dodávky ze strany dodavatele. 7. Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S275/2011/VZ-12299/2011/510/HOd ze dne 19. 8. 2011 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, v němž mj. konstatoval, že neshledal důvody pro jeho nařízení, neboť v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou již Úřad dne 8. 8. 2011 pod č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-11661/2011/510/HOd vydal z moci úřední rozhodnutí o předběžném opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. 8. Usnesením č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-13353/2011/510/HOd ze dne 24. 8. 2011 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. 9. Usnesením č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-13472/2011/510/HOd ze dne 26. 8. 2011 Úřad prodloužil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, a to na základě žádosti navrhovatele ze dne 25. 8. 2011. 10. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-13132/2011/510/HOd ze dne 5. 9. 2011 Úřad podle ust. § 118 odst. 4 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 21. 9. 2011 rozklad. Předseda Úřadu napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl rozhodnutím č.j. ÚOHS -R215/2011/VZ-3094/2012/310/JSI/ASc ze dne 21. 2. 2012. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 23. 2. 2012. Uvedené druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu bylo napadeno navrhovatelem správní žalobou před Krajským soudem v Brně, kterou se navrhovatel domáhal zrušení uvedeného rozhodnutí. 11. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2013, č. j. 31 Af 54/2012 – 443, bylo uvedené druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 2. 2012 zrušeno a věc byla Úřadu vrácena k dalšímu řízení. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2013 podal Úřad kasační stížnost. 12. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R215/2011/VZ-4605/2013/310/MŠe ze dne 14. 3. 2013 předseda Úřadu zamítl žádost navrhovatele ze dne 21. 6. 2012 o obnovu správního řízení vedeného u Úřadu v prvním stupni pod sp. zn. S275/2011 a ve druhém stupni pod sp. zn. R215/2011.  13. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R215/2011/VZ-14382/2013/310/BVí ze dne 1. 8. 2013 předseda Úřadu zrušil prvostupňové rozhodnutí č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-13132/2011/510/HOd ze dne 5. 9. 2011 a věc vrátil Úřadu k novému projednání. 14. Nejvyšší správní soud rozsudkem č. j. 5 Afs 48/2013 – 272 ze dne 30. 5. 2014 zamítl kasační stížnost podanou Úřadem v souvislosti s výše citovaným rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2013. 15. Dopisem č. j. ÚOHS-S275/2011/VZ-16601/2014/533/HKu ze dne 13. 8. 2014 Úřad oznámil účastníkům řízení pokračování správního řízení. 16. Úřad k šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 11. 7. 2011 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal cit.: „aby Úřad na základě řízení zahájeného tímto návrhem prošetřil výše popsané okolnosti porušování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ze strany Zadavatele, a vydal příslušné rozhodnutí, v němž bude konstatováno porušení § 23 odst. 5 písm. e), § 6 a § 21 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a zvážil otázku možného uložení zákonných sankcí, včetně případných opatření k nápravě.“ 17. Z veřejně dostupných informací (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Searching/SearchContractName) Úřad zjistil, že v souvislosti s pořízením netrakčních komfortních vlakových jednotek pro dálkovou osobní dopravu Siemens Viaggio Comfort, tj. vlakových souprav Railjet, zadavatel způsobem podle § 147 zákona uveřejnil dne 28. 11. 2011 v souvislosti s veřejnou zakázkou „Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu“ oznámení o uzavření smlouvy dne 29. 9. 2011. 18. V rámci správního řízení vedeného u Úřadu pod sp. zn. S496/2013/VZ zadavatel Úřadu doručil Smlouvu o výrobě, uvedení do provozu a dodávce souprav Viaggio Comfort společnosti České dráhy, a.s., ze dne 29. 9. 2011, která byla uzavřena na plnění veřejné zakázky„Dodávka 16 kusů netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní dopravu“. 19. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 20. Vzhledem k tomu, že dne 29. 9. 2011 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno přezkoumání zákonnosti postupu zadavatele v zadávacím řízení (viz bod 16 odůvodnění tohoto usnesení) a uložení nápravných opatření, zjevně bezpředmětným, neboť nápravné opatření lze v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy, a návrhu (žádosti) tudíž není možno vyhovět, ani jej zamítnout. 21. Jelikož nastala skutečnost, která je podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu důvodem pro zastavení správního řízení, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 22. V souvislosti s návrhem navrhovatele na „uložení zákonných sankcí“ za případné porušení zákona zadavatelem Úřad uvádí, že o uložení sankce rozhodují příslušné správní orgány v rámci vedených správních řízení ve věci možného spáchání správního deliktu ve smyslu ustanovení § 120 zákona, tj. v rámci správních řízení zahajovaných z moci úřední. V šetřeném případě se však navrhovatel domáhá mj. uložení sankcí v rámci správního řízení zahájeného na návrh podle § 113 zákona, tudíž sankci ve smyslu ust. § 120 zákona v tomto správním řízení nelze uložit.   Poučení   Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka         JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně         Obdrží: 1. JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát, WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, 2. Mgr. Radek Pokorný, advokát, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři s. r. o., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1, 3. JUDr. Petra Veselá, Siemens, s. r. o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/12397
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy