Rozhodnutí UOHS 13379


Číslo jednací ÚOHS-S181/2015/VZ-16347/2015/531/VČe
Instance I.
Věc
Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR
Účastníci Horská služba ČR, o.p.s.
KonekTel, a.s.
R.D.Engineering s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 01.02.2016
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13380.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13379.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S181/2015/VZ-16347/2015/531/VČe   3. července 2015     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 3. 2015, na návrh ze dne 17. 3. 2015, jehož účastníky jsou   zadavatel – Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, se sídlem Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, ve správním řízení zastoupená na základě příkazní smlouvy ze dne 5. 1. 2015 společností EuroPace s.r.o., IČO 28314638, se sídlem Měřičkova 1373/31, 621 00 Brno, navrhovatel – KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 3. 2015 Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., IČO 24784681, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, vybraný uchazeč – R.D.Engineering s.r.o., IČO 60109581, se sídlem Štrossova 86, 530 03 Pardubice,   ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 8. 1. 2015, jejíž oznámení o zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 2. 2015, pod ev. č. 508372, uzavřené dne 19. 1. 2015 mezi zadavatelem – Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, se sídlem Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, a vybraným uchazečem – R.D.Engineering s.r.o., IČO 60109581, se sídlem Štrossova 86, 530 03 Pardubice, vydává toto   usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.   ODŮVODNĚNÍ I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 3. 2015 návrh navrhovatele – KonekTel, a.s., IČO 15051145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 3. 2015 Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., IČO 24784681, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“) – na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce radiové sítě Horské služby ČR“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 8. 1. 2015, jejíž oznámení o zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 23. 2. 2015, pod ev. č. 508372, (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřené dne 19. 1. 2015 mezi zadavatelem – Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, se sídlem Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, ve správním řízení zastoupená na základě příkazní smlouvy ze dne 5. 1. 2015 společností EuroPace s.r.o., IČO 28314638, se sídlem Měřičkova 1373/31, 621 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – a vybraným uchazečem – R.D.Engineering s.r.o., IČO 60109581, se sídlem Štrossova 86, 530 03 Pardubice (dále jen „vybraný uchazeč“). 2.             Dnem 20. 3. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 19. 1. 2015 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. 3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč. 4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S181/2015/VZ-7677/2015/531/VČe ze dne 25. 3. 2015. Usnesením č. j. ÚOHS-S181/2015/VZ-8596/2015/531/VČe ze dne 3. 4. 2015 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení, kterou Úřad účastníkům řízení následně prodloužil usnesením č. j. ÚOHS-S181/2015/VZ-9609/2015/531/VČe ze dne 17. 4. 2015. 5.             Dále Úřad zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S181/2015/VZ-9523/2015/531/VČe ze dne 17. 4. 2015 stanovil lhůtu k podání informace Úřadu o tom, že smlouva na realizaci veřejné zakázky ze dne 19. 1. 2015 již byla splněna, včetně doložení této skutečnosti relevantními doklady, v případě, že tato skutečnost v průběhu správního řízení nastane. 6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S181/2015/VZ-14176/2015/531/VČe ze dne 12. 6. 2015 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 7.             Dne 30. 6. 2015 obdržel Úřad od navrhovatele návrh (žádost) na vydání předběžného opatření, kterým měl být zadavateli uložen zákaz „převzít dílo prováděné vybraným uchazečem na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dne 19 1. 2015.“ 8.             Dne 30. 6. 2015 obdržel Úřad od zadavatele přípis, v němž sděluje, že dílo, jehož provedení bylo předmětem veřejné zakázky, bylo dokončeno a předáno zadavateli, což zadavatel dokládá přiloženým protokolem o předání díla ze dne 30. 6. 2015. II. ZÁVĚRY ÚŘADU 9.             Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se uzavření a plnění smlouvy vybraným uchazečem a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 11.         Jelikož se navrhovatel ve svém návrhu domáhal zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž z výše citovaného vyjádření zadavatele a jím předložených listinných podkladů vyplývá, že předmět plnění smlouvy na veřejnou zakázku již byl dokončen a předán zadavateli, stal se návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) zjevně bezpředmětným a Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 12.         Úřad nad rámec výše uvedeného dodává, že o návrhu (žádosti) navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by byl zadavateli uložen zákaz převzít dílo prováděné vybraným uchazečem na základě smlouvy o dílo na veřejnou zakázku (viz bod 7. odůvodnění tohoto usnesení), vedl řízení o žádosti pod sp. zn. V0162/2015/VZ, v jehož rámci bylo vydáno usnesení č. j. ÚOHS-V0162/2/15-16489/2015/531/VČe, kterým bylo dané řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaveno, neboť se předmětná žádost stala zjevně bezpředmětnou.   POUČENÍ Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.   otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda       Obdrží: 1.             EuroPace s.r.o., Měřičkova 1373/31, 621 00 Brno 2.             Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 3.             R.D.Engineering s.r.o., Štrossova 86, 530 03 Pardubice   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13379
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 275 728 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy