Rozhodnutí UOHS 13684


Číslo jednací ÚOHS-S0193/2016/VZ-16837/2016/542/ODv
Instance I.
Věc
SOK - T203 výměna za T403 (P.0366), stavebně-montážní práce
Účastníci ČEPS, a.s.
KLEMENT a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.05.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13684.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0193/2016/VZ-16837/2016/542/ODv   25. dubna 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 3. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, navrhovatel – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 2. 2016 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ve věci veřejné zakázky „SOK - T203 výměna za T403 (P.0366), stavebně-montážní práce“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 1. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 28. 1. 2016 pod ev. č. 630863 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 022-035678 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 4. 2016, vydává toto usnesení:   I. Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice – ze dne 29. 3. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „SOK - T203 výměna za T403 (P.0366), stavebně-montážní práce“, zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 1. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 28. 1. 2016 pod ev. č. 630863 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 022-035678 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 4. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 29. 3. 2016na nařízení předběžného opatření,se stala zjevně bezpředmětnou.   II. Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele –KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice – ze dne 29. 3. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „SOK - T203 výměna za T403 (P.0366), stavebně-montážní práce“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 1. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 28. 1. 2016 pod ev. č. 630863 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 022-035678 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 4. 2016, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 29. 3. 2016, se stala zjevně bezpředmětnou.   ODŮVODNĚNÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 29. 3. 2016návrh navrhovatele – KLEMENT a.s., IČO 25016695, se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 2. 2016 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „SOK - T203 výměna za T403 (P.0366), stavebně-montážní práce“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 1. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 28. 1. 2016 pod ev. č. 630863 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 022-035678 a jehož zrušení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 4. 2016 (dále jen „veřejná zakázka"). 2.             Dnem 29. 3. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:   zadavatel, navrhovatel. 4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem pod č. j. ÚOHS-S0193/2016/VZ-13165/2016/542/ODv ze dne 31. 3. 2016. Úřad současně v tomto oznámení o zahájení uvedl, že v souladu s § 114 odst. 11 zákona mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy v řízení. 5.             Navrhovatel v návrhu uvedl, že zadavatel nestanovil zadávací podmínky v případě pravidel pro omezení počtu uchazečů v jednacím řízení s uveřejněním v souladu se zákonem a domáhá se toho, aby Úřad uložil opatření k nápravě tím, že zruší zadávací řízení na veřejnou zakázku.   6.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel Úřad požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 7.             Dne 20. 4. 2016 obdržel Úřad podání zadavatele, jehož předmětem je oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil podle § 84 odst. 5 zákona, přičemž jako důvod zrušení zadávacího řízení uvedl, že s ohledem na podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele představuje předpokládaná celková délka správního řízení riziko pro původně zamýšlený harmonogram a průběh zadávacího řízení. Zároveň zadavatel zrušením zadávacího řízení reaguje na skutečnost, že v souběžně probíhajícím zadávacím řízení s obdobnými zadávacími podmínkami byly podány předběžné nabídky vykazující nedostatky, které by bylo účelné řešit bližším vymezením zadávacích podmínek, přičemž v posuzovaném případě jsou zadávací podmínky stiženy obdobným rizikem. 8.             Oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadavatel rovněž uveřejnil dne 20. 4. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 630863. K výroku I. usnesení 9.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:  a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh. 10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 11.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0193/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, tedy předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být na jeho základě již z povahy věci uzavřena smlouva; rozhodování o případném zákazu uzavření takové smlouvy je tak zcela bezpředmětné). 12.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízeníve věci návrhu navrhovateleze dne 29. 3. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. K výroku II. usnesení 13.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 14.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0193/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se domáhal uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k  takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam. 15.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 29. 3. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.   POUČENÍ Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda           Obdrží: 1.             ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 2.             MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13684
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy