Rozhodnutí UOHS 13664


Číslo jednací ÚOHS-S0149/2016/VZ-16777/2016/531/JDo
Instance I.
Věc
TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce
Účastníci ČEPS, a.s.
KLEMENT a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.05.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13664.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0149/2016/VZ-16777/2016/531/JDo   25. dubna 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9.3.2016, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou   zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 16.3.2016 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, navrhovatel – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 12.2.2016 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno - město, ve věci veřejné zakázky „TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31.8.2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1.9.2015 pod ev. č. 521340, ve znění opravy uveřejněné dne 4.11.2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3.9.2015 pod ev. č. 2015/S 170-3102246, vydává toto   usnesení:  Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice – ze dne 9.3.2016 se stal zjevně bezpředmětným.   ODŮVODNĚNÍ I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 9.3.2016 návrh navrhovatele – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 12.2.2016 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno - město (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 16.3.2016 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 31.8.2015 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1.9.2015 pod ev. č. 521340, ve znění opravy uveřejněné dne 4.11.2015, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3.9.2015 pod ev. č. 2015/S 170-3102246 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Dnem 9.3.2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 4.             Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 9.3.2016 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad vydal předběžné opatření spočívající v nařízení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a aby uložil nápravné opatření tím, že zruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a veškeré navazující úkony. 5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S0149/2016/VZ-10047/2016/531/JDo ze dne 14.3.2016. 6.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0149/2016/VZ-13960/2016/531/JDo ze dne 4.4.2016 o předběžném opatření Úřad zadavateli na návrh navrhovatele uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku. 7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0149/2016/VZ-15099/2016/531/JDo ze dne  14.4.2016 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. 8.             Dne 20.4.2016 bylo Úřadu doručeno rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 18.4.2016. Jako důvod zrušení zadavatel uvedl, že nabídky a postup uchazečů vykazují nedostatky, které je účelné řešit bližším vymezením zadávacích podmínek. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva, coby sektorového zadavatele, vyhrazeného v zadávacích podmínkách a v oznámení o veřejné zakázce, a zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil podle § 84 odst. 5 zákona. Zrušení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20.4.2016. II.             ZÁVĚRY ÚŘADU 9.             Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ, přičemž po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 11.         Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil zadávací řízení, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   POUČENÍ Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.   otisk úředního razítka       JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda             Obdrží: 1.             Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 2.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno - město   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13664
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy