Rozhodnutí UOHS 12957


Číslo jednací ÚOHS-S358/2014/VZ-15229/2014/511/PMc
Instance I.
Věc
GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno
Účastníci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.10.2015
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12958.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12957.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S358/2014/VZ-15229/2014/511/PMc   18. července 2014     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dopisem č. j. ÚOHS-S358/2014/VZ-7650/2014/511/PMc ze dne 27. 5. 2014, jehož účastníkem je   zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,   ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona zadavatelem při vyřizování námitek stěžovatele – Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o., IČO 27606074, se sídlem Karolinská 650, 186 00 Praha 8, zastoupená na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 doc. JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., jednatelkou a partnerkou Advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín – podaných proti zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ zadávanou formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 368552 (s opravou uveřejněnou dne 11. 11. 2013) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331745 (s opravou uveřejněnou dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 220-383871), rozhodl takto:   I. Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 111 odst. 1 citovaného zákona, když při vyřizování námitek stěžovatele – Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o., IČO 27606074, se sídlem Karolinská 650, 186 00 Praha 8 – zaslal rozhodnutí o námitkách jmenovaného stěžovatele ze dne 20. 12. 2013 ve lhůtě podle § 111 odst. 1 citovaného zákona pouze jmenovanému stěžovateli a nikoli jeho právnímu zástupci – doc. JUDr. Mgr. Janě Navrátilové, Ph.D., jednatelce a partnerce Advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín.   II. Za spáchání správního deliktu uvedeného v bodě I. se zadavateli – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – podle § 120 odst. 2 písm. b) citovaného zákona o veřejných zakázkách, ukládá pokuta ve   výši 5  000,- Kč(pět tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   ODŮVODNĚNÍ I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1. Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“), zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“) formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 10. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 368552 (s opravou uveřejněnou dne 11. 11. 2013) a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 192-331745 (s opravou uveřejněnou dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 220-383871). 2. Předmětem veřejné zakázky je dle oznámení o zakázce zpracování projektu a realizace stavby (včetně jeho potvrzení autorizovanou osobou z hlediska interoperability na stupni projektu a dokončeného díla), která rozšiřuje stávající síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem radiotelefonní sítě GSM-R, která má být se stávající již vybudovanou a provozovanou sítí GSM-R kompatibilní. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 602 500 000 Kč. 4. Zadavatel během zadávacího řízení poskytl dvě dodatečné informace. V rámci poskytnutí dodatečné informace č. 1 byla prodloužena lhůta pro doručení nabídek. 5. Dne 11. 12. 2013 byly zadavateli doručeny námitky stěžovatele – Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o., IČO 27606074, se sídlem Karolinská 650, 186 00 Praha 8 (dále jen „stěžovatel“), zastoupeného na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 doc. JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., jednatelkou a partnerkou Advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „právní zástupce“) – proti zadávacím podmínkám. Dne 23. 12. 2013 odeslal zadavatel stěžovateli rozhodnutí o námitkách ze dne 20. 12. 2013 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), kterým námitkám nevyhověl. Dne 3. 1. 2014 bylo toto rozhodnutí odesláno e-mailem Advokátní kanceláři Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín. 6. Dopisem ze dne 6. 1. 2014 podal stěžovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 7. Úřad byl v návrhu stěžovatele na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 6. 1. 2014, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení sp. zn. S23/2014/VZ (později vedené pod sp. zn. S15,23/2014/VZ), upozorněn na skutečnost, že rozhodnutí o námitkách stěžovatele ze dne 20. 12. 2014 odeslal zadavatel ve lhůtě podle § 111 odst. 1 zákona pouze stěžovateli a nikoli jeho právnímu zástupci. 8. Z předložené dokumentace Úřad získal pochybnosti o tom, zda se zadavatel nezasláním rozhodnutí o námitkách právnímu zástupci stěžovatele v zákonné lhůtě nedopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona, podle kterého se zadavatel dopustí správního deliktu, jestliže odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona. 9. Úřad proto oznámil zadavateli, který je podle § 116 zákona jediným účastníkem správního řízení, pod č. j. ÚOHS-S358/2014/VZ-7650/2014/511/PMc ze dne 27. 5. 2014 zahájení správního řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 28. 5. 2014 a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S358/2014/VZ-9940/2014/511/PMc ze dne 27. 5. 2014 určil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Vyjádření zadavatele 10. Ve stanovené lhůtě doručil zadavatel své vyjádření ze dne 2. 6. 2014, ve kterém mj. rekapituluje svůj postup při vyřizování námitek stěžovatele a sděluje přesvědčení, že se porušení ustanovení § 111 odst. 1 zákona nedopustil, když odeslal rozhodnutí o námitkách přímo stěžovateli. Na podporu svých tvrzení, že rozhodnutí o námitkách ze dne 20. 12. 2013 odeslal stěžovateli v zákonné lhůtě deseti dnů od obdržení námitek předkládá zadavatel podací arch o předložení zásilky k přepravě u České pošty, s.p. ze dne 23. 12. 2013 a dodejku, ze které vyplývá, že stěžovateli byla tato zásilka doručena dne 2. 1. 2014. 11. Zadavatel dále vyjadřuje názor, že z udělené právní moci, která byla přílohou námitek stěžovatele, nelze dovozovat povinnost doručovat právnímu zástupci, neboť plná moc je obecně z povahy věci legitimační prostředek, který opravňuje jejího příjemce k vykonávání právních úkonů jménem zastoupeného a který toto jeho oprávnění prokazuje vůči třetím osobám. Zadavatel se domnívá, že vůči osobě, které je plná moc předkládána, nemůže tato plná moc zakládat žádné povinnosti, když tato osoba není stranou dohody o plné moci, neboť platí, že povinnosti lze zakládat výlučně na základě zákona nebo smlouvou mezi účastníky. 12. Zadavatel dále uvádí, že aby byla třetí osoba povinna jednat se zmocněncem zmocnitele, je zapotřebí výslovného zákonného ustanovení. Zákon o veřejných zakázkách zvláštní institut zastoupení neupravuje, proto je dle zadavatele namístě použít obecnou úpravu zastoupení, přičemž ani tato nestanoví povinnost třetí osobě jednat se zmocněncem, když hovoří pouze o oprávnění zmocněnce jednat jménem zmocnitele. 13. Dle názoru zadavatele lze analogicky dovodit, že pokud by měla být při zadávání veřejných zakázek stanovena povinnost jednat či doručovat výlučně zástupci, stalo by se tak výslovně, obdobně jako v jiných procesních právních předpisech, které zadavatel konkretizuje výčtem příslušných ustanovení, ve kterých se výslovně uvádí, že má být doručováno zástupci. Vzhledem k tomu, že zákon o veřejných zakázkách žádné obdobné ustanovení neobsahuje a žádný ze zadavatelem citovaných procesních předpisů se na postup zadavatele neuplatní ani analogicky, dovozuje zadavatel, že nemá povinnost doručovat písemnosti právnímu zástupci stěžovatele. 14. Zadavatel se dále domnívá, že v zadávacím řízení je postavení zadavatele a dodavatele rovnocenné. Z toho zadavatel dovozuje, že pokud je zkrácením práv dodavatele, že není doručováno jeho zástupci, pak by bylo možné dovodit opačný závěr, kdy diktování povinnosti zadavateli zkoumat zastoupení dodavatele by naopak přinášelo zkrácení práv zadavatele a přenášení problémů spojených se zastoupením a doručováním na zadavatele. Ze zákona přitom dle zadavatele nevyplývá, že by zadavatel byl povinen takový zásah do svých práv strpět. Zadavatel dodává, že je věcí dodavatele, jakým způsobem si zajistí komunikaci se svým právním zástupcem. 15. V závěru zadavatel navrhuje, aby Úřad zahájené správní řízení zastavil, neboť zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách v zákonné lhůtě stěžovateli, jak doslovně ukládá zákon v ustanovení § 111 odst. 1 zákona, a správního deliktu se tak nedopustil. Další průběh správního řízení 16. Usnesením č. j.  ÚOHS-S358/2014/VZ-11797/2014/511/PMc ze dne 4. 6. 2014 určil Úřad zadavateli lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později již k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 17. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že rozhodnutí o námitkách odeslal ve lhůtě dle § 111 odst. 1 zákona pouze přímo stěžovateli, nikoli jeho právnímu zástupci. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení 18. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 19. Podle § 110 odst. 7 zákona námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek. 20. Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. 21. Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111. Ke spáchání správního deliktu zadavatelem 22. Z dokumentace o veřejné zakázce předložené Úřadu zadavatelem v rámci správního řízení S15,23/2014/VZ Úřad zjistil, že dne 11. 12. 2013 byly zadavateli doručeny námitky stěžovatele proti zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku. Přílohou těchto námitek byla i plná moc ze dne 29. 11. 2013, na jejímž základě byl právní zástupce kromě jiného zmocněn, „aby klienta obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky,…“ V textu plné moci se dále mj. uvádí „Tuto plnou moc klient zároveň uděluje jako zvláštní plnou moc pro zastupování ve věci veřejné zakázky ‚GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno‛ (dále jen ‚Veřejná zakázka‛), a to zejména, nikoliv však výlučně k podání námitek zadavateli, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234 proti zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, k případnému následnému podání návrhu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ‚ÚOHS‛) na zahájení řízení o přezkoumání zadávacích podmínek Veřejné zakázky a k dalšímu zastupování v řízení před ÚOHS a případně k dalším právním úkonům s tím souvisejícím“. 23. Dne 23. 12. 2013 odeslal zadavatel své rozhodnutí o námitkách ze dne 20. 12. 2013, kterým námitkám nevyhověl, přímo na adresu stěžovatele, nikoli jeho právnímu zástupci. Stěžovateli bylo rozhodnutí o námitkách doručeno dne 2. 1. 2014. 24. Z dokumentace o veřejné zakázce dále vyplývá, že dne 3. 1. 2014 bylo toto rozhodnutí odesláno zadavatelem jako příloha e-mailové zprávy Advokátní kanceláři Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, přičemž v textu této e-mailové zprávy je uvedena informace, že rozhodnutí o námitkách bylo administrativním nedopatřením odesláno dne 23. 12. 2013 pouze stěžovateli. 25. Otázkou doručování rozhodnutí o námitkách stěžovateli se mj. zabýval Krajský soud v Brně, který ve svém rozsudku č. j. 62 Af 58/2011-68 ze dne 1. 2. 2013 učinil následující závěr: „Pro zdejší soud není rozhodující skutečnost, že se na zadávací řízení neuplatní pravidla o doručování vyplývající ze správního řádu (to skutečně sporné není, neboť zadávací řízení, a to ani ta jeho část, při níž podle § 110 a násl. ZVZ probíhá řízení o námitkách, není řízením správním a ze žádného ustanovení ZVZ ani jiného právního předpisu neplyne, že by se na doručování v zadávacím řízení či ve kterékoli jeho části měla pravidla podle správního řádu aplikovat).Rozhodující je to, že dodavatel […] byl podle plné moci ze dne 28. 1. 2010 v zadávacím řízení zastoupen, toto zmocnění bylo v textu plné moci uděleno jako generální a zahrnovalo i přijímání doručovaných písemností. Jestliže tedy uvedený dodavatel podal námitky prostřednictvím takto zmocněného zástupce oprávněného ke všem úkonům v rámci námitkového řízení i k přebírání písemností, je tak jasně patrna vůle zastoupeného, aby zadavatel (žalobce) v rámci námitkového řízení komunikoval přímo s jeho zástupcem. Ustanovení § 111 odst. 1 ZVZ nemůže zadavateli bránit, aby rozhodnutí o námitkách zaslal stěžovateli, zastoupenému pro celé řízení o námitkách, prostřednictvím jím zmocněného zástupce. Žalobce tedy skutečně měl rozhodnutí o námitkách zaslat zástupci uvedeného dodavatele (stěžovatele) a neučinil-li tak, pak lze skutečně dovodit, že námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1 ZVZ – a v takovém případě v souladu s § 114 odst. 5 ZVZ uvedenému dodavateli plynula k doručení návrhu na uložení opatření k nápravě žalovanému i žalobci coby zadavateli lhůta 23 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek“. 26. V šetřeném případě bylo posledním dnem lhůty pro odeslání písemného rozhodnutí zadavatele o námitkách podle § 111 odst. 1 zákona pondělí 23. 12. 2013. V tento den bylo odesláno rozhodnutí o námitkách pouze stěžovateli Nokia. Jeho právnímu zástupci bylo rozhodnutí o námitkách odesláno elektronicky dne 3. 1. 2014, tedy až po uplynutí lhůty dle § 111 odst. 1 zákona. S ohledem na výše uvedený judikát nezbývá Úřadu než konstatovat, že zadavatel nevyřídil námitky stěžovatele Nokia v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona, neboť v zákonné desetidenní lhůtě dle § 111 odst. 1 zákona nezaslal rozhodnutí o těchto námitkách právnímu zástupci stěžovatele Nokia, prostřednictvím kterého byly námitky u zadavatele podány a který byl zároveň na základě přiložené plné moci zmocněn k přijímání doručovaných písemností. 27. Z udělené plné moci vyplývá, že záměrem stěžovatele Nokia bylo, aby zadavatel komunikoval přímo s jeho právním zástupcem, když tato plná moc byla udělena jako generální včetně zmocnění k přijímání doručovaných písemností a zároveň zvláštní pro zastupování ve věci veřejné zakázky, a to zejména, nikoliv však výlučně, k podání námitek zadavateli, k případnému podání návrhu u Úřadu a k dalšímu zastupování v řízení před Úřadem, případně k dalším právním úkonům s tím souvisejícím. Proto dle názoru Úřadu není v dané věci s odkazem na výše uvedený judikát rozhodující, jak argumentuje zadavatel, že zákon o veřejných zakázkách ani jiný právní předpis otázku doručování, resp. povinnost zadavatele doručovat právnímu zástupci stěžovatele, výslovně neupravuje. 28. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 111 odst. 1 zákona při vyřizování námitek stěžovatele, když rozhodnutí o námitkách stěžovatele ze dne 20. 12. 2013 zaslal ve lhůtě podle § 111 odst. 1 zákona pouze stěžovateli a nikoli jeho právnímu zástupci. IV. K uložení sankce 29. Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel správního deliktu dopustí tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona. 30. Z obsahu tohoto rozhodnutí vyplývá, že se zadavatel při zadávání veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona, a to tím, že nedodržel postup stanovený v § 111 odst. 1 zákona při vyřizování námitek stěžovatele, když rozhodnutí o námitkách stěžovatele ze dne 20. 12. 2013 zaslal ve lhůtě podle § 111 odst. 1 zákona pouze stěžovateli a nikoli jeho právnímu zástupci. 31. Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda nejsou naplněny uvedené podmínky pro zánik odpovědnosti zadavatele. V daném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z návrhu, který Úřad obdržel dne 6. 1. 2014. Ke spáchání správního deliktu došlo neodesláním rozhodnutí o námitkách stěžovatele jeho právnímu zástupci ve lhůtě nejpozději do 23. 12. 2013. Úřad zahájil správní řízení z moci úřední v dané věci dne 28. 5. 2014. Úřad tedy konstatuje, že podmínky pro zánik odpovědnosti zadavatele dle citovaného ustanovení zákona nejsou dány. 32. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g). 33. Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 34. Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, je zřejmé, že v důsledku nezaslání rozhodnutí o námitkách právnímu zástupci stěžovatele může být ztížena možnost využití opravného prostředku proti postupu zadavatele, a to podání návrhu u Úřadu. Dle § 114 odst. 4 zákona musí být tento úkon učiněn v zákonné lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. V dané situaci z udělené plné moci jasně vyplývá, že stěžovatel se nechal zastoupit mj. jak pro podání námitek, tak pro podání návrhu u Úřadu, tak zároveň pro přijímání doručovaných písemností, a lze se tedy oprávněně domnívat, že spoléhal na toto zastoupení a nepočítal s žádnými úkony, které by v této věci musel na svoji obranu činit. 35. K okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán, Úřad konstatuje, že zadavatel své pochybení zřejmě sám zjistil, přestože ve svém vyjádření k zahájení správního řízení vyjadřuje přesvědčení, že při vyřízení námitek nepochybil, a vyvinul snahu o nápravu svého nezákonného postupu tím, že dne 3. 1. 2014 odeslal rozhodnutí o námitkách Advokátní kanceláři Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, v příloze e-mailové zprávy, v jejímž textu uvádí informaci, že rozhodnutí o námitkách bylo administrativním nedopatřením odesláno dne 23. 12. 2013 pouze stěžovateli. Zadavatelem učiněné opatření k nápravě je tedy polehčující okolností ve vztahu k jinak závažnému správnímu deliktu, kterým nevyřízení námitek v souladu s § 111 zákona (v tomto případě nesprávné doručení rozhodnutí o námitkách) nepochybně je, neboť jeho důsledkem pro stěžovatele může být ztížení možnosti využití opravného prostředku proti postupu zadavatele (podání návrhu) u Úřadu. V konečném důsledku tedy Úřad přihlédl i ke skutečnosti, že se zadavatel snažil způsobený nedostatek napravit dodatečně odesláním rozhodnutí o námitkách Advokátní kanceláři Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., IČO 28509951, se sídlem Prvního Pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, nicméně na naplnění skutkové podstaty správního deliktu nevyřízení námitek (resp. vyřízení námitek v rozporu s § 111 zákona) to nemá vliv. Jako polehčující okolnost vzal Úřad v úvahu i skutečnost, že návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu byl v daném případě podán a právo k účinné obraně u Úřadu tak nebylo zkráceno. 36. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, i funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující, neboť naplňuje obě funkce právní odpovědnosti. 37. Při stanovení výše pokuty Úřad rovněž zvažoval, zda pokuta uložená ve výši 5 000 Kč nemůže nepříznivě ovlivnit hospodaření zadavatele, přičemž dospěl k závěru, že pokuta uložená v této výši není způsobilá negativním způsobem ovlivnit hospodaření ani činnost zadavatele. 38. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele rozhodl o uložení pokuty zadavateli tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozhodnutí. 39. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.   POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka     JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně       Obdrží Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/12957
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 264 197 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy