Rozhodnutí UOHS 13559


Číslo jednací ÚOHS-S0184/2016/VZ-12369/2016/533/HKu
Instance I.
Věc
Poradenské činnosti v Jihočeském kraji
Účastníci Úřad práce České republiky
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.04.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13559.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0184/2016/VZ-12369/2016/533/HKu   24. března 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jichž se dopustil zadavatel   Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,   při zadávání veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343, vydává dle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento příkaz:   I. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 1 – „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343 nedodržel postup stanovený v ust. § 76 odst. 1 a 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, neboť nevyřadil nabídku uchazeče – Peoplesource v.o.s.,  IČO 27491901, se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod – a následně tohoto uchazeče nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, přestože jeho nabídka neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 68 odst. 3 písm. a) a c) citovaného zákona o veřejných zakázkách, a to seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, přičemž uvedený postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel s  uchazečem – Peoplesource v.o.s.,  IČO 27491901, se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod – dne 25. 11. 2013 smlouvu.   II. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím,  že nedodržel postup stanovený v ust. § 83 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách, v návaznosti na ust. § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách, když neodeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení na plnění části č. 1 – „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343, do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem – Peoplesource v.o.s.,  IČO 27491901, se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod – dne 25. 11. 2013, tedy do 10. 12. 2013, přičemž uvedené oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázkách až dne 24. 8. 2015.   III. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím,  že nedodržel postup stanovený v ust. § 83 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách, v návaznosti na ust. § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách, když neodeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 2 – „Bilanční diagnostika“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343, do 15 dnů od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem – DIVERTA, a.s.,  IČO 28180615, se sídlem náměstí Husovo 16, 282 01 Český Brod – dne 14. 6. 2013, tedy do 1. 7. 2013, přičemž uvedené oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázkách až dne 24. 8. 2015.   IV. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele o části č. 1 – „Hledám zaměstnání“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343, ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy ze dne 25. 11. 2013, tedy do 10. 12. 2013, přičemž předmětnou písemnou zprávu zadavatele uveřejnil na svém profilu až dne 12. 12. 2014.   V. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele o části č. 2 – „Bilanční diagnostika“ veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343, ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy ze dne 14. 6. 2013, tedy do 1. 7. 2013, přičemž předmětnou písemnou zprávu zadavatele uveřejnil na svém profilu až dne 12. 12. 2014.   VI. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV. a V. tohoto příkazu se zadavateli – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,   pokuta ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.   ODŮVODNĚNÍ 1.             Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 14. 1. 2013 zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 1. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 1. 2013 pod ev. č. 343343 (dále jen „veřejná zakázka“). Citovanou veřejnou zakázku přitom zadavatel rozdělil na dvě části – část č. 1 – „Hledám zaměstnání“ (dále jen „část č. 1“) a část č. 2 – „Bilanční diagnostika“ (dále jen „část č. 2“). 2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je podle bodu II.1.5) oznámení o zakázce „Komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Českých Budějovicích (v Jihočeském kraji) dle ustanovení §105 odst. 1) písmeno a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ). Bilanční diagnostika bude zabezpečována především pro uchazeče o zaměstnání s nejasnou nebo málo reálnou představou o vhodném zaměstnání, kteří potřebují odbornou pomoc při nasměrování k uplatnění na trhu práce. Jedná se o kombinaci skupinové a individuální práce s využitím psychodiagnostických metod. Do délky trvání bilanční diagnostiky bude započítána i nepřímá práce psychologa – vyhodnocení testů bilanční diagnostiky pro každého účastníka a zpracování závěrečné zprávy pro každého účastníka. Poradenské činnosti budou realizovány pro cca 1320 osob.“ 3.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem v bodu II.2.1) oznámení o zakázce stanovena na 8 000 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části č. 1 veřejné zakázky byla zadavatelem v oznámení o zakázce v bodu 3) přílohy B týkající se části č. 1 veřejné zakázky stanovena na 6 272 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části č. 2 veřejné zakázky byla zadavatelem v oznámení o zakázce v bodu 3) přílohy B týkající se části č. 2 veřejné zakázky stanovena na 1 728 000 Kč bez DPH. 4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. 2. 2016 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání části č. 1 a části č. 2 předmětné veřejné zakázky. Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. K právnímu postavení zadavatele 5.             Úřad se nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje definici zadavatele veřejné zakázky ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona. 6.             Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona je veřejným zadavatelem Česká republika. 7.             Podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady. 8.             Podle § 3 odst. 2 citovaného zákona organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu. 9.             Podle § 1 odst. 1 věty druhé zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad práce správním úřadem s celostátní působností. 10.         Na základě výše uvedených ustanovení lze konstatovat, že zadavatel je organizační složkou státu a naplňuje tedy definici veřejného zadavatele uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) zákona, pročež se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách a je tedy povinen při zadávání šetřené veřejné zakázky postupovat dle zákona. K výroku I. tohoto příkazu Relevantní ustanovení zákona 11.         Podle § 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu [zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů] v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 12.         Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. 13.         Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. 14.         Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku. Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 15.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 18. 10. 2013 zadavatel ve vztahu k části č. 1 veřejné zakázky vydal „Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky“, z něhož vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku v části č. 1 veřejné zakázky podal uchazeč – Peoplesource v.o.s.,  IČO 27491901, se sídlem Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „Peoplesource v.o.s.“) – s nímž zadavatel následně dne 25. 11. 2013 uzavřel rámcovou smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky. Posouzení věci 16.         Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že hodnotící komise musí posoudit nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny, jak je uvedeno v § 76 odst. 1 zákona. 17.         Úřad ověřil obsah nabídky uchazeče Peoplesource v.o.s. a zjistil, že předmětná nabídka neobsahuje povinné náležitosti dle požadavků uvedených v ust. § 68 odst. 3 písm. a) a c) zákona (seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou). Úřad dále zjistil, že součástí dokumentace o veřejné zakázce (v obálce spolu s nabídkou uchazeče Peoplesource v.o.s.) je dokument »Splnění požadavků na nabídku – veřejná zakázka „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“ – HZ«, z něhož vyplývá, že nabídka uchazeče Peoplesource v.o.s. neobsahuje seznam a prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona (v tabulce obsahující výčet požadavků na nabídku je u požadavku na předložení seznamů a prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona zaškrtnuta kolonka „NE“ – požadavek nesplněn), nicméně z uvedeného dokumentu nelze dovodit, zda jej vyhotovil zadavatel. Z další dokumentace o veřejné zakázce již žádným způsobem nevyplývá (není uveden záznam v žádném protokolu o jednání hodnotící komise), že by se zadavatel uvedeným nedostatkem nabídky uchazeče Peoplesource v.o.s. v rámci posouzení nabídek zabýval, případně, že by na uvedený nedostatek nabídky uchazeče Peoplesource v.o.s. nějakým způsobem reagoval. 18.         Ačkoliv je zadavatel v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 zákona povinen vyřadit z dalšího posouzení a hodnocení nabídku nesplňující zákonné požadavky a příslušného uchazeče je podle § 76 odst. 6 zákona povinen vyloučit z účasti v zadávacím řízení, Úřad má za prokázané, že v prověřovaném případě zadavatel této zákonné povinnosti nedostál, neboť nabídku uchazeče Peoplesource v.o.s., která nesplňovala zákonné požadavky podle ust. § 68 odst. 3 zákona, nevyřadil z dalšího posouzení a hodnocení nabídek a z účasti v zadávacím řízení na část č. 1 veřejné zakázky jej podle ust. § 76 odst. 6 zákona nevyloučil. Vzhledem k tomu, že s uvedeným uchazečem zadavatel následně uzavřel smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky, je zřejmé, že výše uvedeným nezákonným postupem podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť uchazeč Peoplesource v.o.s. neměl být z důvodu neúplnosti podané nabídky vůbec hodnocen. 19.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s ust. § 76 odst. 1 a 6 zákona, když nevyřadil nabídku uchazeče Peoplesource v.o.s. a následně jej nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, čímž podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a s uchazečem Peoplesource v.o.s. uzavřel smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky. Uvedeným postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu. K výrokům II. a III. tohoto příkazu Relevantní ustanovení zákona 20.         Podle ust. § 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v ust. § 83 odst. 4 a 5 zákona jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie, ke statistickým účelům. 21.         Podle ust. § 146 odst. 1 zákona je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů, rozumí se tím uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona a Úředním věstníku Evropské unie, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo   oznámení týkající se soutěže o návrh. 22.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem. Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 23.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 25. 11. 2013 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky s uchazečem Peoplesource v.o.s. a dále, že dne 14. 6. 2013 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na plnění části č. 2 veřejné zakázky s vybraným uchazečem – DIVERTA, a.s.,  IČO 28180615, se sídlem náměstí Husovo 16, 282 01 Český Brod (dále jen „DIVERTA, a.s.“).  Posouzení věci 24.         Jak vyplývá z  obsahu formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek, zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení (ve vztahu k oběma částem veřejné zakázky) odeslal k  uveřejnění dne 24. 8. 2015 a ve Věstníku veřejných zakázek bylo oznámení o zadání zakázky uveřejněno dne 25. 8. 2015 (evidenční číslo formuláře 7503101043343). 25.         V oznámení o zadání zakázky v oddílu V: Zadání zakázky, týkajícího se části č. 1 veřejné zakázky je v bodu V.1) uvedeno datum zadání části č. 1 zakázky – 25. 11. 2013. V oddílu V: Zadání zakázky, týkajícího se části č. 2 veřejné zakázky je v bodu V.1) uvedeno datum zadání části č. 2 zakázky – 14. 6. 2013. 26.         Úřad v obecné rovině uvádí, že zadavatel je povinen (mimo jiné s ohledem na naplnění požadavku dodržení zásady transparentnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona) veřejně publikovat určité zákonem stanovené dokumenty související jak se samotným průběhem zadávacího řízení, tak i se samotným ukončením resp. výsledkem zadávacího řízení.  27.         Vzhledem k tomu, že zadavatel uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči na plnění části č. 1 veřejné zakázky dne 25. 11. 2013 a na plnění části č. 2 veřejné zakázky dne 14. 6. 2013 (tzn. obě smlouvy uzavřel v roce 2013), a oznámení o výsledku zadávacího řízení (pro obě části veřejné zakázky) odeslal až dne 24. 8. 2015, tzn. po 637 dnech od uzavření smlouvy na plnění části č. 1 veřejné zakázky a po 801 dnech od uzavření smlouvy na plnění části č. 2 veřejné zakázky, je zřejmé, že ani v případě části č. 1 veřejné zakázky, ani v případě části č. 2 veřejné zakázky, zákonnou 15-ti denní lhůtu pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek nedodržel. 28.         Úřad podotýká, že k naplnění skutkové podstaty předmětného správního deliktu postačuje pouhé nesplnění povinnosti spojené s uveřejněním ukládané zákonem, bez ohledu na potenciální, případně faktické ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky. 29.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil dvou správních deliktů podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že postupoval v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když v případě části č. 1 veřejné zakázky neodeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy, kterou s vybraným uchazečem – Peoplesource v.o.s. – uzavřel dne 25. 11. 2013 (tedy nejpozději dne 10. 12. 2013) a když v případě části č. 2 neodeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení do 15 dnů od uzavření smlouvy, kterou s vybraným uchazečem – DIVERTA, a.s. – uzavřel dne 14. 6. 2013 (tedy nejpozději dne 1. 7. 2013),  neboť zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení (pro obě části veřejné zakázky) odeslal k uveřejnění až dne 24. 8. 2015. Z uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích II. a III. tohoto příkazu. K výrokům IV. a V. tohoto příkazu Relevantní ustanovení zákona 30.         Podle ust. § 85 odst. 1 zákona zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu. 31.         Podle ust. § 85 odst. 4 zákona zadavatel uveřejní písemnou zprávu na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Ukončením zadávacího řízení se rozumí buď uzavření smlouvy (§ 82 zákona), nebo zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona). Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 32.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 25. 11. 2013 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky s uchazečem Peoplesource v.o.s. a dále, že dne 14. 6. 2013 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na plnění části č. 2 veřejné zakázky s  uchazečem DIVERTA, a.s.  Posouzení věci 33.         Vzhledem k tomu, že na plnění části č. 1 veřejné zakázky zadavatel uzavřel smlouvu dne 25. 11. 2013 a na plnění části č. 2 veřejné zakázky uzavřel smlouvu dne 14. 6. 2013, byl zadavatel v souladu s ust. § 85 odst. 4 zákona povinen písemné zprávy o veřejné zakázce uveřejnit do 15 dnů od uzavření předmětných smluv. Písemnou zprávu o části č. 1 veřejné zakázky byl tedy zadavatel povinen na profilu uveřejnit do dne 10. 12. 2013 a písemnou zprávu o části č. 2 veřejné zakázky byl povinen na profilu uveřejnit do dne 1. 7. 2013. 34.         Podle informací uvedených na profilu zadavatele byly písemné zprávy zadavatele pro obě části veřejné zakázky uveřejněny až dne 12. 12. 2014 (tj. po 382 dnech od uzavření smlouvy na plnění části č. 1 veřejné zakázky a po 546 dnech od uzavření smlouvy na plnění části č. 2 veřejné zakázky). 35.         Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že zadavatel nesplnil zákonnou povinnost uveřejnit písemnou zprávu zadavatele pro část č. 1 veřejné zakázky a pro část č. 2 veřejné zakázky na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, neboť toto uveřejnění uskutečnil až po uplynutí lhůty stanovené v ust. § 85 odst. 4 zákona. 36.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil dvou správních deliktů podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele o části č. 1 veřejné zakázky ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy na plnění části č. 1 veřejné zakázky dne 25. 11. 2013, tedy do 10. 12. 2013, a když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele o části č. 2 veřejné zakázky ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy na plnění části č. 2 veřejné zakázky dne 14. 6. 2013, tedy do 1. 7. 2013, přičemž předmětné písemné zprávy zadavatel uveřejnil na svém profilu až dne 12. 12. 2014. Z uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích IV. a V. tohoto příkazu. K výroku VI. tohoto příkazu 37.         Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle § 120 odst. 2 zákona, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu, a správních deliktů podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích II., III., IV. a V. tohoto příkazu. 38.         Podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době spáchání správních deliktů odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad dodává, že předmětné ustanovení bylo s účinností ode dne 6. 3. 2015 novelizováno, přičemž podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době vydání tohoto příkazu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 39.         V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější. 40.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona proto Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl z podnětu, který obdržel dne 25. 2. 2016, přičemž správní řízení ve věci spáchání správních deliktů je zahájeno doručením tohoto příkazu. Ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 25. 11. 2013, kdy zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem na část č. 1 veřejné zakázky. Ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu došlo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 1 veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, tj. dne 11. 12. 2013. Ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku III. tohoto příkazu došlo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 2 veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, tj. dne 2. 7. 2013. Ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku IV. tohoto příkazu došlo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro uveřejnění písemné zprávy zadavatele o části č. 1 veřejné zakázky na profilu zadavatele, tj. dne 11. 12. 2013. Ke spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku V. tohoto příkazu došlo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro uveřejnění písemné zprávy zadavatele o části č. 2 veřejné zakázky na profilu zadavatele, tj. dne 2. 7. 2013. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že odpovědnost zadavatele za správní delikty nezanikla. 41.         K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV. a V. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy. 42.         Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu. 43.         V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který správní delikt je možno v šetřeném případě uložit nejpřísnější sankci (nejvyšší pokutu). 44.         Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d). 45.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g). 46.         V šetřené věci se zadavatel dopustil jednoho správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Z článku V. odst. 1. rámcové smlouvy na část č. 1 veřejné zakázky ze dne 25. 11. 2013 vyplývá, že maximální předpokládaná cena plnění byla sjednána ve výši 1 967 840 Kč bez DPH, tedy 2 381 086 Kč včetně DPH. Horní hranice pokuty, která může být zadavateli uložena až do 10 % ceny zakázky, tak činí po zaokrouhlení 238 109 Kč. Zadavatel se v šetřené věci rovněž dopustil čtyř správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Horní hranice pokuty, která může být zadavateli uložena, tak činí 20 000 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že v šetřené věci lze za spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uložit vyšší sankci. 47.         Vzhledem k tomu, že správní delikty podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, kterých se zadavatel dopustil, mají stanovenu totožnou horní hranici zákonné sazby pro uložení pokuty a jsou tak z hlediska výše maximálního možného sankčního postihu stejně závažné, přičemž v daném případě je nutné uložit pokutu pouze za jeden ze spáchaných správních deliktů dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona a k dalším spáchaným správním deliktům přihlédnout v rámci přitěžujících okolností, Úřad posoudil závažnost uvedených správních deliktů s ohledem na skutkový stav. V případě správních deliktů uvedených ve výrocích II. a III. tohoto příkazu lze konstatovat jejich vyšší závažnost oproti správním deliktům uvedeným ve výrocích IV. a V. tohoto příkazu, a to s ohledem na skutečnost, že informace uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek jsou nepochybně sledovány větší částí veřejnosti než informace uveřejněné na profilu zadavatele. Pro posouzení skutečnosti, který ze správních deliktů uvedených ve výrocích II. a III. tohoto příkazu dosahuje vyšší míry závažnosti, Úřad přihlédl k výši maximální předpokládané ceny plnění sjednané v rámci příslušných smluv (na plnění části č. 1 a části č. 2 veřejné zakázky) a dospěl k závěru, že závažnějším správním deliktem je v tomto případě nedodržení zákonné lhůty související s uveřejňovací povinností ve Věstníku veřejných zakázek, týkající se oznámení o výsledku zadávacího řízení na plnění části č. 1, tj. správní delikt uvedený ve výroku II. tohoto příkazu, neboť cena sjednaná ve smlouvě na plnění části č. 1 veřejné zakázky (ve výši 1 967 840 Kč bez DPH) je vyšší než cena sjednaná ve smlouvě na plnění části č. 2 veřejné zakázky (ve výši 1 728 000 Kč bez DPH).        48.         Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu a ke správním deliktům uvedeným ve výroku I., III., IV. a V. tohoto příkazu s ohledem na použití zásady absorpce přihlédl v rámci přitěžujících okolností. 49.         Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 50.         Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnout i k jiným okolnostem, pokud jsou svojí povahou podstatné pro posouzení závažnosti správního deliktu, a které by s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu mohly být kvalifikovány jako polehčující či přitěžující. 51.         Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, Úřad především uvádí, že v daném případě došlo postupem zadavatele k porušení uveřejňovací povinnosti zadavatele, jež je projevem zásady transparentnosti zadávacího řízení, tedy základního principu provázejícího postup zadavatele, ovšem nelze konstatovat, že by zadavatel zcela ignoroval existenci zákona. Jednalo se tedy v tomto případě o správní delikt nedosahující nejvyšší intenzity závažnosti. 52.         Úřad dále při zvažování výše pokuty přihlédl k následkům spáchání správního deliktu. Tím, že zadavatel v daném případě neodeslal v zákonné lhůtě k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 1 veřejné zakázky, byla ztížena možnost kontroly (ať už širší veřejností či k tomu příslušnými orgány) postupu zadavatele z hlediska dodržování principu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými zdroji. 53.         Úřad ve prospěch zadavatele v této souvislosti zohlednil jako polehčující tu okolnost, že zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 1 veřejné zakázky dodatečně ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil (po 637 dnech od uzavření smlouvy na plnění části č. 1 veřejné zakázky). Úřad taktéž přihlédl ke skutečnosti, že  cena za část č. 1 veřejné zakázky byla podle článku V. odst. 1. rámcové smlouvy na část č. 1 veřejné zakázky ze dne 25. 11. 2013 sjednána ve výši 1 967 840 Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). Úřad konstatuje, že výši uložené sankce pokládá za přiměřenou právě i ve vztahu k ceně předmětné veřejné zakázky. 54.         V rámci přitěžujících okolností Úřad přihlédl k tomu, že se zadavatel dopustil dalších správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že neodeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení na část č. 2 veřejné zakázky v zákonné lhůtě a dále v zákonné lhůtě neuveřejnil písemnou zprávu zadavatele o části č. 1 veřejné zakázky a písemnou zprávu zadavatele o části č. 2 veřejné zakázky.  Jako přitěžující okolnost Úřad zohlednil rovněž spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem tím, že nevyřadil nabídku uchazeče, která nesplňovala zákonné požadavky, přičemž příslušného uchazeče zadavatel z účasti v zadávacím řízení nevyloučil, nýbrž s ním následně uzavřel smlouvu na plnění části č. 1 veřejné zakázky. Při samostatném posuzování by tudíž bylo třeba uzavřít, že se jednalo o delikt dosahující vysoké intenzity závažnosti, neboť zadavatel svým postupem podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.    55.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu zadavatele. Z údajů uvedených na webových stránkách zadavatele (http://portal.mpsv.cz/upcr) vyplývá, že objem finančních prostředků, se kterými zadavatel hospodaří, se pohybuje v řádu miliard korun českých. S ohledem na právě uvedené má Úřad za to, že pokutu uloženou ve výši 10 000 Kč nelze považovat nejen za likvidační (viz výše), ale ani za jeho ekonomickou podstatu nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou). 56.         Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v rozsudku č. j. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce), a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Kromě toho může zadavatel, nemůže-li uhradit pokutu z vlastních zdrojů, využít jiné právní nástroje, např. ty, které vyplývají z pracovního práva a odpovědnosti konkrétní osoby za protiprávní stav. 57.         Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanovenou pokutu ve výši 10 000 Kč (tj. při spodní hranici zákonné sazby) vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. 58.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto příkazu. 59.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754‑17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.   POUČENÍ Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.     otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda               Obdrží: Česká republika – Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/13559
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 359 lidí darovalo 983 894 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy