Rozhodnutí UOHS 13647


Číslo jednací ÚOHS-S0178/2016/VZ-16150/2016/531/ESt
Instance I.
Věc
Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno
Účastníci Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 06.05.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13647.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0178/2016/VZ-16150/2016/531/ESt   19. dubna 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 3. 2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:   zadavatel – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537, se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 30. 3. 2016 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, ev. číslo ČAK 09459, IČO 63622777, AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2, navrhovatel – Abbott Laboratories, s.r.o., IČO 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 10. 2014 Ing. Jitkou Drmlovou, zaměstnankyní,   ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 28. 1. 2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 1. 2016 pod ev. č. 496223, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 2. 2016 a dne 25. 2. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 023-036445, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057569 a dne 1. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 042-068829, vydává toto   usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Abbott Laboratories, s.r.o., IČO 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – vzal dne 15. 4. 2016 svůj návrh ze dne 21. 3. 2016 zpět.     ODŮVODNĚNÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 21. 3. 2016 návrh navrhovatele – Abbott Laboratories, s.r.o., IČO 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 10. 2014 Ing. Jitkou Drmlovou, zaměstnankyní (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537, se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 30. 3. 2016 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, ev. číslo ČAK 09459, IČO 63622777, AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 28. 1. 2016 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 1. 2016 pod ev. č. 496223, ve znění oprav uveřejněných dne 16. 2. 2016 a dne  25. 2. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 023-036445, ve znění oprav uveřejněných dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057569 a dne 1. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 042-068829  (dále jen „veřejná zakázka“).    2.             Dnem 21. 3. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.   3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:    zadavatel,   navrhovatel.     4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S0178/2016/VZ-12017/2016/531/ESt ze dne 24. 3. 2016.    5.             Dne 15. 4. 2016 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 21. 3. 2016.    6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.    7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   POUČENÍ Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.   otisk úředního razítka         JUDr. Josef Chýle, Ph.D.    místopředseda                                                   Obdrží: 1.             JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 2.             Abbott Laboratories, s.r.o., Ing. Jitka Drmlová, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/13647
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 773 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy